Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006:531 i lydelse enligt SFS 2021:493
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 kap. Inledande bestämmelser

Prop. 2005/06:45: Detta kapitel och 2 kap. innehåller vissa definitioner. Regeringen delar inte Lagrådets uppfattning att lagen skulle bli mer överskådlig om samtliga definitioner i lagen – 1 kap. 3 § t.o.m. 2 kap. 9 § – gavs ett eget kapitel med olika underrubriker.

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Vad som avses med finansiella konglomerat framgår av 2 kap.

[S2]Bestämmelser i denna lag ska enligt 3 kap. 3 § i vissa fall också tillämpas på institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

[S3]För ett beslut om tillämpning av vissa bestämmelser i 2 och 3 kap. krävs att Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § första stycket har kommit överens med utländska relevanta behöriga myndigheter om beslutets innehåll. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Paragrafens första och andra stycken anger lagens tillämpningsområde. Av tredje stycket framgår att för beslut om tillämpningen av vissa bestämmelser i 2 och 3 kap. krävs att Finansinspektionen har kommit överens med utländska relevanta behöriga myndigheter om beslutets innehåll. Vilka bestämmelserna i 2 och 3 kap. är framgår av 6 kap. 2 §. Vad som avses med relevant behörig myndighet framgår av 3 § 14.

Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ

[K1]2 §  I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37-41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) tillämpas bestämmelserna i 6 kap.7 och 9 §§ om styrelseledamöter på ledamöter i tillsynsorganet.

[S2]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna om styrelseledamöter i första stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan. Lag (2006:613).

Prop. 2005/06:45: I lagen finns det bestämmelser som gäller för styrelseledamöter i ett aktiebolag. Av första stycket i denna paragraf framgår att bestämmelsen om tystnadsplikt i 6 kap. 7 § för styrelseledamöter i försäkringsföretag och blandande finansiella holdingföretag skall gälla även för ledamöter i tillsynsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag enligt lagen (2004:575) om europabolag. Liknande bestämmelser finns i bl.a. <a href="https://lagen.nu/1982:713" ...

Definitioner

[K1]3 §  I denna lag betyder

 1. AIF-förvaltare: en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 2. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,
 3. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett reglerat företag med huvudkontor inom EES,
 4. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat,
 5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 6. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, eller AIF- förvaltare eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att
  1. förvärva aktier eller andelar,
  2. driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2-10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller
  3. driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 7. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag
  1. kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, AIF- förvaltare eller motsvarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värdepapperssektorn),
  2. försäkringsföretag eller motsvarande utländska företag, försäkringsholdingföretag, specialföretag och tjänstepensionsföretag (försäkringssektorn), och
  3. blandade finansiella holdingföretag,
 8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 9. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 10. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag eller motsvarande utländska företag eller specialföretag,
 11. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare,
 12. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,
 13. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 14. reglerat företag:
  1. ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
  2. ett försäkringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag, ett specialföretag eller ett tjänstepensionsföretag,
 15. relevant behörig myndighet:
  1. en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell företagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i ett finansiellt konglomerat, särskilt över det företag som är det överordnade moderföretaget i bank- och värdepapperssektorn respektive försäkringssektorn,
  2. någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till samordnare för ett finansiellt konglomerat, eller
  3. någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och b kommer överens om är relevant,
 16. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för tillsynen över ett finansiellt konglomerat,
 17. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar som gäller för den rörelse som drivs av institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag,
 18. tjänstepensionsföretag: ett tjänstepensionsaktiebolag, ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och
 19. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2021:493).

Prop. 2012/13:160: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.2, 6.3 och 6.9.

Punkten 1 är ny och definierar AIF-förvaltare. Definitionen får betydelse för ändringen i punkterna 7 a och 11. Definitionen genomför artikel 2.5a i konglomeratdirektivet (se artikel 2.1 ...

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller definitioner för den särskilda tillsynen över finansiella konglomerat. Övervägandena finns i avsnitt 14.2.2.

Prop. 2015/16:9: Paragrafen innehåller definitioner av bl.a. finansiell sektor och reglerat företag.

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2. I paragrafen kompletteras punkt 11 så att det framgår att konglomeratdirektivet senast är ändrat genom omnibusdirektivet.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller definitioner.

Prop. 2005/06:45: Paragrafen innehåller ett antal definitioner som är grundläggande för förståelsen av bestämmelserna i lagen. Definitionerna behandlas ingående i avsnitt 7. Utöver vad som framgår där kan följande nämnas.

Samtliga i punkten 6 angivna företag, utom blandade finansiella holdingföretag, tillhör någon av bank- eller värdepappers- eller försäkringssektorerna. Till banksektorn hör kreditinstitut (banker, kreditmarknadsföretag ...

Koncern och ägarintresse

[K1]4 §  Ett företag är moderföretag och en annan juridisk person är dotterföretag, om moderföretaget

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen,
 2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar,
 3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
 4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av bestämmelse i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

[S2]Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen,
 2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, eller
 3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

[S3]Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av bestämmelse i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

[K1]5 §  Det finns ett ägarintresse om

 1. en juridisk person är ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag enligt 1 kap. 5 respektive 5 a § årsredovisningslagen (1995:1554), eller
 2. ett företag direkt eller indirekt äger minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga röster i ett annat företag. Lag (2015:825).

[K1]6 §  I de fall som avses i 4 § första stycket1-3 och andra stycket samt 5 § skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

[S2]När antalet röster i ett dotterföretag eller ett företag enligt 5 § bestäms, skall inte de aktier eller andelar i respektive företag som innehas av företaget självt eller av dess dotterföretag beaktas. Detsamma gäller aktier eller andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för något av företagens eller deras dotterföretags räkning.

Grupp

[K1]7 §  I en grupp av företag ingår ett moderföretag, dess dotterföretag, företag som moderföretaget eller ett dotterföretag har ägarintresse i och företag som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

[S2]Företag har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning om de

 1. står under samma ledning på grund av avtal mellan företagen eller bestämmelse i företagens bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar, eller
 2. har förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan som till större delen består av samma personer och som har fullgjort sitt uppdrag under räkenskapsåret och fram till dess att den sammanställda redovisningen upprättats.

Prop. 2005/06:45: I paragrafen definieras begreppet grupp.

Det finns en grupp om företagen har någon av de förbindelser som beskrivs i paragrafen. Vid bedömningen av gruppens omfattning skall alla företag som har någon av de olika förbindelser som anges i paragrafen, dvs. koncernförhållanden, ägarintressen och gemensam ledning, ingå.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.

Nära förbindelser

[K1]8 §  Två företag har nära förbindelser, om

 1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,
 2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns någon annan likartad förbindelse mellan företagen, eller
 3. båda företagen är dotterföretag till eller har någon likartad förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

[S2]Nära förbindelser har även en fysisk person och ett företag, om

 1. den fysiska personen
  1. äger minst 20 procent av kapitalet i företaget,
  2. disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i företaget, eller
  3. på annat sätt har sådant inflytande över företaget att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag, eller
 2. det finns någon annan likartad förbindelse mellan denna person och företaget.

Prop. 2005/06:45: Paragrafen klargör vad som avses med nära förbindelser. En liknande definition finns i bl.a. 1 kap. 6 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, och 1 kap. 9 c § försäkringsrörelselagen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.

Huvudregel

[K2]1 §  Ett finansiellt konglomerat enligt denna lag består av en grupp som uppfyller samtliga följande villkor:

 1. minst ett institut, försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ingår i gruppen,
 2. ett reglerat företag som är auktoriserat inom EES
  1. är moderföretag till ett företag inom den finansiella sektorn,
  2. har ägarintresse i ett företag inom den finansiella sektorn,
  3. har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett företag inom den finansiella sektorn, eller
  4. är dotterföretag till ett annat företag och gruppens verksamhet drivs huvudsakligen inom den finansiella sektorn enligt 2 §,
 3. minst ett av företagen i gruppen tillhör försäkringssektorn,
 4. minst ett av företagen i gruppen tillhör bank- och värdepapperssektorn, och
 5. gruppens verksamhet i såväl försäkringssektorn som bank- och värdepapperssektorn är betydande enligt 3 eller 4 §. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att en grupp av företag skall utgöra ett finansiellt konglomerat. Bestämmelsen kan inte läsas isolerad. Av de följande paragraferna (2–4 §§)

framgår exempelvis den närmare innebörden av vissa begrepp som förekommer i denna bestämmelse.

