FFFS 2014:22

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1)

om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och

fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 1 § 10 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden, och 18 § 10 förordningen (2013:588) om värdepappers-

fonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättnings-

system i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskre-

tionär portföljförvaltning

dels att 1 kap. 2–4 §§, 2 kap. 3 och 7 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 4, 6, 7 och 9 §§ samt

rubriken närmast före 4 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 2 a, 10 och 11 §§ samt närmast

före 2 kap. 10 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar,

6. värdepappersbolag, och

7. fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning enligt 1 kap. 4 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

3 § Dessa föreskrifter ska, i enlighet med vad som gäller enligt 3 kap. 4 § lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämpas

på grupp- eller undergruppsnivå.

4 § I dessa föreskrifter ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

1. Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil:

Anställda som företaget har identifierat enligt 2 kap. 3 § eller enligt kommissionens

delegerade förordning (EU) 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder

för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om

behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och

värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv

2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338, Celex 32013L0036).

FFFS 2014:22

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:22

2

personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts

riskprofil.

2. Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som ett företag på individuell

basis beviljar en anställd som en del av hans eller hennes rörliga ersättning. Detta

omfattar inte ackumulerade förmåner som den anställde tjänat in enligt villkoren i

företagets pensionssystem.

3. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner till en anställd (t.ex. kontant lön och

andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade

instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag, bilförmåner).

4. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas,

tillämpas och följas upp samt för hur företaget definierar anställda vars arbets-

uppgifter har väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

5. Tillsynsförordningen:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

6. Kontrollfunktion: Företagets funktion eller funktioner för riskkontroll,

regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

7. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller

storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan kopp-

ling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra företagets

resultat- eller balansräkning.

8. Verkställande ledning: Verkställande direktör, vice verkställande direktör och

andra personer i företagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt

ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

2 kap.

2 a § Ersättningspolicyn ska innehålla dels kriterier för fastställande av fast

ersättning, dels kriterier för fastställande av rörlig ersättning. Av ersättningspolicyn

ska skillnaden mellan dessa kriterier framgå tydligt.

3 § Ett företag ska årligen göra en analys i syfte att identifiera anställda vars

arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Företaget ska i

analysen beakta samtliga risker som företaget är eller kan komma att bli

exponerade för inklusive de risker som är förenade med företagets ersättnings-

policy och ersättningssystem. Analysen ska dokumenteras.

7 § Ett företag får inte lämna garanterad rörlig ersättning annat än i samband med

nyanställning och om det finns särskilda skäl för det. Företaget ska begränsa en

sådan ersättning till det första anställningsåret.

Inlösen av tidigare anställningskontrakt

10 § Ett företag ska säkerställa att ersättningspaket som används i syfte att ersätta

eller lösa in tidigare anställningskontrakt överensstämmer med företagets ersätt-

ningspolicy och att de är förenliga med bestämmelserna i 4 kap.

FFFS 2014:22

3

Offentliggörande

11 § Ett företag ska på sin webbplats förklara hur det uppfyller de krav på

ersättningspolicy och ersättningssystem som ställs på företaget i dessa föreskrifter.

Om företaget inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen på

annat sätt till allmänheten.

3 kap.

3 § Ett företag som är betydande i fråga om storlek, intern organisation och

verksamhetens art, omfattning och komplexitet ska ha en ersättningskommitté som

ska utföra en oberoende bedömning av företagets ersättningspolicy och ersättnings-

system. I de fall det finns fler än ett betydande företag i en konsoliderad situation

enligt artikel 18 i tillsynsförordningen får det inrättas en gemensam ersättnings-

kommitté för samtliga företag i gruppen. Medlemmarna i ersättningskommittén ska

ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och ersättning.

Ordföranden och övriga medlemmar i ersättningskommittén ska vara ledamöter i

företagets styrelse och får inte vara anställda i företaget.

Andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

4 kap.

4 §

Ett företag ska basera den rörliga ersättningen till anställda vars

arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets risknivå på såväl den

anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och företagets totala resultat.

Vid bedömningen av den anställdes resultat ska både finansiella och icke-

finansiella kriterier beaktas.

De finansiella och icke-finansiella kriterier som företaget lägger till grund för

beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras.

6 § Ett företag ska se till att minst 40 procent av den rörliga ersättningen till

anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil,

vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 100 000 kronor, skjuts upp

minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten går över på den

anställde. När företaget beslutar om hur stor del av den rörliga ersättningen som

ska skjutas upp, och hur länge, ska det ta hänsyn till företagets konjunkturcykel, de

risker affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt

storleken på den rörliga ersättningen.

Företaget ska skjuta upp minst 60 procent av den rörliga ersättningen för dels

anställda i den verkställande ledningen, dels andra anställda vars arbetsuppgifter

har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil, som har rörliga ersättningsdelar

på ett särskilt högt belopp.

Ett företag får betala ut uppskjuten ersättning en gång om året jämnt fördelad över

den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen får göras

först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades.

FFFS 2014:22

4

7 § Ett företag som är betydande i fråga om storlek, intern organisation och

verksamhetens art, omfattning och komplexitet ska se till att minst 50 procent av

den rörliga ersättningen till en anställd i den verkställande ledningen, består av

a) företagets aktier, andelar eller instrument som är kopplade till företagets aktier

eller andelar, eller andra likvärdiga instrument för företag vars aktier eller andelar

inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, eller

b) andra instrument enligt artiklarna 52 eller 63 i tillsynsförordningen eller andra

instrument enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 527/2014 av den

12 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar de

instrumentklasser som på ett tillbörligt sätt återspeglar institutens kreditkvalitet på

löpande basis och är avsedda att användas till rörliga ersättningar.

Om det är möjligt ska företaget låta den rörliga ersättningen enligt första stycket

bestå av en avvägning av instrument enligt a och b.

Första stycket ska tillämpas både på rörlig ersättning som skjuts upp och rörlig

ersättning som inte skjuts upp.

Bortfall av ersättning

Justering av rörlig ersättning

9 § Ett företag ska säkerställa att rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter

har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil, inbegripet ersättning som skjutits

upp, endast betalas ut eller övergår till den anställde till den del det är försvarbart

med hänsyn till företagets finansiella situation och motiverat enligt företagets, den

berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den rörliga ersättningen ska

även kunna falla bort helt av samma skäl. Företaget ska i sin ersättningspolicy

fastställa kriterier för tillämpningen av denna paragraf.

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Markus

Ribbing