Upphävd författning

Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
SFS 2005:411 i lydelse enligt SFS 2018:1007
Ikraft
2005-07-01
Upphäver
Förordning (1989:854) om försäkringsmäklare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
 • FFFS 2011:44: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

1 kap. Definitioner

[K1]1 §  I denna förordning avses med

 1. ansvarsförsäkring: sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som anges i 2 kap. 5 § 4 och 6 § första stycket 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, och
 2. belastningsregister: det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

[S2]2 kap. Ansökan om tillstånd och anmälan för registrering

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för svenska försäkringsförmedlare

1 §  En ansökan av en fysisk person om tillstånd till försäkringsförmedling enligt 2 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om

 1. den fysiska personens för- och efternamn, postadress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt
 2. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som tillstånd söks.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den fysiska personen

 1. omfattas av en ansvarsförsäkring,
 2. inte är underårig, i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 3. inte förekommer i belastningsregistret för de brott som avses i 3 kap. 1 § eller medhjälp till sådana brott,
 4. har visat den skötsamhet i ekonomiska angelägenheter som krävs enligt 2 kap. 5 § 2 lagen om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 2, samt
 5. har den kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 § 3 lagen om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3.

[K1]2 §  En ansökan av en juridisk person om tillstånd till försäkringsförmedling enligt 2 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om

 1. den juridiska personens firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer,
 2. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som tillstånd söks, samt
 3. för- och efternamn samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum på de anställda som skall förmedla försäkringar för den juridiska personens räkning, tillsammans med uppgift om vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som den anställde skall ha rätt att förmedla.

[S2]Ansökan skall även innehålla utredning som visar att

 1. den juridiska personen omfattas av en ansvarsförsäkring,
 2. den juridiska personen inte är i konkurs eller i likvidation,
 3. den som skall ingå i ledningen eller skall vara ersättare för denne uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling, 3 kap.2 och 4 §§ och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 2 och 4, och att
 4. den juridiska personen har genomfört de kontroller av anställda som föreskrivs i 2 kap. 6 § andra stycket lagen om försäkringsförmedling, 3 kap. 5 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 5.

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för utländska försäkringsförmedlare

[K1]3 §  En ansökan av en utländsk försäkringsförmedlare om tillstånd till försäkringsförmedling enligt 3 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om

 1. den utländska förmedlarens firma eller för- och efternamn, organisationsnummer, födelsedatum eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, och
 2. filialens firma eller för- och efternamn, telefonnummer och postadress, samt
 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som tillstånd söks.

[S2]Ansökan skall även innehålla utredning som visar att

 1. förmedlaren i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet, och att
 2. behörig myndighet i hemlandet har medgett att förmedlaren etablerar sig i Sverige.

[S3]Ansökan skall även innehålla utredning som visar att det är antagligt att förmedlaren uppfyller kraven i 2 kap.5 eller 6 § lagen om försäkringsförmedling.

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för sidoverksamhet

[K1]4 §  En ansökan om tillstånd för en fysisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla uppgifter om den fysiska personens för- och efternamn, postadress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.

[S2]Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att den fysiska personen

 1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3, och
 2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som ska finnas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 2 §. Förordning (2017:711).

[K1]5 §  En ansökan om tillstånd för en juridisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla uppgifter om firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

[S2]Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att den juridiska personen

 1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 och 4, och
 2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som ska finnas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 2 §. Förordning (2017:711).

Anmälan för registrering hos Bolagsverket av svenska försäkringsförmedlare

[K1]6 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person skall innehålla uppgift om för- och efternamn, personnummer, postadress samt telefonnummer.

[S2]Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling.

[K1]7 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare som är en juridisk person skall innehålla uppgift om firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

[S2]Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling.

Anmälan för registrering hos Bolagsverket av anknutna försäkringsförmedlare

[K1]8 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person skall innehålla uppgift om

 1. firma och organisationsnummer för det försäkringsföretag med vilket förmedlaren har ingått avtal,
 2. den fysiska personens för- och efternamn, personnummer, postadress och telefonnummer, samt
 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som registrering söks.

[S2]Om försäkringsföretaget är ett utländskt försäkringsföretag, skall det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för försäkringsföretaget.

[K1]9 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare som är en juridisk person skall innehålla uppgift om

 1. firma och organisationsnummer för det försäkringsföretag med vilket förmedlaren har ingått avtal,
 2. den juridiska personens firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer, samt
 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som registrering söks.

[S2]Om försäkringsföretaget är ett utländskt försäkringsföretag, skall det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för försäkringsföretaget.

Anmälan hos Bolagsverket av utländska försäkringsförmedlare

[K1]10 §  En anmälan för registrering enligt 3 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om

 1. den utländska försäkringsförmedlarens firma eller för- och efternamn samt organisationsnummer eller födelsedatum, samt
 2. filialens firma eller för- och efternamn samt organisationsnummer eller personnummer, postadress och telefonnummer.

[S2]Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling.