Av första meningen framgår ...

Verksamhet huvudsakligen inom den finansiella sektorn

[K2]2 §  En grupp driver verksamhet huvudsakligen inom den finansiella sektorn om balansomslutningen för de företag som tillhör den finansiella sektorn överstiger 40 procent av den totala balansomslutningen för gruppen.

Betydande verksamhet

[K2]3 §  En grupps verksamhet i försäkringssektorn eller bank- och värdepapperssektorn är betydande om resultatet av följande beräkning för sektorn i fråga överstiger 10 procent. Genomsnittet av

 1. kvoten av balansomslutningen för sektorn och den totala balansomslutningen för samtliga företag i gruppen som tillhör den finansiella sektorn, plus
 2. kvoten av kapitalkravet för sektorn och det totala kapitalkravet för samtliga företag i gruppen som tillhör den finansiella sektorn.

[S2]Den av försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn som har det lägsta genomsnittet vid tillämpningen av beräkningsmetoden i första stycket är den minsta sektorn. Den största sektorn är den som har det högsta genomsnittet.

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen, vars innehåll motsvarar artikel 3.2 i konglomeratdirektivet, framgår när företagen i en grupp anses driva betydande verksamhet inom försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn. Den beräkning som skall göras kan åskådliggöras på följande sätt

[K2]4 §  En grupps verksamhet i försäkringssektorn eller bank- och värdepapperssektorn är även betydande om balansomslutningen för den minsta sektorn överstiger ett belopp motsvarande sex miljarder euro.

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår att även om förutsättningarna i 3 § inte är uppfyllda är verksamheten inom försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn betydande om balansomslutningen för den minsta sektorn överstiger sex miljarder euro.

Som framgår av 3 § andra stycket är den minsta sektorn den sektor som har det lägsta genomsnittet och den största sektorn är den sektor som har det största genomsnittet vid tillämpning av beräkningsmetoden i 3 §.

Av 3 kap. ...

Särskilda beräkningsgrunder

[K2]5 §  Vid beräkningar enligt 24 §§ ska företag som avses i 5 kap. 6 § första stycket undantas, om inte företaget har flyttat från ett land inom EES till ett tredjeland för att undvika reglering.

[S2]Vid beräkningarna ska också sådana ägarintressen undantas som ingår i den minsta av bank- och värdepapperssektorn eller försäkringssektorn och är av avgörande betydelse för om det är ett finansiellt konglomerat, men som tillsammans är av försumbar betydelse med hänsyn till syftet med den särskilda tillsynen över ett finansiellt konglomerat. Lag (2013:670).

Prop. 2012/13:160: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.4.

Nuvarande bestämmelser i paragrafen har tagits in i det nybildade första stycket. Bestämmelserna har kompletterats med en begränsning av undantaget för företag som flyttat till tredje land för att undvika reglering. Ändringen genomför artikel 3.4a i konglomeratdirektivet (se artikel 2.2b i ändringsdirektivet).

Andra stycket är ...

Prop. 2005/06:45: Paragrafen anger att vissa företag i en grupp inte skall tas med vid bedömningen av dels om gruppen bedriver verksamhet huvudsakligen inom den finansiella sektorn (2 §), dels om gruppens verksamhet inom försäk-

ringssektorn eller bank- och värdepapperssektorn är betydande (3 och 4 §§). Dessa företag preciseras närmare i den uppräkning som finns i 5 kap. ...

[K2]6 §  Vid tillämpning av 2 och 3 §§ ska intäktsstrukturen, posterna utanför balansräkningen eller förvaltade tillgångar användas som enda beräkningsgrund eller i kombination för att ersätta balansomslutningen eller användas tillsammans med den, om det finns särskilda skäl och de nämnda faktorerna bedöms vara av vikt för den särskilda tillsynen över ett finansiellt konglomerat. Lag (2013:670).

Prop. 2012/13:160: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.5.

Ändringen i paragrafen gör det möjligt att beakta tillgångar under förvaltning som storlekskriterium, ensamt eller tillsammans med ett eller flera andra angivna kriterier vid identifieringen av ett finansiellt konglomerat.

Ändringen genomför artikel 3.5 i konglomeratdirektivet (se artikel 2.2c i ändringsdirektivet). Även i detta sammanhang ...

Prop. 2005/06:45: Om det är av särskild betydelse för tillsynen, skall enligt denna paragraf balansomslutningen ersättas eller kombineras med andra faktorer vid tillämpningen av 2 och 3 §§. Bestämmelsen skall bara tillämpas om det finns särskilda skäl, dvs. i undantagsfall.

Av konglomeratdirektivet framgår inte vad som avses med intäktsstruktur. En rimlig tolkning är dock att begreppet syftar på varje sektors relativa andel av gruppens intäkter, såsom den framgår av företagens resultaträkning. ...

När ett finansiellt konglomerat upphör att existera

[K2]7 §  Om ett finansiellt konglomerat inte längre uppfyller förutsättningarna i 1-6 §§, upphör det att vara ett finansiellt konglomerat. Detta gäller dock inte i de fall som avses i 8 och 9 §§.

Prop. 2005/06:45: När förutsättningarna i 1–6 §§ inte längre är uppfyllda finns det inte längre något finansiellt konglomerat. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ innebär emellertid att en grupp, i de situationer som där beskrivs, fortsätter att vara ett finansiellt konglomerat under ytterligare tre år.

[K2]8 §  Om något av de gränsvärden som anges i 2-4 §§ underskrids för ett finansiellt konglomerat, skall i stället ett lägre gränsvärde tillämpas för de tre år som följer närmast efter det år då gränsvärdet underskreds. Följande lägre gränsvärden skall i så fall gälla:

 1. 35 procent i stället för 40 procent vid tillämpning av 2 §,
 2. 8 procent i stället för 10 procent vid tillämpning av 3 §, och
 3. fem miljarder euro i stället för sex miljarder euro vid tillämpning av 4 §.

[S2]Om det finansiella konglomeratet innan de tre åren har gått når upp till gränsvärdena enligt 2-4 §§, skall något lägre gränsvärde enligt första stycket inte längre tillämpas. Om det finansiella konglomeratet efter de tre åren fortfarande inte uppfyller kraven i 2-4 §§, upphör det att vara ett finansiellt konglomerat.

[S3]Även om ett finansiellt konglomerat uppfyller gränsvärdena i första stycket, skall det upphöra att vara ett konglomerat innan tre år har gått om det inte längre är nödvändigt att det står under särskild tillsyn.

Prop. 2005/06:45: Ett konglomerat som står under tillsyn kan komma att underskrida de gränsvärden som anges i 2–4 §§. När det sker, skall de lägre gränsvärden som anges i paragrafens första stycke användas i stället.

Av andra stycket framgår att om gruppen innan tre år har gått når upp till gränsvärdena enligt 2–4 §§, skall de lägre gränsvärdena enligt första stycket inte längre tillämpas. Då gäller i stället huvudregeln. Om tre år har gått utan att gruppen har nått upp till de gränsvärden som ...

[K2]9 §  I andra fall än som avses i 8 § skall bestämmelserna i denna lag tillämpas på ett finansiellt konglomerat under en period av tre år, trots att konglomeratet inte längre når upp till något av gränsvärdena i 2 och 3 §§, om det

 1. har skett väsentliga förändringar i gruppens struktur, och
 2. bedöms särskilt viktigt för den särskilda tillsynen över ett finansiellt konglomerat.

