FFFS 2011:26

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

beslutade den 17 mars 2011.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av förordningen (2006:627) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat och lämnar allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för finansiella konglomerat som

Finansinspektionen är samordnare för enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn

över finansiella konglomerat.

2 § Vilket företag som ska rapportera uppgifter till Finansinspektionen enligt

2 kap. 1 § och 3 kap. 11 §, framgår av 5 kap. 12 § lagen (2006:531) om särskild

tillsyn över finansiella konglomerat.

2 kap. Riskkoncentrationer och interna transaktioner

1 § Sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som Finansinspektionen

enligt 5 kap. 11 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

har fattat beslut om, ska rapporteras årligen per den 31 december.

Uppgifterna ska lämnas dels på blankett Betydande riskkoncentrationer inom

finansiella konglomerat enligt bilaga 1, dels på blankett Betydande interna transak-

tioner inom finansiella konglomerat, se bilaga 2.

2 § Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 31 mars.

3 kap. Kapitalbas och kapitalkrav

1 § Bestämmelser om metoder för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav för

finansiella konglomerat finns i 5 kap. lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat.

2 § En konsolideringsmetod samt en kombination av sammanläggnings- och

avräkningsmetoden och konsolideringsmetoden enligt 5 kap. 4 § lagen (2006:531)

om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, får användas om metoderna ger en

lika bra bild av det finansiella konglomeratets ekonomiska ställning som om

sammanläggnings- och avräkningsmetoden använts.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om

extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt

konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG,

92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv

98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1–27, Celex 32002L0087).

FFFS 2011:26

Utkom från trycket

den 4 april 2011

FFFS 2011:26

2

3 § När konsolideringsmetoden enligt 2 § används och det finns reglerade företag

inom en finansiell sektor som inte har konsoliderats i en koncernredovisning eller

motsvarande sammanställda redovisning, ska sådana företag också beaktas.

Allmänna råd

Exempel på företag som inte konsolideras i en koncernredovisning är liv-

försäkringsföretag som inte får lämna vinstutdelning.

4 § Om ett finansiellt konglomerats kapitalbas och kapitalkrav beräknas enligt

konsolideringsmetoden och kapitalkrav för finansiell företagsgrupp eller försäk-

ringsgrupp används, ska kapitalkraven om det behövs justeras så att företagen i det

finansiella konglomeratet ingår med samma andel i konglomeratets kapitalkrav

som i dess kapitalbas.

5 § Om ett dotterföretag har ett kapitalunderskott på individuell nivå enligt

sektorsbestämmelserna, ska hela underskottet beaktas vid beräkning av det finan-

siella konglomeratets kapitalbas och kapitalkrav. Detta gäller även teoretiska kapi-

talunderskott för icke reglerade företag inom en finansiell sektor.

Finansinspektionen kan medge att underskottet medräknas proportionellt, om det

finns särskilda skäl.

6 § Saknas kapitalförbindelser med ett eller flera företag inom ett finansiellt

konglomerat, beslutar Finansinspektionen vilken andel av företagets kapitalbas och

kapitalkrav som ska användas vid beräkning av det finansiella konglomeratets

kapitalbas och kapitalkrav.

7 § Vid beräkning av ett finansiellt konglomerats kapitalbas får poster inte utnytt-

jas dubbelt.

8 § Är en post i kapitalbasen i ett företag inom ett finansiellt konglomerat enbart

tillåten enligt bestämmelserna i den finansiella sektor som företaget tillhör, får

posten endast användas för att täcka den sektorns kapitalkrav, beräknat enligt den

sektorns bestämmelser. Om sådana poster överstiger sektorns kapitalkrav ska det

göras ett avdrag från det finansiella konglomeratets kapitalbas motsvarande det

överstigande beloppet.

9 § När en bestämmelse i en finansiell sektor begränsar storleken på en post i

kapitalbasen för ett företag eller en grupp inom ett finansiellt konglomerat, ska

begränsningen beaktas även vid beräkning av det finansiella konglomeratets

kapitalbas.

Om begränsningen är en procentsats av ett underlag, ska begränsningen beaktas

med det belopp som beräknats enligt sektorsbestämmelserna. Om en post som är

tillåten enligt båda finansiella sektorers bestämmelser är delvis utnyttjad för att

täcka kapitalkravet i en sektor, på grund av en sektorsspecifik begränsning, kan

dock den outnyttjade delen efter Finansinspektionens medgivande få användas för

att täcka ett underskott på nivån finansiellt konglomerat.

