FFFS 2015:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring

och tjänstepension;

beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 7 kap. 2, 5 och 6 §§ försäkrings-

rörelseförordningen (2011:257) i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänste-

pension, att 1 kap. 2 och 6 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 § samt bilaga 1–4 ska ha

följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsföretag som meddelar direkt försäkring,

2. försäkringsgivare från tredje land som driver direkt försäkringsrörelse i Sverige

från generalagentur eller filial här i landet,

3. pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m., och

4. utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 1 kap. 5 § 3 lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

För en pensionsstiftelse och ett utländskt tjänstepensionsinstitut gäller endast

2 kap. 2 § och bilaga 1.

För sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelas som tillägg till en livförsäkring

gäller inte bilaga 2.

6 § I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder

allokerad återbäring: återbäring som är preliminärt fördelad,

arvsvinst: pensionsbehållning eller försäkringskapital från avliden med försäkring

som saknar fullständigt återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd och som

tillfaller övriga liknande försäkringar,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om

upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT

L 335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).

FFFS 2015:18

Utkom från trycket

den 7 december 2015

FFFS 2015:18

2

depåförsäkring: traditionell försäkring som normalt saknar garanterat försäkrings-

belopp och för vilken försäkringstagaren eller den försäkrade själv bestämmer

inriktningen på sparandet genom val av ett eller flera tillgångsslag som försäkrings-

företaget erbjuder,

ersättningsberättigad: den som har rätt till ersättning på grund av försäkring, t.ex.

en försäkringstagare, en försäkrad eller en förmånstagare,

flytt av en försäkrings värde: överföring under vissa förutsättningar av försäkrings-

kapital till en annan försäkring, från ett försäkringsföretag till ett annat eller från en

förvaltningsform till en annan,

fribrev: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade

premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras

på de premier som redan har betalats in,

garanterad återbäring: återbäring som garanteras i nominella eller reala belopp

genom försäkringsavtalet eller en ensidig utfästelse från försäkringsföretaget,

geometriskt medelvärde: n:te roten ur produkten av de n positiva tal vars medel-

värde ska beräknas. I finansiella sammanhang är de tal vars medelvärde ska

beräknas vanligen skrivna på formen

100

1

r

där r är en effektiv avkastning eller en ränta uttryckt i procent. Detta medelvärde är

ett mer rättvisande värde på genomsnittlig avkastning eller ränta än ett vanligt

aritmetiskt medelvärde,

informationsberättigad: en arbetstagare eller en arbetstagares efterlevande vars

pension tryggas av en pensionsstiftelse eller ett sådant utländskt tjänstepensions-

institut som avses i 1 kap. 5 § 3 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares

och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

kollektivavtalsgrundad försäkring: personförsäkring eller skadeförsäkring som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,

2. meddelas enligt ett kollektivavtal som har angetts i försäkringsvillkoren och som

har slutits mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en

arbetstagarorganisation, och

3. tecknas hos ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare enligt

kollektivavtalet,

solvenskvot: kvoten mellan kapitalbas och solvenskapitalkrav enligt 8 kap. försäk-

ringsrörelselagen (2010:2043),

tjänstepension: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som

bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal

mellan den anställde och arbetsgivaren,

tjänstepensionsförsäkring: livförsäkring som har samband med yrkesutövning och

där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodisk utbetalning) är

beroende av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder,

och försäkring som meddelas som tillägg till sådana livförsäkringar,

FFFS 2015:18

3

villkorad återbäring: avtalad eller ensidigt utfäst återbäring som är villkorad av

värdeförändringar och avkastning på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt

resultat där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står för risken, och

återköp: utbetalning till försäkringstagaren av belopp som motsvarar hela eller en

del av försäkringens värde före den avtalade försäkringstidens slut.

2 kap.

2 § Ett försäkringsföretag, en utländsk försäkringsgivare, en pensionsstiftelse eller

ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska, till försäkringstagaren och ersättnings-

berättigade, lämna information om

1. namn, associationsform och den fullständiga adressen till huvudkontoret, eller i

tillämpliga fall till den agentur eller filial som meddelat försäkringen, och

2. namn och adress till den utländska försäkringsgivarens representant för

trafikförsäkring i Sverige, om försäkringen är en trafikförsäkring och försäkrings-

givaren saknar filial i landet.

För verksamhet som avser skadeförsäkring får den information om fullständig

adress som avses i 1 i tillämpliga fall begränsas till att gälla den agentur eller filial

som meddelar försäkringen.