Prop. 2005/06:45: En grupp som identifierats som ett finansiellt konglomerat enligt huvudregeln kan komma att göra väsentliga förändringar i gruppens struktur som får till följd att tidigare uppnådda gränsvärden underskrids. Av bestämmelsen framgår att gruppen ändå, under där angivna förutsättningar, skall fortsätta att vara ett finansiellt konglomerat till dess att gruppen under tre år inte uppfyllt gränsvärdena. En förutsättning för att bestämmelsen skall vara tillämplig är dock att gruppen först har identifierats ...

3 kap. Räckvidden av vissa bestämmelser

[K3]1 §  Bestämmelserna i 4-7 kap. tillämpas för ett finansiellt konglomerat om ett reglerat företag som är auktoriserat inom EES

 1. finns i toppen av det finansiella konglomeratet,
 2. har ett moderföretag som är ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES, eller
 3. står under gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett annat företag inom den finansiella sektorn.

[S2]För ett finansiellt konglomerat som inte omfattas av första stycket och vars moderföretag är ett reglerat företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor utanför EES tillämpas bestämmelserna i 8 kap.

Prop. 2005/06:45: Av paragrafens första stycke framgår när bestämmelserna för finansiella konglomerat i 4–7 kap. skall tillämpas. Så är fallet om ett finansiellt konglomerat leds av ett reglerat företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES samt om ett reglerat företag auktoriserat inom EES har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett annat företag inom den finansiella sektorn. När det reglerade företaget eller det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor ...

[K3]2 §  Om ett finansiellt konglomerat organisatoriskt hör under ett annat finansiellt konglomerat, gäller bestämmelserna i 4-8 kap. bara för det sistnämnda konglomeratet.

Prop. 2005/06:45: Det kan inom ett finansiellt konglomerat finnas undergrupper som också är finansiella konglomerat. När så är fallet tillämpas bestämmelserna i 4– 8 kap. bara på det större konglomeratet och inte också på underkonglomeraten. Av detta följer bl.a. att tillsynen bara utövas av en enda samordnare och på en enda nivå.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 11.1.

[K3]3 §  Bestämmelserna i denna lag, eller vissa av dem enligt vad som framgår av beslut enligt 4 kap. 4 § 2, ska tillämpas på ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag om

 1. en fysisk eller juridisk person har ägarintresse i, kapitalbindningar med eller annars utövar ett väsentligt inflytande över institutet, försäkringsföretaget eller tjänstepensionsföretaget,
 2. villkoren i 2 kap. 1 § 3-5 är uppfyllda för de företag som den fysiska eller juridiska personen har sådana förbindelser med som anges i 1, och
 3. det bedöms särskilt viktigt att institutet, försäkringsföretaget eller tjänstepensionsföretaget står under sådan särskild tillsyn som utövas över finansiella konglomerat.

[S2]När första stycket är tillämpligt ska hänvisningarna i denna lag till finansiella konglomerat i stället avse de förbindelser mellan en fysisk eller juridisk person och ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som avses i första stycket 1.Lag (2019:760).

Prop. 2018/19:158: I första stycket görs tillägg för tjänstepensionsföretag. Det innebär att bestämmelserna i lagen, eller vissa av dem enligt det som följer av ett beslut enligt 4 kap. 4 § 2, ska tillämpas även på ett tjänstepensionsföretag om förutsättningarna i stycket är uppfyllda.

Prop. 2005/06:45: Av första stycket första meningen framgår att bestämmelserna i lagen skall tillämpas helt eller delvis på ett institut eller ett försäkringsföretag trots att villkoren i 2 kap. 1 § inte är uppfyllda. Vilka bestämmelser som skall tillämpas bör framgå av ett beslut som meddelas med stöd av 4 kap. 4 §.

Av punkten 1 framgår att en förutsättning för en sådan ...

[K3]4 §  Under de förutsättningar som anges i andra stycket får en grupp som har verksamhet i försäkringssektorn eller bank- och värdepapperssektorn undantas

 1. helt från denna lags tillämpning, eller
 2. från tillämpning av en eller flera av bestämmelserna i 5 kap.79 och 1114 §§.

[S2]En sådan grupp får undantas, om

 1. gruppen når upp till de gränsvärden som anges i 2 kap. 3 § men har en verksamhet som inte är betydande enligt 2 kap. 4 §, eller har en verksamhet som är betydande enligt 2 kap. 4 § men gruppen inte når upp till de gränsvärden som anges i 2 kap. 3 §, och
 2. det inte är nödvändigt eller lämpligt att gruppen omfattas av bestämmelser om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Lag (2013:670).

Prop. 2012/13:160: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.6.

Ändringen gör det möjligt att helt eller delvis undanta företagsgrupper från konglomeratstillsyn även när gruppen når upp till vissa i 2 kap. 3 § preciserade gränsvärden samtidigt som gruppens verksamhet i den minsta sektorn inte är betydande enligt 2 kap. 4 §, dvs. balansomslutningen för den sektorn understiger ett belopp motsvarande sex miljarder euro. Paragrafen ...

Prop. 2005/06:45: Om verksamheten i en grupp inte når upp till det gränsvärde som anges i 2 kap. 3 § men gruppens verksamhet är betydande enligt 2 kap. 4 § och det inte är nödvändigt eller lämpligt att gruppen står under tillsyn finns det två alternativ. Det ena är att inte betrakta gruppen som ett finansiellt konglomerat. Det andra är att inte tillämpa någon eller några av bestämmelserna i 5 kap. 7–9 och 11–14 §§.

Bestämmelsen förutsätter alltså att det inte är nödvändigt eller lämpligt att ...

4 kap. Samordnare av den särskilda tillsynen över ett finansiellt konglomerat

[K4]1 §  För varje finansiellt konglomerat som avses i 3 kap. 1 § första stycket skall det finnas en samordnare. Om det finns flera berörda behöriga myndigheter, skall samordnaren utses bland dem. Samordnaren ansvarar för den särskilda tillsynen över det finansiella konglomeratet.

Prop. 2005/06:45: För varje finansiellt konglomerat skall det finnas en samordnare. Av 3 kap. 2 § framgår dock att någon samordnare inte skall utses för ett konglomerat som ingår som undergrupp i ett större konglomerat.

När det finns flera berörda behöriga myndigheter hemmahörande inom EES skall någon av dem utses till samordnare. I artikel 10 i konglomeratdirektivet anges vilka kriterier som avgör vilken behörig myndighet som skall utses till samordnare. Av 2 § framgår när Finansinspektionen ...

[K4]2 §  Finansinspektionen ska vara samordnare av den särskilda tillsynen över ett finansiellt konglomerat, om det i toppen av konglomeratet finns

 1. ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag,
 2. ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige som är moderföretag till ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag,
 3. två eller flera blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i olika stater inom EES, däribland Sverige, och det dessutom i konglomeratet finns reglerade företag i samma stater under förutsättning att
  1. det av de reglerade företagen som, om de tillhör samma sektor, har den största balansomslutningen är ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag, eller
  2. det av de reglerade företagen som, om de tillhör olika sektorer, verkar inom den största sektorn är ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag, eller
 4. ett blandat finansiellt holdingföretag som är moderföretag till flera reglerade företag som inte är auktoriserade i den medlemsstat där holdingföretaget har sitt huvudkontor, och det dotterföretag som har den största balansomslutningen inom den största sektorn är ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag.

[S2]Finansinspektionen ska även vara samordnare om

 1. det inte följer av artikel 10.2 a och b i-iii i konglomeratdirektivet att någon behörig myndighet är samordnare och om ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag har den största balansomslutningen inom den största sektorn, eller
 2. inspektionen tillsammans med övriga relevanta behöriga myndigheter kommer överens om det i enlighet med bestämmelserna i 3 §.

[S3]När Finansinspektionen enligt första stycket eller andra stycket 1 ska vara samordnare, får inspektionen tillsammans med övriga relevanta behöriga myndigheter komma överens om att en annan behörig myndighet inom EES än inspektionen ska utses till samordnare. Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse, om det är olämpligt att inspektionen utses till samordnare med hänsyn till det finansiella konglomeratets struktur och den relativa betydelsen av konglomeratets verk- samhet i olika länder. Lag (2019:760).

