FFFS 2014:8

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om viss verksamhet med konsumentkrediter;

beslutade den 16 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 § förordningen (2014:669)

om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Efter de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Finansinspektionen allmänna råd.

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för sådana företag som ansöker om tillstånd att driva

verksamhet eller driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet

med konsumentkrediter.

Bestämmelserna i 2 kap. 3, 4 och 7 §§ samt 3 kap. gäller dock inte för utländska

företag.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter (2 kap.),

– ägar- och ledningsprövning (3 kap.),

– övriga uppgifter som ska anmälas (4 kap.),

– krav på verksamheten (5 kap.), och

– rapportering av uppgifter (6 kap.).

Definitioner

2 § I föreskrifterna och de allmänna råden har termer och uttryck samma betydelse

som i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

2 kap. Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med

konsumentkrediter

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag som

ansöker om tillstånd samt godkännande av bolagsordning eller stadgar ska lämna

till Finansinspektionen.

Allmänna råd

Företaget bör använda det ansökningsformulär som finns på

Finansinspektionens webbplats.

FFFS 2014:8

Utkom från trycket

den 23 juni 2014

FFFS 2014:8

2

2 § Ett företag ska i sin ansökan ange företagets namn, organisationsnummer och

verksamhetsadress. Ansökan ska undertecknas av en behörig firmatecknare för

företaget.

Ägarförhållanden

3 § Ett företag ska i sin ansökan lämna en beskrivning över ägarförhållandena i

företaget.

Företaget ska till ansökan även bifoga uppgifter för ägarprövning enligt 3 kap. 2 §.

Om företaget tillhör samma grupp som ett annat företag som driver viss verk-

samhet med konsumentkrediter, inlåningsföretag, institut för elektroniska pengar,

betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, försäkringsföre-

tag eller AIF-förvaltare, ska dessa företag anges med namn och organisations-

nummer.

Allmänna råd

Företaget får beskriva ägarförhållandena översiktligt, t.ex. genom en ägar-

eller koncernskiss där namn och person- eller organisationsnummer samt

ägarandelar anges.

Ledningsförteckning

4 § Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och

eventuella suppleanter som ingår i dess styrelse. Det ska även framgå vem som är

styrelsens ordförande. Företaget ska vidare ange vem som är verkställande direktör

eller motsvarande om en sådan har utsetts, samt vem som är dennes eventuella

ställföreträdare.

För de personer som anges i första stycket ska företaget även bifoga uppgifter för

ledningsprövning enligt 3 kap. 3 §.

Finansiering av verksamheten

5 § Ett företag ska i sin ansökan redogöra för hur det avser att finansiera

verksamheten med konsumentkrediter.

Pågående domstolsprocess eller skiljeförfarande

6 § Ett företag ska i sin ansökan ange om det är part i en pågående

domstolsprocess eller ett skiljeförfarande som kan innebära en ekonomisk

osäkerhet och risk för företagets verksamhet med konsumentkrediter samt lämna en

närmare redogörelse om detta.

Bolagsordning eller stadgar

7 § Ett företag ska till ansökan bifoga sin bolagsordning eller sina stadgar.

FFFS

2014:8

3

Verksamhetsplan

8 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en verksamhetsplan som är upprättad

enligt 9–14 §§.

Företagets verksamhet

9 § Ett företag ska i verksamhetsplanen utförligt beskriva

1. hur det avser att driva verksamheten med konsumentkrediter,

2. den avsedda marknaden och målgruppen,

3. hur det avser att ta emot kreditansökningar,

4. kreditgivningens beräknade ledtider från kreditansökan till utbetalning, och

5. flödesscheman som visar de administrativa processer som finns för verksam-

heten med konsumentkrediter.

Organisation

10 § I verksamhetsplanen ska det ingå en schematisk översikt av hur verksamheten

i företaget ska organiseras. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive

område eller funktion.

