Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003:1223 i lydelse enligt SFS 2022:803
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om kreditinstituts rätt att ge ut säkerställda obligationer. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Lagen innehåller bestämmelser om utgivning av säkerställda obligationer. Det är endast banker eller kreditmarknadsföretag som har fått Finansinspektionens tillstånd enligt 2 kap. 1 § som har rätt att ge ut säkerställda obligationer såsom de definieras i lagen.

Definitioner

[K1]2 §  I denna lag avses med

[S2]bostadsfastighet: en bostadsfastighet enligt artikel 4.1.75 i tillsynsförordningen,

[S3]derivatavtal: avtal som träffats, i syfte att uppnå balans mellan finansiella villkor för tillgångar i säkerhetsmassan och motsvarande villkor för de säkerställda obligationerna, mellan ett emittentinstitut och ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstitut inom EES eller en sådan motpart till fordringar som anges i artikel 129.1 a och b i tillsynsförordningen,

[S4]emittentinstitut: ett kreditinstitut som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § att ge ut säkerställda obligationer,

[S5]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S6]kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

[S7]likviditetstäckningsförordningen: kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

[S8]säkerhetsmassa: tillgångar som anges i 3 kap.1 och 2 §§ och i registret antecknade medel enligt 3 kap. 10 § andra stycket andra meningen och 4 kap. 4 § i vilka obligationsinnehavarna och emittentinstitutets motparter i derivatavtal har förmånsrätt enligt denna lag och förmånsrättslagen (1970:979),

[S9]säkerställda obligationer: obligationer och andra jämförbara skuldförbindelser som är förenade med förmånsrätt i emittentinstitutets säkerhetsmassa,

[S10]tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och

[S11]utländskt kreditinstitut inom EES: ett utländskt kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse som hör hemma inom EES. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Paragrafen innehåller definitioner av en rad begrepp som används i lagen. Det kreditmarknadsföretag eller den bank som har fått tillstånd att ge ut säkerställda obligationer benämns i lagen emittentinstitut. När det gäller begreppet säkerställda obligationer avses med ”andra jämförbara skuldförbindelser” bl. a. instrument för upplåning på penningmarknaden genom certifikat och liknande instrument med en löptid som understiger 1 år. Instrumentet skall ges ut för att finansiera krediter ...

2 kap. Förutsättningar för tillstånd m.m.

Tillståndsplikt

[K2]1 §  Ett kreditinstitut får ge ut säkerställda obligationer efter tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd ska meddelas om

 1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet överensstämmer med denna lag,
 2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,
 3. tidigare utgivna obligationer och andra jämförbara skuldförbindelser, som är utgivna för att finansiera krediter av det slag som får ingå i säkerhetsmassan, omvandlas till säkerställda obligationer eller hanteras på ett för borgenärerna likvärdigt sätt enligt en plan som har godkänts av Finansinspektionen, och
 4. kreditinstitutet i en ekonomisk plan redovisar att dess finansiella situation är så stabil att övriga borgenärers intressen inte riskeras.

[S2]I den ekonomiska planen enligt första stycket 4 ska det ingå ett yttrande från revisorerna som styrker redovisningen. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Finansinspektionens tillstånd är en förutsättning för att ge ut säkerställda obligationer. Det är endast banker och kreditmarknadsföretag som kan komma i fråga för tillstånd för sådan utgivning.

Bestämmelsen anger vilka krav som måste vara uppfyllda för att svenska banker och kreditmarknadsföretag skall kunna få tillstånd att ge ut säkerställda obligationer.

Enligt första stycket, första punkten fordras att bolagsordningen eller stadgarna överensstämmer ...

Skyddade benämningar

[K2]2 §  Benämningen säkerställda obligationer får användas endast som beteckning för sådana skuldförbindelser som omfattas av denna lag.

Prop. 2002/03:107: Innehavare av obligationer och andra skuldförbindelser som omfattas av lagen ges en särställning i jämförelse med innehavare av andra typer av obligationer som banker och kreditmarknadsföretag kan ge ut. Det är därför av vikt att benämningen säkerställda obligationer endast används för förstnämnda obligationer. I paragrafen föreskrivs därför att uttrycket endast får användas för de skuldförbindelser som omfattas av denna lag. Motiven för denna bestämmelse utvecklas närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:107#S6-2" ...

