FFFS 2015:21

Finansinspektionens föreskrifter om övergångsreglering för försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om övergångsreglering för försäkringsrörelse;

beslutade den 14 december 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 7 kap. 2 och 3 §§

försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om försäkringsrörelse som

kompletterar försäkringsrörelselagen (2010:2043) och kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och

utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

2 § Föreskrifterna gäller för

1. försäkringsaktiebolag,

2. ömsesidiga försäkringsbolag,

3. försäkringsföreningar, och

4. specialföretag.

För specialföretag gäller endast 6 kap. i tillämpliga delar.

Föreskrifterna gäller i tillämpliga delar även på gruppnivå för en sådan grupp som

avses i 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Definitioner

3 §

Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i

försäkringsrörelselagen (2010:2043) och Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse om inte något annat anges.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om

upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT

L 335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138), Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG

och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med

avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings

och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1, Celex

32014L0051).

FFFS 2015:21

Utkom från trycket

den 18 december 2015

FFFS 2015:21

2

2 kap. Försäkringsföretag som avvecklar sin verksamhet

1 § Bestämmelser om att ett försäkringsföretag som avvecklar sin verksamhet

inte behöver tillämpa delar av försäkringsrörelselagen (2010:2043) finns i punkt 3

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i

försäkringsrörelselagen.

2 § Ett försäkringsföretag kan, efter medgivande från Finansinspektionen, få ett

undantag enligt 1 § om företaget

1. kan visa att det kommer att avsluta sin verksamhet före den 1 januari 2019, eller

2. är i likvidation och en likvidator har utsetts.

Om företaget ingår i en grupp, enligt 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043),

ska alla försäkringsgivare i gruppen ha upphört att teckna nya försäkringsavtal i

syfte att avsluta sin verksamhet för att undantag ska medges.

3 § Försäkringsföretaget ska därutöver

1. underrätta Finansinspektionen om att det använder undantaget, och

2. årligen lämna en rapport till Finansinspektionen om de framsteg som det har

gjort för att avsluta verksamheten.

4 § Ett undantag enligt 1 § upphör att gälla

– den 1 januari 2019 för företag som avses i 2 § första stycket 1, eller

– den 1 januari 2021 för företag som avses i 2 § första stycket 2.

Ett undantag enligt 1 § kan även upphöra att gälla vid ett tidigare datum om

kraven i 2 § inte längre är uppfyllda eller om företaget inte har gjort tillräckliga

framsteg för att avsluta sin verksamhet, och Finansinspektionen underrättar

företaget om detta.

3 kap. Tidigare godkända kapitalbasposter

1 § Bestämmelser om ett försäkringsföretags tidigare godkända kapitalbasposter i

primärkapitalet finns i punkt 4 första och andra styckena ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043).

2 §

Kapitalbasposterna enligt punkt 4 första stycket ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) ska omfatta förlagslån utan fast löptid som får ingå i ett

försäkringsföretags kapitalbas, enligt ett beslut av Finansinspektionen som har

meddelats före den 1 januari 2016 enligt 7 kap. 3 § försäkringsrörelselagen i dess

lydelse den 31 december 2015.

3 §

Kapitalbasposterna enligt punkt 4 andra stycket ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) ska omfatta tidsbundna förlagslån som får ingå i ett

försäkringsföretags kapitalbas, enligt ett beslut av Finansinspektionen som har

meddelats före den 1 januari 2016 enligt 7 kap. 3 § försäkringsrörelselagen i dess

lydelse den 31 december 2015.

FFFS 2015:21

3

4 kap. Beräkning av solvenskapitalkrav

Standardparametrar för exponering mot EES-valutor

1 § Ett försäkringsföretag får när det beräknar solvenskapitalkrav för under-

grupperna marknadskoncentrationsrisk och spreadrisk enligt standardformeln till

och med den 31 december 2017 använda samma standardparametrar för expone-

ringar mot en EES-medlemsstats nationella regeringar eller centralbanker, vilka

uttrycks och finansieras i en EES-medlemsstats nationella valuta, som de

standardparametrar som tillämpas för exponeringar mot svenska staten i svenska

kronor.