För verksamhet som avser sådana stora risker i en skadeförsäkring som anges i

3 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), behöver endast avtalet eller andra

handlingar som ger försäkringsskydd, och försäkringsansökan i den mån den är

bindande för sökanden, innehålla information som avses i 1.

3 kap.

1 § Ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare ska lämna informa-

tion om följande innan ett försäkringsavtal meddelas:

1. information enligt 2 kap. 2 §, och

2. vilken stats lag som gäller för avtalet om svensk lag inte gäller. Om parterna har

frihet att välja lag, anges vilken stats lag som ska gälla enligt försäkringsföretagets

eller den utländska försäkringsgivarens förslag.

Information om hanteringen av klagomål enligt 4 kap. 2 § andra stycket ska också

lämnas innan ett försäkringsavtal meddelas.

Ett livförsäkringsföretag ska hänvisa till sin solvens- och verksamhetsrapport så att

den är lätt att finna.

För ett skadeförsäkringsavtal gäller bestämmelserna i första stycket 2 och andra

stycket endast om försäkringstagaren är en fysisk person.

FFFS 2015:18

4

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om bilaga 2 avdelning C

punkten 4 och avdelning D punkten 4, och i övrigt den 1 januari 2016.

ERIK THEDÉEN

Sabina Arama Ström

FFFS 2015:18

5

Bilaga 1

Information om tjänstepension från en pensionsstiftelse eller

ett utländskt tjänstepensionsinstitut

Pensionsstiftelser och utländska tjänstepensionsinstitut ska till arbetstagare eller

efterlevande, vilkas pension tryggas av stiftelsen eller institutet, lämna information

enligt följande.

1. Information om stiftelsen eller institutet och dess verksamhet

En pensionsstiftelse eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska iaktta följande:

1.

Information om stiftelsen eller institutet

Efter begäran ska ersättningsberättigade få den senast upprättade årsredovisningen.

2.

Information om pensionsplaner

Om pensionsstiftelsen eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut tryggar mer än en

pensionsplan ska ersättningsberättigade efter begäran få årsredovisningen för den

pensionsplan som de tillhör, om sådan information finns tillgänglig.

2. Uppgifter om placeringsriktlinjerna

En pensionsstiftelse eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska, efter begäran av

en informationsberättigad eller någon som företräder denne, lämna information om

placeringsriktlinjer. En pensionsstiftelses riktlinjer ska vara upprättade i enlighet

med 2 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:11) om placerings-

riktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser. Informationen ska innehålla

a) en övergripande beskrivning av de tillgångar som avser tjänstepension, och

b) uppgift om avkastningsmål.

3. Klagomål på information

För att ta hand om klagomål som den informationsberättigade kan ha på mottagen

information, ska en pensionsstiftelse eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ha

den beredskap som behövs för att ge svar, eller kunna hänvisa till någon som kan

ge svar.

FFFS 2015:18

6

Bilaga 2

Information om livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring

Bilagan är indelad i följande huvudavsnitt:

A. Information innan försäkring meddelas

B. Information om försäkringens värde i samband med flytt m.m.

C. Information under försäkringstiden, men före utbetalning

D. Information under utbetalningstiden

E. Kompletterande information om tjänstepensionsförsäkring

Det som sägs om försäkringsföretag i denna bilaga gäller även utländska

försäkringsgivare när de driver livförsäkringsrörelse i Sverige från en general-

agentur eller en filial här i landet.

A. Information innan försäkring meddelas

Innan en försäkring meddelas ska ett försäkringsföretag lämna information enligt

punkterna 1–21 till den som erbjuds teckna försäkring.

För livförsäkringar som endast gäller för dödsfall och som meddelas för en tid på

längst fem år eller mot en premie som är beräknad och bestämd för högst fem år i

taget, gäller dock inte punkterna 9–18.

För fondförsäkringar och depåförsäkringar gäller inte punkterna 11, 12 och 14–18.

Försäkringsavtal

Ett försäkringsföretag ska lämna information som innehåller:

1. Försäkringsavtalets löptid.

2. I förekommande fall hur försäkringen kan återköpas, ändras till fribrev eller dess

värde flyttas.

3. Principerna för hur försäkringens värde bestäms om den återköps eller ändras till

fribrev, respektive hur flyttbart belopp bestäms om försäkringens värde ska flyttas.

4. I vilka avseenden och under vilka förutsättningar försäkringsföretaget kan ändra

villkoren i avtalet under försäkringstiden, särskilt när det gäller förmåner, avgifter

och andra kostnadsuttag.

5. Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringsavtalet och hur det går till.

6. Huvuddragen av de skatteregler som gäller för försäkringen.

Premier

7. De villkor som gäller för premiebetalning.

8. Hur stor del av premien som avser huvudförmånen och i tillämpliga fall

tilläggsförmåner.

FFFS 2015:18

7

Uttag av avgifter och disposition av överskott

9. Principerna för hur försäkringsföretagets drifts- och riskkostnader ska täckas,

liksom hur vinst kan delas ut. Uppgift om aktuella avgifter för driftskostnader ska

lämnas direkt till den som erbjuds teckna försäkring eller vara tillgängliga på

försäkringsföretagets webbplats.

10. Principerna för hur överskott ska fördelas mellan såväl försäkringstagare som

andra ersättningsberättigade, och vad som gäller när försäkringskapitalet inte kan

betalas ut till följd av att ersättningsberättigade saknas.

11. Principerna för hur överskottet får användas till förlusttäckning.

12. Faktorerna eller villkoren som villkorad återbäring beror av.

13. Principerna för beräkning av utfallande periodiska belopp. Uppgift om aktuellt

tillämpat livslängdsantagande ska lämnas direkt till den som erbjuds teckna

försäkring eller vara tillgänglig på försäkringsföretagets webbplats.

14. Försäkringsföretagets policy för kollektiv konsolidering och för återtag av åter-

bäring (reallokering), för det fall då ett försäkringsavtal kan få allokerad återbäring.

15. Information som tydligt anger vilken form av återbäring eller överskott som

kan komma försäkringsavtalet tillgodo.

16. Om försäkringsföretaget lämnar en återbäringsillustration, dvs. sifferuppgifter

som illustrerar hur de avtalade förmånerna skulle kunna överträffas, så ska

företaget illustrera tre olika antaganden om avkastning. Det ska finnas en tydlig

uppgift om att återbäringsillustrationen bygger på hypotetiska antaganden om

framtiden och att den inte är grund för avtalade förmåner.

Ekonomiska uppgifter om försäkringsföretaget

17. Översiktliga uppgifter om vilka långsiktiga mål för placeringarna som försäk-

ringsföretaget har fastställt och med ungefärlig fördelning på

a) aktier och andelar,

b) fastigheter och lån mot säkerhet i fastighet,

c) fastförräntade tillgångar, och

d) övriga placeringar.

18. De långsiktiga målen bör delas upp på:

a) de samlade tillgångarna,

b) de tillgångar som används för skuldtäckning som avser villkorad återbäring, och

c) de tillgångar som används för skuldtäckning som avser garanterad återbäring

och övriga försäkringsåtaganden.

För information om försäkringsföretagets historiska kapitalavkastning och

kostnaderna för kapitalförvaltningen bör branschgemensamma nyckeltal och

mätmetoder användas, om sådana finns. Vad som sägs om avkastningshistorik i

bilaga 3 ska också beaktas.

FFFS 2015:18

8

Särskilda uppgifter för försäkring där försäkringstagaren anger fonder eller

andra tillgångsslag för placering av premierna

19. Hur ett byte av fonder och andra tillgångsslag går till och hur stora avgifter som

tas ut vid ett sådant byte.

20. De avgifter som försäkringsföretaget tar ut för att täcka driftskostnader och

skatt, med fördelning på

a) avdrag från premien innan köp av fondandelar eller andra tillgångar sker,

b) eventuell skillnad i köp- och säljkurs för fondandelar eller andra tillgångar, och

c) avdrag från värdet på fondandelen eller tillgången.

21. En översiktlig beskrivning av utbudet av fonder och andra tillgångsslag. På

begäran av den som erbjuds teckna försäkring ska information även lämnas om en

enskild fonds huvudsakliga inriktning eller en enskild tillgångs riskprofil. Om

utbudet av fonder och andra tillgångar är stort får försäkringsföretaget hänvisa till

sin webbplats för en mer fullständig beskrivning. Vad som sägs om information om

fonder och andra tillgångsslag i bilaga 3 ska också beaktas.

B. Information om försäkringens värde i samband med flytt

När en försäkringstagare vill flytta försäkringens värde till ett annat försäkrings-

företag, ska information lämnas enligt a eller b.