[K2]3 §  Benämningen svensk säkerställd obligation får användas endast som beteckning för en sådan skuldförbindelse som uppfyller kraven i denna lag.

[S2]En skuldförbindelse som avses i första stycket får även benämnas europeisk säkerställd obligation, europeisk säkerställd obligation (premium) och motsvarande utländska officiella beteckningar inom EES. Lag (2022:803).

Tillåtna tillgångar i säkerhetsmassan

Hypotekskrediter och offentliga fordringar

[K3]1 §  Säkerhetsmassan får bestå av

 1. krediter som har lämnats mot säkerhet i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter enligt artikel 129.1 d och f i tillsynsförordningen (hypotekskrediter), förutsatt att krediterna uppfyller de villkor som uppställs i 3-7 §§, och
 2. offentliga fordringar enligt artikel 129.1 a och b i tillsynsförordningen.

[S2]Hypotekskrediter som har lämnats mot säkerhet i kommersiella fastigheter får utgöra högst 10 procent av säkerhetsmassan. Det gäller dock inte för hypotekskrediter som har lämnats mot säkerhet i kommersiella fastigheter som huvudsakligen används för jordbruks- eller skogsbruksändamål.

[S3]Säkerheter i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter ska uppfylla kraven i artikel 208.2, 208.4 och 208.5 i tillsynsförordningen. Säkerheterna ska bestå av inteckning i fast egendom eller tomträtt, av pant i bostadsrätt eller av motsvarande utländska säkerheter. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: I första stycket, första punkten stadgas att säkerhetsmassan få bestå av hypotekskrediter, dvs. krediter som lämnats mot inteckning i fast egendom som är avsedd för bostads-, jordbruks-, kontors- eller affärsändamål, mot inteckning i tomträtt som är avsedd för bostads-, kontors- eller affärsändamål, mot pant i bostadsrätt eller mot motsvarande utländsk säkerhet. Detta förutsatt att krediterna uppfyller de villkor som uppställs i 3–7 §§, dvs. vissa högsta belåningsgrader, särskilda ...

Fordringar mot kreditinstitut

[K3]2 §  I säkerhetsmassan får det även ingå fordringar mot kreditinstitut och utländska kreditinstitut inom EES (fordringar mot kreditinstitut).

[S2]Första stycket gäller

 1. fordringar som grundas på derivatavtal och som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 1 eller 2 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen,
 2. fordringar som grundas på derivatavtal och som endast uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 3 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen, om Finansinspektionen godkänner det i enlighet med artikel 129.1a c andra meningen i samma förordning,
 3. andra fordringar som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 1 eller 2 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen och som är tillgångar på nivå 1 eller 2A enligt artikel 3 i likviditetstäckningsförordningen, och
 4. övriga fordringar som får användas för att uppfylla kravet på likviditetsbuffert enligt 9 a §.

[S3]Fordringar mot kreditinstitut får inte överstiga de andelar som anges i artikel 129.1a i tillsynsförordningen. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Förutom hypotekskrediter och offentliga krediter får emittentinstituten, enligt första stycket, även tillåta vissa andra tillgångar – fyllnadssäkerheter – att ingå i säkerhetsmassan. Dessa får bestå av sådana tillgångar som är föremål för den mest gynnade riskviktningen från kapitaltäckningssynpunkt, dvs. de som skall riskviktas till noll procent enligt 3 kap. 1 § första stycket A kapitaltäckningslagen. Bland dessa tillgångar ingår likvida medel och skuldförbindelser för vilka svenska ...

Belåningsgrader

[K3]3 §  När en hypotekskredit lämnas får krediten ingå i säkerhetsmassan till den del krediten i förhållande till säkerheten ligger inom de belåningsgrader som följer av artikel 129.1 d och f i tillsynsförordningen. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Vissa högsta belåningsgrader skall, enligt första stycket, gälla för hypotekskrediter som kan ingå i säkerhetsmassan. För fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som är avsedd för bostadsändamål är belåningsgraden 75 procent av marknadsvärdet. För fast egendom som är avsedd för jordbruksändamål är den 70 procent och för fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som är avsedd för kommersiella ändamål, 60 procent. Vid bedömningen av om en hypotekskredit – eller del av en sådan kredit – uppfyller ...

