FFFS 2013:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 1 § 3, 4 och 9 samt 2 § första

stycket förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling att 2 kap. 1, 9, 10, 12,

14 och 15 §§, 3 kap. 4 §, 5 kap. 2 § samt 6 kap. 2, 3 och 12 §§ samt rubrikerna

närmast före 2 kap. 9 och 10 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 § En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska se till att de anställda

som ska förmedla försäkringar, utöva fondandelsförmedling eller lämna investe-

ringsrådgivning om fondandelar till andra än konsumenter har den kunskap och

kompetens som krävs och att deras kunskaper uppdateras enligt 12 §.

För anställda som lämnar investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter

gäller bestämmelserna i 16 kap. 2 och 7 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:16) om värdepappersrörelse.

Allmänna råd

En försäkringsförmedlare som är en juridisk person bör upprätta riktlinjer för

vilken kunskap och kompetens som de anställda som ska förmedla

försäkringar, utöva fondandelsförmedling eller lämna investeringsrådgivning

om fondandelar ska ha. Riktlinjerna bör inte avse enskilda anställda utan

olika befattningar eller kategorier av anställda hos förmedlaren med

inriktning på den verksamhet som de ska utöva och de produkter som de ska

förmedla. Av riktlinjerna bör det också framgå hur försäkringsförmedlaren

ska säkerställa att de anställdas kunskaper uppdateras.

En försäkringsförmedlare som avser att delegera en arbetsuppgift som har

samband med försäkringsförmedling till någon hos förmedlaren som inte har

rätt att förmedla försäkringar, bör upprätta riktlinjer för vilken eller vilka

arbetsuppgifter som kan delegeras samt vilken kunskap och kompetens som

den ska ha till vilken delegation kan ske. Försäkringsförmedlaren bör vid

delegation följa de anvisningar som lämnas i detta avseende i regeringens

proposition 2004/05:133 Försäkringsförmedling, s. 52 f.

Om försäkringsförmedlaren är en juridisk person, bör riktlinjerna fastställas

av någon i ledningen för den juridiska personen.

FFFS 2013:13

Utkom från trycket

den 8 juli 2013

FFFS 2013:13

2

Krav på kunskap för den som ska utöva fondandelsförmedling eller lämna

investeringsrådgivning om fondandelar

Grundläggande krav

9 § Den som ska utöva fondandelsförmedling eller lämna investeringsrådgivning

om fondandelar ska ha kunskap om

1. 8 kap.1, 12, 1519 och 2227 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. 2, 7 och 12 kap., 13 kap. 1–5 §§, 14 kap. och 21 kap. Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse i tillämpliga delar,

3. 1–5 a, 8 och 9 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder i tillämpliga delar,

4. 29 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

och kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande

basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta

för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper

eller på en webbplats i tillämpliga delar,

5. 1, 3–10 och 12 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder i tillämpliga delar, och

6. 13 kap. 1–10 §§ och 14 kap. 1–4 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i tillämpliga delar.

Särskilda krav vid fondandelsförmedling

10 § Den som ska utöva fondandelsförmedling ska, utöver det som anges i 9 §, ha

kunskap om

1. 8 kap. 20 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. 15 kap. 1 och 7–11 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om

värdepappersrörelse,

3. skillnaden mellan fondandelsförmedling och förmedling av fondförsäkringar,

4. skillnaden mellan fondandelsförmedling och marknadsföring av fondandelar och

andra finansiella instrument, och

5. skillnaden mellan fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fond-

andelar och andra finansiella instrument.

12 § Den som förmedlar försäkringar, utövar fondandelsförmedling eller lämnar

investeringsrådgivning om fondandelar till andra än konsumenter ska uppdatera sin

kunskap på berörda områden i 3–11 §§ när det behövs.

För den som ska lämna investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter

gäller bestämmelserna i 16

kap. 7

§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:16) om värdepappersrörelse.

Allmänna råd

Den som förmedlar försäkringar, utövar fondandelsförmedling eller lämnar

investeringsrådgivning om fondandelar bör uppdatera sin kunskap

exempelvis vid större förändringar i de regelverk som är relevanta för dennes

FFFS 2013:13

3

verksamhet och med hänsyn till produktutvecklingen på dennes verk-

samhetsområde.