Anmälan hos Bolagsverket om sidoverksamhet

[K1]11 §  En anmälan för registrering enligt 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall för fysisk person innehålla uppgift om för- och efternamn samt personnummer och för juridisk person innehålla uppgift om firma och organisationsnummer.

[S2]Samtidigt skall en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till sidoverksamhet enligt 5 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling lämnas.

Undertecknande av anmälan m.m.

[K1]12 §  Anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § och 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall för fysisk person undertecknas av den som anmälan gäller och för juridisk person av behörig firmatecknare.

[S2]Anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling skall undertecknas av behörig firmatecknare för det försäkringsföretag med vilket förmedlaren har ingått avtal.

[S3]Anmälan för registrering enligt 3 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling skall undertecknas av den utländska försäkringsförmedlaren. Om den utländska försäkringsförmedlaren är en juridisk person, skall anmälan undertecknas av behörig firmatecknare. Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna registreringsbevis eller motsvarande handling.

[S4]Anmälan enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen om försäkringsförmedling skall undertecknas av behörig firmatecknare för det försäkringsföretag med vilket försäkringsförmedlaren har ingått avtal.

[K1]13 §  Om de uppgifter som ett försäkringsföretag eller en försäkringsförmedlare har lämnat till Bolagsverket har ändrats, skall försäkringsföretaget respektive försäkringsförmedlaren snarast underrätta Bolagsverket om detta.

3 kap. Kontroll i belastningsregistret

[K3]1 §  Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet enligt 2 kap. 5 § 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling avses brott eller medhjälp till brott mot

 1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap.brottsbalken,
 2. skattebrottslagen (1971:69),
 3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller
 4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

[S2]Första stycket gäller

 1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och
 2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande godkänts avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i registret görs. Förordning (2016:1322).

[K3]2 §  Föreskrifter om Finansinspektionens rätt att begära uppgifter ur belastningsregistret finns i 13 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och den enskildes rätt att begära ett särskilt utdrag ur detta register finns i 22 a § samma förordning.

[K3]3 §  Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som enligt 2 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall utföras beträffande anknutna försäkringsförmedlare som är fysiska personer skall försäkringsföretaget begära att den fysiska personen visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

[S2]Försäkringsföretaget får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp.

[S3]En fysisk person som förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 §, får inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

[K3]4 §  Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som enligt 2 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall utföras beträffande anknutna försäkringsförförmedlare som är juridiska personer skall försäkringsföretaget begära att den som skall ingå i den juridiska personens ledning eller vara ersättare för denne visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

[S2]Försäkringsföretaget får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp.

[S3]Om en person som avses i första stycket förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 §, får den juridiska personen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

[K3]5 §  Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som skall utföras enligt 2 kap. 6 § andra stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall den juridiska personen begära att en anställd som skall förmedla försäkringar för den juridiska personens räkning visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

[S2]Den juridiska personen får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp.

[S3]Endast uppgifter om anställda som inte förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 § får ligga till grund för ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling eller anmälan om registrering enligt 2 kap. 4 § samma lag.

[K4]1 §  För tillstånd till försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling krävs att försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen innebär att

 1. försäkringen omfattar hela den europeiska gemenskapens territorium,
 2. försäkringen gäller för skada som orsakats från och med den dag då förmedlaren registrerades hos Bolagsverket och som anmäls till försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller,
 3. försäkringen är förenad med ett efterskydd som innebär att försäkringen även täcker skador som anmäls till försäkringsgivaren inom tre år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring,
 4. den skadelidande får rikta krav på ersättning enligt försäkringsavtalet direkt mot försäkringsgivaren i den utsträckning han eller hon inte har fått ersättning av den försäkrade,
 5. ersättningen skall betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och
 6. försäkringen kan upphöra tidigast en månad efter det att Finansinspektionen har underrättats om upphörandet.

5 kap. Försäkringsförmedlarregister

[K5]1 §  Registrering av försäkringsförmedlare görs i försäkringsförmedlarregistret. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret.

[S2]I försäkringsförmedlarregistret registreras uppgifter för varje försäkringsförmedlare.

[S3]För en utländsk försäkringsförmedlare skall registreringen i försäkringsförmedlarregistret göras på den filial i vilken verksamheten skall utövas.

[K5]2 §  Försäkringsförmedlarregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över försäkringsförmedlare och försäkringsföretag enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
 2. information till allmänheten om försäkringsförmedlare som har registrerats i registret,
 3. information om svenska försäkringsförmedlares anmälningar om verksamhet i annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 4. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 5. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), samt
 7. verksamhet för vilken stat eller kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser försäkringsförmedlare som registreras i försäkringsförmedlarregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

[K5]3 §  Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

[K5]4 §  Bolagsverket får för de ändamål som anges i 2 § i ett enskilt fall besluta om direktåtkomst till försäkringsförmedlarregistret.

[K5]5 §  Bestämmelserna om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

[K5]6 §  I fråga om rättelse av personuppgifter i försäkringsförmedlarregistret skall 26 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

7 § Har upphävts genom förordning (2018:1007).

