FFFS 2011:49

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare;

beslutade den 9 november 2011.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 6 § 1–3, 5 första ledet, och

7–11 förordningen (2011:776) om elektroniska pengar.

Efter de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Finansinspektionen allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för följande företag

– aktiebolag och ekonomiska föreningar som ansöker om tillstånd att ge ut elektro-

niska pengar,

– juridiska personer som ansöker om undantag från tillståndsplikt att ge ut elektro-

niska pengar,

– institut för elektroniska pengar samt registrerade utgivare enligt lagen (2011:755)

om elektroniska pengar.

I föreskrifterna finns bestämmelser om

– ansökan om tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap.),

– ansökan om undantag från tillståndsplikt (3 kap.),

– gränsöverskridande verksamhet för institut för elektroniska pengar (4 kap.),

– ägar- och ledningsprövning (5 kap.),

– övriga anmälningspliktiga förfaranden (6 kap.),

– organisatoriska krav för institut för elektroniska pengar (7 kap.),

– uppdragsavtal (8 kap.),

– skydd av medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar

(9 kap.), och

– rapportering av uppgifter till Finansinspektionen (10 kap.).

2 § Ett företag som utöver att ge ut elektroniska pengar avser att tillhandahålla

betaltjänster ska lämna uppgifter för betaltjänstverksamheten enligt Finansinspek-

tionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och regi-

strerade betaltjänstleverantörer.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om

rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn

av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om

upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7–17, Celex 32009L0110).

FFFS 2011:49

Utkom från trycket

den 16 november 2011

FFFS 2011:49

2

Definitioner

3 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd har

samma betydelse som i 1 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Beräkning av utestående skulder

4 §

Genomsnittligt utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar beräknas

per den första kalenderdagen i varje månad, och ska användas under den kalender-

månaden.

Den genomsnittligt utestående skulden beräknas som summan av det sammanlagda

beloppet av utgivna elektroniska pengar vid slutet av varje kalenderdag under de

senaste sex månaderna, fördelat på antalet kalenderdagar under den aktuella sex-

månadersperioden.

2 kap. Ansökan om tillstånd att ge ut elektroniska pengar

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för aktiebolag och ekonomiska före-

ningar som ansöker om tillstånd att ge ut elektroniska pengar enligt 2 kap. 1 §

lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Ett sådant företag ska i sin ansökan om tillstånd lämna de uppgifter som anges i 2

7 §§.

Allmänna råd

Företaget bör använda det ansökningsformulär som finns på Finansinspek-

tionens webbplats.

2 § Ett företag ska i sin ansökan ange företagets namn, organisationsnummer och

verksamhetsadress. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för

företaget.

Ägarförhållanden

3 § Ett företag ska i sin ansökan lämna en beskrivning över ägarförhållandena i

företaget.

Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 5 kap. 2 §.

Vidare ska företaget lämna uppgifter om vilka fysiska eller juridiska personer som

det har, eller förväntas få, nära förbindelser med enligt 1 kap. 3 § lagen (2011:755)

om elektroniska pengar.

Om företaget tillhör samma grupp som ett annat institut för elektroniska pengar,

betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkrings-

företag, ska dessa företag anges med namn och organisationsnummer.

FFFS 2011:49

3

Allmänna råd

Beskrivningen över ägarförhållandena får vara översiktlig och kan t.ex.

utgöras av en ägar- eller koncernskiss där namn och person-/organisations-

nummer samt ägarandelar anges.

Ledningsförteckning

4 § Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och even-

tuella suppleanter som ingår i dess styrelse. Det ska även framgå vem som är

styrelsens ordförande. Företaget ska vidare ange vem som är verkställande direktör

eller motsvarande om sådan har utsetts, samt vem som är dennes eventuella

ställföreträdare. Det ska också framgå vilken person som är ansvarig för verksam-

heten med elektroniska pengar, samt vem som är dennes eventuella ersättare.