10 § Ett teoretiskt kapitalkrav för icke reglerade företag inom en finansiell sektor

ska motsvara det kapitalkrav som företaget skulle behöva uppfylla enligt gällande

sektorsbestämmelser om det vore ett reglerat företag inom den finansiella sektorn.

FFFS 2011:26

3

För ett blandat finansiellt holdingföretag ska det teoretiska kapitalkravet beräknas

enligt sektorsbestämmelserna för den största finansiella sektorn i det finansiella

konglomeratet.

11 § Uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat ska

rapporteras årligen per den 31 december.

När sammanläggnings- och avräkningsmetoden eller konsolideringsmetoden an-

vänds ska uppgifterna rapporteras enligt blankett Kapitalbas och kapitalkrav för

finansiella konglomerat, se bilaga 3. Anvisningar till hur blanketten fylls i finns i

bilaga 4.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 31 mars.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2011, då Finansinspek-

tionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:6) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat ska upphöra att gälla.

MARTIN ANDERSSON

Christina

Hedensiö

Bilaga 1

BETYDANDE RISKONCENTRATIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Rapporten ska sändas till Finansinspektionen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Riskkoncentrationer

- Kreditrisk

- Marknadsrisk

- Försäkringsrisk

- Likviditetsrisk

- Övrig risk

- Kommentar

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas:

Chefstjänstemans namnteckning

Datum

Handläggande tjänstemans namnteckning

Datum

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel +46 8 787 80 00

Fax +46 8 24 13 35

www.fi.se

FFFS 2011:26

4

BETYDANDE RISKKONCENTRATIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Betydande riskkoncentrationer ska anges i procent av kapitalbasen

A. RISKKONCENTRATION

Kreditrisk

Bransch/Produkt

Exponering,

Namn på branscher/produkter

% av kapitalbasen

A1

Geografisk marknad

Namn på land eller geografiskt område

A2

Derivat

Beskrivning av derivatets karaktär och typ av instrument

A3

FFFS 2011:26

5

Marknadsrisk

Ränterisk

Exponering,

Beskrivning av riskens karaktär

% av kapitalbasen

A

4

Valutarisk

Beskrivning av riskens karaktär och valuta

A

5

Aktieris

k

Bransch eller aktie

A

6

Råvarurisk

Typ av råvara och instrument

A7

Derivat

Beskrivning av derivatets karaktär och typ av instrument

A8

FFFS 2011:26

6

Försäkringsrisk

Livförsäkringsrisk

Exponering,

A9

Teckningsrisk

% av kapitalbasen

A10

Återförsäkringsrisk

A11

Reservsättningsrisk

Skadeförsäkringsris

k

A12

Teckningsrisk

A13

Återförsäkringsrisk

A1

4

Reservsättningsrisk

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk

Exponering,

Beskrivning av koncentrationen, t.ex. upplåningskällor

% av kapitalbasen

A1

5

Övrig risk

Övrig riskkoncentration

Exponering,

Beskrivning av övrig koncentration

% av kapitalbasen

A1

6

FFFS 2011:26

7

Kommentar

A17

Kort kommentar kan lämnas om rapport av betydande riskkoncentrationer inom det finansiella konglomeratet

FFFS 2011:26

8

Bilaga 2

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A.

GARANTIER OCH TRANSAKTIONER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

B.

POSTER SOM HAR PÅVERKAT KAPITALBASEN

C.

PLACERINGAR / INVESTERINGAR

D.

LÅN

E.

ÅTERFÖRSÄKRING

F.

AVTAL OM DELADE KOSTNADER

G.

ÖVRIGA BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER

H.

KOMMENTAR

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas

Verkställande direktörs namnteckning

Datum

Handläggande tjänstemans namnteckning

Datum

Finansinspektionen

Box 7821

SE-103 97 Stockholm

Tel +46 8 787 80 00

Fax +46 8 24 13 35

FFFS 2011:26

9

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMME

R

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

A. GARANTIER OCH TRANSAKTIONER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Beskrivning/Från

Motpart

Värde per 31 dec

Högsta belopp

under året

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

I Finansinspektionens webbtjänst för rapportering av betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat kan ytterliga

re rader användas.

