FFFS 2011:39

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om information som gäller försäkring och tjänstepension;

beslutade den 13 juni 2011.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 7 kap. 2, 5 och 6 §§

försäkringsrörelseförordningen (2011:257) och lämnar allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om

– information som ska lämnas till den som erbjuds att teckna försäkring,

– information som ska lämnas till försäkringstagare och ersättningsberättigade

under försäkringsavtalets löptid,

– information som ska lämnas till ersättningsberättigade under utbetalningstiden,

– information om tjänstepension som ska lämnas till ersättnings- och informations-

berättigade,

– faktablad för individuell livförsäkring, och

beräkning av geometriskt medelvärde.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsföretag och utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige

vilka meddelar direkt försäkring,

2. pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m. och

3. utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 1 kap. 5 § 3 lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

En pensionsstiftelse och ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska tillämpa endast

2 kap. 1 § och bilaga 1.

För sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelas som tillägg till en livförsäkring

ska bilaga 2 inte tillämpas.

3 § Vid livförsäkring och tjänstepension ska information lämnas till den person

som är ersättningsberättigad i de fall denna är en fysisk person som hade sin

vanliga vistelseort i Sverige när avtalet ingicks, eller om försäkringstagaren är en

1 Jfr rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra

författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt ändring av direktiv

73/239/EEG och 88/357/EEG (EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1, Celex 392L0049),

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om

livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1, Celex 32002L0083) och Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över

tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex 32003L0041).

FFFS 2011:39

Utkom från trycket

den 17 juni 2011.

FFFS 2011:39

2

juridisk person och det driftställe som avtalet gäller för fanns i Sverige när avtalet

ingicks.

4 § När det gäller kollektivavtalsgrundade försäkringar som följer en överens-

kommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisa-

tion, får avtalsparterna avtala om vilken information som ska lämnas, hur den ska

lämnas och av vem den ska lämnas. När det gäller andra kollektivavtalsgrundade

försäkringar eller gruppförsäkringar får försäkringsföretagen avtala med kollektiv-

avtalsparterna eller andra som kan anses företräda försäkringstagarna om vilken

information som ska lämnas och hur och av vem den ska lämnas.

Undantag

5 § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns

särskilda skäl.

Definitioner

6 § I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder

allokerad återbäring: återbäring som är preliminärt fördelad,

arvsvinst: pensionsbehållning eller försäkringskapital från avliden med försäkring

som saknar fullständigt återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd och som

tillfaller övriga liknande försäkringar,

depåförsäkring: traditionell försäkring som normalt saknar garanterat försäkrings-

belopp och för vilken försäkringstagaren eller den försäkrade själv bestämmer

inriktningen på sparandet genom val av ett eller flera tillgångsslag som försäkrings-

företaget erbjuder,

ersättningsberättigad: den som har rätt till ersättning på grund av försäkring, t.ex.

en försäkringstagare, försäkrade eller förmånstagare,

flytt av en försäkrings värde: överföring under vissa förutsättningar av försäkrings-

kapital till en annan försäkring, från ett försäkringsföretag till ett annat eller från en

förvaltningsform till en annan, enligt villkor i försäkringsavtalet,

fribrev: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade

premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras

på de premier som redan har betalats in,

garanterad återbäring: återbäring som garanteras i nominella eller reala belopp

genom försäkringsavtalet eller en ensidig utfästelse från försäkringsföretaget,

geometriskt medelvärde: n:te roten ur produkten av de n positiva tal vars medel-

värde ska beräknas. I finansiella sammanhang är de tal vars medelvärde ska

beräknas vanligen skrivna på formen

100

1

rdär r är en effektiv avkastning eller en ränta uttryckt i procent. Detta medelvärde är

ett mer rättvisande värde på genomsnittlig avkastning eller ränta än ett vanligt

aritmetiskt medelvärde,

FFFS 2011:39

3

informationsberättigad: en arbetstagare eller en arbetstagares efterlevande vars

pension tryggas av en pensionsstiftelse eller ett sådant utländskt tjänstepensions-

institut som avses i 1 kap. 5 § 3 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares

och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

kollektivavtalsgrundad försäkring: personförsäkring eller skadeförsäkring som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,

2. meddelas enligt ett kollektivavtal som har angetts i försäkringsvillkoren och som

har slutits mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en

arbetstagarorganisation, och

3. tecknas hos ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare enligt

kollektivavtalet.

solvenskvot: kvoten mellan kapitalbas och solvensmarginal enligt 7 kap. försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043).

tjänstepension: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som

bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal

mellan den anställde och arbetsgivaren,

tjänstepensionsförsäkring: tjänstepension i form av en sådan försäkring som avses i

1 kap. 8 § försäkringsrörelselagen.

villkorad återbäring: avtalad eller ensidigt utfäst återbäring som är villkorad av

värdeförändringar och avkastning på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt

resultat där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står för risken, och

återköp: utbetalning till försäkringstagaren av belopp som motsvarar hela eller en

del av försäkringens värde före den avtalade försäkringstidens slut.

