FFFS 2011:50

Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens allmänna råd

om ansökan om tillstånd att driva bank- eller

finansieringsrörelse;

beslutade den 9 november 2011.

För tillämpningen av 3 kap. 8 och 9 §§, 4 kap. 5 och 6 §§, 5 kap. 1, 3, 4 och 5 §§

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 1 kap. 1 § lagen (1995:1570)

om medlemsbanker, 1 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) samt 2 kap. 1, 2, 4 och

5 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse lämnar Finans-

inspektionen följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

Dessa allmänna råd avser förfarandet vid

1. ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse,

2. ansökan om tillstånd för utländska kreditinstitut att inrätta filial i Sverige,

3. ansökan om tillstånd respektive anmälan för svenska kreditinstitut att inrätta

filial i utlandet, samt

4. anmälan om gränsöverskridande verksamhet och representationskontor.

Regler om detta finns bland annat i

í sparbankslagen (1987:619),

í lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

í lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

í förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, samt

í lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Definitioner

I dessa allmänna råd betyder

1. EES: europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. finansiell företagsgrupp: detsamma som i 9 kap. 1 § och 2 § första stycket lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,

4. kvalificerad ägare: fysisk eller juridisk person som har ett kvalificerat innehav,

5. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet

representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster, eller annars

möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

FFFS 2011:50

Utkom från trycket

den 16 november 2011

FFFS 2011:50

2

2 kap. Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse

Ansökans utformning

Det framgår av 1 kap.46 §§ och 2 kap.1 och 2 §§ förordningen (2004:329) om

bank- och finansieringsrörelse vilken formalia som gäller för ansökan samt vilka

uppgifter en ansökan ska innehålla.

Ansökan bör lämnas till Finansinspektionen i original och kopia. Ytterligare en

kopia bör lämnas till företagets revisor. I ansökan kan företaget ange vilka hand-

lingar som det anser ska omfattas av sekretess enligt 30 kap. 4 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Bolagsordning m.m.

Av företagets förslag till bolagsordning, reglemente eller stadgar bör det framgå

vilken verksamhet företaget avser att driva. Företaget bör utgå från de exempel

som anges i 7 kap. 1 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse.

Verksamhetsplan

Ett företags verksamhetsplan bör innehålla de uppgifter som anges nedan. Före-

taget bör till planen bifoga

1. en organisationsplan, enligt vad som anges under avsnitt Beskrivning av verk-

samheten,

2. eventuella uppdragsavtal, enligt vad som anges under avsnitt Uppdragsavtal och

Granskningsfunktion,

3. en koncern- eller ägarskiss, enligt vad som anges under avsnitt Ägarförhållan-

den,

4. underlag för ägar- och ledningsprövning, enligt vad som anges under avsnitt

Ägares lämplighet och Ledande befattningshavares lämplighet,

5. årsredovisningar, delårsrapporter, prognoser och instruktion för upplåning, enligt

vad som anges under avsnitt Soliditet och likviditet, samt

6. riktlinjer och instruktioner, enligt vad som anges under avsnitt Riskhantering,

Kundskydd, Etiska regler, Händelser av väsentlig betydelse, Åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism, samt Granskningsfunktion.

Beskrivning av verksamheten

En utförlig beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas i företaget bör lämnas.

Beskrivningen bör bland annat innehålla:

í en schematisk översikt (organisationsplan) över hur verksamheten är organiserad,

í en övergripande redogörelse av verksamhetsområden och funktioner,

FFFS 2011:50

3

í uppgifter om antalet anställda fördelade på olika verksamhetsområden och

funktioner, och

í ansvars- och befattningsbeskrivning för anställda med särskilt ansvar för en viss

funktion eller ett verksamhetsområde.

Företaget bör särskilt beskriva de delar av verksamheten som är tillståndspliktiga

enligt 1 kap. 3 respektive 4 §§ i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Företaget bör lämna uppgifter om hur det kommer att organisera sin it-verksamhet,

vilka system det kommer att använda och vilken strategi som kan bli aktuell. Upp-

gifter bör även lämnas om hur företaget avser att organisera och strukturera ansva-

ret för dess it-stöd och informationssäkerhet.

Den verkställande direktören och andra som är verksamma i företaget bör vara

anställda där. Det bör framgå av ansökan om någon person även kommer att vara

anställd i något annat företag och, om så är fallet, bör det redogöras för vilken

bedömning som har gjorts avseende bland annat risken för eventuella intresse-

konflikter.