FFFS 2011:26

10

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMME

R

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

B. POSTER SOM HAR PÅVERKAT KAPITALBASEN

Beskrivning/Från

Motpart

Värde per 31 dec

Värde per 31 dec

Ökat kapitalbasen

Minskat kapitalbasen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

I Finansinspektionens webbtjänst för rapportering av betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat kan ytterliga

re rader användas.

FFFS 2011:26

11

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

C. PLACERINGAR / INVESTERINGAR

Beskrivning/Från

Motpart

Värde per 31 dec

Förändring under

året

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

I Finansinspektionens webbtjänst för rapportering av betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat kan ytterliga

re rader användas.

FFFS 2011:26

12

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

D. LÅN

Beskrivning/Från

Motpart

Värde per 31 dec

Värde per 31 dec

Förändring under

Fodran +

Skuld -

året

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

I Finansinspektionens webbtjänst för rapportering av betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat kan ytterliga

re rader användas.

FFFS 2011:26

13

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

E. ÅTERFÖRSÄKRING

Kortfattad beskrivning av gällande principer för återförsäkring inom försäkringsgruppen samt väsentliga ändringar under året i

dessa principer

E1

Beskrivning/Från

Motpart

Värde per 31 dec

Värde per 31 dec

ÅF-andel i FTA

Övriga fodringar i

avgiven ÅF

E2

E3

E4

E5

E6

E7

I Finansinspektionens webbtjänst för rapportering av betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat kan ytterliga

re rader användas.

FFFS 2011:26

14

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

F. AVTAL OM DELADE KOSTNADER

F1

Rapporterande bolags totala driftskostnader under året

Beskrivning delade kostnader/Från

Motpart

Årligt belopp i

rapporterande bolag

F2

F3

F4

F5

F6

F7

I Finansinspektionens webbtjänst för rapportering av betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat kan ytterliga

re rader användas.

FFFS 2011:26

15

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

G. ÖVRIGA BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER

Beskrivning/Från

Motpart

Värde per 31 dec

Värde per 31 dec

Förändring

Fodran +

Skuld -

under året

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

I Finansinspektionens webbtjänst för rapportering av betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat kan ytterliga

re rader användas.

FFFS 2011:26

16

BETYDANDE INTERNA TRANSAKTIONER INOM FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

H. KOMMENTAR

Kort kommentar kan lämnas om rapport av betydande interna transaktioner inom det finansiella konglomeratet samt väsentliga ändr

ingar

under året i dessa principer

H1

FFFS 2011:26

17

Bilaga 3

KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV FÖR FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Rapporten ska sändas till Finansinspektionen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Allmänna upplysningar

B. Sammanläggnings- och avräkningsmetoden

C. Underlag för beräkning enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden

D. Konsolideringsmetoden

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas:

Chefstjänstemans namnteckning

Datum

Handläggande tjänstemans namnteckning

Datum

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel +46 8 787 80 00

Fax +46 8 24 13 35

www.fi.se

FFFS 2011:26

18

KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV FÖR FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Val av metod

A1

Sammanläggnings- och avräkningsmetoden

A2

Konsolideringsmetoden

Beaktande av delägt dotterföretag

Det finns delägt dotterföretag som beaktats som helägt

på grund av kapitalunderskott på individuell nivå

A3

JA

A4

NEJ

A5

KOMMENTAR

FFFS 2011:26

19

KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV FÖR FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

B. SAMMANLÄGGNINGS- OCH AVRÄKNINGSMETODEN

B1

Summa kapitalbas enligt sektorsbestämmelser på individuell nivå

B2

Avdrag enligt sektorsbestämmelser i den största finansiella sektorn

B3

Avdrag enligt sektorsbestämmelser i den minsta finansiella sektorn

Justeringar:

B4

Avdrag för bokfört värde av aktier i dotterföretag och ägarintressen

B5

Avdrag för poster som inte är tillåtna i båda sektorer överstigande kapitalkravet

i respektive sektor

B6

Övriga justeringar

B7

Det finansiella konglomeratets kapitalbas (B1 : B6)

=

B8

Det finansiella konglomeratets kapitalkrav

B9

Överskott/underskott (B7 - B8)

=

B10 KOMMENTAR

FFFS 2011:26

20

KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV FÖR FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

C. UNDERLAG FÖR BERÄKNING ENLIGT SAMMANLÄGGNINGS- OCH AVRÄKNINGSMETODE

N

Företag

12345

*

C1

Företagets namn

C2

Ägarandel i procen

t

(2 decimaler)

* I Finansinspektionens webbtjänst kan ytterligare rader användas.