Prop. 2018/19:158: I första stycket 1, 2, 3 a och b och 4 görs tillägg för tjänstepensionsföretag. Det innebär att Finansinspektionen ska vara samordnare av den särskilda tillsynen över ett finansiellt konglomerat även om det i toppen av konglomeratet finns ett tjänstepensionsföretag (första stycket 1) eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige som är moderföretag till ett tjänstepensionsföretag (första stycket 2). Finansinspektionen ska också vara samordnare ...

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår när Finansinspektionen skall vara samordnare.

Vem som skall utses till samordnare beror på konglomeratets struktur. Konglomeratdirektivet pekar ut vilken behörig myndighet som skall vara samordnare i olika fall. Av första och andra styckena framgår när Finansinspektionen, vid en tillämpning av de kriterier som anges i artikel 10 i direktivet, skall vara samordnare.

Enligt första stycket 1 skall inspektionen vara samordnare när ett institut ...

[K4]3 §  Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till det finansiella konglomeratets struktur och den relativa betydelsen av dess verksamhet i olika länder att samordnare för det finansiella konglomeratet utses enligt de grunder som anges i artikel 10.2 i konglomeratdirektivet, får Finansinspektionen komma överens med övriga relevanta behöriga myndigheter om att inspektionen eller någon annan behörig myndighet skall vara samordnare för det finansiella konglomeratet.

[S2]I ett sådant fall skall det finansiella konglomeratet ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga relevanta behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen.

Prop. 2005/06:45: I andra fall än de som nämns i 2 § första stycket och andra stycket 1 skall som huvudregel en annan behörig myndighet än Finansinspektionen utses till samordnare. Även i ett sådant fall kan det emellertid finnas anledning att utse en annan behörig myndighet än den som enligt huvudreglerna i konglomeratdirektivet skall vara samordnare. Finansinspektionen kan i den situationen, i egenskap av relevant behörig myndighet behöva komma överens med övriga relevanta myndigheter om vilken myndighet som skall ...

[K4]4 §  När Finansinspektionen är samordnare ska inspektionen fatta beslut i frågor som gäller om

 1. det finns ett finansiellt konglomerat enligt 2 kap.1-6 §§,
 2. bestämmelserna i denna lag ska tillämpas på ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag enligt 3 kap. 3 §,
 3. ett finansiellt konglomerat ska upphöra att vara ett finansiellt konglomerat, och
 4. bestämmelserna i 3 kap. 3 § inte längre ska tillämpas på ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår att Finansinspektionen, när den är samordnare, skall fatta beslut om att det finns ett finansiellt konglomerat eller att bestämmelserna i lagen skall tillämpas på ett institut eller ett försäkringsföretag enligt 3 kap. 3 §. Ett beslut skall också fattas när ett finansiellt konglomerat inte längre är ett konglomerat eller när 3 kap. 3 § inte längre skall tillämpas på ett institut eller ett försäkringsföretag.

Se även författningskommentaren till 5 §. Bestämmelsen ...

[K4]5 §  När Finansinspektionen har fattat ett beslut enligt 4 §1 eller 2, ska inspektionen lämna en underrättelse om beslutet och om att inspektionen är samordnare. En sådan underrättelse ska lämnas till det moderföretag som finns i toppen av ett konglomerat eller, om det inte finns något moderföretag, det reglerade företag som har den största balansomslutningen inom den största sektorn.

[S2]Den information som anges i första stycket ska också lämnas till

 1. behöriga myndigheter som auktoriserat reglerade företag i konglomeratet och behöriga myndigheter i det land inom EES där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, och
 2. den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Lag (2012:195).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

Enligt paragrafen ska Finansinspektionen, när den är samordnare, lämna information om att gruppen är ett finansiellt konglomerat och om att inspektionen är samordnare för konglomeratet. Informationen ska lämnas till de företag och myndigheter som nämns i andra stycket 1 samt, efter en ändring i andra stycket 2, till den gemensamma kommittén för de europeiska ...

Prop. 2005/06:45: Enligt bestämmelsen skall Finansinspektionen, när den är samordnare, informera de företag och myndigheter som nämns samt kommissionen om att gruppen är ett finansiellt konglomerat och om att inspektionen är samordnare för konglomeratet.

Genom den underrättelse som sänds till moderföretaget informeras företaget om att den grupp det leder har identifierats som ett finansiellt konglomerat. Gruppens struktur kan därefter komma att ändras genom att nya företag förvärvas eller genom ...

Kapitalbas och kapitalkrav

[K5]1 §  Bestämmelserna i 3-6, 8 och 10-12 §§ samt 14 § första stycket gäller bara när Finansinspektionen är samordnare för ett finansiellt konglomerat.

Prop. 2005/06:45: bestämma vad som skall rapporteras och hur. I paragrafen preciseras vilka bestämmelser i kapitlet som gäller när inspektionen är samordnare.

Bestämmelsen behandlas delvis i avsnitt 11.3.

[K5]2 §  För ett finansiellt konglomerat ska det finnas en kapitalbas som uppfyller ett för finansiella konglomerat särskilt kapitalkrav.

[S2]Institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som ingår i ett finansiellt konglomerat ska ha en kapitalbas som är tillräckligt stor med hänsyn till kapitalkravet för det finansiella konglomeratet. Lag (2019:760).

Prop. 2018/19:158: I första stycket görs en språklig ändring. I andra stycket görs ett tillägg för tjänstepensionsföretag. Det innebär att ett tjänstepensionsföretag som ingår i ett finansiellt konglomerat ska ha en kapitalbas som är tillräckligt stor med hänsyn till kapitalkravet för det finansiella konglomeratet. Därigenom behandlas ett tjänstepensionsföretag på samma sätt som ett institut eller ett försäkringsföretag.

Prop. 2005/06:45: Kapitalbasen för ett finansiellt konglomerat skall uppfylla ett särskilt kapitalkrav. Hur kapitalkrav och kapitalbas skall beräknas framgår av följande paragrafer.

Det är de reglerade företagen – i Sverige institut och försäkringsföretag – som skall se till att kapitalbasen är tillräckligt stor. Redan av vissa sektorsbestämmelser följer att ett enskilt institut eller försäkringsföretag skall ha ett kapital som är tillfredsställande med hänsyn till företagets risker. Av paragrafen ...

[K5]3 §  Kapitalbasen och kapitalkravet för ett finansiellt konglomerat skall beräknas på grundval av sektorsbestämmelserna om hur kapitalbasen och kapitalkravet bestäms.

Prop. 2005/06:45: Av bestämmelsen framgår att kapitalbasen och kapitalkravet bestäms med utgångspunkt från de befintliga sektorsbestämmelserna, bl.a. de i

kapitaltäckningslagen och i försäkringsrörelselagen. Dessa bestämmelser kan emellertid inte rakt av läggas till grund för beräkningen av kapitalbas och ...

[K5]4 §  Om det i toppen av ett finansiellt konglomerat finns ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag, ska kapitalbasen och kapitalkravet för det finansiella konglomeratet beräknas enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden (metod 2 enligt bilaga I till konglomeratdirektivet). Om det finns skäl, får kapitalbasen och kapitalkravet i stället beräknas enligt konsolideringsmetoden (metod 1 enligt bilaga I till konglo- meratdirektivet) eller enligt en kombination av de angivna metoderna.

[S2]Första stycket ska tillämpas även i fråga om andra finansiella konglomerat än sådana som har ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag i toppen om Finansinspektionen är den enda relevanta behöriga myndig- heten. Lag (2019:760).

Prop. 2018/19:158: I första stycket görs ett tillägg för tjänstepensionsföretag. Det innebär att om det i toppen av ett finansiellt konglomerat finns ett tjänstepensionsföretag ska kapitalbasen och kapitalkravet för det finansiella konglomeratet beräknas enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden. Om det finns skäl, får kapitalbasen och kapitalkravet i stället beräknas enligt konsolideringsmetoden eller enligt en kombination av de båda metoderna. Därigenom behandlas ett finansiellt konglomerat som har ett ...

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår vilka metoder för beräkningen av kapitalbas och kapitalkrav som får användas av ett finansiellt konglomerat som leds av ett institut eller ett försäkringsföretag eller om Finansinspektionen är den enda relevanta behöriga myndigheten för konglomeratet.