Verksamhetsplanen ska även innehålla en beskrivning av de olika områden eller

funktioner i företaget som driver verksamheten med konsumentkrediter samt en

övergripande redogörelse för de åtgärder som utförs inom respektive del.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

11 § Ett företag ska i sin ansökan redogöra för om det även tillhandahåller, eller

avser att tillhandahålla, närliggande tjänster och driva annan verksamhet än sådan

som avser viss verksamhet med konsumentkrediter. Företaget ska i verksamhets-

planen särskilt redogöra för sådan verksamhet och dess omfattning.

Företaget ska även uppge hur det säkerställer att dess finansiella sundhet och

Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över företaget inte försämras av

att det tillhandahåller, eller avser att tillhandahålla, annan verksamhet än viss

verksamhet med konsumentkrediter.

Uppdragsavtal

12 § Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för om det uppdragit, eller avser

att uppdra, verksamhet åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa

operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med konsumentkrediter.

Företaget ska även lämna uppgifter om till vem det gett, eller avser att ge, ett

sådant uppdrag samt redogöra för uppdragets omfattning.

Sundhet

13 § Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för hur det uppfyller kraven på

sundhet enligt 5 kap.

FFFS 2014:8

4

Gränsöverskridande verksamhet

14 § Ett företag ska i verksamhetsplanen ange om det avser att driva viss

verksamhet med konsumentkrediter i andra länder. I sådana fall ska företaget även

ange i vilket land det avser att driva sådan verksamhet och bifoga en plan för

verksamheten med uppgifter om filialens organisation, adress och ansvariga

ledning.

Interna regler för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

15 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga företagets rutiner m.m. enligt 3 kap. 2 §

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget ska även redogöra för företagets riskbedömning enligt 2 kap. 3 § samma

föreskrifter.

Interna regler för kreditgivning

16 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga företagets interna regler för

kreditgivning enligt 5 kap. 2 §.

3 kap. Ägar- och ledningsprövning

1 § Bestämmelserna i detta kapitel anger vilka uppgifter som ska lämnas till

Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

Ägarprövning

2 § Ansökan om tillstånd att förvärva eller öka ett kvalificerat innehav i ett företag

som driver viss verksamhet med konsumentkrediter ska göras enligt

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

Ledningsprövning

3 § En anmälan om ändring av ett företags styrelse eller ledande befattningshavare

ska göras enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och

ledningsprövning.

4 kap. Övriga uppgifter som ska anmälas

1 § Ett företag ska i en anmälan enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet

med konsumentkrediter lämna de uppgifter om uppdragsavtal som anges i 2 kap.

12 §.

Företaget ska komma in med en anmälan till Finansinspektionen senast en månad

innan avtalet ska börja gälla.

FFFS

2014:8

5

Närliggande tjänster och annan verksamhet

2 § Ett företag som avser att tillhandahålla, eller förändra, närliggande tjänster

eller annan verksamhet än den som regleras av dessa föreskrifter, ska anmäla detta

till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 2 kap.

11 §.

Företaget ska göra en anmälan enligt första stycket senast en månad innan den

planerade förändringen.

5 kap. Krav på verksamheten

1 § Bestämmelserna i detta kapitel anger vilka krav ett företag måste uppfylla för

att verksamheten ska anses sund enligt 12 § lagen (2014:275) om viss verksamhet

med konsumentkrediter.

Interna regler för kreditgivning

2 § Ett företags styrelse ska fastställa skriftliga interna regler för kreditgivning

som tydligt anger när beslut om att lämna kredit kan fattas i företaget.

De interna reglerna ska innehålla uppgifter om

1. beslutsnivåer inom företaget för att bevilja krediter och under vilka förutsätt-

ningar en kredit får beviljas,

2. kreditlimiter,

3. företagets rutin för villkorsändringar i ett kreditavtal,

4. vilka uppgifter om beviljade krediter som ska rapporteras till företagets styrelse,

5.

företagets rutin för att utföra kreditprövning enligt konsumentkreditlagen

(2010:1846),

6. hur ett kreditärende ska dokumenteras enligt 3 §,

7. hur beviljade krediter ska bevakas och följas upp enligt 4 §, och

8. hur företaget avser att hantera förfallna krediter enligt 5 §.

Om företaget endast förmedlar krediter ska det fastställa interna regler för

kreditförmedling enligt andra stycket punkterna 5–7.