2

kap. Allmänt om information

1 § Ett försäkringsföretag, en utländsk försäkringsgivare, en pensionsstiftelse eller

ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska, till försäkringstagaren och ersättnings-

berättigade, lämna information om

1. namn, associationsform och den fullständiga adressen till huvudkontoret, eller i

tillämpliga fall till den agentur eller filial som meddelat försäkringen, och

2. namn och adress till den utländska försäkringsgivarens representant för

trafikförsäkring i Sverige, om försäkringen är en trafikförsäkring och försäkrings-

givaren saknar filial i landet.

För verksamhet som avser sådana stora risker i en skadeförsäkring som anges i

3 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) behöver endast avtalet eller andra

handlingar som ger försäkringsskydd, samt försäkringsansökan i den mån den är

bindande för sökanden, innehålla information som avses i 1.

Allmänna råd

Även annan information än sådan som avses i försäkringsavtalslagen

(2005:104) bör lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och

varaktig form som är tillgänglig för mottagaren. Detta gäller dock inte den

information som avses i 5 kap. 2§.

2 § Informationen ska utformas så att den underlättar de beslut som den som avser

att teckna försäkring eller en försäkringstagare kan behöva fatta.

FFFS 2011:39

4

Allmänna råd

Det bör vara enkelt att överblicka försäkringens viktigaste egenskaper och

begränsningar.

För pensionsförsäkring och kapitalförsäkring med sparande bör det tydligt

framgå i vilken utsträckning nivån är garanterad på pensionsbelopp

respektive försäkringsbelopp och eventuellt efterlevandeskydd.

För livförsäkringsprodukter av sparandetyp bör den viktigaste

förköpsinformationen anges i ett faktablad. Faktabladet bör följa den

standarduppställning med de rubriker som finns i bilaga 3, och i övrigt

utformas så att det blir lätt för en konsument att jämföra likartade

produkter. Om genomsnittlig avkastning beräknas som geometriskt

medelvärde bör vad som står om metoden i bilaga 4 beaktas.

3

kap. Information innan en försäkring meddelas

1 § Ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare ska lämna

information om följande innan ett försäkringsavtal meddelas

1. information enligt 2 kap. 1 §, och

2. vilken stats lag som gäller för avtalet om svensk lag inte gäller. Om parterna har

frihet att välja lag, anges vilken stats lag som ska gälla enligt försäkringsföretagets

eller den utländska försäkringsgivarens förslag.

För livförsäkringsavtal ska information enligt 4 kap. 2 § också lämnas.

Bestämmelsen i första stycket 2 gäller inte för skadeförsäkring om försäkrings-

tagaren är en juridisk person.

4

kap. Information under försäkrings- och utbetalningstiden

Information om ändringar

1 § Ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare ska under för-

säkringstiden lämna information om följande ändras eller har ändrats:

– försäkringsföretagets eller den utländska försäkringsgivarens namn

– dess associationsform,

– adress till huvudkontoret, samt

– i tillämpliga fall adressen till den agentur eller den filial som har ingått avtalet om

försäkring.

Klagomålshantering

2 § Ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare ska lämna informa-

tion om hur klagomål hanteras i de fall

1. ett beslut om ersättning fattas,

2. en tvist uppstår, eller

3. en försäkringstagare, försäkrad eller ersättningsberättigad är missnöjd av någon

annan anledning.

FFFS 2011:39

5

Informationen ska omfatta

1. hur försäkringsföretaget eller den utländska försäkringsgivaren handlägger

klagomål och tvister om försäkringsavtalet,

2. vilka rutiner för klagomålsärenden som försäkringsföretaget eller den utländska

försäkringsgivaren har,

3. uppgift om beslut kan omprövas av försäkringsföretaget eller den utländska

försäkringsgivaren eller av en branschgemensam nämnd.

4. uppgift om möjligheten att få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden

och av allmän domstol, och

5.

hänvisning till Konsumenternas försäkringsbyrå eller annan lämplig

klagomålsrådigvare.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte för skadeförsäkring om försäkrings-

tagaren, den försäkrade eller den ersättningsberättigade är en juridisk person.

5

kap. Särskild information om livförsäkring och tjänstepension

1 § Ett livförsäkringsföretags information om livförsäkring ska innehålla de

uppgifter som framgår av bilaga 2.

Information om kollektiv konsolidering

2 § Ett livförsäkringsföretag som har avsatt en konsolideringsfond eller liknande,

exempelvis villkorad återbäring som är kollektivt fördelad men ännu inte

individuellt fördelad, ska publicera uppgift om den kollektiva konsolideringsnivån

så att denna information är lättillgänglig för försäkringstagarna.