Företaget ska för de personer som anges i första stycket även bifoga de uppgifter

för ledningsprövning som framgår av 5 kap. 4 §.

Ekonomiska förhållanden

5 § Ett företag ska i sin ansökan lämna en prognos för de tre närmaste verksam-

hetsåren. Prognosen ska omfatta

1. balans- och resultaträkning,

2. beräkning av kapitalkrav, samt

3. uppgifter om hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar företagets

startkapital.

Företaget ska redovisa vilka antaganden prognosen bygger på. Det ska särskilt

anges vilket antagande om genomsnittet av utestående skulder hänförliga till elek-

troniska pengar som företaget bygger prognosen på.

Företaget ska i prognosen redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten

med utgivning av elektroniska pengar.

Pågående domstolsprocess eller skiljeförfarande

6 § Ett företag ska i sin ansökan ange om det är part i en pågående domstols-

process eller ett skiljeförfarande som kan innebära en ekonomisk osäkerhet och

risk för företagets verksamhet med utgivning av elektroniska pengar och lämna

närmare uppgifter om detta.

Verksamhetsplan

7 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en verksamhetsplan som är upprättad

enligt 8–21 §§.

FFFS 2011:49

4

Företagets verksamhet

8 § I ett företags verksamhetsplan ska det finnas

1. en utförlig beskrivning av den verksamhet med utgivning av elektroniska pengar

som företaget avser att bedriva, och

2. flödesscheman som visar de administrativa processer som finns för verksam-

heten med utgivning av elektroniska pengar.

Organisation

9 § I verksamhetsplanen ska det ingå en schematisk översikt av hur verksamheten i

företaget ska organiseras. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive

område eller funktion.

Verksamhetsplanen ska även innehålla en närmare beskrivning av de olika

områdena eller funktionerna i verksamheten med utgivning av elektroniska pengar

samt en övergripande redogörelse för de åtgärder som utförs inom respektive del.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

10 § Om ett företag även tillhandahåller, eller avser att tillhandahålla, närliggande

tjänster och driva annan verksamhet än sådan som avser utgivning av elektroniska

pengar, ska företaget i verksamhetsplanen särskilt redogöra för denna verksamhet

och dess omfattning.

Företaget ska även uppge hur det säkerställer att dess finansiella sundhet och

Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över företaget inte försämras av

att det tillhandahåller, eller avser att tillhandahålla, annan verksamhet än utgivning

av elektroniska pengar.

Skydd av medel som

tas emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar

11 § Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för hur det avser att uppfylla

kravet på att skydda sådana medel som det tar emot i utbyte mot utgivna elektro-

niska pengar enligt 3 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar samt 9 kap.

dessa föreskrifter.

Uppdragsavtal

12 § Om ett företag har uppdragit, eller avser att uppdra, åt någon annan att utföra

ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med ut-

givning av elektroniska pengar, ska företaget i sin verksamhetsplan lämna upp-

gifter om till vem det ger, eller avser att ge, ett uppdrag samt redogöra för upp-

dragets omfattning.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för hur det säkerställer att

1. det följer de villkor som framgår av 3 kap. 29 § andra stycket lagen (2011:755)

om elektroniska pengar och 8 kap. dessa föreskrifter, och

2. det i övrigt följer lagen om elektroniska pengar och andra författningar som

reglerar verksamheten.

FFFS 2011:49

5

Företaget ska till verksamhetsplanen även bifoga de uppdragsavtal som det har

ingått, eller avser att ingå, som gäller funktioner som är av väsentlig betydelse för

verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

Ombud

13 § Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan om det avser att anlita ombud

för att tillhandahålla betaltjänster, eller distribution och inlösen av elektroniska

pengar.

Om företaget avser att anlita ombud för att tillhandahålla betaltjänster ska företaget

även lämna uppgifter enligt 6 kap. 4 §.