När ett försäkringsföretag erbjuder en försäkringstagare att flytta försäkringens

värde inom samma försäkringsföretag eller inom en sådan grupp som avses i 19

kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller genomför väsentliga

villkorsändringar, ska information dessutom lämnas enligt c. Informationen ska

lämnas senast när försäkringsföretaget ger försäkringstagaren möjlighet att

acceptera erbjudandet. Ett erbjudande om att flytta försäkringens värde jämställs

med att ett försäkringsföretag erbjuder en försäkringstagare att återköpa och

nyteckna en försäkring.

Med en försäkringstagare i första och andra stycket avses även en anställd som

arbetsgivaren har tecknat en tjänstepensionsförsäkring för.

a)

Ett försäkringsföretag från vilket flytt sker ska lämna följande information till

försäkringstagaren.

1.

Uppgift om att det tidigare försäkringsavtalet upphör och att det värde som

flyttas kommer att placeras i en ny försäkring enligt ett nytt avtal.

2.

I förekommande fall ska försäkringsföretaget lämna information om

att försäkringen hör till en särskild återbäringsgrupp därför att försäkringen gäller

med flytträtt,

vilket värde som kommer att flyttas, de avgifter som kommer att tas ut och de

justeringar som kommer att göras av befintligt försäkringsvärde,

FFFS 2015:18

9

– att den nya försäkringen kan innebära ändrat utfäst försäkringsbelopp, premie-

befrielseskydd och annat riskskydd, jämfört med gällande försäkring,

att möjligheten att välja placering vid fondförsäkring förändras,

tidpunkt när försäkringsföretagets ansvar upphör.

b)

Ett försäkringsföretag till vilket flytt sker ska i förekommande fall lämna

följande information till försäkringstagaren.

1.

Försäkringens värde med uppdelning på värdet av garanterade förmåner och

övrigt värde. Om hela värdet anses som premie för en utfästelse, behövs ingen

sådan uppdelning.

2.

All information som enligt dessa föreskrifter ska lämnas innan en försäkring

meddelas. Sådan information behöver inte lämnas om flytten avtalades redan då

försäkringen tecknades.

c) Försäkringsföretaget ska lämna försäkringstagaren sådan information som gör

det tydligt för honom eller henne vad flytten av försäkringens värde eller den

väsentliga villkorsändringen innebär.

Informationen ska åtminstone beskriva skillnader som avser

1. avtalat försäkringsbelopp,

2. andra försäkringsförmåner,

3. avgifter, och

4.

den finansiella risken för försäkringstagaren.

C. Information under försäkringstiden men före utbetalning

Ett försäkringsföretag ska under försäkringsavtalets löptid fram till utbetalningen

lämna information till försäkringstagare och ersättningsberättigade som innehåller

följande:

Ändringar

1. Uppgifter som avses i A 1–21, som är av väsentlig betydelse för tillämpningen

av avtalet och som berörs av en beslutad ändring i lagstiftningen, av försäkrings-

villkoren, fondbestämmelserna, eller försäkringsföretagets policy avseende kol-

lektiv konsolidering. Om försäkringsföretaget fattar beslut om reallokering av

återbäring, ska information lämnas så snart som möjligt om detta och om vilka

effekter reallokeringen väntas få.

FFFS 2015:18

10

Årlig information

Försäkringsföretaget ska årligen informera om inbetalda premier m.m. för den

gångna perioden, i enlighet med följande:

2. I förekommande fall, uppgift om

garanterad återbäring som har betalats ut eller ökat försäkringens värde under

perioden,

villkorad återbäring som har betalats ut eller ändrat försäkringens värde under

perioden,

– försäkringens garanterade värde vid periodens början och periodens slut, eller om

garantins utformning, och

att ersättning kommer att börja betalas ut inom de närmaste tolv månaderna.

Uppgiften om garanterad eller villkorad återbäring får ersättas med uppgift om

försäkringskapitalet vid periodens början och periodens slut.

3. Om information ges om allokerad återbäring, en uppgift om att den ingår i

försäkringsföretagets riskkapital och innebörden av detta.

4. Om försäkringsföretaget inför tecknandet har tillhandahållit en återbärings-

illustration ska försäkringstagaren informeras om skillnader mellan illustrationens

siffror och den faktiska utvecklingen av försäkringens värde. Denna bestämmelse

gäller inte fond- eller depåförsäkringar.

5. Ändringar av de principer som tillämpas för uppräkning av utfallande belopp.

6. Hur stor ersättning, inklusive återbäring, som skulle ha betalats ut vid dödsfall på

den gångna periodens slutdag i de fall då denna ersättning skulle avvika från

försäkringens värde.