Värderingsprinciper

[K3]4 §  I samband med att ett emittentinstitut lämnar hypotekskrediter ska säkerhetens marknadsvärde fastställas genom en individuell värdering. En värdering får dock grundas på generella prisnivåer om den avser

 1. fast egendom som utgör bostadsfastighet i en- eller tvåfamiljshus,
 2. tomträtt som har upplåtits för bostadsändamål avseende en- eller tvåfamiljshus, eller
 3. bostadsrätt som har upplåtits för bostadsändamål.

[S2]Med marknadsvärde avses det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet ska bedömas utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden. Lag (2022:803).

Hur värderingen skall utföras

[K3]5 §  En individuell värdering enligt 4 § skall utföras av en kompetent värderingsman. Värderingen skall dokumenteras. Av dokumentationen skall det framgå vem som har utfört värderingen samt när och på vilka grunder den har utförts.

[S2]Den värdering som grundas på generella prisnivåer skall utföras på ett betryggande sätt.

Prop. 2002/03:107: I samband med att ett emittentinstitut lämnar hypotekskrediter skall, enligt 4 §, första stycket, säkerheternas marknadsvärde fastställas genom en individuell värdering.

Denna värdering får grundas på generella prisnivåer om den avser fast egendom som utgör bostadsfastighet i en- eller tvåfamiljshus eller tomträtt som upplåtits för bostadsändamål avseende en- eller tvåfamiljshus eller bostadsrätt som upplåtits för bostadsändamål. Principen för fastställande av marknadsvärdet ...

Geografisk begränsning

[K3]6 §  Hypotekskrediter får vara säkerställda endast med säkerheter i egendom belägen inom EES. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Hypotekskrediter får endast vara säkerställda med säkerheter i egendom belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EES omfattar de nuvarande 15 EU-länderna och de länder som är medlemmar i EFTA (Norge, Island och Lichtenstein). Inom kort kommer samarbetsområdet att utökas med de tio nya medlemsländerna i EU. Motiven för bestämmelsen utvecklas närmare i avsnitt 6.3.2.

Säkerheternas värde

[K3]7 §  Ett emittentinstitut ska kontrollera marknadsvärdet för egendom som utgör säkerhet för hypotekskrediter i enlighet med artikel 129.3 i tillsynsförordningen.

[S2]Om marknadsvärdet av egendom som utgör säkerhet för en hypotekskredit minskat avsevärt, får i säkerhetsmassan endast inräknas den del av krediten som efter värdeminskningen ligger inom den belåningsgrad som gäller enligt 3 §. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Ett emittentinstitut skall, enligt första stycket, fortlöpande kontrollera marknadsvärdet för den egendom eller de rättigheter som utgör säkerheter för hypotekskrediterna. Om värdet av en säkerhet minskat avsevärt i förhållande till lånebeloppet skall, enligt andra stycket, inte längre hela kreditens kontraktsenliga värde utgöra säkerhet för obligationsinnehavarnas fordringar. Av krediten får i så fall endast så mycket inräknas i säkerhetsmassan som motsvarar 75, 70 respektive 60 ...

Matchningsregler

[K3]8 §  Det nominella värdet av säkerhetsmassan ska vid varje tidpunkt överstiga det sammanlagda nominella värdet av de fordringar som kan göras gällande mot emittentinstitutet på grund av säkerställda obligationer med minst två procent.

[S2]Värdet av säkerhetsmassan ska även täcka kostnader för förvaltning och avveckling av säkerställda obligationer under konkurs. Dessa kostnader får bestämmas till ett schablonbelopp. Lag (2022:803).

Prop. 2015/16:105: I paragrafen ställs krav på att värdet på den i 3 kap. 1 och 2 §§ definierade säkerhetsmassan ska matchas av det nominella värdet av fordringarna. Ändringen innebär ett krav på att säkerhetsmassan vid varje tidpunkt ska motsvara minst 102 procent av det sammanlagda nominella värdet av de fordringar som kan göras gällande mot emittentinstitutet på grund av säkerställda obligationer.

Övriga ändringar är endast språkliga. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:105#S5" ...