Gränsöverskridande verksamhet

14 § Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan om det avser att ge ut elektro-

niska pengar genom att gränsöverskrida med verksamhet på det sätt som anges i 3

kap. 19, 20, 22 och 24 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Informationssystem och säkerhetsfrågor

15 § Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange hur dess it-verksamhet för utgiv-

ning av elektroniska pengar ska vara organiserad. Företaget ska dels översiktligt

beskriva systemens funktioner och användningsområden, dels redogöra för vilka

funktioner för sekretesskydd som det använder i verksamheten med utgivning av

elektroniska pengar för att hindra obehöriga att ta del av information om en

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Företaget ska även ange om det delar lokaler och teknisk utrustning med andra,

samt hur det, i förekommande fall, avser att hantera sekretessfrågor i verksamheten

med utgivning av elektroniska pengar med anledning av detta.

Regelefterlevnad

16 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att säkerställa att

det följer de regler som gäller för utgivning av elektroniska pengar.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för

regelefterlevnad ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

Företaget ska även bifoga en separat instruktion för regelefterlevnad enligt 7 kap.

6 §.

Riskhantering och riskkontroll

17 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att identifiera,

mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som verksamheten med

utgivning av elektroniska pengar är förknippad med.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för risk-

kontroll ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

FFFS 2011:49

6

Företaget ska även bifoga en separat instruktion för riskhantering enligt 7 kap. 9 §.

Internrevision

18 § Ett företag som har en funktion för internrevision enligt 7 kap. 11 § ska i

verksamhetsplanen redogöra för hur denna funktion ska vara utformad och hur dess

arbete ska bedrivas.

Klagomålshantering

19 § Verksamhetsplanen ska innehålla uppgifter om vilka rutiner enligt 7 kap. 12 §

som ett företag avser att tillämpa för att hantera klagomål som rör dess verksamhet

med utgivning av elektroniska pengar.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

20 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att driva arbetet

med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet med

utgivning av elektroniska pengar. Uppgifter ska lämnas om vem som är företagets

centralt funktionsansvarige i dessa frågor.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för sin riskbedömning enligt

2 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i en separat bilaga bi-

foga de interna regler företaget ska ha enligt 3 kap. 1 och 2 §§ samma föreskrifter.

Händelser av väsentlig betydelse

21 § Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för vilka rutiner det har för att

rapportera händelser av väsentlig betydelse till Finansinspektionen enligt 10 kap.

4 och 5 §§.

3 kap. Ansökan om undantag från tillståndsplikt

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för juridiska personer som ansöker om att

undantas från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2011:755) om elektroniska

pengar.

Allmänna råd

En juridisk person bör använda det formulär för ansökan om undantag från

tillståndsplikt som finns på Finansinspektionens webbplats.

2 § En juridisk person ska när den ansöker om undantag från tillståndsplikt lämna

uppgifter enligt 2 kap. 2 och 6 §§.

Ansökan ska därutöver innehålla de uppgifter som anges i 3–8 §§.

3 § Ansökan ska innehålla en prognos över det förväntade genomsnittet av ute-

stående skulder hänförliga till elektroniska pengar för de två första verksamhets-

åren. Det ska redovisas vilka antaganden prognosen bygger på.

FFFS 2011:49

7

4 § Ansökan ska innehålla en beskrivning över ägarförhållandena i den juridiska

personen.

Ansökan ska även innehålla en förteckning över vilka fysiska eller juridiska perso-

ner som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i den juridiska personen.

Förteckningen ska innehålla

1. uppgifter som identifierar ägaren, samt uppgifter om dennes verksamhet,

2. uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner i ägaren, deras utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, samt anseende,

3. en beskrivning av ägarkedjan, och

4. uppgifter om ägarens anseende.

Allmänna råd

Beskrivningen över ägarförhållandena får vara översiktlig och kan t.ex.

utgöras av en ägar- eller koncernskiss där namn och person-/organisations-

nummer samt ägarandelar anges.