Uppgiften om kollektiv konsolidering ska avse den sista i månaden och ska

publiceras lättillgängligt, t ex på livförsäkringsföretagets webbplats, inom två

månader.

Allmänna råd

Som underlag för bestämningen av kollektiv konsolidering bör livför-

säkringsföretaget följa tillämpliga anvisningar i Finansinspektionens vägled-

ning om kollektiv konsolidering.

Information om tjänstepension

3 §

Ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare ska avseende

tjänstepension lämna information om aktuella pensionsförmåner, riskskydd och

efterlevandeskydd årligen till ersättningsberättigade.

_______________

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2012, då

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:35) om information som gäller

livförsäkring och tjänstepension och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2011:36) om information som gäller skadeförsäkring ska upphöra att gälla.

2. Ifråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om

införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva

verksamheten eller är under likvidation, gäller Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2003:7) om information som gäller livförsäkring och tjänstepension.

FFFS 2011:39

6

MARTIN ANDERSSON

Björn

Palmgren

_______________

Bilaga 1 – Information om tjänstepension från en pensionsstiftelsers eller ett

utländskt tjänstepensionsinstitut

Bilaga 2 – Information om livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring

Bilaga 3 – Faktabladets innehåll

Bilaga 4 – Beräkning av geometriskt medelvärde

FFFS 2011:39

7

Bilaga 1

Information om tjänstepension från en pensionsstiftelse eller

ett utländskt tjänstepensionsinstitut

Pensionsstiftelser och utländska tjänstepensionsinstitut ska till arbetstagare eller

efterlevande vilkas pension tryggas av stiftelsen eller institutet, lämna information

enligt följande.

1. Information om stiftelsen eller institutet och dess verksamhet

En pensionsstiftelse eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska iaktta följande:

1.

Information om stiftelsen eller institutet

Efter begäran ska ersättningsberättigade få den senast upprättade årsredovisningen.

2.

Information om pensionsplaner

Om pensionsstiftelsen eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut tryggar mer än en

pensionsplan ska ersättningsberättigade efter begäran få årsredovisningen för den

pensionsplan som de tillhör, om sådan information finns tillgänglig.

2. Uppgifter om placeringsriktlinjerna

En pensionsstiftelse eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska, efter begäran av

en informationsberättigad eller någon som företräder denne, lämna information om

placeringsriktlinjer, vilka för en pensionsstiftelse ska vara upprättade i enlighet

med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:16) om

placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver

tjänstepensionsverksamhet. Informationen ska innehålla

a) en övergripande beskrivning av de tillgångar som avser tjänstepension, och

b) uppgift om avkastningsmål.

3. Klagomål på information

För att ta hand om klagomål som den informationsberättigade kan ha på mottagen

information, ska en pensionsstiftelse eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ha

den beredskap som behövs för att ge svar, eller kunna hänvisa till någon som kan

ge svar.

FFFS 2011:39

8

Bilaga 2

Information om livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring

Bilagan är indelad i följande huvudavsnitt:

A. Information innan försäkring meddelas

B. Information om försäkringens värde i samband med flytt

C. Information under försäkringstiden, men före utbetalning

D. Information under utbetalningstiden

E. Kompletterande information om tjänstepensionsförsäkring

A. Information innan försäkring meddelas

Innan en försäkring meddelas ska ett försäkringsföretag lämna information enligt

punkterna 1–20 till den som erbjuds teckna försäkring.

Beträffande livförsäkringar som endast gäller för dödsfall och som meddelas för en

tid på längst fem år eller mot en premie som är beräknad och bestämd för högst

fem år i taget, ska dock inte 10–17 tillämpas.

Beträffande fondförsäkringar eller depåförsäkringar ska inte 11–17 tillämpas. Om

det enligt ett sådant försäkringsavtal kan inträffa att försäkringskapital inte kan

betalas ut till följd av att ersättningsberättigade saknas, behöver endast punkterna 1,

7 och 10 tillämpas.

Försäkringsavtal

Ett försäkringsföretag ska lämna information som innehåller:

1. Försäkringsavtalets löptid.

2. I förekommande fall hur försäkringen kan återköpas, ändras till fribrev eller dess

värde flyttas.

3. Principerna för hur försäkringens värde bestäms om den återköps eller ändras till

fribrev, respektive hur flyttbart belopp bestäms om försäkringens värde ska flyttas.

4. I vilka avseenden och under vilka förutsättningar försäkringsföretaget kan ändra

villkoren i avtalet under försäkringstiden, särskilt när det gäller förmåner, avgifter

och andra kostnadsuttag.

5. Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringsavtalet och hur det går till.

6. Huvuddragen av de skatteregler som gäller för försäkringen.

Premier

7. De villkor som gäller för premiebetalning.

8. Hur stor del av premien som avser huvudförmånen och i tillämpliga fall

tilläggsförmåner.

FFFS 2011:39

9

Uttag av avgifter och disposition av överskott

9. Principerna för hur försäkringsföretagets drifts- och riskkostnader ska täckas

liksom hur vinst kan delas ut.

10. Principerna för hur överskott ska fördelas mellan såväl försäkringstagare som

andra ersättningsberättigade, och vad som gäller när försäkringskapitalet inte kan

betalas ut till följd av att ersättningsberättigade saknas.

11. Principerna för hur överskottet får användas till förlusttäckning.

12. Faktorerna eller villkoren som villkorad återbäring beror av.

13. Principerna för uppräkning av utfallande periodiska belopp.

14. Försäkringsföretagets policy om kollektiv konsolidering och för återtag av

återbäring (reallokering), för det fall då ett försäkringsavtal kan få allokerad

återbäring.

15. Information som tydligt anger vilken form av återbäring eller överskott som

kan komma försäkringsavtalet tillgodo.

Ekonomiska uppgifter om försäkringsföretaget

16. Översiktliga uppgifter om vilka långsiktiga mål för placeringarna som försäk-

ringsföretaget har fastställt och med ungefärlig fördelning på

a) aktier och andelar,

b) fastigheter och lån mot säkerhet i fastighet,

c) fastförräntade tillgångar, och

d) övriga placeringar.

17. De långsiktiga målen ska delas upp på:

a) de samlade tillgångarna,

b) de tillgångar som används för skuldtäckning som avser villkorad återbäring, och

c) de tillgångar som används för skuldtäckning som avser garanterad återbäring

och övriga försäkringsåtaganden.

För information om försäkringsföretagets historiska kapitalavkastning och

kostnaderna för kapitalförvaltningen bör branschgemensamma nyckeltal och

mätmetoder användas, om sådana finns. Vad som sägs om avkastningshistorik i

bilaga 3 bör dock också beaktas.

Särskilda uppgifter för försäkring där försäkringstagaren väljer fonder för

placering av premierna

18. Hur ett fondbyte går till och hur stora avgifter som tas ut vid fondbyte.

19. De avgifter som försäkringsföretaget tar ut för att täcka driftskostnader och

skatt, med fördelning på

a) avdrag från premien innan köp av andelar sker,

b) eventuell skillnad i köp- och säljkurs för andelar, och

c) avdrag från fond- eller andelsvärdet.

FFFS 2011:39

10

20. En översiktlig beskrivning av fondutbudet och, på begäran av den som erbjuds

teckna försäkring, även information om en enskild fonds huvudsakliga inriktning.

Vad som sägs om information om fonder i bilaga 3 bör också beaktas.

B. Information om försäkringens värde i samband med flytt

När en försäkringstagare vill flytta försäkringens värde till ett annat

försäkringsföretag, ska information lämnas enligt a eller b. Detta gäller även för det

fall en anställd som är att likställa med försäkringstagare, har rätt att flytta en

tjänstepensionsförsäkrings värde, och vill utnyttja denna rätt.

a)

Ett försäkringsföretag från vilket flytt sker ska lämna följande information till

försäkringstagaren.

1.

Uppgift om att det tidigare försäkringsavtalet upphör och att det värde som

flyttas kommer att placeras i en ny försäkring enligt ett nytt avtal.

2.

I förekommande fall ska försäkringsföretaget lämna information om

att försäkringen hör till en särskild återbäringsgrupp därför att försäkringen gäller

med flytträtt,

vilket värde som kommer att flyttas, de avgifter som kommer att tas ut och de

justeringar som kommer att göras av befintligt försäkringsvärde,

att utfäst försäkringsbelopp och aktuellt riskskydd inklusive

premiebefrielseskydd som finns i gällande försäkringsavtal kan ändras i den nya

försäkringen,

att möjligheten att välja placering vid fondförsäkring förändras,

tidpunkt när försäkringsföretagets ansvar upphör.

b)

Ett försäkringsföretag till vilket flytt sker ska i förekommande fall lämna

följande information försäkringstagaren.

1.

Försäkringens värde med uppdelning på värdet av garanterade förmåner och

övrigt värde. Om hela värdet anses som premie för en utfästelse, behövs ingen

sådan uppdelning.

2.

All information som enligt dessa föreskrifter ska lämnas innan en försäkring

meddelas. Sådan information behöver inte lämnas om flytten avtalades redan då

försäkringen tecknades.