Uppdragsavtal

Om ett företag avser att uppdra delar av verksamheten åt en annan juridisk person

eller oberoende fysisk person, bör verksamhetsplanen innehålla en redogörelse för

detta uppdrag. När uppdragsavtalet upprättas bör företaget följa 7 kap. Finans-

inspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella

företag.

Företaget bör lämna ett sådant uppdragsavtal som avses i 6 kap. 7 § lagen om bank-

och finansieringsrörelse till Finansinspektionen.

Ägarförhållanden

Ett företag bör i verksamhetsplanen lämna uppgifter om ägare till kvalificerade

innehav av aktier eller andelar i företaget. Om företaget ingår i en koncern eller

finansiell företagsgrupp bör det lämna uppgifter om firma och typ av verksamhet i

övriga företag i koncernen eller den finansiella företagsgruppen.

Företaget bör bifoga en koncern- eller ägarskiss till verksamhetsplanen som visar

ägarförhållandena genom att varje ägares andel av kapitalet och röstetalet preci-

seras särskilt.

Ägares lämplighet

Ett företags kvalificerade ägare och ledande befattningshavare i juridiska personer

som har ett kvalificerat innehav, bör lämna de uppgifter som framgår av Finans-

inspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

Ledande befattningshavares lämplighet

Ett företags styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och

dennes ersättare bör lämna de uppgifter som framgår av Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

FFFS 2011:50

4

Externa styrelseledamöter

Ett företag bör i verksamhetsplanen ange vilka av styrelsens ledamöter som är

externa, dvs. vilka ledamöter som står utanför kretsen av ägare och andra personer

som är knutna till företaget, t.ex. en anställd, uppdragstagare eller anhörig.

Företaget bör ha externa styrelseledamöter i syfte att förstärka styrelsens kontroll-

funktion. Om inte externa ledamöter ingår i företagets styrelse bör skälen för detta

redovisas.

Startkapital

Med startkapital avses detsamma som i 1 kap. 5 § lagen om bank- och finansi-

eringsrörelse.

Soliditet och likviditet

Ett företag som vid tidpunkten för ansökan driver verksamhet bör bifoga en revi-

derad och av stämman godkänd årsredovisning. Om företaget ingår i en koncern

bör det även bifogas en årsredovisning för moderföretaget och för den koncern

företaget ingår i. Årsredovisningarna bör avse det närmast föregående räkenskaps-

året. Vidare bör, i förekommande fall, närmast föregående delårsrapport bifogas.

Till företagets verksamhetsplan bör det även bifogas en prognos för de närmast

kommande tre verksamhetsåren.

Prognosen bör omfatta följande uppgifter:

í Balans- och resultaträkning för såväl företaget som för den finansiella företags-

grupp som företaget kan komma att leda eller ingå i. Prognosen bör vara uppställd

enligt bilaga 1–3 till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

í Analys av kapitalbas, kapitaltäckningsgrad och exponeringar för såväl företaget

som för den finansiella företagsgrupp som företaget kan komma att leda eller ingå

i. Analysen bör vara uppställd enligt rapportbilagan till Finansinspektionens före-

skrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar.

Företaget bör ange de antaganden som prognoser och analyser bygger på. Dessa

bör redovisas för respektive verksamhetsområde. En känslighetsanalys bör lämnas

om vilken påverkan som ändrade antaganden kring till exempel volymer, ränte-

nivåer och räntemarginaler får på angivna analyser och prognoser.

Företaget bör i verksamhetsplanen redogöra för hur det avser att lösa frågan om

finansiering av verksamheten. Redogörelsen bör innehålla uppgifter om dels på

vilka marknader som företaget avser att refinansiera sig, dels innehållet i avtal om

refinansiering med annat kreditinstitut eller kreditgivare. Särskilda uppgifter bör

lämnas om förhållandet mellan kort- respektive långfristig upplåning, ställt i rela-

tion till löptiden på utestående krediter eller annan finansieringsverksamhet såsom

leasing. Företaget bör till redogörelsen bifoga en instruktion för den funktion som

ska ha rätt att för företagets räkning besluta om upplåning och vilka begränsningar

som ska gälla.

Företaget bör också lämna de övriga uppgifter som kan vara av betydelse för en

bedömning av de ekonomiska förhållandena.

FFFS 2011:50

5

Revisorer

I verksamhetsplanen bör uppgifter lämnas om företagets externa revisorer.