Utgångspunkten är att beräkningen skall utföras enligt en s.k. sammanläggnings- och avräkningsmetod. Om det finns skäl, får beräkningen emellertid i stället göras enligt en konsolideringsmetod eller enligt ...

[K5]5 §  I andra fall än som avses i 4 § ska Finansinspektionen, efter att ha hört övriga relevanta behöriga myndigheter och det finansiella konglomeratet, besluta vilken av följande metoder som ska användas för beräkning av kapitalbasen och kapitalkravet för det finansiella konglomeratet:

 1. sammanläggnings- och avräkningsmetoden,
 2. konsolideringsmetoden, eller
 3. en kombination av dessa metoder. Lag (2013:670).

Prop. 2012/13:160: Förslaget har behandlats i avsnitt 6.7.

Ändringen innebär att kravavräkningsmetoden slopas för beräkningen av kapitalbas och kapitalkrav för ett finansiellt konglomerat.

Ändringen genomför artikel 6.4 i konglomeratdirektivet (se artikel 2.5 i ändringsdirektivet).

Prop. 2005/06:45: I 4 § behandlas metoder för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav när ett finansiellt konglomerat har en särskild stark anknytning till Sverige. I andra fall skall Finansinspektionen i stället enligt förevarande paragraf – efter att ha samrått med de övriga relevanta behöriga myndigheterna och det finansiella konglomeratet – bestämma vilken metod som skall väljas för konglomeratet. Valet står då mellan

[K5]6 §  Finansinspektionen ska besluta om undantag för ett företag som ingår i ett finansiellt konglomerat från beräkningen av kapitalbasen och kapitalkravet för konglomeratet om

 1. företaget är beläget i ett land utanför EES där det finns rättsliga hinder för att överföra nödvändig information om företaget,
 2. företaget har försumbar betydelse med hänsyn till syftet med den särskilda tillsynen över finansiella konglomerat, eller
 3. det skulle vara olämpligt eller missvisande att låta företaget omfattas av beräkningen med hänsyn till syftet med den särskilda tillsynen över finansiella konglomerat.

[S2]När bestämmelsen i första stycket 2 är tillämplig på flera företag, får undantag inte beslutas, om de tillsammans inte har försumbar betydelse med hänsyn till syftet med den särskilda tillsynen över finansiella konglomerat.

[S3]Innan Finansinspektionen beslutar att med stöd av första stycket 3 undanta ett företag från beräkningen, ska inspektionen höra de andra relevanta behöriga myndigheterna. Detta krävs inte i brådskande fall.

[S4]Om Finansinspektionen med stöd av första stycket 2 eller 3 undantar ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag från beräkningen, ska det företag som finns i toppen av konglomeratet, på begäran av Finansinspektionen, lämna upplysningar som inspektionen behöver för sin tillsyn över institutet, försäkringsföretaget eller tjänstepensionsföretaget. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Finansinspektionen skall i vissa fall undanta ett företag som ingår i ett finansiellt konglomerat från beräkningen av kapitalbasen och kapitalkravet för konglomeratet.

Enligt första stycket 1 skall ett företag som är beläget i ett land utanför EES undantas, om det finns rättsliga hinder för överföring av information som är nödvändig.

Av första stycket 2 följer att undantag skall göras om företaget är av försumbar betydelse med hänsyn till syftet med den särskilda ...

Riskkoncentrationer

[K5]7 §  Ett företag i ett finansiellt konglomerat får inte vara exponerat för så stora finansiella eller andra risker att solvensen eller den finansiella ställningen hos ett reglerat företag som ingår i det finansiella konglomeratet hotas (riskkoncentration).

Prop. 2005/06:45: Riskkoncentrationer skall rapporteras på konglomeratnivå enligt 11 och 12 §§. Härigenom kan Finansinspektionen få en samlad bild av riskkoncentrationen inom ett finansiellt konglomerat.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2.

[K5]8 §  Om ett blandat finansiellt holdingföretag finns i toppen av ett finansiellt konglomerat, vars största sektor är bank- och värdepapperssektorn, gäller bestämmelserna om stora exponeringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 för samtliga företag som tillhör den sektorn och för det blandade finansiella holdingföretaget. Lag (2021:493).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om riskkoncentrationer i vissa finansiella konglomerat. Övervägandena finns i avsnitt 14.5.1.

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår att det gäller särskilda bestämmelser om riskkoncentration för ett finansiellt konglomerat som leds av ett blandat finansiellt holdingföretag.

Om bank- och värdepapperssektorn är den största sektorn skall bestämmelserna om stora exponeringar i kapitaltäckningslagen tillämpas för alla företag som ingår i sektorn i fråga och det blandade finansiella holdingföretaget. Av detta följer att för alla dessa företag skall det göras en särskild beräkning av om de ...

Interna transaktioner

[K5]9 §  Interna transaktioner får inte hota solvensen eller den finansiella ställningen hos ett reglerat företag inom ett finansiellt konglomerat.

[S2]Med en intern transaktion avses en transaktion genom vilken ett reglerat företag inom ett finansiellt konglomerat direkt eller indirekt anlitar ett annat företag inom samma konglomerat eller en fysisk eller juridisk person som har nära förbindelser med företag i konglomeratet för att uppfylla en skyldighet, oavsett om den följer av avtal eller inte och oavsett om den förutsätter betalning eller inte.

Prop. 2005/06:45: Interna transaktioner kan avse transaktioner som ett reglerat företag har med såväl företag inom som utom den finansiella sektorn. Sådana interna uppdragsavtal som innebär att ett institut eller ett försäkringsföretag lägger ut delar av sin verksamhet på ett annat närstående företag är en intern transaktion i lagens mening.

Interna transaktioner skall rapporteras enligt 11 och 12 §§. Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

Rapportering

[K5]10 §  Den kapitalbas och det kapitalkrav som enligt denna lag gäller för ett finansiellt konglomerat skall beräknas fortlöpande. Resultatet av beräkningarna och väsentliga uppgifter som ligger till grund för dem skall regelbundet rapporteras till Finansinspektionen.

Prop. 2005/06:45: Institut och försäkringsföretag som ingår i ett finansiellt konglomerat skall vid varje tidpunkt ha en tillräckligt stor kapitalbas i förhållande till det kapitalkrav som ställs på dem. Kapitalbas och kapitalkrav för det finansiella konglomeratet måste därför beräknas fortlöpande. Rapporteringen till inspektionen liksom den beräkning som görs i samband med rapporteringen, behöver dock ske endast vid vissa regelbundet återkom-...

[K5]11 §  Riskkoncentrationer och interna transaktioner som är betydande och av visst slag, skall regelbundet rapporteras till Finansinspektionen. Vilka dessa är skall beslutas av Finansinspektionen för varje enskilt konglomerat. Inspektionen skall dessförinnan, i fråga om vilka transaktioner och riskkoncentrationer som är betydande, ha hört övriga relevanta behöriga myndigheter och det finansiella konglomeratet, samt, i fråga om vilka slag av riskkoncentrationer och interna transaktioner som skall rapporteras, ha hört övriga relevanta behöriga myndigheter.

Prop. 2005/06:45: Det är endast sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som är betydande som regelbundet – enligt konglomeratdirektivet minst en gång per år – behöver rapporteras till Finansinspektionen. Vad som skall rapporteras beslutas i varje enskilt fall och bedömningen görs i två steg.

Finansinspektionen skall identifiera vilka riskkoncentrationer och interna transaktioner som skall rapporteras. Vid denna identifiering skall inspektionen beakta det finansiella konglomeratets ...

[K5]11 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 10 och 11 §§ ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Lag (2014:489).

Prop. 2013/14:161: Paragrafen motsvarar den föreslagna 10 kap. 2 a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, se kommentaren i avsnitt 19.3

[K5]12 §  När ett reglerat företag hemmahörande inom EES finns i toppen av det finansiella konglomeratet, ska rapporteringen enligt 10 och 11 §§ göras av det företaget.

