FFFS 2011:37

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 19 maj 2011.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 9 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 1 § 60 förordningen

(2007:572) om värdepappersmarknaden samt 32 § 39 och 40 förordningen

(2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den information om likviditets-

risker som företag ska rapportera till Finansinspektionen.

Tillämpningsområde

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. värdepappersbolag.

Bestämmelserna ska dessutom tillämpas på finansiella företagsgrupper.

Ett företag som ingår i en finansiell företagsgrupp ska inte rapportera uppgifter om

egen likviditetsrisk till Finansinspektionen om uppgifterna omfattas av rapporte-

ringen för gruppen.

3 § Föreskrifterna gäller för företag som den 30 september har en balansom-

slutning på över 5 miljarder kronor. Rapporteringskravet gäller för det påföljande

kalenderåret även om balansomslutningen understiger denna nivå under någon

period.

Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen besluta att ett företag som har

en balansomslutning som understiger 5 miljarder kronor ska omfattas av dessa

föreskrifter.

4 § Ett företag ska rapportera uppgifter om likviditetsrisk till Finansinspektionen

per den sista dagen i varje månad (balansdag). Uppgifterna ska ha kommit in till

Finansinspektionen senast 15 dagar efter balansdagen.

FFFS 2011:37

Utkom från trycket

den 27 maj 2011

FFFS 2011:37

2

Det företag som enligt 9 kap. 3 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora

exponeringar ansvarar för att gruppbaserade krav uppfylls, ska rapportera uppgifter

om likviditetsrisk för en finansiell företagsgrupp enligt första stycket.

Företaget ska rapportera uppgifterna via ett inrapporteringssystem som finns på

Finansinspektionens webbplats på det sätt som närmare anvisas där.

5 § Samtliga belopp ska anges i tusentals svenska kronor, och särredovisas i

svenska kronor, euro, amerikanska dollar och övriga valutor. Omräkning till

svenska kronor ska ske med de kurser som gäller på balansdagen.

6 § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns

särskilda skäl.

Definitioner

7 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter ska ha samma betydelse och tillämp-

ningsområde som i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering

av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

2 kap. Uppgifter till Finansinspektionen

Likviditetsreservens storlek och sammansättning

1 § Ett företag ska lämna information om de tillgångar som ingår i likviditets-

reserven, uppdelat på kassa och tillgodohavanden i bank, statspapper, säkerställda

obligationer och övriga värdepapper.

2 § Tillgångarna ska redovisas både med och utan värderingsavdrag. Med värde-

ringsavdrag menas ett avdrag från värdet på tillgången som avspeglar risken att

tillgången inte snabbt kan omvandlas till likvida medel. Information ska lämnas om

hur stor andel av tillgångarna som företaget har rätt att belåna i Sveriges riksbank

eller en annan centralbank. Information ska också lämnas om hur stor andel av

tillgångarna som är pantsatta och hur stor andel av panten som har utnyttjats.

3 § Inflöden från varje tillgång i likviditetsreserven ska hänföras till de tids-

intervall där tillgången tidigast kan omvandlas till betalningsmedel. Företaget ska i

beräkningen använda dagliga tidsintervall de första fem dagarna efter balansdagen.

Intradagsäkerheter

4 § Ett företag ska lämna information om utbetalningsvolym under balansdagen,

högsta dagliga utbetalningsvolym sedan föregående balansdag, betalningsnetto

under balansdagen och lägsta dagliga betalningsnetto sedan föregående balansdag.

För samtliga betalningar ska utlåning via dagslån exkluderas.

Kassaflöden

5 § Ett företag ska lämna information om de kassaflöden som förväntas uppstå när

samtliga tillgångar, skulder och poster utanför balansräkningen avvecklas under

rådande förhållanden. Företaget ska utöver kontrakterade kassaflöden med fast-

ställda betalningstidpunkter och kända belopp även ta med sådana kassaflöden för

vilka betalningstidpunkter och storlek styrs av företagets egna beslut,

FFFS 2011:37

3

kundbeteenden eller marknadsutvecklingen. I de fall kundbeteenden eller mark-

nadsutvecklingen ligger till grund för att beräkna kassaflöden ska dessa baseras på

empiriska observationer och etablerade beräkningskonventioner.

Kassainflöden från likviditetsreserven enligt 2 kap. 1–3 §§, ska inte inkluderas i

kassaflödena enligt första stycket.

6 § Kassaflödena ska redovisas i dagliga tidsintervall det första året efter balans-

dagen och därefter i årliga tidsintervall till och med det femte året. Kassaflöden

som inträffar efter fem år ska redovisas i ett separat tidsintervall.

Kontrakterade förfall på räntebärande värdepapper

7 § Ett företag ska lämna information om kontrakterade förfall på egna emitterade

utestående värdepapper med hänsyn tagen till långivarens rätt till förtidsinlösen och

rätt att förlänga löptiden. Förfall ska redovisas i månatliga tidsintervall det första

året efter balansdagen och därefter i årliga tidsintervall till och med det tionde året.