Redovisning

För ekonomi- och redovisningsfunktionen bör verksamhetsplanen innehålla en

redogörelse för organisation, ansvarsfördelning och attestinstruktion. I en beskriv-

ning av redovisningssystemet bör sambandet framgå mellan den sidoordnade

redovisningen samt grund- och huvudbokföringen. Det bör även uppges vilka

åtgärder som företaget har vidtagit, eller kommer att vidta, för att säkerställa att

kontrollen är tillfredsställande avseende bokföring och medelsförvaltning.

Styrning, intern information och intern kontroll

Ett företag bör till verksamhetsplanen bifoga förslag till riktlinjer och instruktioner

för de områden som anges nedan under avsnitt Riskhantering, Kundskydd, Etiska

regler, Händelser av väsentlig betydelse, Åtgärder mot penningtvätt och finansi-

ering av terrorism, och Granskningsfunktion. Vägledning om detta finns i Finansin-

spektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och intern kontroll i finansi-

ella företag.

Riskhantering

Verksamhetsplanen bör innehålla en redogörelse för hur företaget kommer att

hantera de risker som dess rörelse är förknippad med. Exempel på väsentliga risker

är

í kreditrisker,

í marknads- och likviditetsrisker, samt

í operativa risker.

Förslag till riktlinjer och instruktioner bör bifogas. Vägledning finns i Finansin-

spektionens allmänna råd (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och

värdepappersbolag, Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2000:10) om hante-

ring av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag vad

avser marknadsrisker, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om han-

tering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Kundskydd

Ett företag bör i verksamhetsplanen redogöra för vilka åtgärder det planerar, för att

i sin verksamhet kunna beakta konsumenträttslig lagstiftning. Företaget bör lämna

uppgifter om sina rutiner för att hantera klagomål. Uppgifter bör lämnas om namn

på den eller de befattningshavare som ska ansvara för klagomål från allmänheten.

Vägledning finns i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:47) om krediter i

konsumentförhållanden och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om

klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

Etiska regler

Ett företag bör till verksamhetsplanen bifoga de riktlinjer för hantering av etiska

frågor som det ska tillämpa. I ansökan bör det anges hur kännedom om bransch-

gemensamma etiska regler ska spridas inom företaget och vem eller vilken funk-

tion som ska ansvara för att detta sker. Vidare bör företaget ange hur det ska

FFFS 2011:50

6

hantera uppföljning, kontroll och rapportering samt intern information och utbild-

ning som rör etiska frågor. Vägledning om detta finns i Finansinspektionens

allmänna råd (FFFS 1998:22) om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos insti-

tut som står under inspektionens tillsyn.

Händelser av väsentlig betydelse

Ett företag bör till verksamhetsplanen bifoga de riktlinjer för hantering och rappor-

tering av händelser av väsentlig betydelse som det ska tillämpa. Av redovisningen

bör bl.a. besluts- och rapporteringsordning i sådana ärenden framgå. Vägledning

finns i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:12) om rapportering av hän-

delser av väsentlig betydelse.

Om brott, försök eller förberedelse till brott mot företaget har upptäckts under de

två senaste åren, bör företaget lämna uppgifter om detta i verksamhetsplanen. Ett

företag som vid ansökningstillfället driver verksamhet bör även ange om det är part

i domstolsprocesser eller skiljeförfaranden som, var för sig eller sammantaget, rör

mer betydande belopp, ställt i relation till företagets storlek.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett företag bör till verksamhetsplanen bifoga en redovisning av vilka åtgärder som

det har vidtagit eller avser att vidta för att hindra penningtvätt och motverka finan-

siering av terrorism. Förslag till instruktioner bör bifogas. Vägledning om detta

finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgär-

der mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Granskningsfunktion (internrevision)

Ett företag bör i verksamhetsplanen redogöra för hur den oberoende interna gransk-

ningsfunktionen ska vara utformad och hur den ska arbeta.

Av redogörelsen bör det framgå

1. hur granskningsfunktionen ska vara organiserad,

2. instruktioner för funktionen,

3. om det ska finnas en oberoende granskning av it- och informationssäkerheten,

4. om en granskningsplan ska tas fram och vem som ska fastställa den, samt

5. hur ofta och till vem granskningsfunktionen ska rapportera.

Om granskningsfunktionen ska utföras av externa revisorer eller konsulter bör en

motsvarande redogörelse lämnas för deras uppdrag. Uppdraget bör regleras i ett

skriftligt avtal som bifogas verksamhetsplanen.

Vägledning finns i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning

och intern kontroll av finansiella företag.

