FFFS 2013:16

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 10 förordningen (2007:375) om

handel med finansiella instrument att 12 kap. 6 och 7 §§ Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser ska ha följande

lydelse.

12 kap.

6 § För att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav

ska få göras enligt 4 kap.16 och 17 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument, ska förutsättningarna under a och b vara uppfyllda.

a) Moderföretaget får inte genom direkta eller indirekta anvisningar eller på annat

sätt ingripa när ett dotterföretag som är ett fondbolag, en AIF-förvaltare som

förvaltar specialfonder eller ett värdepappersinstitut utnyttjar de rösträtter som det

innehar.

Med direkta anvisningar avses alla anvisningar som ges av moderföretaget, eller

annat av moderföretaget kontrollerat företag, och som anger hur fondbolaget, AIF-

förvaltaren eller värdepappersinstitutet i enskilda fall ska utnyttja rösträtterna.

Med indirekta anvisningar avses alla allmänna eller specifika anvisningar, oavsett

form, som ges av moderföretaget, eller annat av moderföretaget kontrollerat före-

tag, och som syftar till att inskränka fondbolagets, AIF-förvaltarens eller

värdepappersinstitutets frihet att utnyttja rösträtterna, för att tillgodose vissa av

moderföretagets eller annat av moderföretaget kontrollerat företags egna

affärsintressen.

b) Ett fondbolag, en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller ett

värdepappersinstitut som är dotterföretag, ska oberoende av moderföretaget fritt

kunna utnyttja de rösträtter som är knutna till de tillgångar dotterföretaget förvaltar.

7 § Ett moderföretag som önskar utnyttja undantaget enligt 4 kap. 16 och 17 §§

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska utan dröjsmål lämna

följande information till Finansinspektionen:

a) En förteckning över namnen på de dotterföretag som är fondbolag, AIF-

förvaltare som förvaltar specialfonder eller värdepappersinstitut, med uppgift om

vilka behöriga myndigheter som har tillsyn över dem.

b) En deklaration om att moderföretaget uppfyller villkoren enligt 6 § a med av-

seende på varje sådant fondbolag, sådan AIF-förvaltare eller sådant

värdepappersinstitut.

FFFS 2013:16

Utkom från trycket

den 8 juli 2013

FFFS 2013:16

2

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.

MARTIN ANDERSSON

Lovisa

Hedberg