Förfall efter tio år ska redovisas i ett separat tidsintervall.

Långivare och lånemarknader

8 § Ett företag ska lämna information om den totala utestående bruttoskulden för

sina fem största långivare samt om vilket belopp företaget är skyldigt den största

långivaren.

9 § Ett företag ska lämna information om den utestående skulden som företaget

har till kreditinstitut. Information ska lämnas om hur stor del av skulden som är

säkerställd och hur stor del som inte är säkerställd. Skulden ska hänföras till det

tidsintervall där den förfaller. Förfall ska redovisas i följande tidsintervall: en dag,

mer än en dag till en vecka, mer än en vecka till en månad, mer än en månad till tre

månader, mer än tre månader till sex månader, mer än sex månader till ett år och

mer än ett år.

10 § Ett företag ska även lämna information om balansomslutningens storlek.

Säkerställda obligationer

11 § Ett företag som har emitterat värdepapper enligt lagen om säkerställda

obligationer (2003:1223) ska rapportera om utestående skuld i form av säkerställda

obligationer och tillgångar som kvalificerar för att ingå i säkerhetsmassan. Infor-

mation ska också lämnas om hur stor del av säkerhetsmassan som är knuten till

obligationerna och hur stor andel som utgörs av fyllnadssäkerheter.

Likvida tillgångar och kassautflöden och inflöden

12 § Ett företag ska lämna information om likvida tillgångar och kassaut- och

inflöden. Informationen ska lämnas enligt bilagan till dessa föreskrifter.

13 § Med likvida tillgångar avses sådana tillgångar som hålls avskilda i företagets

finansförvaltning och som omedelbart kan omvandlas till kontanter för att möta

finansieringsbehov de närmaste 30 dagarna. Tillgångar som är ianspråktagna som

säkerheter eller som inte är belåningsbara i en centralbank är inte likvida tillgångar

i detta hänseende. Tillgångar, förutom säkerställda obligationer, som är emitterade

FFFS 2011:37

4

av ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller försäkringsföretag ska inte heller

räknas som likvida tillgångar.

14 § Kassainflöden från likvida tillgångar ska inte inkluderas i beräkningarna.

Varje tillgång och kassaflöde får endast förekomma i en inrapporteringspost.

3 kap. Arkivering

1 § De uppgifter som ett företag har som underlag för rapporteringen till Finans-

inspektionen ska dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att kontrollera upp-

gifterna i efterhand. Uppgifterna ska sparas i minst ett kalenderår.

_______________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011, då Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2007:3) om rapportering av likviditetsrisk ska upphöra att gälla.

2. Vid det första rapporteringstillfället, som infaller på balansdagen den 31 juli

2011, ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast 25 dagar efter

balansdagen, i stället för 15 dagar efter.

MARTIN ANDERSSON

Tobias

Lindqvist

FFFS 2011:37

5

Bilaga

Underlag för beräkning av stresstest

Innehav av likvida tillgångar

1. Kontanta medel, t.ex. sedlar och mynt i valvet.

2. Tillgodohavanden hos centralbanker.

3. Värdepapper, med noll riskvikt enligt Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, som är

emitterade eller garanterade av stater, centralbanker, icke-statliga offentliga enheter

(t.ex. svenska landsting och kommuner och motsvarande utländska enheter), Bank

for International Settlements (BIS), Internationella valutafonden, Europeiska unio-

nen eller internationella utvecklingsbanker.

4. Värdepapper, med riskvikt större än noll enligt Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, som är emitterade av

stater eller centralbanker i den inhemska valutan i det landet där likviditetsrisken

tas eller i företagets hemland.

5. Värdepapper, med riskvikt större än noll enligt Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, som är emitterade av

den inhemska staten eller centralbanken i utländsk valuta, i den omfattningen att

innehavet av sådana värdepapper matchar företagets operationella valutabehov i

det landet.

6. Värdepapper, med 20 procents riskvikt enligt Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, som är emitterade

eller garanterade av stater, centralbanker, icke-statliga offentliga enheter (t.ex.

svenska landsting och kommuner samt motsvarande utländska enheter) eller inter-

nationella utvecklingsbanker.

7. Företagsobligationer värderade minst till AA– eller motsvarande av ett godkänt

kreditvärderingsinstitut.

8. Säkerställda obligationer värderade minst till AA– eller motsvarande av ett

godkänt kreditvärderingsinstitut. Obligationerna får inte vara emitterade av före-

taget självt.

Behållningar (stockar) som ligger till grund för beräkning av

kassautflöden

Punkterna 9–18 omfattar inlåning som inte är löptidsbestämd eller som förfaller

inom 30 dagar, om inget annat anges.

Hushåll

9. Hushållsinlåning som omfattas av insättningsgaranti och där kunden har andra

etablerade relationer med företaget, t.ex. lönekonto.

10. Övrig hushållsinlåning.