[K5]8 §  I försäkringsförmedlarregistret ska följande uppgifter antecknas om försäkringsförmedlare:

 1. organisations- eller personnummer,
 2. firma eller för- och efternamn,
 3. postadress och telefonnummer,
 4. vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som registreringen avser,
 5. datum för tillstånd att utöva verksamhet enligt 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 6. det eller de länder där förmedlaren ska utöva verksamhet med stöd av 4 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och om den aktuella verksamheten ska utövas enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § samma lag,
 7. datum för registrering hos Bolagsverket, samt
 8. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har återkallats.

[S2]För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling ska även datum för Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling antecknas.

[S3]För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling ska även firma och organisationsnummer eller motsvarande uppgifter för det eller de försäkringsföretag som försäkringsförmedlaren har ingått avtal med antecknas.

[S4]Bolagsverket får anteckna uppgift om försäkringsförmedlarens e-postadress. Förordning (2017:711).

[K5]9 §  Om försäkringsförmedlare anmälts enligt 3 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall de uppgifter som anges i 8 § första stycket1-5, 7-8 och andra stycket avse den filial i vilken verksamheten skall bedrivas.

[S2]Även den utländska försäkringsförmedlarens firma eller för- och efternamn, organisationsnummer eller födelsedatum samt hemland skall antecknas i registret.

[K5]10 §  Bolagsverket skall snarast efter registreringen underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur försäkringsförmedlarregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

[K5]11 §  Vissa bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att underrätta Bolagsverket finns i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

6 kap. Registreringsavgifter m.m.

[K6]1 §  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning skall avgift betalas för ärendets handläggning, prövning och registrering, med 850 kronor:

 1. vid anmälan för registrering till försäkringsförmedlarregistret, och
 2. vid anmälan om återkallelse av registrering av anknuten försäkringsförmedlare enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

[S2]Avgift skall inte betalas för registrering av ändring av uppgift om telefonnummer eller postadress. Avgift skall inte heller betalas för registrering som sker efter anmälan eller underrättelse från Finansinspektionen.

[K6]2 §  Avgift skall betalas när anmälan för registrering lämnas in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

7 kap. Bemyndiganden

 • FFFS 2005:11: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling
 • FFFS 2007:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling
 • FFFS 2009:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

[K7]1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vad försäkringsföretaget i övrigt ska iaktta i samband med anmälan och kontroll av anknutna försäkringsförmedlare enligt 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
 2. vad som ska avses med skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt 2 kap. 5 § 2 lagen om försäkringsförmedling,
 3. vilken kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 § 3 lagen om försäkringsförmedling,
 4. vilken insikt och erfarenhet som krävs enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling,
 5. vad den juridiska personen i övrigt ska iaktta enligt 2 kap. 6 § andra stycket lagen om försäkringsförmedling i samband med kontroll av anställda,
 6. vad försäkringsförmedlaren ska iaktta vid hantering av klagomål enligt 5 kap. 6 § lagen om försäkringsförmedling,
 7. vad försäkringsförmedlaren ska iaktta när det gäller dokumentation av försäkringsförmedlingen och utlämnande av sådan dokumentation enligt 6 kap. 6 § lagen om försäkringsförmedling,
 8. vilka upplysningar en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsförmedlare ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 7 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling,
 9. att vissa uppgifter som enligt 7 kap. 4 § första stycket lagen om försäkringsförmedling ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
 10. försäkringsförmedlares informationsskyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling,
 11. vilka som ska anses ingå i ledningen för en juridisk person enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling,
 12. det närmare innehållet i underrättelser som ska lämnas enligt 4 kap.1 och 2 §§ lagen om försäkringsförmedling, och
 13. vilka uppgifter utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om försäkringsförmedling ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket. Förordning (2014:498).

 • FFFS 2017:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

[K7]1 a §  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 9, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:498).

[K7]2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om den ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd enligt 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

[S2]För den ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd till försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

 1. högsta ersättning som kan lämnas vid ett och samma skadefall,
 2. högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas under ett år, och
 3. indexering av högsta ersättningsbelopp. Förordning (2017:711).

8 kap. Upplysningar om anställda som har rätt att förmedla försäkringar

[K8]1 §  Finansinspektionen skall när det gäller juridiska personer som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos den juridiska personen har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

[S2]Det försäkringsföretag som anmält en juridisk person för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling skall på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos den juridiska personen har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Försäkringsföretaget skall underrätta Finansinspektionen om hur kunder och andra kan få del av de upplysningar som försäkringsföretaget är skyldigt att lämna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare.
 3. Bestämmelserna i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare gäller dock för försäkringsmäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare med stöd av punkten tre i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1103) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Omfattning
ändr. 2 kap 4, 5 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:377) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Omfattning
ändr. 2 kap 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:587) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Omfattning
ändr. 2 kap 4, 5 §§, 5 kap 8 §, 7 kap 2 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2014:498) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §; ny 7 kap. 1 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2016:1322) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:711) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Omfattning
ändr. 2 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 8 §, 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2018:1007) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Omfattning
upph. 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-07-01

Ändring, SFS 2018:1231

Omfattning
upph.