C. Information under försäkringstiden men före utbetalning

Ett försäkringsföretag ska under försäkringsavtalets löptid fram till utbetalningen

lämna information till försäkringstagare och ersättningsberättigade som innehåller

följande:

FFFS 2011:39

11

Ändringar

1. Uppgifter som avses i A 1–20, som är av väsentlig betydelse för tillämpningen

av avtalet och som berörs av en beslutad ändring i lagstiftningen, av

försäkringsvillkoren, fondbestämmelserna, eller försäkringsföretagets policy

avseende kollektiv konsolidering. Om försäkringsföretaget fattar beslut om

reallokering av återbäring, ska information lämnas så snart som möjligt om detta

och om vilka effekter reallokeringen väntas få.

Årlig information

Försäkringsföretaget ska årligen informera om inbetalda premier och uttagna

avgifter för den gångna perioden, i enlighet med följande:

2. I förekommande fall, uppgift om

garanterad återbäring som har betalats ut eller ökat försäkringens värde under

perioden,

villkorad återbäring som har betalats ut eller ändrat försäkringens värde under

perioden,

– försäkringens garanterade värde vid periodens början och periodens slut, eller om

garantins utformning, och

att ersättning kommer att börja utbetalas inom de närmaste tolv månaderna.

Uppgiften om garanterad eller villkorad återbäring får ersättas med uppgift om

försäkringskapitalet vid periodens början och periodens slut.

3. Om information ges om allokerad, återbäring, en uppgift om att den ingår i

försäkringsföretagets riskkapital samt innebörden av detta.

4. Ändringar av de principer som tillämpas för uppräkning av utfallande belopp.

5. Hur stor ersättning inklusive återbäring som skulle ha utbetalats vid dödsfall på

den gångna periodens slutdag i de fall då denna ersättning skulle avvika från

försäkringens värde.

6. Avgifter som kommer att belasta värdet vid eventuellt återköp eller flytt av

försäkringens värde.

7. De övriga avgifter som har tagits ut under perioden.

8. De övriga väsentliga orsakerna till förändringen av försäkringens värde under

året, såsom:

– avkastning som har kommit försäkringen till del eller fördelats preliminärt,

– skatteavgifter som försäkringsföretaget har tagit ut ur försäkringens värde,

– riskpremie som försäkringsföretaget har tagit ut, och

– arvsvinst som har kommit försäkringen till del eller fördelats preliminärt.

FFFS 2011:39

12

9. I anslutning till påbörjande av periodisk utbetalning, att företaget har utnyttjat en

rättighet att ändra försäkringsvillkoren, exempelvis när det gäller avgifter och

antagande om livslängd.

10. Påminnelse om att försäkringen kan behöva ses över i vissa avseenden, till

exempel förmånstagare, behovet av efterlevandeskydd och val av fonder inför

början av en fondförsäkrings utbetalningstid.

D. Information under utbetalningstiden

Ett försäkringsföretag ska under utbetalningstiden lämna följande information till

försäkringstagare och ersättningsberättigade:

Ändringar

1. Uppgifter som avses i A 1–20, som är av väsentlig betydelse för avtalet och som

berörs av en beslutad ändring i lagstiftningen, av försäkringsvillkoren,

fondbestämmelserna eller försäkringsföretagets policy avseende kollektiv

konsolidering. Om försäkringsföretaget fattar beslut om reallokering av återbäring,

ska information lämnas så snart som möjligt om detta och om vilka effekter

reallokeringen väntas få.

2. Ändring av principer eller väsentliga ändringar av antaganden som används för

att räkna upp utfallande belopp under utbetalningstiden.

Årlig information

Försäkringsföretaget ska årligen lämna information om följande:

3. Uppgifter för perioden om

– aktuellt försäkringsbelopp,

– den avkastning som har kommit försäkringen till del eller preliminärt fördelats,

– de skatteavgifter som har tagits ut,

– övriga avgifter som har tagits ut, samt

– i förekommande fall, att ersättningen kommer att upphöra inom de närmaste

tolv månaderna.

E. Kompletterande information om tjänstepensionsförsäkring

Ett försäkringsföretag som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

ska iaktta följande när information lämnas till ersättningsberättigade.

1. Information om försäkringsföretaget

Efter begäran ska ersättningsberättigade få den senast upprättade årsredovisningen.

2. Information om pensionsplaner

FFFS 2011:39

13

Om försäkringsföretaget tryggar mer än en pensionsplan ska ersättningsberättigade

efter begäran få årsredovisningen för den pensionsplan som de tillhör, om sådan

information finns tillgänglig.

Vid ändring av reglerna för en pensionsplan ska de ersättningsberättigade, inom

skälig tid räknat från beslutet om ändring, få relevant information om ändringen.

Ersättningsberättigade ska få tillräcklig information om dels de förmåner som de

har rätt till, dels de utbetalningsalternativ som finns när pension eller andra

förmåner ska börja betalas ut.