Uppgifter enligt tredje stycket bör lämnas i de formulär för ägarprövning

som finns på Finansinspektionens webbplats.

5 § En juridisk person ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och

eventuella suppleanter eller motsvarande som ska ingå i dess styrelse samt vem

som ska vara styrelsens ordförande. Det ska också anges vem som ska vara verk-

ställande direktör eller motsvarande om sådan har utsetts, samt vem som är dennes

eventuella ställföreträdare. Det ska även framgå vilken person som ska vara ansva-

rig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar samt vem som är

dennes eventuella ersättare.

En juridisk person ska bifoga uppgifter för ledningsprövning enligt 5 kap. 5 § för

de personer som anges i första stycket.

6 § En juridisk person ska bifoga en verksamhetsplan som är upprättad enligt

2 kap.:

– 8–13 §§,

– 15 §,

– 16 § första stycket,

– 17 § första stycket, och

– 20 §.

7 § En juridisk person ska i verksamhetsplanen ange vilka rutiner den har dels för

att övervaka att den vid varje tidpunkt uppfyller villkoren för att undantas från

tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 lagen (2011:755) om elektroniska pengar, dels för att

underrätta Finansinspektionen enligt 2 kap. 4 § andra stycket samma lag.

8 § En juridisk person ska i verksamhetsplanen redogöra för vilka rutiner den har

för att fastställa att storleken på genomsnittligt utestående skulder hänförliga till

elektroniska pengar inte överstiger fem miljoner euro.

Det ska även framgå hur det säkerställs att rapporteringen av dessa uppgifter

kommer in till Finansinspektionen enligt 10 kap. 8 §.

FFFS 2011:49

8

4 kap. Gränsöverskridande verksamhet för institut för elektroniska

pengar

1 § Ett institut för elektroniska pengar ska, när det underrättar Finansinspektionen

om gränsöverskridande verksamhet enligt 3 kap.19, 20 och 22 §§ lagen (2011:755)

om elektroniska pengar, använda de formulär som finns på Finansinspektionens

webbplats.

En översättning av underrättelsen, till ett officiellt språk i det land etableringen

avser alternativt till engelska, ska också lämnas till Finansinspektionen.

5 kap. Ägar- och ledningsprövning

1 § Bestämmelserna i detta kapitel anger vilka uppgifter som ska lämnas till

Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

Ägarprövning

2 § En ansökan om tillstånd att förvärva eller att öka ett kvalificerat innehav i ett

institut för elektroniska pengar ska göras enligt Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

3 § När en registrerad utgivare får kännedom om att en fysisk eller juridisk person

avser att förvärva eller har förvärvat ett kvalificerat innehav i den registrerade

utgivaren ska den snarast anmäla detta till Finansinspektionen.

En sådan anmälan ska innehålla

1. uppgifter som identifierar förvärvaren,

2. uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner i förvärvaren, deras

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, samt anseende,

3. en beskrivning av ägarkedjan före och efter förvärvet,

4. uppgifter om förvärvarens anseende,

5. uppgifter om storlek på, tidpunkt för, och syfte med förvärvet, och

6. uppgifter om hur förvärvet ska finansieras.

När en registrerad utgivare får kännedom om en ändring i ledningen hos en juridisk

person som har ett kvalificerat innehav i den registrerade utgivaren ska denne

snarast anmäla detta till Finansinspektionen.

Anmälan enligt tredje stycket ska innehålla uppgifter som identifierar en ny

styrelse- och ledningsperson, samt uppgifter om dennes utbildning, arbetslivser-

farenhet, andra uppdrag och anseende.

Allmänna råd

En registrerad utgivare bör använda de formulär för ägarprövning som finns

på Finansinspektionens webbplats.

Ledningsprövning i institut för elektroniska pengar

4 § Ett institut för elektroniska pengar ska snarast anmäla en ändring av dess

styrelse eller ledande befattningshavare enligt Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

FFFS 2011:49

9

Vid byte av den som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska

pengar, eller dennes ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter enligt första

stycket lämnas för denna person.