[S2]I andra fall ska rapporten lämnas av det blandade finansiella holdingföretaget i det finansiella konglomeratet eller det institut, försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag i konglomeratet som Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar efter att ha hört de övriga relevanta behöriga myndigheterna och konglomeratet. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår vilket företag som skall upprätta och ge in rapporter till Finansinspektionen. Om ett finansiellt konglomerat leds av ett institut eller ett försäkringsföretag är det detta reglerade företag som skall upprätta och ge in rapporter. När ett finansiellt konglomerat inte leds av ett institut eller ett försäkringsföretag, finns det två alternativ. Det ena är att låta det blandade finansiella holdingföretaget upprätta och ge in rapporterna. Det andra är att – efter att ha hört de ...

System för riskhantering och rutiner för intern kontroll

[K5]13 §  Institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som ingår i ett finansiellt konglomerat ska ha system för riskhantering och rutiner för intern kontroll som är betrygg- ande med hänsyn till konglomeratets samlade risksituation. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Den förevarande paragrafen reglerar skyldigheten att ha system för riskhantering och rutiner för intern kontroll på konglomeratnivå, dvs. system och rutiner som tar hänsyn till det finansiella konglomeratets samlade risksituation. Ansvaret för att sådana system och rutiner finns ligger enligt bestämmelsen på institut och försäkringsföretag i konglomeratet. De utländska företagens skyldighet i detta avseende regleras av lagstiftningen i det land där företagen auktoriserats.

Bestämmelsen ...

[K5]14 §  Institut, försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i Sverige som enligt 12 § ansvarar för rapporteringen till Finansinspek- tionen ska ha nödvändiga rutiner för intern kontroll för att kunna ta fram uppgifter som kan vara av betydelse för tillsynen över det finansiella konglomeratet.

[S2]Om ett institut, ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige ansvarar för ett finansiellt konglomerats rapportering till en utländsk behörig myndighet som är samordnare av tillsynen över konglomeratet, ska företaget ha sådana rutiner för intern kontroll som anges i första stycket. Lag (2019:760).

Prop. 2018/19:158: I första stycket görs ett tillägg för tjänstepensionsföretag. Det innebär att ett tjänstepensionsföretag som enligt 12 § ansvarar för rapporteringen till Finansinspektionen ska ha nödvändiga rutiner för intern kontroll för att kunna ta fram uppgifter som kan vara av betydelse för tillsynen över det finansiella konglomeratet. Därigenom behandlas ett tjänstepensionsföretag på samma sätt som ett institut, försäkringsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige ...

Prop. 2005/06:45: Paragrafen anger att de rapporteringsskyldiga företagen skall ha nödvändiga rutiner för intern kontroll för att ta fram de uppgifter som kan vara av betydelse för tillsynen. En sådan skyldighet finns både i förhållande till Finansinspektionen och till en utländsk myndighet som är samordnare.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.4.

[K5]15 §  Ett företag som ingår i ett finansiellt konglomerat skall till det företag som enligt 12 § ansvarar för rapporteringen till Finansinspektionen eller till det företag som enligt 14 § andra stycket ansvarar för rapporteringen till en utländsk behörig myndighet som är samordnare lämna de uppgifter som detta företag behöver för att fullgöra rapporteringsskyldigheten.

[S2]Första stycket gäller även ett svenskt företag i förhållande till ett sådant företag inom EES som skall upprätta och lämna en rapport enligt en offentlig reglering som bygger på konglomeratdirektivet.

Prop. 2005/06:45: I paragrafens första stycke behandlas skyldigheten för företag som ingår i ett finansiellt konglomerat att lämna den information som behövs för att det företag som ansvarar rapporteringen till Finansinspektionen eller en utländsk behörig myndighet som är samordnare för konglomeratet skall kunna fullgöra sin rapporteringsskyldighet. Bestämmelsen innebär att ett svenskt företag även är skyldigt att lämna uppgifter till ett utländskt företag som ansvarar för rapporteringen till den utländska samordnaren. ...

Ledningen i ett blandat finansiellt holdingföretag

Tillämpliga tillsynsregler

[K6]1 §  Finansinspektionen övervakar att denna lag följs.

[S2]I fråga om tillsynen över institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag gäller det som är föreskrivet i sektorsbestämmelserna, om inte annat följer av denna lag. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Av paragrafens första stycke framgår att Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att denna lag följs.

I fråga om institut och försäkringsföretag får inspektionen, med de tillägg som följer av lagen, bedriva tillsynen med utgångspunkt i de bestämmelser som finns i rörelsereglerna för respektive institut eller försäkringsföretag.

Vissa överenskommelser med utländska relevanta behöriga myndigheter

[K6]2 §  Innan Finansinspektionen fattar ett beslut med stöd av någon av bestämmelserna i 2 kap.5 och 6 §§, 8 § tredje stycket och 9 § samt 3 kap.3 och 4 §§, skall inspektionen ha kommit överens med övriga relevanta behöriga myndigheter om innehållet i beslutet.

[S2]Finansinspektionen skall på begäran av ett företag som ingår i konglomeratet besluta om förutsättningarna i de nämnda bestämmelserna är uppfyllda.

[S3]Om ett beslut enligt första stycket inte framgår av en underrättelse enligt 4 kap. 5 §, skall Finansinspektionen underrätta övriga berörda behöriga myndigheter om beslutet.

Prop. 2005/06:45: I fråga om de särskilda beräkningsgrunderna i 2 kap. 5 och 6 §§ och 8 § tredje stycket och 9 § samt 3 kap. 3 och 4 §§ gäller en särskild beslutsordning. Om Finansinspektionen är den enda tillsynsmyndigheten med intresse i konglomeratet, skall eventuella beslut fattas av inspektionen ensam. Om det förutom inspektionen finns andra, utländska relevanta behöriga myndigheter inblandade, måste de vara överens om att tillämpa t.ex. någon av de särskilda beräkningsgrunderna för att Finansinspektionen i ...

Upplysningsskyldighet

[K6]3 §  Ett företag som ingår i ett finansiellt konglomerat skall lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär för tillsynen över konglomeratet.

[S2]Om företaget inte lämnar upplysningarna till Finansinspektionen, får inspektionen förelägga företaget att göra det. Ett sådant föreläggande får dock inte riktas mot ett reglerat företag som hör hemma i ett annat land inom EES. I fråga om ett sådant företag gäller i stället 7 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:45: Upplysningsskyldigheten enligt paragrafens första stycke gäller såväl reglerade som icke-reglerade företag. Finansinspektionen kan med stöd av bestämmelsen begära in uppgifter från företag som ingår i finansiella konglomerat för vilka inspektionen är samordnare. Finansinspektionen kan emellertid också begära in uppgifter från svenska företag som ingår i ett finansiellt konglomerat för vilken en annan tillsynsmyndighet är samordnare. Den informationen kan sedan lämnas vidare till samordnaren enligt ...

Undersökning hos ett blandat finansiellt holdingföretag

[K6]4 §  Finansinspektionen får genomföra en undersökning hos ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag som enligt 5 kap. 12 § skall rapportera till inspektionen, om det behövs för tillsynen av det finansiella konglomerat som holdingföretaget ingår i.

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår att Finansinspektionen får göra platsundersökningar hos ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag som enligt 5 kap. 12 § andra stycket är rapporteringsskyldigt till inspektionen. Genom undersökningar på plats kan inspektionen kontrollera bl.a. att det finns erforderliga rutiner för intern kontroll som företaget enligt 5 kap. 14 § skall ha för att ta fram uppgifter som kan vara av betydelse för tillsynen över det finansiella konglomeratet.

Samarbete och utbyte av information

[K6]5 §  Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet. Lag (2012:195).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet. Ändringen innebär att bestämmelsen utökas till att ...