Efter begäran ska ersättningsberättigade få detaljerad och utförlig information om

a) hur pensionsförmånerna bestäms när full tjänstetid har intjänats vid förmåns-

bestämd pension,

b) pensionsförmånernas storlek om anställningen upphör, och

c) villkor för överföring av pensionsrättigheter om anställningen upphör.

3. Uppgifter om placeringsriktlinjerna

Ett försäkringsföretag ska, efter begäran av en ersättningsberättigad eller någon

som företräder denne, lämna information om placeringsriktlinjer upprättade i

enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:16)

om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver

tjänstepensionsverksamhet. Informationen ska innehålla

a) en övergripande beskrivning av de tillgångar som avser tjänstepension,

b) uppgift om avkastningsmål, och

c) uppgift om risknivå i tillgångar och åtaganden som helhet.

FFFS 2011:39

14

Bilaga 3

Faktabladets innehåll

Bilagan är indelad i följande huvudavsnitt:

1. Inledning

2. Sparande och avkastning

3. Utbetalning

4. Avgifter

5. Försäkringsskydd

6. Villkor för flytt av sparande eller återköp

7. Flytt av sparande till försäkringsföretaget

8. Övrig information

Ett försäkringsföretag och en utländsk försäkringsgivare bör, till den som erbjuds

teckna privat individuell livförsäkring av sparandetyp, lämna information i ett

faktablad.

I faktabladet bör de egenskaper hos produkten som kan vara av särskild betydelse

för en konsument beskrivas. Det bör vara kortfattat, överskådligt och lättillgängligt.

Faktabladet bör vara strukturerat på ett sätt som underlättar jämförelser med andra

livförsäkringsprodukter av sparandetyp. De rubriker som anges i denna bilaga bör

därför, i den angivna ordningsföljden, användas i faktabladet.

Den terminologi som finns i Pensionsorden bör användas i faktabladet.

Se

www.minpension.se/Dokument/Pensionsorden.pdf

Med försäkringsföretag avses nedan även en utländsk försäkringsgivare.

Det bör framgå att faktabladet inte innehåller den fullständiga

förköpsinformationen. Faktabladet bör uppdateras årligen eller när information

som ingår i faktabladet har förändrats väsentligt.

Ett faktablad för livförsäkring av sparandetyp bör åtminstone innehålla följande

information och de kursiverade rubrikerna i angiven ordning:

1. Inledning

Produktbeteckning och försäkringsgivare

a) Produktens beteckning och försäkringsföretagets namn.

Målgrupp

b) En beskrivning av målgruppen för produkten.

Försäkringsföretagets finansiella styrka

c) Uppgift om försäkringsföretagets solvenskvot samt en förklaring om att ett värde

på solvenskvoten som är minst 100 procent innebär att företaget uppfyller EU:s

krav på kapitalbuffert i förhållande till verksamhetens omfattning och

sammansättning. Om försäkringsföretaget har en officiell policy för sin

solvenskvot bör information om denna också lämnas.

FFFS 2011:39

15

2. Sparande och avkastning

Ansvar för kapitalplaceringarna

d) Uppgift om vilken av försäkringstagaren, den försäkrade eller

försäkringsföretaget som bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras, och

därmed bestämmer den finansiella risknivån.

A. Om det är försäkringsföretaget som placerar försäkringskapitalet:

Garanti

e) Uppgift om det finns en garanti i produkten eller ej.

Om det finns en garanti bör utformningen och omfattningen av den beskrivas

tydligt. I förekommande fall bör den garanterade räntan anges såväl före som efter

eventuella avgifter och skatter som kan komma att belasta den.

Överskottshantering

f) Uppgift om försäkringsföretaget är vinstutdelande eller ömsesidigt verkande. Det

bör också beskrivas hur överskottsfördelningen fungerar. Ett ömsesidigt verkande

företag bör beskriva principerna för återbäringen och ange aktuell uppgift om

återbäringsränta och konsolideringsgrad

Placeringsinriktning

g) Uppgift om placeringsinriktning och långsiktiga placeringsmål för den aktuella

produkten.

Placeringsinriktningen bör specificera portföljens fördelning på aktier och andelar,

fastigheter, räntebärande tillgångar och övriga tillgångar. Även den faktiska

fördelningen vid det senaste halvårsskiftet bör anges.

Avkastningshistorik

h) Uppgift om produktens faktiska avkastning.

Med faktisk avkastning avses här den avkastning som försäkringskapitalet har

förräntats med, inklusive eventuell andel av överskott och efter avdrag för alla

avgifter inklusive avgift för skatt. Beräkningarna bör göras för en försäkring som

har samma villkor som den erbjudna produkten eller som är rimligt jämförbar med

denna. Beräkningarna bör utgå från ett standardantagande om att

premiebetalningen ska göras som en engångspremie om 100.000 kronor. Om

riskavgifter kan förekomma behöver dessa inte beaktas i beräkningarna men det

bör kommenteras i faktabladet. Faktisk avkastning bör beräknas på liknande sätt

för varje år sedan tecknandet som om produkten tecknades för tio år sedan.