FFFS 2011:50

7

3 kap. Tillstånd att etablera filial i Sverige och anmälan av

representationskontor

Filialetablering

Ett utländskt kreditinstitut som inte hör hemma inom EES får efter tillstånd

etablera en filial i Sverige. Om det utländska kreditinstitutet avser att driva värde-

pappersrörelse i filialen krävs det särskilt tillstånd för detta enligt lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden.

Ansökans innehåll

Till en ansökan bör det bifogas

1. en bolagsordning eller motsvarande,

2. en verksamhetsplan, som innehåller motsvarande uppgifter som efterfrågas i 2

kap. under avsnitt Beskrivning av verksamheten, Uppdragsavtal, Soliditet och

likviditet, Redovisning, Styrning, intern information och intern kontroll, Riskhan-

tering, Kundskydd, Etiska regler, Händelser av väsentlig betydelse, Åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, samt Granskningsfunktion, och

3. en fullmakt enligt 10 § lagen (1992:160) om utländska filialer.

Ansökan bör vidare innehålla uppgifter om

1. filialens firma och adress,

2. externa revisorer i filialen,

3. styrelsens säte och det utländska kreditinstitutets adress,

4. kvalificerade ägare i det utländska kreditinstitutet,

5. styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det utländska kreditinstitutet,

6. årsredovisning för det senaste verksamhetsåret samt koncernredovisning för den

koncern det utländska kreditinstitutet ingår i eller är moderbolag för,

7. kapitaltäckningen för såväl det utländska kreditinstitutet som den finansiella

företagsgrupp eller koncern som institutet ingår i eller leder, beräknad enligt Basel-

kommitténs regler, samt

8. eventuellt samarbete med kreditinstitut eller värdepappersbolag i Sverige.

Representationskontor

Ett utländskt kreditinstitut får öppna representationskontor i Sverige efter anmälan

till Finansinspektionen. Kreditinstitutet får inte tillhandahålla bank- eller finan-

sieringstjänster från representationskontoret.

FFFS 2011:50

8

Till anmälan bör det utländska kreditinstitutets årsredovisning bifogas, samt upp-

gifter om

1. representationskontorets firma samt fullständiga adress,

2. namn och fullständiga personuppgifter på den som ska ansvara för represen-

tationskontoret,

3. planerad verksamhet, och

4. det utländska kreditinstitutets verksamhetsgrenar.

Ändringar av ovanstående uppgifter anmäls till Finansinspektionen. Dessutom bör

det utländska kreditinstitutets årsredovisning årligen lämnas till Finansinspektio-

nen.

4 kap. Verksamhet i utlandet

Filialetablering

Ett kreditinstitut får efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta filial i ett land

utanför EES. Om etableringen görs i ett land inom EES ska institutet underrätta

Finansinspektionen. Vilken information som underrättelsen ska innehålla framgår

av 5 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Ansökans innehåll

Ett kreditinstitut bör till en ansökan om tillstånd eller underrättelse om filial-

etablering bifoga en plan för filialverksamheten. När det gäller filialetablering i ett

annat EES-land bör institutet besvara ett frågeformulär som bifogas underrättelsen,

se bilaga 1 som gäller kreditinstitut. Kreditinstitut bör vidare i bilaga 2 fylla i vilka

tjänster som kreditinstitutet avser att tillhandahålla i filialen. En översättning av de

besvarade formulären till ett officiellt språk i det land etableringen avser eller till

engelska, bör också lämnas.

Utöver verksamhetsplanen bör institutet lämna en prognos över det förväntade

ekonomiska utfallet i filialen under de tre kommande verksamhetsåren. De anta-

ganden som prognosen bygger på bör anges. Dessa bör institutet redovisa för

respektive verksamhetsområde. En känslighetsanalys bör lämnas om vilken på-

verkan som ändrade antaganden kring till exempel volymer, räntenivåer och ränte-

marginaler får på angivna analyser och prognoser.

Filialen bör ha en person som ansvarar för verksamheten. Denne bör vara bosatt i

det land där filialen är etablerad. En meritförteckning för den ansvarige bör

bifogas.

Om filialen ska ha en egen styrelse bör uppgifter lämnas om dess sammansättning

inklusive eventuella suppleanter samt uppgifter om vem som ska vara styrelsens

ordförande och vice ordförande.

