FFFS 2013:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i

försäkringsföretag som har dispens;

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 §1 och 4 förordningen (1995:1600)

om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag att

4 kap. 1 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens ska ha

följande lydelse.

4 kap.

1 §1Placeringstillgångar ska värderas till anskaffningsvärde eller, i förekommande

fall, verkligt värde i enlighet med 4 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag, om inte annat följer av detta kapitel.

Allmänna råd

Om ett företag värderar finansiella instrument i enlighet med 4 kap. lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag, och således avstår från att konse-

kvent tillämpa anskaffningsvärdemetoden enligt 2

§, bör det tillämpa

följande godkända internationella redovisningsstandarder:

1. IAS 32 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering.

2. IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

3. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

4. IFRS 13 Värdering till verklig värde.

Av definitionen i 1 kap. 2 § följer att avtal om försäkring enligt försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) ska redovisas som försäkringsavtal även om avtalet

inte överför betydande försäkringsrisk.

3 §

2

Om byggnader och mark värderas till verkligt värde, ska detta värde bestäm-

mas enligt 4 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om års-

redovisning i försäkringsföretag.

Allmänna råd

Byggnader och mark får värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller till

verkligt värde enligt 4 kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag.

1 Ändringen innebär bl.a. att det andra stycket i de allmänna råden upphävs.

2 Ändringen innebär bl.a. att det tredje stycket i de allmänna råden upphävs.

FFFS 2013:7

Utkom från trycket

den 2 juli 2013

FFFS 2013:7

2

Ett företag som värderar byggnader och mark till verkligt värde bör även til-

lämpa de godkända internationella redovisningsstandarderna IAS 40 Förvalt-

ningsfastigheter och IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Hänvisningarna

till andra internationella redovisningsstandarder bör dock inte tillämpas.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2013 och tillämpas på årsredovis-

ningar som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2013 eller

senare.

MARTIN ANDERSSON

Greta

Wennerberg