Prop. 2002/03:107: Det nominella värdet av säkerhetsmassan skall vid varje tidpunkt överstiga det sammanlagda nominella värdet av de fordringar som kan göras gällande mot emittentinstitutet på grund av säkerställda

obligationer (beloppsmatchning). Regeln tar sikte på det nominella värdet av utfärdade obligationer respektive säkerhetsmassa. Såväl obligationernas ...

[K3]9 §  Emittentinstitutets tillgångar i säkerhetsmassan ska ges sådana villkor beträffande valuta, ränta och räntebindningsperiod att en god balans upprätthålls med motsvarande villkor för de säkerställda obligationerna. Derivatavtal får användas i detta syfte.

[S2]Emittentinstitutet ska anses ha uppnått en sådan balans som avses i första stycket om nuvärdet av tillgångarna i säkerhetsmassan, med avdrag för kostnader som anges i 8 § andra stycket, vid varje tidpunkt överstiger nuvärdet av skulderna avseende säkerställda obligationer med minst två procent. Vid beräkningen ska även nuvärdet av derivatavtal beaktas.

[S3]Emittentinstitutet ska se till att betalningsflödena avseende tillgångarna i säkerhetsmassan, derivatavtal och säkerställda obligationer är sådana att institutet vid varje tillfälle kan fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot innehavare av säkerställda obligationer och motparter i derivatavtal. Lag (2022:803).

Prop. 2015/16:105: I paragrafen regleras emittentinstitutens riskhantering. Emittentinstitutets krediter och fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan ska ges sådana avtalsvillkor att en god balans upprätthålls med motsvarande villkor för de säkerställda obligationerna. Derivatavtal får användas i detta syfte.

I andra stycket definieras vad som avses med god balans. Ändringen i andra stycket innebär att en god balans ska anses ha uppnåtts mellan obligationerna och säkerhetsmassan om nuvärdet ...

Prop. 2002/03:107: Emittentinstitutets krediter och fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan skall, enligt första stycket ges sådana avtalsvillkor att en god balans upprätthålls med motsvarande villkor för de säkerställda obligationerna (riskhantering). Derivatavtal får användas i detta syfte.

Emittentinstitutet skall, enligt andra stycket, anses ha uppnått en sådan god balans mellan obligationerna och säkerhetsmassan om nuvärdet av fordringarna i säkerhetsmassan vid varje tidpunkt ...

Likviditetsbuffert

[K3]9 a §  Emittentinstitutet ska se till att säkerhetsmassan innehåller en likviditetsbuffert som täcker institutets högsta dagliga ackumulerade nettolikviditetsutflöde avseende en säkerställd obligation för de närmast följande 180 dagarna.

[S2]Likviditetsbufferten ska utgöras av

 1. tillgångar på nivå 1 eller 2A enligt artikel 3 i likviditetstäckningsförordningen, eller
 2. fordringar mot kreditinstitut som utgörs av kortfristig inlåning med en ursprunglig löptid som inte överstiger 100 dagar och som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 1 eller 2 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen.

[S3]Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen godkänna att likviditetsbufferten tillfälligt får utgöras av

 1. fordringar enligt andra stycket 2 som endast uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 3 enligt artikel 129.1 c i tillsynsförordningen, eller
 2. tillgångar på nivå 2B enligt artikel 3 i likviditetstäckningsförordningen. Lag (2022:803).

[K3]9 b §  För en säkerställd obligation som uppfyller kraven i 15 § andra stycket 2 behöver likviditetsbufferten täcka kapitalbeloppet endast i förhållande till avtalsvillkorens senare förfallodag. Lag (2022:803).

Skyldighet att föra register

[K3]10 §  Ett emittentinstitut ska föra ett register över de säkerställda obligationerna, säkerhetsmassan och, i förekommande fall, derivatavtal.

[S2]Registret ska vid varje tidpunkt utvisa det nominella värdet av de säkerställda obligationerna och av den säkerhetsmassa som är knuten till obligationerna. Registret ska också utvisa de medel som härrör från säkerhetsmassan och derivatavtal. Lag (2022:803).

