FFFS 2011:44

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

beslutade den 28 juni 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 1 § 3 och 4 förordningen

(2005:411) om försäkringsförmedling i fråga om Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling att 2 kap. 9 § och

3 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 § Den som ska förmedla fondandelar eller lämna investeringsrådgivning om

fondandelar ska ha kunskap om

1. 8 kap. 1, 12, 15–19 och 22–27 §§ lagen om värdepappersmarknaden,

2. 2, 7 och 12 kap. 13 kap. 1–5 §§, 14 kap. och 21 kap. Finansinspektionens före-

skrifter om värdepappersrörelse i tillämpliga delar,

3. 1–6, 8 och 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder i tillämpliga delar, och

4. 18 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder

och kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genom-

förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta

för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för

investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller

på en webbplats i tillämpliga delar.

3 kap.

4 § I ledningen för en juridisk person som ska förmedla fondandelar ska det ingå

någon som känner till innehållet i

1. 8 kap. 1, 9–12 och 14–27 §§ lagen om värdepappersmarknaden,

2. 2, 6–9 samt 11 och 12 kap., 13 kap. 1–5 §§, 14 och 21 kap. Finansinspektionens

föreskrifter om värdepappersrörelse i tillämpliga delar samt,

3. 15 kap. 1 och 7–11 §§ samt 19 kap. Finansinspektionens föreskrifter om värde-

pappersrörelse,

4. 1–6, 8 och 9 kap. lagen om investeringsfonder i tillämpliga delar, och

5. 18 kap. Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder och kommis-

sionens förordning (EU) nr 583/2010 i tillämpliga delar.

FFFS 2011:44

Utkom från trycket

den 6 juli 2011

FFFS 2011:44

2

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Fram till den 1 juli 2012 ska den som ska förmedla fondandelar eller lämna

investeringsrådgivning om fondandelar även ha kunskap om tillämpliga delar av 17

kap. Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder i sin lydelse före de

ändringar som träder i kraft den 1 augusti 2011.

3. Fram till den 1 juli 2012 ska det i ledningen för en juridisk person som ska

förmedla fondandelar ingå någon som även känner till tillämpliga delar av

innehållet i 17 kap. Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder i sin

lydelse före de ändringar som träder i kraft den 1 augusti 2011.

MARTIN ANDERSSON

Sebastian

Åberg