7. Avgifter som kommer att belasta värdet vid eventuellt återköp eller flytt av

försäkringens värde.

8. De övriga avgifter som har tagits ut under perioden.

9. De övriga väsentliga orsakerna till förändringen av försäkringens värde under

året, såsom:

– avkastning som har kommit försäkringen till del eller fördelats preliminärt,

– skatteavgifter som har tagits ut ur försäkringens värde,

– riskpremie som har tagits ut, och

– arvsvinst som har kommit försäkringen till del eller fördelats preliminärt.

10. I förekommande fall, uppgift om att företaget har utnyttjat en rättighet att ändra

försäkringsvillkoren i samband med att en periodisk utbetalning börjar, exempelvis

när det gäller avgifter och antagande om livslängd.

FFFS 2015:18

11

11. Påminnelse om att försäkringstagaren kan behöva se över försäkringen i vissa

avseenden, till exempel när det gäller förmånstagare, behovet av efterlevandeskydd

och val av fonder inför början av en fond- eller depåförsäkrings utbetalningstid.

D. Information under utbetalningstiden

Ett försäkringsföretag ska under utbetalningstiden lämna följande information till

försäkringstagare och ersättningsberättigade:

Ändringar

1. Uppgifter som avses i A 1–21, som är av väsentlig betydelse för avtalet och som

berörs av en beslutad ändring i lagstiftningen, av försäkringsvillkoren, fond-

bestämmelserna eller försäkringsföretagets policy avseende kollektiv konsoli-

dering. Om försäkringsföretaget fattar beslut om reallokering av återbäring, ska

information lämnas så snart som möjligt om detta och om vilka effekter

reallokeringen väntas få.

2. Ändring av principer eller väsentliga ändringar av antaganden som används för

att räkna upp utfallande belopp under utbetalningstiden.

Årlig information

Försäkringsföretaget ska årligen lämna information om följande:

3. Uppgifter för perioden om

– aktuellt försäkringsbelopp,

– den avkastning som har kommit försäkringen till del eller preliminärt fördelats,

– de skatteavgifter som har tagits ut,

– övriga avgifter som har tagits ut, och

– i förekommande fall, att ersättningen kommer att upphöra inom de närmaste

tolv månaderna.

4. Om försäkringsföretaget inför tecknandet har tillhandahållit en återbärings-

illustration med uppgifter om framtida belopp ska försäkringstagaren informeras

om skillnader mellan illustrationens siffror och periodens faktiska belopp.

E. Kompletterande information om tjänstepensionsförsäkring

Ett försäkringsföretag som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

ska iaktta följande när information lämnas till ersättningsberättigade.

1. Information om försäkringsföretaget

Efter begäran ska ersättningsberättigade få den senast upprättade årsredovisningen.

FFFS 2015:18

12

2. Information om pensionsplaner

Om försäkringsföretaget tryggar mer än en pensionsplan ska ersättningsberättigade

efter begäran få årsredovisningen för den pensionsplan som de tillhör, om sådan

information finns tillgänglig.

Vid ändring av reglerna för en pensionsplan ska de ersättningsberättigade, inom

skälig tid räknat från beslutet om ändring, få relevant information om ändringen.

Ersättningsberättigade ska få tillräcklig information om dels de förmåner som de

har rätt till, dels de utbetalningsalternativ som finns när pension eller andra

förmåner ska börja betalas ut.

Efter begäran ska ersättningsberättigade få detaljerad och utförlig information om

a) hur pensionsförmånerna bestäms när full tjänstetid har intjänats vid förmåns-

bestämd pension,

b) pensionsförmånernas storlek om anställningen upphör, och

c) villkor för överföring av pensionsrättigheter om anställningen upphör.

3. Uppgifter om placeringsriktlinjerna

Ett försäkringsföretag ska, efter begäran av en ersättningsberättigad eller någon

som företräder denne, lämna information om företagets principer för investering i

tillgångar. Informationen ska innehålla

a) en övergripande beskrivning av de tillgångar som avser tjänstepension,

b) uppgift om avkastningsmål, och

c) uppgift om risknivå i tillgångar och åtaganden som helhet.

FFFS 2015:18

13

Bilaga 3

Faktabladets innehåll

Bilagan är indelad i följande huvudavsnitt:

1. Inledning

2. Sparande och avkastning

3. Utbetalning

4. Avgifter

5. Försäkringsskydd

6. Villkor för flytt av sparande eller återköp

7. Flytt av sparande till försäkringsföretaget

8. Övrig information

Det som sägs om försäkringsföretag i denna bilaga gäller även utländska för-

säkringsgivare när de driver livförsäkringsrörelse i Sverige från en generalagentur

eller en filial här i landet.