Ledningsprövning i registrerad utgivare

5 § En registrerad utgivare ska snarast anmäla en ändring av dess styrelse, ledande

befattningshavare eller ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska

pengar, eller dennes ställföreträdare.

En sådan anmälan ska innehålla uppgifter som identifierar styrelse- och lednings-

personer, samt uppgifter om deras utbildning, arbetslivserfarenhet, andra uppdrag

och anseende.

Allmänna råd

En registrerad utgivare bör använda det formulär för ledningsprövning som

finns på Finansinspektionens webbplats.

6 kap. Övriga anmälningspliktiga förfaranden

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om övriga anmälningspliktiga förfaranden

enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Uppdragsavtal

2 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska i en an-

mälan enligt 3 kap. 29 § första stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar

lämna de uppgifter om uppdragsavtal som anges i 2 kap. 12 §.

Institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren ska lämna

anmälan till Finansinspektionen senast en månad innan avtalet ska träda i kraft.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

3 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som avser att

tillhandahålla betaltjänster, närliggande tjänster eller driva annan verksamhet än

utgivning av elektroniska pengar, ska anmäla detta till Finansinspektionen. Även

förändringar i utbudet av tjänster eller verksamhet ska anmälas.

En anmälan som avser tillhandahållande av betaltjänster ska för institut för elektro-

niska pengar innehålla de uppgifter som anges i 4 kap. 2 och 3 §§ Finansinspek-

tionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och

registrerade betaltjänstleverantörer, och för registrerade utgivare de uppgifter som

anges i 4 kap. 4 och 5 §§ samma föreskrifter.

En anmälan som avser närliggande tjänster eller annan verksamhet än utgivning av

elektroniska pengar ska innehålla de uppgifter som anges i 2 kap. 10 §.

Institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren ska göra en an-

mälan enligt första stycket senast en månad innan den planerade förändringen.

FFFS 2011:49

10

Betaltjänster via ombud i Sverige

4 §

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som

avser att

anlita ombud för att tillhandahålla betaltjänster ska, utöver att lämna den infor-

mation om respektive betaltjänstombud som framgår av 3 kap. 18 § andra stycket

lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lämna uppgifter om betaltjänstombudets

person- eller organisationsnummer.

Allmänna råd

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare bör använda

det formulär för anmälan av betaltjänstombud som finns på Finansinspektio-

nens webbplats.

Väsentliga förändringar i åtgärder för att skydda medel

5 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som avser att

genomföra väsentliga ändringar av sina åtgärder för att skydda medel som har

tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar, ska senast en månad i förväg

lämna Finansinspektionen uppgifter kring förändringen på det sätt som anges i 2

kap. 11 §.

7 kap. Organisatoriska krav för institut för elektroniska pengar

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om hur ett institut för elektroniska pengar

ska organisera sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar samt vilka

rutiner det ska ha för att uppfylla kravet på tillräckliga styr- och kontrollformer för

verksamheten med utgivning av elektroniska pengar enligt 2 kap. 6 § 2 a lagen

(2011:755) om elektroniska pengar.

Allmänna organisatoriska krav

2 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha

1. dokumenterade beslutsrutiner som tydligt anger rapporteringsvägar samt en

organisationsstruktur som tydligt fördelar funktioner och ansvarsområden,

2. kontrollmekanismer som säkerställer att beslut och rutiner följs på alla nivåer

inom institutet, och

3. en effektiv rapportering och spridning av information internt i institutet.

Institutet ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till arten, omfattningen och

komplexiteten av verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

3 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha rutiner för att minimera riskerna att,

till följd av t.ex. missbruk av medel, bedrägerier, bristande administration, brist-

fällig dokumentation eller försumlighet, inte kunna fullgöra sina åtaganden till

innehavare av elektroniska pengar.