14 § Den som ska förmedla försäkringar, utöva fondandelsförmedling eller lämna

investeringsrådgivning om fondandelar ska ha gjort ett test som visar att han eller

hon har den kunskap som krävs enligt 2

12 §§. Testet ska ha tillhandahållits eller

godkänts av någon med kunskap om de ämnesområden som testet avser och av

någon med kunskap om hur test utformas enligt vedertagna metoder för

testutveckling. Dessutom ska testet genomföras på ett säkert och tillförlitligt sätt

som garanterar den testades kunskaper.

För den som ska lämna investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter

gäller bestämmelserna i 16

kap. 6

§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:16) om värdepappersrörelse.

När det gäller försäkringsförmedling kan Finansinspektionen, efter ansökan av

försäkringsförmedlaren, besluta om undantag från kravet på kunskapstest, om det

finns särskilda skäl och kunskapen kan visas på annat sätt.

Allmänna råd

Testet bör vara utformat på ett sätt som säkerställer dess validitet, det vill

säga att testet mäter det som det är avsett att mäta, och dess reliabilitet, det

vill säga att testet är tillförlitligt och fritt från slumpens inverkan.

15 § Den som ska förmedla försäkringar, utöva fondandelsförmedling eller lämna

investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter ska vid de kontroller som

avses i 10 och 11 kap. samt vid Finansinspektionens tillsyn kunna lägga fram bevis

om innehåll, omfattning och resultat av det test som anges i 14 § första stycket

respektive 16 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värde-

pappersrörelse.

3 kap.

4 § I ledningen för en juridisk person som ska utöva fondandelsförmedling ska det

ingå någon som känner till innehållet i

1. 8 kap.1, 912 och 1427 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. 2, 6–9 samt 11 och 12 kap., 13 kap. 1–5 §§, 14 och 21 kap. Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse i tillämpliga delar,

3. 15 kap. 1 och 7–11 §§ samt 19 kap. Finansinspektionens föreskrifter om värde-

pappersrörelse,

4. 1–5 a, 8 och 9 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder i tillämpliga delar,

5. 29 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och

kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 i tillämpliga delar,

6. 1, 3–10 och 12 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder i tillämpliga delar, och

7. 13 kap. 1–10 §§ och 14 kap. 1–4 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FFFS 2013:13

4

5 kap.

2 § För ansvarsförsäkring vid fondandelsförmedling och investeringsrådgivning

om fondandelar gäller följande.

1. Försäkringen ska gälla för skada som orsakats från och med den dag då förmed-

laren registrerades hos Bolagsverket och som anmäls till försäkringsgivaren så

länge försäkringen gäller.

2. Försäkringen ska vara förenad med ett efterskydd som innebär att försäkringen

även täcker skador som anmäls till försäkringsgivaren inom tre år från det att för-

säkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring.

3. Den skadelidande ska få rikta krav på ersättning enligt försäkringsavtalet direkt

mot försäkringsgivaren i den utsträckning han eller hon inte har fått ersättning av

den försäkrade.

4. Ersättningen ska betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk.

5. Försäkringen ska kunna upphöra tidigast en månad efter det att Finansinspek-

tionen har underrättats om upphörandet.

6. Den högsta ersättning som kan betalas för en skada ska uppgå till ett belopp som

motsvarar minst 500 000 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas

under ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 750 000 euro.

6 kap.

2 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlaren är regi-

strerad hos Bolagsverket. Försäkringsförmedlaren ska också informera kunden om

vilket eller vilka slag av försäkringar som registreringen avser och i förekommande

fall om registreringen är begränsad till någon eller några försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser.

Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlarens registrering kan

kontrolleras hos Bolagsverket och då ange Bolagsverkets postadress, e-postadress,

telefonnummer och webbplats.