Ett försäkringsföretag bör lämna information i ett faktablad till den som erbjuds

teckna privat individuell livförsäkring av sparandetyp.

I faktabladet bör de egenskaper hos produkten som kan vara av särskild betydelse

för en konsument beskrivas. Det bör vara kortfattat, överskådligt och lättillgängligt.

Faktabladet bör vara strukturerat på ett sätt som underlättar jämförelser med andra

livförsäkringsprodukter av sparandetyp. De rubriker som anges i denna bilaga bör

därför, i den angivna ordningsföljden, användas i faktabladet.

Den terminologi som finns i Pensionsorden bör användas i faktabladet.

Se www.minpension.se/Dokument/Pensionsorden.pdf

Det bör framgå att faktabladet inte innehåller den fullständiga förköpsinforma-

tionen. Faktabladet bör uppdateras årligen eller när information som ingår i fakta-

bladet har förändrats väsentligt.

Ett faktablad för livförsäkring av sparandetyp bör åtminstone innehålla följande

information och de kursiverade rubrikerna i angiven ordning:

1. Inledning

Produktbeteckning och försäkringsgivare

a) Produktens beteckning och försäkringsföretagets namn.

Målgrupp

b) En beskrivning av målgruppen för produkten.

Försäkringsföretagets finansiella styrka

c) Uppgift om försäkringsföretagets solvenskvot och en förklaring om att ett värde

på solvenskvoten som är minst 100 procent innebär att företaget uppfyller EU:s

FFFS 2015:18

14

krav på kapitalbuffert i förhållande till verksamhetens omfattning och samman-

sättning. Om försäkringsföretaget har en officiell policy för sin solvenskvot bör

information om denna också lämnas.

2. Sparande och avkastning

Ansvar för kapitalplaceringarna

d) Uppgift om vilken av försäkringstagaren, den försäkrade eller försäkrings-

företaget som bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras, och därmed

bestämmer den finansiella risknivån.

A. Om det är försäkringsföretaget som placerar försäkringskapitalet:

Garanti

e) Uppgift om det finns en garanti i produkten eller inte.

Om det finns en garanti bör utformningen och omfattningen av den beskrivas

tydligt. I förekommande fall bör den garanterade räntan anges såväl före som efter

eventuella avgifter och skatter som kan komma att belasta den.

Överskottshantering

f) Uppgift om försäkringsföretaget är vinstutdelande eller ömsesidigt verkande. Det

bör också beskrivas hur överskottsfördelningen fungerar. Ett ömsesidigt verkande

företag bör beskriva principerna för återbäringen och ange aktuell uppgift om

återbäringsränta och konsolideringsgrad

Placeringsinriktning

g) Uppgift om placeringsinriktning och långsiktiga placeringsmål för den aktuella

produkten.

Placeringsinriktningen bör specificera portföljens fördelning på aktier och andelar,

fastigheter, räntebärande tillgångar och övriga tillgångar. Även den faktiska

fördelningen vid det senaste halvårsskiftet bör anges.

Avkastningshistorik

h) Uppgift om produktens faktiska avkastning.

Med faktisk avkastning avses här den avkastning som försäkringskapitalet har

förräntats med, inklusive eventuell andel av överskott och efter avdrag för alla

avgifter inklusive avgift för skatt. Beräkningarna bör göras för en försäkring som

har samma villkor som den erbjudna produkten eller som är jämförbar med denna.

Beräkningarna bör utgå från ett standardantagande om att premiebetalningen ska

göras som en engångspremie om 100 000 kronor. Om riskavgifter kan förekomma

behöver dessa inte beaktas i beräkningarna men det bör kommenteras i faktabladet.

Faktisk avkastning bör beräknas på liknande sätt för varje år sedan tecknandet, som

om produkten tecknades för tio år sedan. Om försäkringsföretaget har tecknat

produkten, eller en liknande produkt, under kortare tid än tio år bör detta anges.

Beräkningstiden bör då vara så lång som företagets erfarenhet av produkten

medger.

FFFS 2015:18

15

Den faktiska avkastningen bör anges både som årsavkastningar för vart och ett av

åren och som genomsnittlig effektiv avkastning sedan tecknandet som om

försäkringen hade tecknats för tre, fem respektive tio år sedan, och under antagande

om att den försäkrade fortfarande lever. Om försäkringstiden är kortare än tio år

bör tidsperioden anpassas på lämpligt sätt. Om avgifter förekommer vid återköp

eller flytt bör det nämnas.