Den faktiska avkastningen bör anges både som årsavkastningar för vart och ett av

åren och som genomsnittlig effektiv avkastning sedan tecknandet som om

försäkringen hade tecknats för tre, fem respektive tio år sedan, och under antagande

om att den försäkrade fortfarande lever. Om försäkringstiden är kortare än tio år

bör tidsperioden anpassas på lämpligt sätt. Om avgifter förekommer vid återköp

eller flytt bör det nämnas.

Även andra metoder för att bestämma den faktiska årliga avkastningen på ett

rättvisande sätt bör kunna användas. Den genomsnittliga effektiva årliga

FFFS 2011:39

16

avkastningen bör då beräknas som ett geometriskt medelvärde. Den metod för

beräkning av det geometriska medelvärdet som finns i bilaga 4 bör användas.

B. Om det är konsumenten som placerar kapitalet:

Garanti

i) Uppgift om att det inte finns en garanti i produkten, eller i annat fall, hur garantin

är utformad.

Tillgångar som kapitalet kan placeras i

j) Uppgift om vilka typer av tillgångar som kapitalet kan placeras i.

Om kapitalet kan placeras i fonder bör fondutbudet beskrivas översiktligt.

3. Utbetalning

k) Uppgift om vid vilken ålder utbetalning tidigast respektive senast kan påbörjas.

Den kortaste respektive längsta utbetalningstiden och uppgift om utbetalningstiden

kan ändras bör också anges.

Upplysning bör lämnas om att försäkringsföretagets livslängdsantaganden har

betydelse för storleken på de utbetalda beloppen om kunden väljer livslång

utbetalning.

Om försäkringen är livsvarig bör ett exempel ges som visar de månatliga

utbetalningarnas storlek för en 65-årig man respektive kvinna med ett

försäkringskapital om 100.000 kronor.

4. Avgifter

l) Uppgift om de avgifter och kostnader som totalt belastar försäkringen.

Uppgift om hur ofta avgifterna tas ut och i förekommande fall på vilket underlag de

beräknas bör anges. Administrativa avgifter bör specificeras, exempelvis

premieavgifter och andra insättningsavgifter, fasta avgifter samt avgifter i form av

procentandelar av det förvaltade kapitalet.

För fondförsäkringsprodukter – uppgift om högsta och lägsta TER (Total expense

ratio, dvs. fondens kostnader som andel av fondtillgångarna) i nuvarande

fondutbud, liksom genomsnittligt TER baserat på faktiska volymer i

försäkringsföretaget.

Om det förekommer insättnings- eller uttagsavgifter i fonder bör detta anges,

liksom förekomsten av prestationsrelaterade avgifter. Kostnad för eventuella

fondförvaltningstjänster bör också anges.

För traditionella livförsäkringsprodukter – uppgift om kostnaderna för

kapitalförvaltningen täcks av de administrativa avgifterna eller belastar kundens

försäkringskapital därutöver. En uppskattning av storleken på

kapitalförvaltningskostnaderna bör anges.

FFFS 2011:39

17

Skatteregler för försäkringstagaren

m) Uppgift om produkten är en P- eller K-klassad försäkring och vad det innebär.

Avdragsregler bör anges, och beskattning vid utbetalning beskrivas.

Typexempel

n) Det bör finnas ett typexempel som avser en försäkring med en engångspremie

om 100.000 kronor och som anger det första årets totala avgifter i kronor, med

uppdelning på administrativa avgifter, avgifter för att täcka fond- eller

kapitalförvaltningskostnader och skatteavgift.

5. Försäkringsskydd

o) En beskrivning av det försäkringsskydd som ingår i produkten, liksom vad som

kan väljas till. Det bör tydligt framgå hur kostnaden för ett ev. skydd tas ut,

exempelvis genom särskilt erlagd premie idag eller genom lägre pension i

framtiden. Det bör även anges om hälsoprövning behövs för något av

försäkringsskydden.

6. Villkor för flytt av sparande eller återköp

p) Uppgift om förekommande begränsningar i möjligheten att flytta sparandet. Om

marknadsvärdejustering tillämpas bör detta anges. Alla avgifter som är relaterade

till flytten bör anges, exempelvis administrativa avgifter och löptidsberoende

avgifter.

7. Flytt av sparande till försäkringsföretaget

q) Uppgift om eventuella avgifter som tas ut vid flytt av sparande till

försäkringsföretaget. Om produkten är en traditionell livförsäkring bör, om det är

tillämpligt, de principer som ligger till grund för hur stor del av det flyttade

kapitalet som kommer att garanteras anges.