Registrets innehåll

[K3]11 §  I registret ska det finnas uppgifter

 1. för varje säkerställd obligation: om obligationens nominella värde, ränta och förfallodag,
 2. för varje enskild kredit: om kreditens nummer, låntagare, nominella värde, amorteringsvillkor och ränta,
 3. för varje offentlig fordran i form av en kredit enligt 2: om borgensman,
 4. för varje hypotekskredit: om
  1. säkerhetens värde samt när och på vilka grunder värderingen utförts, och
  2. fordran på grund av försäkringsavtal avseende säkerheten,
 5. för varje fordran mot kreditinstitut, bortsett från fordran enligt derivatavtal, och för varje offentlig fordran, bortsett från krediter enligt 2: om dess nominella värde samt löptid och ränta, och
 6. för varje derivatavtal: om avtalets typ och nummer, derivatmotpart, nominellt belopp, valuta, räntesats, mottagna säkerheter, värdet på nettofordran eller nettoskuld samt start- och slutdag för avtalet. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Emittentinstitutet skall, enligt 10 §, första stycket, föra register över de säkerställda obligationerna, säkerhetsmassan och, i förekommande fall, derivatavtal.

Registret skall, enligt andra stycket, fortlöpande utvisa vilka tillgångar som omfattas av förmånsrätt och underlätta tillsynen av att matchningsprinciperna upprätthålls. Även ...

Oberoende granskare

[K3]12 §  Finansinspektionen skall utse en oberoende granskare för varje emittentinstitut. Inspektionen får återkalla ett sådant förordnande och utse en ny granskare.

[S2]Granskaren har rätt till skäligt arvode från emittentinstitutet för sitt arbete. Storleken på arvodet bestäms av inspektionen.

[K3]13 §  Granskaren har till uppgift att övervaka att registret enligt 10 § förs på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

[S2]Granskaren skall regelbundet rapportera till Finansinspektionen om sina iakttagelser enligt första stycket.

[K3]14 §  Ett emittentinstitut skall lämna granskaren de upplysningar om sin verksamhet med anknytning till säkerställda obligationer som denne begär.

[S2]Granskaren har rätt att genomföra undersökning hos emittentinstitutet.

Prop. 2002/03:107: Finansinspektionen skall utse en oberoende granskare för varje institut (12 §). Detta förordnande får inspektionen när som helst återkalla och då samtidigt utse en ny granskare.

Granskaren har rätt till ett skäligt arvode från emittentinstitutet för sitt arbete. Storleken på arvodet bestäms av inspektionen.

Granskarens uppgift skall, enligt 13 §, i huvudsak vara att tillse att registret förs på ett korrekt sätt, att matchningsprinciperna upprätthålls ...

Löptidsförlängning

[K3]15 §  Löptiden för en säkerställd obligation får förlängas endast efter Finansinspektionens godkännande. Inför ett beslut om godkännande ska Riksbanken och Riksgäldskontoret få tillfälle att lämna synpunkter.

[S2]Godkännande får lämnas, om

 1. det är sannolikt att en förlängning kan motverka att emittentinstitutet kommer på obestånd, och
 2. det av avtalsvillkoren för den säkerställda obligationen framgår
  1. att löptiden får förlängas endast efter Finansinspektionens godkännande,
  2. förutsättningarna för godkännande enligt 1, och
  3. den senare förfallodag som gäller efter en förlängning.

[S3]Ett ärende eller mål om godkännande ska handläggas skyndsamt. Lag (2022:803).

Information om säkerställda obligationer

[K3]16 §  Ett emittentinstitut ska lämna sådana uppgifter om en säkerställd obligation som behövs för att en köpare ska kunna bedöma obligationen och den risk som är förenad med att investera i den.

[S2]Om den säkerställda obligationen innehåller avtalsvillkor som avses i 15 § andra stycket 2, ska informationen särskilt innehålla uppgifter om

 1. vilka omständigheter som kan utlösa en förlängning,
 2. huruvida en förlängning påverkas av att emittentinstitutet försätts i konkurs eller resolution, och
 3. kravet på Finansinspektionens godkännande. Lag (2022:803).

Förmånsrätt

[K4]1 §  Förmånsrätt enligt 3 a § förmånsrättslagen (1970:979) gäller i de tillgångar som enligt 3 kap. 10 § registrerats som säkerhetsmassa.

[S2]Dessutom gäller förmånsrätt i de medel som senare antecknas i registret enligt 4 §. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: När ett emittentinstitut försätts i konkurs eller utmätning sker hos institutet har, enligt första stycket, innehavare av säkerställda

obligationer och derivatmotparter förmånsrätt enligt 3 a § förmånsrättslagen i de tillgångar som registrerats som säkerhetsmassa.