Även andra metoder för att bestämma den faktiska årliga avkastningen på ett

rättvisande sätt bör kunna användas. Den genomsnittliga effektiva årliga avkast-

ningen bör då beräknas som ett geometriskt medelvärde. Den metod för beräkning

av det geometriska medelvärdet som finns i bilaga 4 bör användas.

B. Om det är konsumenten som placerar kapitalet:

Garanti

i) Uppgift om att det inte finns en garanti i produkten, eller i annat fall, hur garantin

är utformad.

Tillgångar som kapitalet kan placeras i

j) Uppgift om vilka typer av tillgångar som kapitalet kan placeras i.

Om kapitalet kan placeras i fonder bör fondutbudet beskrivas översiktligt.

3. Utbetalning

k) Uppgift om vid vilken ålder utbetalning tidigast respektive senast kan påbörjas.

Den kortaste respektive längsta utbetalningstiden, och uppgift om utbetalningstiden

kan ändras, bör också anges.

Upplysning bör lämnas om att försäkringsföretagets livslängdsantaganden har

betydelse för storleken på de utbetalda beloppen om kunden väljer livslång ut-

betalning.

Om försäkringen är livsvarig bör försäkringsföretaget ge exempel som visar de

månatliga utbetalningarnas storlek för en 65-årig man, respektive kvinna med ett

försäkringskapital om 100 000 kronor.

4. Avgifter

l) Uppgift om de avgifter och kostnader som totalt belastar försäkringen.

Uppgift om hur ofta avgifterna tas ut och i förekommande fall på vilket underlag de

beräknas bör anges. Administrativa avgifter bör specificeras, exempelvis premie-

avgifter och andra insättningsavgifter, fasta avgifter samt avgifter i form av

procentandelar av det förvaltade kapitalet.

För fond- eller depåförsäkringsprodukter – uppgift om högsta och lägsta årlig

respektive prestationsbaserad avgift i nuvarande utbud av fonder eller tillgångar,

samt genomsnittlig årlig respektive prestationsbaserad avgift vägd med faktiska

volymer i respektive fond.

FFFS 2015:18

16

Om det förekommer insättnings- eller uttagsavgifter i fonder bör detta anges,

liksom förekomsten av prestationsrelaterade avgifter. Kostnader för eventuella

fondförvaltningstjänster bör också anges.

För traditionella livförsäkringsprodukter – uppgift om kostnaderna för kapital-

förvaltningen täcks av de administrativa avgifterna eller belastar kundens

försäkringskapital därutöver. En uppskattning av storleken på kapitalförvaltnings-

kostnaderna bör anges.

Skatteregler för försäkringstagaren

m) Uppgift om produkten är en P- eller K-klassad försäkring och vad det innebär.

Avdragsregler bör anges, och beskattning vid utbetalning beskrivas.

Typexempel

n) Det bör finnas ett typexempel som avser en försäkring med en engångspremie

om 100 000 kronor och som anger det första årets totala avgifter i kronor, med

uppdelning på administrativa avgifter, avgifter för att täcka fond- eller kapital-

förvaltningskostnader och skatteavgift.

5. Försäkringsskydd

o) En beskrivning av det försäkringsskydd som ingår i produkten, liksom vad som

kan väljas till. Det bör tydligt framgå hur kostnaden för ett ev. skydd tas ut,

exempelvis genom särskilt betald premie i dag eller genom lägre pension i fram-

tiden. Det bör även anges om hälsoprövning behövs för något av försäkrings-

skydden.

6. Villkor för flytt av sparande eller återköp

p) Uppgift om förekommande begränsningar i möjligheten att flytta sparandet. Om

marknadsvärdejustering tillämpas bör detta anges. Alla avgifter som är relaterade

till flytten bör anges, exempelvis administrativa avgifter och löptidsberoende

avgifter.

7. Flytt av sparande till försäkringsföretaget

q) Uppgift om eventuella avgifter som tas ut vid flytt av sparande till försäkrings-

företaget. Om produkten är en traditionell livförsäkring bör, om det är tillämpligt,

de principer som ligger till grund för hur stor del av det flyttade kapitalet som

kommer att garanteras anges.