11. Hushållsinlåning som inte förfaller inom 30 dagar.

FFFS 2011:37

6

Inlåning mindre än 1 miljon euro utan säkerhet från småföretag förutom

kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

12. Småföretagsinlåning på transaktionsbaserade konton som omfattas av insätt-

ningsgaranti. Småföretag definieras som ett företag som i allt väsentligt beter sig

som en hushållskund.

13. Övrig småföretagsinlåning.

Inlåning utan säkerhet från kunder med operativa relationer

14. Inlåning från såväl kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

som andra bolag för operativa ändamål. Med operativa ändamål menas tjänster för

depåhantering, clearing och avveckling eller s.k. cash management. Med cash

management avses åtgärder som syftar till effektivare hantering av in- och ut-

betalningar i ett företag.

15. Inlåning, som omfattas av insättningsgaranti från stater, centralbanker, icke-

statliga offentliga enheter och andra företag än kreditinstitut, värdepappersbolag

eller försäkringsföretag, som företaget har operativa relationer med.

Övrig finansiering utan säkerhet

16. Inlåning från kreditinstitut till den centrala enheten i en grupp av samarbetande

kreditinstitut, för ändamål som inte är operativa.

17. Inlåning från stater, centralbanker, icke-statliga offentliga enheter, internatio-

nella utvecklingsbanker och andra företag än kreditinstitut, värdepappersbolag och

försäkringsföretag, som inte är småföretag och som inte innehas för operativa

ändamål.

18. Övrig inlåning och finansiering som inte ingår i punkterna 14–17.

Säkerställd finansiering som förfaller inom 30 dagar

19. Upplåning säkerställd med någon tillgång i punkterna 1–5.

20. Upplåning säkerställd med någon tillgång i punkterna 6–8.

21. Upplåning säkerställd med tillgångar som inte ingår i punkterna 1–8 där den

inhemska staten, centralbanken eller icke-statliga offentliga enheter är långivare.

22. Övrig säkerställd upplåning.

Övrigt

23. Derivatskulder netto mot derivatfordringar, som förfaller inom 30 dagar. Anges

endast om det finns en nettoskuld.

24. Ytterligare likviditetsbehov för finansiella transaktioner, derivat och andra

kontrakt, om kreditvärderingen försämras med upp till tre steg.

25. Andra tillgångar utöver sådana som anges i punkterna 1–5 och som används för

säkerheter i derivattransaktioner.

FFFS 2011:37

7

26. Utställda säkerställda värdepapper, säkerställda obligationer och andra struktu-

rerade finansiella instrument som förfaller inom 30 dagar.

27. Upplåning som utfärdats av strukturerade finansieringsobjekt som förfaller

inom 30 dagar eller som enligt kontrakt kan tvingas att bli återköpta av företaget.

28. Outnyttjade ställda kredit- och likviditetsfaciliteter till hushållskunder och små-

företag.

29. Outnyttjade ställda kreditfaciliteter till stater, centralbanker, icke-statliga offen-

tliga enheter, internationella utvecklingsbanker och andra företag än kreditinstitut,

värdepappersbolag och försäkringsföretag.

30. Outnyttjade ställda likviditetsfaciliteter till stater, centralbanker, icke-statliga

offentliga enheter, internationella utvecklingsbanker och andra företag än kredit-

institut, värdepappersbolag och försäkringsföretag.

31. Övriga outnyttjade ställda kredit- och likviditetsfaciliteter.

32. Övriga avtalade finansieringsåtaganden till kreditinstitut, värdepappersbolag

och försäkringsföretag.

33. Ökat likviditetsbehov till följd av värdeförändring på derivattransaktioner eller

andra transaktioner.

34. Övriga villkorade finansieringsåtaganden.

35. Övriga kassautflöden som enligt kontrakt förfaller inom 30 dagar.

Kassainflöden

Endast kontrakterade inflöden som uppkommer inom de kommande 30 dagarna ska

anges.

Utlåning mot säkerheter

36. Inflöden från utlåning säkerställd med sådana typer av tillgångar som anges i

punkterna 1–5.

37. Inflöden från utlåning säkerställd med sådana typer av tillgångar som anges i

punkterna 6–8.

38. Inflöden från utlåning säkerställd med andra typer av tillgångar än sådana som

anges i punkterna 1–8.

Övrigt

39. Kassainflöden från fullt fungerande krediter till hushållskunder och småföretag.

40. Kassainflöden från förfallande värdepapper och från fullt fungerande krediter

till kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag.

41. Kassainflöden från fullt fungerande krediter till övriga.

FFFS 2011:37

8

42. Egna kredit- och likviditetsfaciliteter.

43. Depositioner i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag för

operativa ändamål eller depositioner till den centrala enheten i en grupp av

samarbetande kreditinstitut.

44. Derivatfordringar netto mot derivatskulder, som förfaller inom 30 dagar. Anges

endast om det finns en nettofordring.

45. Övriga kontrakterade kassainflöden.