4 § Ett institut för elektroniska pengar ska övervaka och regelbundet utvärdera

sina interna kontrollmekanismer, instruktioner och rutiner som införts enligt 2 och

3 §§, för att säkerställa att de är aktuella, effektiva och lämpliga. Institutet ska dess-

utom vidta åtgärder för att rätta till eventuella brister.

FFFS 2011:49

11

5 § Styrelsen och den verkställande direktören ska säkerställa att de får regel-

bundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter om dels de områden som omfattas

av bestämmelserna i detta kapitel om regelefterlevnad och riskkontroll, dels i

tillämpliga fall om internrevision. Rapporterna ska bland annat innehålla uppgifter

om vilka åtgärder som har vidtagits vid brister.

Regelefterlevnad (compliance)

6 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha aktuella och lämpliga instruktioner

och rutiner i syfte att upptäcka de risker som finns för att institutet inte ska kunna

fullgöra sina förpliktelser enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar och

andra författningar som reglerar institutets verksamhet med utgivning av elektro-

niska pengar.

Institutet ska även införa lämpliga rutiner och vidta åtgärder för att minimera dessa

risker.

Institutet ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till arten, omfattningen och

komplexiteten av verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

7 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha en effektiv funktion för regelefter-

levnad.

Funktionen ska ansvara för att

1. kontrollera och bedöma om de åtgärder och rutiner som ska införas enligt 6 §

andra stycket är lämpliga och effektiva,

2. utvärdera de åtgärder som har vidtagits för att rätta till eventuella brister i

institutets regelefterlevnad, samt

3. ge råd och stöd till den som är ansvarig för verksamheten med utgivning av

elektroniska pengar och för den som är ombud, i syfte att driva verksamheten enligt

lagen (2011:755) om elektroniska pengar samt andra författningar som reglerar

institutets verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

8 § För att funktionen för regelefterlevnad ska kunna fullgöra sina uppgifter

korrekt, ska styrelsen och den verkställande direktören ansvara för att

1. funktionen har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som krävs samt

tillgång till all relevant information,

2. utse en person som ansvarar för funktionen och för all rapportering till företags-

ledningen om regelefterlevnad enligt kraven i 5 §,

3. den som ingår i funktionen arbetar oberoende och inte deltar i utförandet av den

verksamhet som de kontrollerar, och

4. metoden för att fastställa ersättning till en anställd som ingår i funktionen inte

äventyrar, eller sannolikt kan komma att äventyra, dess objektivitet.

Ett institut är dock inte skyldigt att uppfylla kraven enligt första stycket 3 och 4 om

det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet kan visa att

dessa krav inte är proportionerliga och att dess funktion för regelefterlevnad fort-

farande är effektiv.

Riskhantering

9 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha instruktioner och rutiner för risk-

hantering i syfte att identifiera och hantera de risker som finns i dess verksamhet

med utgivning av elektroniska pengar.

FFFS 2011:49

12

10 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha en effektiv funktion för riskkontroll

som arbetar oberoende. Institutet ska utse en person som ansvarar för funktionen

och för att tillhandahålla rapporter och ge råd till styrelsen och den verkställande

direktören enligt kraven i 5 §.

Funktionen ska ansvara för att

1. kontrollera att instruktioner och rutiner enligt 9 § är aktuella, lämpliga och effek-

tiva,

2. genomföra de instruktioner och rutiner som anges i 9 §,

3. kontrollera i vilken utsträckning institutet, dess anställda och ombud följer in-

struktioner och rutiner för att hantera risker enligt 9 §,

4. kontrollera att institutet vidtar lämpliga och effektiva åtgärder för att rätta till

brister i instruktioner och rutiner eller i de anställdas och ombudens tillämpning av

dessa.

Institutet är dock inte skyldigt att uppfylla kravet på oberoende i första stycket om

det med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av verksamheten med

utgivning av elektroniska pengar kan visa att detta krav inte är proportionerligt och

att dess funktion för riskkontroll fortfarande är effektiv.