FFFS 2011:50

9

Ändring av filialens verksamhet

Ett kreditinstitut som, efter det att en filial inrättats i ett annat EES-land, avser att

göra ändringar i filialens verksamhet, adress eller ansvariga personer i ledningen

ska enligt 5 kap. 3 § första stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse skrift-

ligen underrätta Finansinspektionen om detta minst en månad innan ändringen

genomförs. Institutet bör även underrätta tillsynsmyndigheten i det land filialen

finns.

Motsvarande underrättelseförfarande som avses i första stycket bör även användas

när det gäller en filial i ett land utanför EES.

Annan gränsöverskridande verksamhet

Ett kreditinstitut som avser att driva verksamhet i ett annat EES-land, genom att

erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial där, ska enligt 5 kap. 4 §

första stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse underrätta Finansinspek-

tionen om sina planer med verksamheten innan den påbörjas. Institutet bör använda

frågeformuläret i bilaga 1. Det bör vidare ange vilka tjänster som det avser att

tillhandahålla enligt bilaga 2. En översättning av frågeformuläret till ett officiellt

språk i det land etableringen avser eller till engelska, bör också lämnas.

Om ett kreditinstitut avser att etablera ett representationskontor eller motsvarande i

ett land utanför EES bör det skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen.

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 december 2011, då Finansinspektionens

allmänna råd (FFFS 2004:9) om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansi-

eringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar ska upphöra att gälla.

MARTIN ANDERSSON

Roger

Jacobsson

FFFS 2011:50

10

Bilaga 1

Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom

gränsöverskridande verksamhet i annat EES-land

En bank eller ett kreditmarknadsföretag som avser att etablera filial inom EES bör

besvara samtliga frågor nedan. Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag avser

att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att etablera filial, s.k. gränsöverskri-

dande verksamhet, bör frågorna 1, 2, 6 och i förekommande fall 7 och 10 besvaras.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att lämna till berörd tillsynsmyn-

dighet i verksamhetslandet.

1. Ange fullständigt firmanamn och adress till huvudkontoret i Sverige.

2. Ange det land etableringen avser.

3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, full-

ständig adress och telefonnummer samt mejladress till verksamhetsorten i filial-

landet.

4. Ange namn och personnummer på den som ska vara ansvarig för filialverksam-

heten. Meritförteckning bör bifogas.

5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen och, i förekommande fall, dess

sammansättning och befogenheter.

6. Ange de verksamheter enligt bilaga 2 som avses att drivas (Beskrivningen bör

vara så utförlig som möjligt).

7. Ange om någon verksamhet kommer att drivas som inte anges i bilaga 2.

8. Beskriv riktlinjerna för hur kreditinstitutet avser att garantera att den kommer att

upprätthålla en tillräcklig likviditet i filialen.

9. Beskriv filialens organisation (bifoga gärna ett organisationsschema).

10. Ange uppgifter om namn och adress till den person som kan kontaktas med

anledning av denna underrättelse.

Undertecknade bekräftar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och åtar sig att

snarast meddela Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i verksamhetslandet

om något av dessa förhållanden ändras.

______________________________

____________________________

Ort, Datum

Ort, Datum

______________________________

____________________________

Underskrift

Underskrift

______________________________

____________________________

Namnförtydligande och befattning

Namnförtydligande och befattning

FFFS 2011:50

11

Bilaga 2

Förteckning över tjänster

1. Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel från allmän-

heten.

2. Utlåning (omfattar bl.a. konsumentkrediter, hypotekskrediter, factoring med

eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive s.k. forfaiting).

3. Finansiell leasing.

4. Betaltjänster enligt artikel 4.3 direktiv 2007/64/EG.

5. Utställande och administration av andra betalningsmedel (t.ex. resecheckar och

postväxlar) såvida denna verksamhet inte omfattas av punkt 4.

6. Garantiförbindelser och ställande av säkerhet.

7. Handel för egen eller kunders räkning med

a) penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, depåbevis m.m.)

b) utländsk valuta

c) finansiella terminer och optioner

d) valuta- och ränteinstrument

e) överlåtbara värdepapper.

8.

Medverkan i värdepappersemissioner och tillhandahållande av tjänster i

samband därmed.

9. Rådgivning till företag om kapitalstruktur, industriell strategi och liknande

angelägenheter samt tjänster knutna till fusioner och företagsförvärv.

10. Penningmarknadsmäkling.

11. Portföljförvaltning och rådgivning.

12. Förvaring och förvaltning av värdepapper.

13. Kreditupplysningstjänster.

14. Bankfackstjänster.

15. Utgivning av elektroniska pengar.