FFFS 2012:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 15 juni 2012.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (2007:572)

om värdepappersmarknaden och 4 § 1 förordningen (2007:375) om handel med

finansiella instrument i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17)

om verksamhet på marknadsplatser

dels att 1 kap. 1 och 2 §§ samt 10 kap. 13 § ska ha följande lydelse, och

dels att det i föreskrifterna ska införas ett nytt kapitel, 11 a kap., av följande

lydelse.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för börser, clearingorganisationer, värdepappersinsti-

tut, bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en handelsplattform och för utgivare av sådana överlåtbara värdepapper,

för den som upprättar prospekt samt för centrala värdepappersförvarare i de delar

där det särskilt anges.

2 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ägar- och ledningsprövning

– inregistrering

– disciplinnämnd

– marknadsövervakning

– marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut

– information efter handel

– undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra information efter handel

– systematiska internhandlare

– informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper

– språket i prospekt

– utgivare utan säte i en stat inom EES

– anmälan om och offentliggörande av uppgifter om aktieinnehav

– aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier

– att Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga uppköpserbju-

danden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana beslut.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010 om

ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper

erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om

harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 327, 11.12.2010, s. 1, Celex

32010L0073).

FFFS 2012:3

Utkom från trycket

den 21 juni 2012

FFFS 2012:3

2

10 kap. Informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper

13 §

En utgivare som ska offentliggöra information enligt 17 kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller i övrigt enligt dessa föreskrifter, ska

offentliggöra informationen i enlighet med följande bestämmelser om språk.

För en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat gäller följande:

a) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel endast

på en svensk reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska.

b) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel på en

svensk reglerad marknad och på en reglerad marknad i en eller flera andra stater

inom EES, ska informationen offentliggöras dels på svenska, dels på antingen

engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de

staterna.

c) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § inte är upptagna till handel på

en svensk reglerad marknad utan endast på en reglerad marknad i en eller flera

andra stater inom EES, ska informationen offentliggöras på svenska, engelska eller

på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de staterna.

d) Om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och dess överlåtbara värdepapper

enligt 1 § huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför EES som motsvarar en

reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska eller engelska.

e) Om utgivaren har valt Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 9 § andra

stycket lagen om värdepappersmarknaden ska informationen offentliggöras på

svenska eller engelska.

En utgivare som har en annan stat inom EES som hemmedlemsstat, ska offentlig-

göra informationen på svenska eller engelska.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b

lagen om värdepappersmarknaden vars nominella värde per enhet på emissions-

dagen är eller motsvarar minst 100 000 euro, ska, oavsett vad som anges i andra

och tredje styckena, offentliggöra informationen på svenska, engelska eller på ett

språk som godtas av de behöriga myndigheterna där de överlåtbara värdepapperna

är upptagna till handel.

En utgivare får offentliggöra information på fler språk än de som föreskrivs i denna

bestämmelse. Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelserna i

andra–fjärde styckena.

Första–tredje styckena gäller inte sådan information som omfattas av bestäm-

melsen i 12 kap. 12 §.

11 a kap. Språket i prospekt

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om när ett prospekt, i andra fall än de

som anges i 2 kap. 21 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, får

upprättas på ett annat språk än svenska.

FFFS 2012:3

3

2 § Ett prospekt får upprättas på engelska om

a) den som är skyldig att upprätta prospektet inte har säte i en stat inom EES och de

överlåtbara värdepapper som prospektet avser huvudsakligen handlas på en

handelsplats utanför EES som motsvarar en reglerad marknad,

b) den som är skyldig att upprätta prospektet har valt Sverige som hemmedlemsstat

enligt 2 kap. 38 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, eller

c) en ansökan om godkännande av prospektet har överlämnats till Finansinspek-

tionen enligt artikel 13.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av

den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper

erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om

ändring av direktiv 2001/34/EG.

3 § Finansinspektionen kan i ett enskilt fall besluta att ett prospekt får upprättas på

ett annat språk än svenska.

4 § Om ett prospekt upprättas på ett annat språk än svenska enligt 2 eller 3 §§ får

Finansinspektionen besluta att sammanfattningen enligt 2 kap. 14 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument ska översättas till svenska.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012.

2. En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller

2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som före den 1 juli 2012 har gett

ut värdepapper vars nominella värde per enhet på emissionsdagen motsvarade

minst 50 000 euro, får under de överlåtbara värdepappernas återstående löptid

offentliggöra informationen på svenska, engelska eller på ett språk som godtas av

de behöriga myndigheterna där de överlåtbara värdepapperna är upptagna till

handel.

MARTIN ANDERSSON

Matilda

Sixtensson