Förmånsrätten ...

Hantering av tillgångar

[K4]2 §  Om tillgångarna i säkerhetsmassan vid tiden för konkursbeslutet uppfyller de villkor som uppställs i denna lag, skall de hållas samman och åtskilda från konkursboets övriga tillgångar och skulder. En sådan åtgärd skall bestå så länge villkoren är uppfyllda. Även de tillgångar som omfattas av förmånsrätt enligt 1 § andra stycket samt obligationer och derivatavtal som antecknas i registret enligt 3 kap. 10 § skall hållas samman och åtskilda på detta sätt.

[S2]Första stycket gäller även om det föreligger en endast tillfällig, mindre avvikelse från de uppställda villkoren.

Prop. 2002/03:107: I bestämmelsens första stycke slås fast att om ett insolvent kreditmarknadsföretag eller en insolvent bank även är emittentinstitut och institutets sistnämnda verksamhet vid konkurstillfället är väl fungerande – dvs. att den verksamheten i sig är att bedöma som solvent – skall tillgångarna i säkerhetsmassan av konkursförvaltaren hållas samman och åtskilda från konkursboets övriga tillgångar. Detta förutsätter dock enligt andra stycket att tillgångarna i säkerhetsmassan med endast ...

Kontraktsenliga betalningar

[K4]3 §  En innehavare av säkerställda obligationer och en motpart enligt derivatavtal har rätt att få betalt enligt avtalsvillkoren ur de tillgångar som omfattas av förmånsrätten, förutsatt att tillgångarna uppfyller de villkor som uppställs i denna lag eller det föreligger en endast tillfällig, mindre avvikelse från de uppställda villkoren. Lag (2010:320).

Prop. 2009/10:132: Andra stycket har tagits bort, se vidare avsnitt 5.

Prop. 2002/03:107: I bestämmelsens första stycke stadgas att obligationsinnehavare och derivatmotparter skall ha rätt att få betalt enligt avtalsvillkoren ur de tillgångar som omfattas av förmånsrätten enligt 4 kap. 1 §. En förutsättning är att tillgångarna uppfyller lagstadgade villkor eller det föreligger en endast tillfällig, mindre avvikelse från de uppställda villkoren. En sådan avvikelse beträffande exempelvis värdering av underliggande säkerheter eller likviditetsmatchning skall således inte innebära ...

Inflytande medel

[K4]4 §  De medel som efter beslut om konkurs betalas in enligt gällande avtalsvillkor för tillgångar i säkerhetsmassan och för derivatavtal skall antecknas i det register som anges i 3 kap. 10 §.

Prop. 2002/03:107: Även de medel som efter beslut om konkurs betalas in enligt gällande avtalsvillkor för tillgångarna i säkerhetsmassan och för derivatavtal skall antecknas i registret och omfattas därigenom av obligationsinnehavarnas och derivatmotparternas förmånsrätt.

Avtal för konkursboets räkning

[K4]5 §  Förvaltaren får för konkursboets räkning ta upp lån, ingå derivatavtal, återköpsavtal och andra avtal i syfte att uppnå balans mellan å ena sidan betalningsflöden, valutor, räntor och räntebindningsperioder enligt de finansiella villkoren för tillgångarna i säkerhetsmassan och ingångna derivatavtal och å andra sidan emittentinstitutets förpliktelser enligt säkerställda obligationer och derivatavtal. Lag (2010:320).

Prop. 2009/10:132: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen, som är ny, regleras vilka avtal som konkursförvaltaren får ingå för konkursboets räkning. Konkursförvaltaren ges ett uttryckligt mandat att ta upp lån, ingå derivatavtal, återköpsavtal (repor) och andra avtal (t.ex. värdepapperslån) i syfte att uppnå balans mellan å ena sidan de finansiella villkoren för tillgångarna i säkerhetsmassan och ingångna derivatavtal ...

[K4]6 §  För att uppfylla konkursboets förpliktelser enligt lån som upptagits eller avtal som ingåtts enligt 5 § får förvaltaren för konkursboets räkning använda tillgångar i säkerhetsmassan och medel som anges i 1 § andra stycket. De medel som inflyter på grund av sådana lån och avtal ska behandlas i enlighet med 4 §. Lag (2010:320).