Funktion för internrevision

11 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha en funktion för internrevision om

det är lämpligt och rimligt med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten

av verksamheten med utgivning av elektroniska pengar. Funktionen ska vara åt-

skild från och oberoende av institutets övriga funktioner och verksamhet med ut-

givning av elektroniska pengar.

Funktionen för internrevision ska

1. ha en aktuell revisionsplan för att undersöka och bedöma om institutets system,

interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva,

2. utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som har utförts enligt 1,

3. kontrollera hur dessa rekommendationer följs, och

4. tillhandahålla rapporter vad gäller internrevisionsfrågor till styrelsen och den

verkställande direktören enligt kraven i 5 §.

Klagomålshantering

12 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha effektiva och öppet redovisade

rutiner för att snabbt och på ett rimligt sätt kunna hantera klagomål som rör dess

verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

Institutet för elektroniska pengar ska bevara uppgifter om sådana klagomål och de

åtgärder som har vidtagits för att rätta till dessa.

Bevarande av uppgifter

13 § Ett institut för elektroniska pengar ska bevara relevanta uppgifter enligt det

som anges i 3 kap. 9 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, och följande:

1. verksamhetsplan enligt 2 kap. 8 §,

FFFS 2011:49

13

2. interna regler, rutiner, instruktioner, och rapporter för verksamheten med

utgivning av elektroniska pengar, och

3. underlag för ansökningar, anmälningar, underrättelser och rapportering till

Finansinspektionen.

8 kap. Uppdragsavtal

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur ett institut för elektroniska

pengar och en registrerad utgivare ska handla när det ingår, hanterar och säger upp

uppdragsavtal som är av väsentlig betydelse för dess verksamhet med utgivning av

elektroniska pengar.

2 § Ett uppdragsavtal ska vara skriftligt och tydligt reglera institutet för elektro-

niska pengar eller den registrerade utgivarens respektive uppdragstagarens rättig-

heter och skyldigheter.

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska vidta nödvän-

diga åtgärder för att i uppdragsavtalet säkerställa att

1. uppdragstagaren har den kompetens, kapacitet och de tillstånd som krävs enligt

lag för att utföra den utlagda verksamheten på ett tillförlitligt och professionellt sätt

och hantera risker i samband med detta,

2. institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren kan bedöma

och övervaka hur väl uppdragstagaren utför sina uppgifter,

3. institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren kan vidta

lämpliga åtgärder om uppdragstagaren inte utför den utlagda verksamheten på det

sätt som anges i 1,

4.

uppdragstagaren underrättar institutet för elektroniska pengar eller den

registrerade utgivaren om händelser som väsentligt kan påverka uppdragstagarens

möjlighet att utföra den utlagda verksamheten enligt 1,

5. uppdragsavtalet kan sägas upp utan att detta påverkar kontinuiteten eller kvali-

teten i verksamheten hos institutet för elektroniska pengar eller den registrerade ut-

givaren,

6. uppdragstagaren samarbetar med Finansinspektionen när det gäller den utlagda

verksamheten,

7. institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren, institutets

revisorer och Finansinspektionen har tillgång till uppgifter om den utlagda verk-

samheten samt till uppdragstagarens lokaler, och att Finansinspektionen kan utöva

tillsyn,

8. uppdragstagaren skyddar all konfidentiell information som avser institutet för

elektroniska pengar, den registrerade utgivaren eller dess kunder, samt att

9. institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren och uppdrags-

tagaren har en beredskapsplan för att återställa verksamheten efter oförutsedda hän-

delser samt utföra återkommande tester av rutinerna för säkerhetskopiering, om det

är nödvändigt med hänsyn till den verksamhet som har lagts ut.

3 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska ha de

resurser och den kunskap som krävs för att dels hantera risker i samband med att

verksamhet läggs ut, dels övervaka den utlagda verksamheten.