En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska informera kunden om att

Finansinspektionen på begäran ska upplysa kunder och andra om en anställd hos

förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till

visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av

försäkringsklasser. Om den juridiska personen är en anknuten försäkringsförmed-

lare, ska förmedlaren i stället informera kunden om att det försäkringsföretag som

förmedlaren är anknuten till på begäran ska upplysa kunder och andra om en

anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är

begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser.

Allmänna råd

En anknuten försäkringsförmedlare bör informera kunden om var hos försäk-

ringsföretaget som upplysningar om anställda kan fås, exempelvis på en

webbplats eller av en kontaktperson.

FFFS 2013:13

5

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara

informera kunden om att förmedlaren är registrerad hos Bolagsverket och att

registreringen kan kontrolleras där. En försäkringsförmedlare som är en

juridisk person behöver bara informera kunden om att Finansinspektionen

eller, om den juridiska personen är en anknuten försäkringsförmedlare, det

försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till på begäran ska upplysa

kunder och andra om en anställd har rätt att förmedla försäkringar. Infor-

mation enligt 2 § måste dock finnas med i den information som förmedlaren

ska lämna till kunden snarast efter det att försäkringsavtal har ingåtts på det

sätt som anges i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

En försäkringsförmedlare som hos Bolagsverket är registrerad för fondan-

delsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar bör när den

utövar fondandelsförmedling respektive lämnar investeringsrådgivning om

fondandelar informera kunden om detta.

3 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlaren står under

Finansinspektionens tillsyn och då ange Finansinspektionens postadress, e-post-

adress, telefonnummer och webbplats.

Allmänna råd

Om försäkringsförmedlaren lämnar informationen muntligen enligt 6 kap.

4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, behöver

försäkringsförmedlaren bara informera kunden om att förmedlaren står under

Finansinspektionens tillsyn. All information enligt 3 § måste dock finnas

med i den information som förmedlaren ska lämna till kunden snarast efter

det att försäkringsavtal har ingåtts på det sätt som anges i 6 kap. 3 § lagen

om försäkringsförmedling.

En försäkringsförmedlare som hos Bolagsverket är registrerad för fondan-

delsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar, bör när den

utövar fondandelsförmedling respektive lämnar investeringsrådgivning om

fondandelar informera kunden om att Finansinspektionens tillsyn avser

också denna verksamhet.

En försäkringsförmedlare som i samma rörelse som försäkringsförmedlingen

utövar annan verksamhet än fondandelsförmedling eller investeringsråd-

givning om fondandelar och som inte står under Finansinspektionens tillsyn,

bör när den utövar den andra verksamheten informera kunden om att Finans-

inspektionens tillsyn inte avser denna verksamhet.

12 § En försäkringsförmedlare som inte är en anknuten försäkringsförmedlare ska

informera kunden om

1. vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen och då ange

försäkringsgivarens firma, postadress, e-postadress och telefonnummer,

2. att den skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i

den mån han eller hon inte har fått ersättning av den försäkrade och den tid inom

vilken ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren, och

3. den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador

under ett år.

FFFS 2013:13

6

För en anknuten försäkringsförmedlare ska informationen i stället avse försäkrings-

företagets ansvar enligt 6 kap. 1 § andra stycket lagen (2005:405) om försäkrings-

förmedling.

Allmänna råd

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen

och då ange försäkringsgivarens firma. All information enligt 12 § ovan

måste dock finnas med i den information som förmedlaren ska lämna till

kunden snarast efter det att försäkringsavtal har ingåtts på det sätt som anges

i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

En försäkringsförmedlare som utövar fondandelsförmedling eller lämnar

investeringsrådgivning om fondandelar, bör när den utövar fondandels-

förmedling eller lämnar investeringsrådgivning om fondandelar, när det

gäller ansvarsförsäkringen för denna verksamhet, informera kunden om

motsvarande förhållanden som anges i 12 § första stycket 1

3.

En försäkringsförmedlare som i samma rörelse som försäkringsförmedlingen

utövar annan verksamhet än fondandelsförmedling eller investeringsrådgiv-

ning om fondandelar, bör när den utövar den andra verksamheten informera

kunden om att ansvarsförsäkringen inte gäller för denna verksamhet.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.

MARTIN NORÉUS

Lovisa

Hedberg