8. Övrig information

r) Uppgifter om

– att syftet med faktabladet är att ge övergripande information och underlätta

jämförelser,

– att faktabladet inte innehåller den fullständiga förköpsinformationen,

FFFS 2015:18

17

– var konsumenten kan få villkor och ytterligare information om produkten och

försäkringsföretaget,

– att konsumenten kan få ytterligare information från Konsumenternas försäkrings-

byrå,

– vilken tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över försäkringsföretaget,

att Konsumentverket övervakar efterlevnaden av marknadsföringslagen

(2008:486), och

– faktabladets publiceringsdag.

FFFS 2015:18

18

Bilaga 4

Beräkning av geometriskt medelvärde

Beräkning av genomsnittlig totalavkastning eller återbäringsränta med

geometrisk metod

Den geometriska metoden är den gängse metoden för att beräkna fonders

genomsnittliga avkastning över en period. Avsikten är att sammanfatta en

varierande avkastning eller förräntning under en period på ett rättvisande sätt som

en konstant, genomsnittlig förräntning under samma period.

I tekniska termer kan metoden i ord beskrivas på följande sätt. Det tidsviktade

medelvärdet av avkastningen eller räntan beräknas med utgångspunkt från ett

tidsviktat vanligt aritmetiskt medelvärde av motsvarande avkastnings- eller

ränteintensiteter. Det geometriska medelvärdet bestäms slutligen genom att räkna

om den genomsnittliga intensiteten till vanlig effektiv avkastning eller ränta.

Om de avkastningar eller räntor som medelvärdet beräknas för gäller

kalenderårsvis, är tidsviktningen enkel, med lika vikt för varje kalenderår. Men om

exempelvis återbäringsräntorna har gällt i perioder med olika längd uttryckt i

månader, ska de tidsviktas vid beräkningen av medelvärdet. En period om tre

månader får då tidsvikten 25 procent av ett år, medan en period av längden tolv

månader får vikten 100 procent, dvs. ett år, osv.

Om vi utgår från fem kalenderårsavkastningar T(1), T(2), …, T(5), t.ex. 5, 6, 10, 4

och -1 procent, så är motsvarande intensiteter u(1), u(2), …, u(5). Intensiteterna

definieras av u(i) = log (1+T(i)), beräknat med 10-logaritmen. I vårt exempel är

intensiteterna log 1,05, log 1,06, …, log 1,2. Beräkna det aritmetiska medelvärdet u

= [u(1)+u(2)+…+u(5)]/5. Det geometriska medelvärdet är då 10u -1. I vårt exempel

är det aritmetiska medelvärdet 4,81 procent medan det geometriska är 4,74 procent.

Det går att bevisa att det geometriska medelvärdet aldrig är större än det

aritmetiska och att de är lika om alla ingående tal är lika.

Det geometriska medelvärdet är rättvisande i den meningen att ett belopp som sätts

in vid femårsperiodens början får samma slutvärde om det förräntas eller växer:

y år för år med de fem givna talen, eller

y år för år med ett och samma tal, nämligen det geometriska medelvärdet.

Det följer att förräntning alla fem åren med det aritmetiska medelvärdet ger ett för

stort och missvisande värde.

Ett exempel med varierande delperiodlängd: Låt avkastningarna eller räntorna

vara som i föregående exempel men låt delperioderna ha längderna t(1), t(2), …,

t(5), t.ex. 11, 7, 6, 17 och 19 månader, totalt fortfarande 60 månader eller fem år.

De viktade intensiteterna får då det tidsviktade aritmetiska medelvärdet u =

[11•u(1) + 7•u(2) + … + 19•u(5)]/60. Det geometriska medelvärdet är som tidigare

10u -1. Det viktade geometriska medelvärdet är 3,38 procent medan på

motsvarande sätt viktat aritmetiskt medelvärde är 3,43 procent.

FFFS 2015:18

19

För att beräkna det geometriska medelvärdet G när avkastning eller ränta uttrycks i

procent, kan vi använda följande formler:

)

1

10

(

100

UA

G

¦

n

k

k

k

r

d

L

UA

1

10

)

100

1

log(

1

¦

n

k

k

d

L

1

d

k

= längden av delperiod k

r

k

= avkastningen eller räntan för delperiod k, uttryckt som effektiv avkastning eller

ränta, i procent.

Formeln kan också skrivas utan logaritmer:

¸

¸

¸

¹

·

¨

¨

¨

©

§

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

¸

¹

·

¨

©

§

¸

¹

·

¨

©

§

¸

¸

¸

¹

·

¨

¨

¨

©

§

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

¸

¹

·

¨

©

§

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

1

1

1

1

L

d

n

d

L

n

k

d

k

n

k

r

r

r

G