9 kap. Skydd av medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna

elektroniska pengar

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur ett institut för elektroniska

pengar och en registrerad utgivare ska hantera medel som de har tagit emot i utbyte

FFFS 2011:49

14

mot utgivna elektroniska pengar enligt 3 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska

pengar.

2 §

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som enligt

3 kap. 7 § andra stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar väljer att depo-

nera medel på särskilt konto, ska säkerställa att kontot kan identifieras separat från

konton som används för medel som tillhör institutet för elektroniska pengar eller

den registrerade utgivaren.

3 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som enligt

3 kap. 7 § andra stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar väljer att investe-

ra medel i likvida tillgångar med låg risk, får endast göra det i tillgångar som om-

fattas av 13 kap. 45 § andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

10 kap. Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om de upplysningar och uppgifter som

ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare fortlöpande ska

lämna till Finansinspektionen.

Påbörjad verksamhet

2 § Ett institut för elektroniska pengar ska skriftligen informera Finansinspek-

tionen när det påbörjar sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

Ändringar i verksamhetsplanen

3 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska löpande

uppdatera verksamhetsplanen med de ändringar som sker i verksamheten.

Institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren ska utan dröjsmål

lämna uppgifter till Finansinspektionen om ändringar i verksamhetsplanen som är

av större betydelse.

Händelser av väsentlig betydelse

4 § Ett institut för elektroniska pengar ska utan dröjsmål rapportera sådana hän-

delser till Finansinspektionen som kan äventyra institutets stabilitet eller som kan

innebära att institutet inte uppfyller sina åtaganden mot innehavare av elektroniska

pengar.

Institutet för elektroniska pengar ska vidare utan dröjsmål rapportera sådana hän-

delser till Finansinspektionen som kan medföra att ett större antal innehavare av

elektroniska pengar orsakas betydande ekonomisk skada.

Institutet för elektroniska pengar ska också ange vilka åtgärder som det har vidtagit

med anledning av händelsen.

FFFS 2011:49

15

Allmänna råd

Ett institut för elektroniska pengar bör använda det formulär för rapportering

av händelser av väsentlig betydelse som finns på Finansinspektionens webb-

plats.

5 § Om en revisor i ett institut för elektroniska pengar vidtar sådana åtgärder som

anges i 9 kap.43 och 44 §§aktiebolagslagen (2005:551) ska institutet för elektro-

niska pengar genast informera Finansinspektionen om detta.

Periodisk rapportering för institut för elektroniska pengar

6 § Ett institut för elektroniska pengar ska två gånger per år lämna Finansinspek-

tionen uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav.

Uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav ska gälla förhållandena den

30 juni respektive den 31 december (balansdagar), och lämnas i svenska kronor.

Vid omräkning från annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på

balansdagen.

7 § Ett institut för elektroniska pengar ska lämna uppgifterna via Finansinspek-

tionens webbtjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt

som närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 21 januari respek-

tive den 21 juli. Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in senast den femtonde

dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Periodisk rapportering för registrerade utgivare

8 § En registrerad utgivare ska två gånger per år lämna Finansinspektionen upp-

gifter om de genomsnittligt utestående skulderna hänförliga till elektroniska

pengar.

Uppgifterna ska gälla förhållandena den 1 januari respektive den 1 juli (balans-

dagar), och lämnas i svenska kronor.

Vid omräkning från en annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på

balansdagen.

9 § En registrerad utgivare ska lämna uppgifter via Finansinspektionens webb-

tjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt som närmare

anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 januari respek-

tive den 10 juli.

Undantag

9 § Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i 6 och 8 §§ om

det finns särskilda skäl.

FFFS 2011:49

16

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 december 2011, då Finans-

inspektionens föreskrifter (FFFS 2002:14) om utgivning av elektroniska pengar ska

upphöra att gälla.

MARTIN ANDERSSON

Roger

Jacobsson