Prop. 2005/06:45: I konglomeratdirektivet beskrivs tämligen ingående hur samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheterna skall ske (se t.ex. artikel 11 första stycket och artikel 12). Bestämmelsen i denna paragraf är tillämplig även på sådant samarbete som indirekt följer av direktivet, t.ex. på överenskommelser om samordningsåtgärder enligt artikel 11 andra stycket i konglomeratdirektivet.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

[K6]5 a §  Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 18.1a i konglomeratdirektivet. Lag (2012:195).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlat i avsnitt 5.2.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till respektive europeisk tillsynsmyndighet för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 18.1a i konglomeratdirektivet. Ändringen innebär att artikel 2.11 b i omnibusdirektivet genomförs.

[K6]6 §  Finansinspektionen skall, inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten skall kunna utöva sin tillsyn enligt en offentlig reglering som bygger på konglomeratdirektivet. Den utländska myndigheten får närvara vid en kontroll som utförs av Finansinspektionen.

Prop. 2005/06:45: Finansinspektionen kan efter begäran från en utländsk behörig myndighet behöva kontrollera information från ett företag beläget i Sverige och som omfattas av tillsynen över finansiella konglomerat eller en sådan offentlig reglering som bygger på konglomeratdirektivet. Av paragrafen följer att inspektionen, i den omfattning som är möjlig enligt gällande lagar och förordningar, skall bistå den utländska myndigheten med dessa uppgifter. Paragrafen ger även den utländska myndigheten en rätt att närvara ...

Tystnadsplikt

[K6]7 §  En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, som vid fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag får kunskap om affärs- förhållanden hos ett annat företag inom samma finansiella konglomerat, får inte obehörigen röja vad han eller hon har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det företagets intresse. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Paragrafen innehåller en bestämmelse om sekretess för den som vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna lag får vetskap om vissa affärsförhållanden. Paragrafen utgör bara ett komplement till de särskilda bestämmelser om tystnadsplikt som gäller enligt sektorsbestämmelserna.

Bestämmelsen överensstämmer, bortsett från vissa språkliga justeringar, med motsvarande sekretessregel för finansiella företagsgrupper i 7 kap. 13 § kapitaltäckningslagen och för försäkringsgrupper ...

Uppgiftsskyldighet

[K6]8 §  Ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på fram- ställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form. Lag (2019:760).

Prop. 2016/17:218: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett försäkringsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det begärs av undersökningsledaren eller åklagare i vissa fall.

I paragrafen görs ett tillägg som innebär att den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i bestämmelsen även ska gälla när uppgifter begärs av en åklagare i ett ärende enligt lagen om en europeisk utredningsorder. Tillägget grundar ...

Prop. 2017/18:291: I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i paragrafen innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 9 kap. 1 § 9 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas. ...

Prop. 2005/06:45: Bestämmelsen reglerar försäkringsföretags och blandade finansiella holdingföretags uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare. Sådan uppgiftsskyldighet finns för bl.a. kreditinstitut genom bestämmelser i 1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 7 kap. 13 a § kapitaltäckningslagen.

Förutsättningen för ...

Meddelandeförbud

[K6]9 §  Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 8 § får besluta att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 8 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

[S2]Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S3]Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till detta.

[S4]Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra. Lag (2017:1010).

Prop. 2016/17:218: Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet ...

Prop. 2005/06:45: I 8 § finns bestämmelser om skyldighet att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företag inom ett finansiellt konglomerat när detta begärs av undersökningsledaren i en svensk förundersökning eller av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Enligt första stycket får undersökningsledaren eller åklagaren förordna om meddelandeförbud. Förordnandet får riktas till företaget i fråga och till dess anställda och styrelseledamöter. Förbudet avser såväl det förhållandet ...

Avgifter

[K6]10 §  Ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som står under tillsyn enligt denna lag ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

[S2]Om Finansinspektionen vid tillsynen enligt denna lag behöver anlita någon med särskild fackkunskap för bedömning av en viss fråga, ska kostnaden för detta betalas av det institut, det försäkringsföretag eller det tjänstepensionsföretag som tillsynen avser. Lag (2019:760).

Prop. 2018/19:158: I första stycket görs ett tillägg för tjänstepensionsföretag. Det innebär att även tjänstepensionsföretag som står under tillsyn enligt denna lag ska

Prop. 2013/14:161: Ändringen motsvarar den som föreslås i 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, se kommentaren i avsnitt 19.3.

Prop. 2005/06:45: Av första stycket framgår att institut och försäkringsföretag är skyldiga att med avgifter bekosta Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt den förevarande lagen. Motsvarande bestämmelser finns i liknande lagar på finansmarknadsområdet (se 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen, 6 kap. 11 § lag om värdepappersrörelse, 7 kap. 14 § kapitaltäckningslagen samt 13 kap. 16 § lag om bank och finansieringsrörelse). Syftet med dessa ...

Överträdelser av denna lag

[K7]1 §  Om ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänste- pensionsföretag inom ett finansiellt konglomerat inte uppfyller de krav som anges i 5 kap. eller om kraven är uppfyllda men solvensen eller den finansiella ställningen hos ett reglerat företag inom konglomeratet ändå är hotad, ska Finansinspektionen förelägga det företag som ska rapportera enligt 5 kap. 12 § att vidta åtgärder för att rätta till förhållandet.

[S2]Om ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepen- sionsföretag bryter mot denna lag, gäller dessutom det som föreskrivs i sektorsbestämmelserna. Lag (2019:760).

Prop. 2018/19:158: I första stycket görs ett tillägg för tjänstepensionsföretag. Det innebär att om ett tjänstepensionsföretag inom ett finansiellt konglomerat inte uppfyller de krav som anges eller om kraven är uppfyllda men solvensen eller den finansiella ställningen hos ett reglerat företag inom konglomeratet ändå är hotad, ska Finansinspektionen förelägga det företag som ska rapportera att vidta åtgärder för att rätta till förhållandet. Detta motsvarar det som gäller i fråga om institut och försäkringsföretag ...

Prop. 2005/06:45: Det företag som enligt 5 kap. 12 § är rapporteringsskyldigt till Finansinspektionen måste kunna vidta åtgärder för det fall det finansiella konglomeratet inte uppfyller de krav i fråga om kapital, riskkoncentration m.m. som ställs på konglomeratet enligt 5 kap.

Om ett institut eller ett försäkringsföretag i ett finansiellt konglomerat inte uppfyller de krav som ställs på det enligt denna lag eller om ...

[K7]2 §  Finansinspektionen skall, i egenskap av samordnare, förelägga ett blandat finansiellt holdingföretag att vidta åtgärder för att göra rättelse om holdingföretaget eller dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på det enligt denna lag.

Prop. 2005/06:45: Ett föreläggande enligt paragrafen får förenas med vite, se 9 §.

Som framgår av 1 § kan Finansinspektionen ingripa mot ett blandat finansiellt holdingföretag även i andra fall än de som anges i den förevarande paragrafen.

[K7]3 §  Om Finansinspektionen, i egenskap av samordnare, bedömer att ett reglerat företag som hör hemma i ett annat land inom EES inte uppfyller de krav som ställs på det enligt denna lag eller om kraven är uppfyllda men det reglerade företagets solvens eller finansiella ställning ändå är hotad, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det landet.

Prop. 2005/06:45: Av konglomeratdirektivet följer att om ett reglerat företag i en medlemsstat bryter mot vissa bestämmelser skall Finansinspektionen underrätta tillsynsmyndigheten i det andra landet. Det är den utländska myndigheten som bestämmer om det finns anledning att ingripa mot företaget eller inte. Av denna paragraf framgår när Finansinspektionen skall underrätta en utländsk tillsynsmyndighet.

Förseningsavgift

[K7]4 §  Om ett institut, ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige inte i tid lämnar de upplysningar som föreskrivits med stöd av 9 kap. 1 § 6 och 7, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Det ligger på Finansinspektionen att avgöra om en försenad rapportering skall medföra förseningsavgift med maximalt belopp eller om förseningen är av sådan karaktär att avgiften bör bestämmas till ett lägre belopp eller efterges. Allmänt kan sägas att en längre försening i regel är allvarligare än en försening med bara någon dag. Å andra sidan kan även mindre förseningar vid upprepade tillfällen vara allvarliga. När storleken på avgiften bestäms skall hänsyn också tas till företagets storlek. ...