Allmänna råd

Företaget bör i de interna reglerna ange att kreditbeslut inte fattas av en

ensam beslutsfattare.

Dokumentationskrav

3 § Ett företag ska dokumentera information i ett kreditärende på ett sådant sätt att

ärendets hantering kan följas. Kreditbeslutet och företagets uppföljning enligt 5 §

ska alltid ingå i kreditärendet.

Om kredittagaren lämnar säkerhet ska företaget värdera denna och dokumentera

värderingen i kreditärendet samt informera kredittagaren om värderingen.

Företaget ska om det behövs omvärdera säkerheten.

Kreditärendet ska bevaras på ett säkert sätt, elektroniskt eller i pappersform, och

vara enkelt att ta fram och identifiera.

FFFS 2014:8

6

Skyldighet att följa upp ärendet

4 § Ett företag ska ha system och rutiner för att bevaka och följa upp enskilda

kreditärenden. Företaget ska om det behövs justera bedömningen av kredittagarens

återbetalningsförmåga och riskutvecklingen.

Företaget ska även ha system för att följa upp dess totala kreditexponering och

löpande rapportera om riskutvecklingen till företagets styrelse.

Förfallna krediter

5 § Ett företag som lämnar krediter till konsumenter ska ha rutiner för att hantera

förfallna krediter. Rutinerna ska bland annat omfatta företagets process för

betalningspåminnelser, process för indrivning av fordringar samt företagets

hantering för ned- och avskrivning av fordringar.

Vissa rörliga ersättningar

6 § Ett företag som lämnar krediter till konsumenter får inte låta rörlig ersättning

till anställda eller styrelseledamöter påverkas av hur många krediter som beviljats

eller av det totala kreditbeloppet som beviljats.

Klagomålshantering

7 § Ett företag ska ha effektiva och öppet redovisade rutiner för att på ett snabbt ett

rimligt sätt kunna hantera klagomål om verksamheten.

Företaget ska bevara uppgifter om varje sådant klagomål och de åtgärder som det

vidtagit för att avhjälpa detta.

Undantag

8 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelsen i 6 §, om det

finns särskilda skäl.

6 kap. Rapportering av uppgifter

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka upplysningar som ett företag

ska rapportera till Finansinspektionen.

Påbörjad verksamhet

2 § Ett företag som har fått tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet

med konsumentkrediter ska skriftligen informera Finansinspektionen när det

påbörjar verksamheten med konsumentkreditgivning.

Ändringar i verksamheten som är av större betydelse

3 § Ett företag ska löpande uppdatera verksamhetsplanen med de ändringar som

sker i verksamheten.

FFFS

2014:8

7

Företaget ska så snart som möjligt lämna uppgifter till Finansinspektionen om

ändringar i verksamhetsplanen eller de interna reglerna för kreditgivning som är av

större betydelse.

Informationsplikt på grund av åtgärder från revisorn

4 § Om en revisor i ett företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter

vidtar sådana åtgärder som anges i 9 kap.43 och 44 §§aktiebolagslagen

(2005:551), ska företaget snarast informera Finansinspektionen om detta.

Uppgifter till Finansinspektionen

5 § Ett företag ska per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och

31 december lämna Finansinspektionen uppgifter om

– den utlånade volymen,

– den förmedlade kreditvolymen,

– antalet krediter,

– antalet kunder,

– ränteintäkter,

– avgiftsintäkter,

– antalet oreglerade fordringar,

– antalet ansökningar om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten, och

– kreditförluster.

Uppgifterna ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst periodisk rapportering

på myndighetens webbplats på det sätt som närmare anvisas där.

Vid omräkning från annan valuta än svenska kronor ska den avistakurs tillämpas

som gäller på balansdagen.

6 § Uppgifterna enligt 5 § ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30

april, 10 augusti, 31 oktober samt 31 januari och avse föregående kvartal.

Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den

tjugonde dagen i den andra månaden efter balansdagen. Om årsbokslutet inte

sammanfaller med någon av balansdagarna ska uppgifterna lämnas vid det

rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

7 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelserna i 5 och

6 §§, om det finns särskilda skäl.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2014.

MARTIN ANDERSSON

Gustav

Jansson