Prop. 2009/10:132: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.

Paragrafen, som är ny, har omarbetats och utformats enligt Lagrådets förslag. Innebörden av paragrafen är att de lån och avtal som ingås enligt 5 §, och betalningsflöden därunder, behandlas på samma sätt som t.ex. flöden enligt derivatavtal ingångna före konkursen. Dessutom ges förvaltaren en uttrycklig rätt att använda tillgångar i säkerhetsmassan för att ...

[K4]7 §  Förpliktelser och kostnader som uppkommer för konkursboet med anledning av lån som upptagits eller avtal som ingåtts enligt 5 §, ska vid fördelning på olika slag av egendom i boet behandlas enligt 14 kap. 18 § konkurslagen (1987:672) som kostnader för vård av egendom som ingår i säkerhetsmassan. Lag (2010:320).

Prop. 2009/10:132: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.

Paragrafen, som är ny, reglerar de förpliktelser och kostnader som konkursboet ådrar sig med anledning av lån som upptagits och avtal som ingåtts enligt 5 §. När konkursförvaltaren ingår avtal för konkursboets räkning får avtalsmotparten en massafordran (jfr 11 kap. 1 § konkurslagen). Innebörden ...

[K4]8 §  Vid bedömning enligt 2 och 3 §§ av om tillgångarna i säkerhetsmassan uppfyller villkor som ställs enligt denna lag ska även de finansiella villkoren i lån upptagna eller avtal ingångna enligt 5 § beaktas. Lag (2010:320).

Prop. 2009/10:132: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.

Paragrafen, som är ny, innehåller en regel om vad som ska beaktas vid bedömningen av om matchning föreligger. I händelse av konkurs och förutsatt att matchningen är bibehållen ska säkerhetsmassan och de säkerställda obligationerna hållas samman och åtskilda från konkursboets övriga tillgångar och skulder (2 § första stycket). Vidare bibehåller obligationsinnehavarna ...

5 kap. Särskilda regler om tillsyn och ingripanden

Särskild tillsyn

[K5]1 §  Finansinspektionen skall ha tillsyn över att ett emittentinstitut följer bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar institutets verksamhet.

Prop. 2002/03:107: I paragrafen föreskrivs att Finansinspektionen skall utöva särskild tillsyn över att emittentinstitutet följer bestämmelserna om utgivning av säkerställda obligationer. Detta är en av förutsättningarna i EG-direktiven (se närmare i avsnitt 4.4). Till sin hjälp skall inspektionen ha en oberoende granskare (se avsnitt 6.8 och <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:107#S6-11" ...

Ingripande mot emittentinstitut

[K5]2 §  Om ett emittentinstitut allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar dess verksamhet, skall Finansinspektionen återkalla emittentinstitutets tillstånd att ge ut säkerställda obligationer eller, om det är tillräckligt, meddela varning.

[K5]3 §  Finansinspektionen ska återkalla ett emittentinstituts tillstånd om institutet

 1. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har påbörjat utgivning av säkerställda obligationer,
 2. har förklarat sig avstå från tillståndet, eller
 3. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt.

[S2]I de fall som avses i första stycket 1 eller 3 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt. Lag (2022:803).

[K5]4 §  Om tillståndet återkallas, får Finansinspektionen bestämma hur avvecklingen av verksamheten skall ske. Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamheten.

Prop. 2002/03:107: I paragraferna ges vissa kompletterande ingripanderegler som enbart gäller när kreditmarknadsföretaget eller banken agerar som emittentinstitut. Om ett emittentinstitut allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna särskilda lagstiftning skall Finansinspektionen

återkalla tillståndet att ge ut säkerställda obligationer. Om det som har skett ...

Ingripande mot den som saknar tillstånd

[K5]5 §  Om någon bedriver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, skall Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av verksamheten skall ske.

Prop. 2002/03:107: Om någon ger ut säkerställda obligationer utan tillstånd skall Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. I en sådan situation får inspektionen besluta om hur avvecklingen av verksamheten skall ske.

Vite

[K5]6 §  Om Finansinspektionen meddelar förbud enligt 4 § eller föreläggande enligt 5 §, får inspektionen förelägga vite.