[K7]5 §  Förseningsavgiften skall betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

[K7]6 §  Finansinspektionens beslut att ta ut förseningsavgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 5 §.

[K7]7 §  Om förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 5 §, skall Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

[K7]8 §  En förseningsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Vite

[K7]9 §  Om Finansinspektionen meddelar föreläggande enligt denna lag, får inspektionen förelägga vite.

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår att Finansinspektionen får förena förelägganden enligt denna lag med vite.

[K8]1 §  När moderföretaget till ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag är ett reglerat företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som har sitt huvudkontor utanför EES gäller 2-4 §§, om Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 4 kap.2 § första stycket eller andra stycket 1 skulle ha varit samordnare. Vid bedömningen av om inspektionen skulle ha varit samordnare ska det bortses från den del av toppen av gruppen som ligger utanför EES. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Det kan vara så att ett finansiellt konglomerat leds av ett reglerat företag som har auktoriserats i ett land utanför EES eller av ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor utanför EES. I vissa av dessa fall utövas tillsynen över konglomeratet av tillsynsmyndigheten i det landet. I andra fall utövas inte någon sådan tillsyn. När Finansinspektionen skulle ha varit samordnare för den del av konglomeratet som finns inom EES, avgör inspektionen om den tillsyn som utövas av myndigheten ...

[K8]2 §  Finansinspektionen ska kontrollera om den tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn över finansiella konglomerat som föreskrivs i konglomeratdirektivet.

[S2]Finansinspektionen är skyldig att utföra en sådan kontroll på begäran av moderföretaget eller av något av de reglerade företag i konglomeratet som auktoriserats inom EES.

[S3]Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga relevanta behöriga myndigheter. Lag (2012:195).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

Paragrafen reglerar Finansinspektionens kontroll av tillsyn som utövas av tillsynsmyndighet i tredje land. Bestämmelsen bygger på artikel 18 i konglomeratdirektivet. Den artikeln har ändrats så att de behöriga myndigheterna inte längre har någon skyldighet att rådfråga Kommittén för finansiella konglomerat innan beslut fattas om huruvida tillsynen som utövas av ...

Prop. 2005/06:45: Av paragrafens första stycke framgår att Finansinspektionen i de fall som avses i 1 § skall bedöma om den tillsyn som den andra tillsynsmyndigheten utövar är likvärdig med den som föreskrivs i konglomeratdirektivet. Bedömningen skall göras för varje enskilt konglomerat.

Av andra stycket framgår att Finansinspektionen skall pröva om tillsynen är likvärdig med den enligt konglomeratdirektivet på begäran av moderföretaget eller någon av de reglerade företag som auktoriserats inom ...

[K8]3 §  När en tillsynsmyndighet utanför EES utövar tillsyn över ett finansiellt konglomerat som bedömts likvärdig, gäller 5 kap. 2 § andra stycket samt 5 kap.7 och 9 §§ för institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som ingår i konglomeratet. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Ett institut och ett försäkringsföretag som ingår i ett konglomerat för vilken en tillsynsmyndighet i ett land utanför EES ansvarar för tillsynen har samma ansvar för att kapitalkravet uppfylls som när tillsynen utövas av en myndighet inom EES. Inte heller får riskkoncentrationer eller interna transaktioner hota solvensen eller den finansiella ställningen för institutet eller försäkringsföretaget. Om ett institut eller ett försäkringsföretag överträder de bestämmelser som räknas upp i paragrafen ...

[K8]4 §  Om tillsynen inte bedöms vara likvärdig, ska Finansinspektionen besluta att bestämmelserna i denna lag ska tillämpas på konglomeratet på samma sätt som om företaget i toppen av konglomeratet hade haft sitt huvudkontor inom EES.

[S2]Efter att ha hört övriga relevanta behöriga myndigheter får Finansinspektionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer att tillsynen över de reglerade företagen i det finansiella konglomeratet är tillräcklig. Inspektionen får i ett sådant fall förelägga en ägare som har ett bestämmande inflytande över institutet, försäkringsföretaget eller tjänstepensionsföretaget att inrätta ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES. Inspektionen får då besluta att bestämmelserna i denna lag ska tillämpas på de reglerade företagen i det finansiella konglomerat som leds av detta holdingföretag.

[S3]Finansinspektionen ska underrätta det finansiella konglomeratet, berörda behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen när sådana tillsynsmetoder som anges i andra stycket används. Lag (2019:760).

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår vilka alternativ Finansinspektionen har om tillsynen i det tredje landet har bedömts inte vara likvärdig med den tillsyn som föreskrivs i konglomeratdirektivet. Ett alternativ är att besluta att tillämpa bestämmelserna i denna lag analogt på de reglerade företagen i konglomeratet. Det förutsätter att även de företag i toppen av konglomeratet som hör hemma utanför EES ingår i de beräkningar som skall göras, uppfyller rapporteringskraven i lagen och har en lämplig ledning etc. ...

9 kap. Bemyndiganden

[K9]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur balansomslutningen och kapitalkraven ska beräknas enligt 2 kap.24 §§,
 2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4 §,
 3. hur kapitalbasen och kapitalkraven ska beräknas enligt 5 kap.35 §§,
 4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § ska värderas,
 5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § ska värderas,
 6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,
 7. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som ska rapporteras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna rapportering,
 8. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap.13 och 14 §§, och
 9. hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § ska lämnas. Lag (2018:1792).

Prop. 2017/18:291: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Punkt 9, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format.

Det görs också redaktionella ändringar. ...

Prop. 2005/06:45: I denna paragraf har samlats de frågor beträffande vilka det överlämnas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som skall komplettera lagbestämmelserna.

I punkten 1 finns ett bemyndigande som gör det möjligt att meddela föreskrifter om hur balansomslutningen och kapitalkraven skall beräknas vid identifieringen ...

[K9]2 §  Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter för tillsyn som avses i 6 kap. 10 § första stycket.

Prop. 2005/06:45: Paragrafen innehåller ett bemyndigande rörande avgifterna för tillsynen. Sådana bemyndiganden finns i ett flertal andra författningar inom det finansiella området.

10 kap. Överklagande och ansvarsbestämmelse

Överklagande

[K10]1 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart. Lag (2018:826).

Prop. 2005/06:45: Enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse är utgångspunkten att beslut som Finansinspektionen meddelar överklagas till länsrätt som första instans och prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätt (jämför prop. 2002/03:139 s. 505 f och 556 f). Samma utgångspunkter bör gälla i förevarande sammanhang. ...

Ansvarsbestämmelse

[K10]2 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 6 kap. 9 §.

Prop. 2005/06:45: I paragrafen införs en bestämmelse om ansvar för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 6 kap. 9 §. Ansvarsbestämmelsen är utformad med förebild i bl.a. 1 kap. 8 c § lagen om värdepappersrörelse (jfr prop. 2004/05:144 s. 196).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2005/06:317, Prop. 2005/06:45, Bet. 2005/06:FiU22
CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:613) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2005/06:317, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:FiU22
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:1388) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 5 kap 8 §, rubr. närmast före 1 kap 2 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:569) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2010:2073) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:769) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:195) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2011/12:184, Prop. 2011/12:70, Bet. 2011/12:FiU38
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Lag (2013:577) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2013:670) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den rapporteringsskyldighet som avser tiden före den 1 januari 2014.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:297, Prop. 2012/13:160, Bet. 2012/13:FiU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 4 §, 5 kap. 5 §
CELEX-nr
32011L0089
Ikraftträder
2013-08-01

Lag (2014:489) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2013/14:275, Prop. 2013/14:161, Bet. 2013/14:FiU31
Omfattning
ändr. 6 kap. 10 §, ny 5 kap. 11 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:984) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 8 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:720) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:825) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:1010) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ändr. 6 kap. 8, 9 §§
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2018:826) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1792) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2018/19:25, Prop. 2017/18:291, Bet. 2018/19:FiU15
Omfattning
ändr. 6 kap. 8 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-09-01

Lag (2019:760) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6, 12, 13, 14 §§, 6 kap. 1, 7, 8, 10 §§, 7 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2021:493) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 8 §
Ikraftträder
2021-06-26