Summa

C3

Kapitalbas enligt sektorsbestämmelser

på individuell nivå

C4

Avdrag enligt sektorsbestämmelser

i den största finansiella sektorn

C5

Avdrag enligt sektorsbestämmelser

i den minsta finansiella sektorn

Justeringar:

C6

Avdrag för bokfört värde av aktier i

dotterföretag och ägarintressen

C7

Avdrag för poster som inte är tillåtna i

båda sektorer, överstigande

kapitalkravet i respektive sektor

C8

Övriga justeringar

C9

Kapitalbas efter avdrag och justeringar

(C3 : C8)

C10

Kapitalkrav

C11

Överskott/underskott (C9 - C10)

=

FFFS 2011:26

21

KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV FÖR FINANSIELLA KONGLOMERAT

INSTITUT

PERIOD

INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE

TELEFONNUMMER

ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

D. KONSOLIDERINGSMETODEN

Det finansiella konglomeratets kapitalbas

D1

Poster som får ingå enligt båda finansiella sektorers bestämmelser

D2

Kapitalbas för företag som inte konsoliderats i koncernredovisning eller motsvarande

D3

Avdrag enligt båda finansiella sektorers bestämmelser

D4

Tillkommande poster enligt sektorsbestämmelser i den största finansiella sektorn

D5

Tillkommande poster enligt sektorsbestämmelser i den minsta finansiella sektorn

D6

Kapitalbas före justeringar, (D1 : D5)

=

Justeringar som inte redan beaktats i koncernredovisningen:

D7

Avdrag för bokfört värde av aktier i dotterföretag och ägarintressen

D8

Justeringar enligt sektorsbestämmelser i den största finansiella sektorn

D9

Justeringar enligt sektorsbestämmelser i den minsta finansiella sektorn

D10 Avdrag för poster som inte är tillåtna i båda sektorer, överstigande kapitalkravet

i respektive sektor

D11 Övriga justeringar

D12 Kapitalbas (D6 - (D7 : D11))

=

Det finansiella konglomeratets kapitalkrav

D13 Kapitalkrav för reglerade enheter inom den största finansiella sektorn

D14 Teoretiska solvenskrav för icke reglerade enheter inom den största finansiella sektorn

D15 Kapitalkrav för reglerade enheter inom den minsta finansiella sektorn

D16 Teoretiska solvenskrav för icke reglerade enheter inom den minsta finansiella sektorn

D17 Justering av kapitalkrav

D18 Kapitalkrav (D13 : D17)

D19 Överskott/underskott (D12 - D18)

D20 KOMMENTAR

FFFS 2011:26

22

Bilaga 4

Anvisningar till blankett Kapitalbas och kapitalkrav för

finansiella konglomerat

Ange samtliga belopp i tusentals kronor (tkr) utan decimal och avrunda enligt gäl-

lande regler. Belopp under 500 kronor anges med 0.

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje blankettdel.

A. Allmänna upplysningar

A1/A2 Val av metod

Välj metod för beräkning genom att markera med kryss under A1 eller A2. För be-

räkning enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden: Fyll i B och C i tillämp-

liga delar. För beräkning enligt konsolideringsmetoden: Fyll i D i tillämpliga delar.

A3/A4 Beaktande av delägt dotterföretag

Om ett delägt dotterföretag med kapitalunderskott beaktats enligt 3 kap. 5 §: Ange

det genom att kryssmarkera under A3. I annat fall markera A4.

B. Sammanläggnings- och avräkningsmetoden

B1–B9 Det finansiella konglomeratets sammanlagda kapitalbas och

kapitalkrav

Ange under B1–B9 på sida B, totala uppgifter för det finansiella konglomeratet.

Hämta siffrorna från summering av respektive företags uppgifter enligt underlag på

sidan C.

C. Underlag till beräkning enligt sammanläggnings- och

avräkningsmetoden

Ange uppgifter i respektive kolumn för samtliga reglerade och icke reglerade

företag inom en finansiell sektor i det finansiella konglomeratet som omfattas av

beräkning enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden.

För delägda företag ange uppgifter till den proportionella andel som företaget inne-

has av ett moderföretag eller ett företag med ägarintresse i det finansiella konglo-

meratet, om inte annat följer av 3 kap. 5–6 §§.