Prop. 2002/03:107: Om Finansinspektionen förenar ett återkallelsebeslut med förbud att fortsätta verksamheten enligt 4 § eller förelägger en utgivare av säkerställda obligationer som saknar tillstånd till denna utgivning att upphöra med verksamheten enligt 5 §, får inspektionen förelägga vite.

Avgifter

[K5]7 §  Emittentinstitut ska bekosta Finansinspektionens tillsyn med årliga avgifter.

[S2]Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Emittentinstituten skall med en särskild avgift bekosta Finansinspektionens särskilda tillsyn över institutens utgivning av säkerställda obligationer. Bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana tillsynsavgifter finns i 6 kap. 3 § 8.

6 kap. Överklagande och bemyndiganden

Överklagande

[K6]1 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart. Lag (2018:814).

Prop. 2002/03:107: Av första stycket framgår att Finansinspektionens beslut som regel överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen – dvs. beslut om föreskrifter enligt 8 kap. regeringsformen – skall inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i sådana normgivningsärenden är normalt ...

[K6]2 §  Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 1 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in till inspektionen, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

[S2]En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Lag (2013:104).

Prop. 2012/13:45: Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 1 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in till inspektionen, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. ...

Prop. 2002/03:107: I denna bestämmelse ges ett kreditinstitut eller en bank som ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer en möjlighet att begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls.

Bemyndiganden

[K6]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 och 4,
 2. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket,
 3. hur värdering av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § ska utföras,
 4. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § ska utföras,
 5. hur schablonbeloppet för kostnader för förvaltning och avveckling av säkerställda obligationer enligt 3 kap. 8 § andra stycket ska bestämmas,
 6. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för riskexponering och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 §,
 7. hur registret ska föras enligt 3 kap. 10 §,
 8. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och rapporteringsskyldighet enligt 3 kap.12 och 13 §§,
 9. vilken information ett emittentinstitut ska tillhandahålla enligt 3 kap. 16 § första stycket, och
 10. sådana avgifter som avses i 5 kap. 7 §. Lag (2022:803).

Prop. 2002/03:107: Bestämmelsen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som i olika hänseenden avses komplettera lagens bestämmelser. Bemyndigandena i punkterna 1–7 har ansetts nödvändiga, eftersom de aktuella bestämmelserna inte är så detaljerade att det med säkerhet kan sägas att inte något nytt kan eller bör tillföras regleringen genom ett bemyndigande (jfr prop. 2001/02:85 ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2003/04:39, Prop. 2002/03:107, Bet. 2003/04:FiU8
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:443) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §

Lag (2006:1385) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 1, 2 §§, 6 kap 3 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:561) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 2 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2010:320) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2009/10:229, Prop. 2009/10:132, Bet. 2009/10:FiU34
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §; nya 4 kap. 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2011:459) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2010/11:234, Prop. 2010/11:71, Bet. 2010/11:FiU26
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2013:104) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:504) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2015/16:252, Prop. 2015/16:105, Bet. 2015/16:FiU32
Omfattning
ändr. 3 kap. 8, 9 §§
Ikraftträder
2016-06-21

Lag (2018:814) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2022:803) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 8 juli 2022.
 2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för en säkerställd obligation som har getts ut före ikraftträdandet. För en sådan obligation tillämpas dock den nya 3 kap. 16 § första stycket och, för överträdelser som sker efter ikraftträdandet, 5 kap. 3 § i dess nya lydelse.
 4. Äldre bestämmelser gäller också för en sådan säkerställd obligation som avses i artikel 30.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 av den 27 november 2019 om utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU, i den ursprungliga lydelsen, under förutsättning att utgivningsvolymen inte utökas efter den 8 juli 2024 och den säkerställda obligationen uppfyller kraven i leden a-d i samma artikel. För en sådan obligation tillämpas dock den nya 3 kap. 16 § första stycket och, för överträdelser som sker efter ikraftträdandet, 5 kap. 3 § i dess nya lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:332, Prop. 2021/22:76, Bet. 2021/22:FiU37
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 3, 7 §§, 6 kap. 3 §, rubr. närmast efter rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 §; nya 2 kap. 3 §, 3 kap. 9 a, 9 b, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 9 a, 15, 16 §§
Ikraftträder
2022-07-08