8. Övrig information

r) Uppgifter om

– att syftet med faktabladet är att ge övergripande information och underlätta

jämförelser,

– att faktabladet inte innehåller den fullständiga förköpsinformationen,

– var konsumenten kan få villkor och ytterligare information om produkten och

försäkringsföretaget,

– att konsumenten kan få ytterligare information från Konsumenternas

försäkringsbyrå,

– vilken tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över försäkringsföretaget,

– att Konsumentverket övervakar efterlevnaden av marknadsföringslagen

(2008:486), och

– faktabladets publiceringsdag.

FFFS 2011:39

18

Bilaga 4

Beräkning av geometriskt medelvärde

Beräkning av genomsnittlig totalavkastning eller återbäringsränta med

geometrisk metod

Den geometriska metoden är den gängse metoden vid beräkning av fonders

genomsnittliga avkastning över en period. Med metoden beräknas genomsnittlig

avkastning eller förräntning som en genomsnittlig effektivränta, dvs. som en

genomsnittlig årsränta vid betalning i efterskott.

I tekniska termer kan metoden i ord beskrivas på följande sätt. Det tidsviktade

medelvärdet av avkastningen eller räntan beräknas med utgångspunkt från ett

tidsviktat vanligt aritmetiskt medelvärde av motsvarande avkastnings- eller

ränteintensiteter. Det geometriska medelvärdet bestäms slutligen genom att räkna

om den genomsnittliga intensiteten till vanlig effektiv avkastning eller ränta.

Om de avkastningar eller räntor som medelvärdet beräknas för gäller

kalenderårsvis, är tidsviktningen enkel, med lika vikt för varje kalenderår. Men om

exempelvis återbäringsräntorna har gällt i perioder med olika längd uttryckt i

månader, ska de tidsviktas vid beräkningen av medelvärdet. En period om tre

månader får då tidsvikten 25 procent av ett år medan en period av längden tolv

månader får vikten 100 procent, dvs. ett år, osv.

Om vi utgår från fem kalenderårsavkastningar T(1), T(2), …, T(5), t.ex. 5, 6, 10, 4

och -1 %, så är motsvarande intensiteter u(1), u(2), …, u(5) där u(i) = log (1+T(i)),

med 10-logaritmen. I vårt exempel log 1,05, log 1,06, …, log 1,2. Beräkna det

aritmetiska medelvärdet u = [u(1)+u(2)+…+u(5)]. Det geometriska medelvärdet är

då 10u -1. I vårt exempel är det aritmetiska medelvärdet 4,81 procent medan det

geometriska är 4,74 procent. Det går att bevisa att det geometriska medelvärdet

aldrig är större än det aritmetiska och att de är lika om alla ingående tal är lika.

Det geometriska medelvärdet är rättvisande i den meningen att ett belopp som sätts

in vid femårsperiodens början får samma slutvärde om det förräntas eller växer:

y år för år med de fem givna talen, eller

y år för år med ett och samma tal, nämligen det geometriska medelvärdet.

Det följer att förräntning alla fem åren med det aritmetiska medelvärdet ger ett för

stort och missvisande värde.

Ett exempel med varierande delperiodlängd: Låt avkastningarna eller räntorna

vara som i föregående exempel men låt delperioderna ha längderna t(1), t(2), …,

t(5), t.ex. 11, 7, 6, 17 och 19 månader, totalt fortfarande 60 månader eller fem år.

De viktade intensiteterna får då det tidsviktade aritmetiska medelvärdet u =

[11•u(1) + 7•u(2) + … + 19•u(5)]/60. Det geometriska medelvärdet är som tidigare

10u -1. Det viktade geometriska medelvärdet är 3,38 procent medan på

motsvarande sätt viktat aritmetiskt medelvärde är 3,43 procent.

FFFS 2011:39

19

För att beräkna det geometriska medelvärdet G när avkastning eller ränta uttrycks i

procent, kan vi använda följande formler:

)

1

10

(

100UA

G

¦n

k

k

k

r

d

L

UA

1

10

)

100

1

log(

1

¦

n

k

k

d

L

1

d

k

= längden av delperiod k

r

k

= avkastningen eller räntan för delperiod k, uttryckt som effektiv avkastning eller

ränta, i procent.

Formeln kan också skrivas utan logaritmer:

¸

¸

¸

¹

·

¨

¨

¨

©

§¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

¸

¹

·

¨

©

§

¸

¹

·

¨

©

§

¸

¸

¸

¹

·

¨

¨

¨

©

§¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

¸

¹

·

¨

©

§

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

1

1

1

1

L

d

n

d

L

n

k

d

k

n

k

r

r

r

G