C1/C2 Företagets namn och ägarandel i procent

Ange respektive företags namn och ägarandel i procent till vilken företaget direkt

eller indirekt innehas av ett moderföretag eller ett företag med ägarintresse i

konglomeratet under C1/C2.

FFFS 2011:26

23

C3 Kapitalbas enligt sektorsbestämmelser på individuell nivå

Ange den kapitalbas som respektive företag har beräknat på individuell nivå under

C3.

C4/C5 Avdrag enligt sektorsbestämmelser i respektive finansiell sektor

Ange under C4/C5 sådana avdrag enligt respektive sektors bestämmelser som inte

redan har beaktats i den individuella beräkningen enligt C3. Gör t.ex. avdrag för

överskott i icke vinstutdelande livförsäkringsföretag enligt reglerna för beräkning

av gruppsolvens i en försäkringsgrupp.

C6 Avdrag för bokfört värde av aktier i dotterföretag och ägarintressen

Gör avdrag för bokfört värde av aktier i dotterföretag och ägarintressen i företag i

det finansiella konglomeratet under C6.

C7 Avdrag för poster som inte är tillåtna i båda sektorer, överstigande

kapitalkravet i respektive sektor

Gör avdrag enligt 3 kap. 9 § under C7.

C8 Övriga justeringar

Här redovisas till exempel avdrag enligt 3 kap. 7 och 8 §§, om avdrag inte beaktats

på annat sätt.

C10 Kapitalkrav

Ange det kapitalkrav som respektive företag har beräknat på individuell nivå under

C10.

Om ett teoretiskt kapitalkrav för en icke reglerad enhet inom en finansiell sektor

ska beräknas anges även detta här.

D. Konsolideringsmetoden

D1 Poster som får ingå enligt båda finansiella sektorers bestämmelser

Ange poster i koncernbalansräkningen, eller motsvarande sammanställda redovis-

ning, som är tillåtna i kapitalbasen enligt bestämmelser i både försäkringssektorn

och bank- och värdepapperssektorn under D1.

Posterna anges efter eventuella dispositioner enligt det förslag till stämmodispo-

sitioner som framgår av årsredovisningen.

D2 Kapitalbas för bolag som inte konsoliderats i koncernredovisning eller

motsvarande

Gör tillägg enligt 3 kap.3 § under D2.

FFFS 2011:26

24

D3 Avdrag enligt båda finansiella sektorers bestämmelser

Ange avdrag som ska göras enligt bestämmelser i både försäkringssektorn och

bank- och värdepapperssektorn, t.ex. avdrag för immateriella tillgångar under D3.

D4/D5 Tillkommande poster enligt sektorsbestämmelser

Ange de poster som inte ingår i D1 eller D2, men som får räknas med i kapital-

basen enligt bestämmelser i någon av de finansiella sektorerna under D4/D5.

D7 Avdrag för bokfört värde av aktier i dotterföretag och ägarintressen

Gör avdrag för aktier i dotterföretag och ägarintressen, om det inte redan gjorts i

den sammanställda redovisning som beräkningen baseras på under D7.

Exempelvis görs avdrag för företag som tillhör det finansiella konglomeratet, men

inte har konsoliderats i koncernredovisningen.

D8/D9 Justeringar enligt sektorsbestämmelser

Gör justeringar enligt respektive finansiell sektors bestämmelser under D11/D12.

D10 Avdrag för poster som inte är tillåtna i båda sektorer, överstigande

kapitalkravet i respektive sektor

Gör avdrag enligt 3 kap. 9 § under D10.

D11 Övriga justeringar

Gör till exempel avdrag enligt 3 kap 7 och 8 §§, om avdrag inte beaktats på annat

sätt under D11.

D13–D16 Kapitalkrav för respektive finansiell sektor

Ange kapitalkrav för respektive finansiell sektor under D13 respektive D15. Om

teoretiska kapitalkrav för icke reglerade enheter inom en finansiell sektor ska

beräknas, anges detta under D14 respektive D16.

Om gruppbaserade krav finns för i konglomeratet ingående finansiella företags-

grupper och försäkringsgrupper anges dessa. Om gruppbaserade krav saknas, ange

i stället summan av de individuella kraven.

D17 Justering av kapitalk rav

Gör till exempel justering enligt 3 kap 4 § under D17.

FFFS 2011:26

25