FFFS 2014:28

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § 2, 6 och 30 förordningen

(2013:588) om värdepappersfonder att 2 kap. 7 §, 5 kap. 3 §, 22 kap. 1 §, avsnitt

1.5 i bilaga 1 samt avsnitten 1.9, 4.1 och 4.2 i bilaga 2 Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 § Om ett fondbolag ingår i en koncern eller i en konsoliderad situation enligt

artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om

ändring av förordning (EU) nr 648/2010, ska verksamhetsplanen innehålla en

schematisk översikt över koncernens eller gruppens struktur, uppgifter om de

enskilda företag som ingår i denna samt deras ägarandel i bolaget som ansöker om

tillstånd. Uppgifter ska lämnas om samtliga led som ingår i ägarkedjan.

Det ska även anges i verksamhetsplanen om bolaget ingår i ett finansiellt

konglomerat enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella

konglomerat.

Det ska också finnas uppgifter om bolaget har nära förbindelser med någon juridisk

eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 2 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder.

5 kap.

3 § Ett fondbolags egna medel ska beräknas i enlighet med de poster som ingår i

kapitalbasen för värdepappersbolag enligt artiklarna 25–91 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och 3 kap.

1 och 3–11 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav

och kapitalbuffertar.

22 kap.

1 § Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning som avser finansiella

instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 7 kap. 1 § första

stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpa bestämmelserna i 6 kap.

1–5 §§, 6 §, 7 § första stycket, 12 § första stycket samt andra stycket 2 och 4, 13

och 14 §§, 7–17 kap., 19 kap., 20 kap. 1–10 §§ samt 21 kap. 1 och 2 §§

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse.

FFFS 2014:28

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:28

2

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 augusti 2014.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson

FFFS

2014:28

3

Bilaga 1

1.5 Bifoga en beskrivning eller skiss över de företag som eventuellt ingår i en

konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsyns-

krav för kreditinstitut och värdepappersföretag efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över mål-

bolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller mot-

svarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS 2014:28

4

Bilaga 2

1.9 Bifoga en beskrivning eller skiss över de företag som eventuellt ingår i en

konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över

målbolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande

utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över

målbolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller

följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till

målbolaget om det behövs.

2. En kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i

FFFS

2014:28

5

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag.

3. En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid

förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad

situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag, ska prognoser även lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka

ellerminska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag, och

4.

en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid

förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.