2 § Ett försäkringsföretag som har tillämpat 1 § ska efter den 31 december 2017

minska de standardparametrar som gäller vid beräkningen av solvenskapital-

kravet enligt 1 §, med följande procentsatser:

– 80 procent år 2018,

– 50 procent år 2019, och

– 0 procent från och med den 1 januari 2020.

Aktiekursrisk för tidigare förvärvade aktier

3 § Ett försäkringsföretag får, när det beräknar kapitalkravet för aktiekursrisk för

aktier som har förvärvats senast den 1 januari 2016, använda ett sammanvägt

medelvärde av

1. den särskilda metoden för att beräkna durationsbaserad aktiekursrisk som

anges i 7 kap. 12 § i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2015:8) om försäkringsrörelse, och

2. standardparametrarna för beräkning av aktiekursrisk.

Första stycket gäller inte för försäkringsföretag som använder en särskild metod

för att beräkna durationsbaserad aktiekursrisk enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043).

4 § Vikten för standardparametrarna som anges i 3 § 2 ska ökas åtminstone

linjärt i slutet av varje år från 0 procent den 1 januari 2016 till 100 procent den 1

januari 2023.

5 kap. Beräkning av försäkringstekniska avsättningar

Tillfällig räntejustering för bästa skattningen

1 § Bestämmelser om att ett försäkringsföretag får använda en tillfälligt justerad

riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen finns i 5 kap. 10 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043).

FFFS 2015:21

4

2 § Ett försäkringsföretag kan få ett medgivande enligt 1 § från Finans-

inspektionen om

1. de försäkringsavtal som ger upphov till åtagandena har ingåtts senast den

31 december 2015 och inte har förnyats eller förlängts efter detta datum,

2. de försäkringstekniska avsättningarna för åtagandena enligt 1 till och med den

31 december 2015 fullt ut beräknades enligt då gällande regler, och

3. företaget inte har fått medgivande att använda matchningsjustering enligt

5 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) för de åtaganden som avses i 1.

3 § Ett försäkringsföretag som har fått ett medgivande enligt 2 §, ska beräkna

justeringen för varje valuta som en andel av skillnaden mellan

1. den räntesats som beräknas enligt de regler som gällde den 31 december 2015,

och

2. den årliga räntesats som, för de försäkringsavtal som anges i 2 § 1, ger ett

värde som är lika stort som bästa skattningen beräknad enligt 5 kap. 6 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043).

4 § Ett försäkringsföretag som har fått ett medgivande enligt 2 § och som

använder en volatilitetsjusterad riskfri räntesats enligt 5 kap. 9 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), ska använda den volatilitetsjusterade riskfria

räntesatsen i beräkningen enligt 3 § 2.

5 § Den andel av skillnaden som anges i 3 § ska minska linjärt i slutet av varje

år, från 100 procent den 1 januari 2016, till 0 procent den 1 januari 2032.

6 § Ett försäkringsföretag som använder en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur

enligt 2 §

1. får inte inkludera sådana åtaganden som avses i 2 § 1 vid beräkningen av

volatilitetsjusteringen enligt 5 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. får inte använda det tillfälliga avdraget enligt 5 kap. 12 § försäkringsrörelse-

lagen vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna, och

3. ska i den offentliga solvens- och verksamhetsrapporten, enligt 16 kap. 1 §

försäkringsrörelselagen, uppge att företaget använder en tillfälligt justerad

räntestruktur och redovisa hur företagets ekonomiska ställning skulle påverkas

om justeringen inte användes.

Tillfälligt avdrag vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar

7 § Bestämmelser om att ett försäkringsföretag kan få använda ett tillfälligt

avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna finns i 5 kap.

12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

FFFS 2015:21

5

8 § Ett försäkringsföretag kan få ett medgivande enligt 7 § från Finans-

inspektionen om företaget

1. inte använder den tillfälligt justerade riskfria räntestrukturen enligt 5 kap. 10 §

i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 1–6 §§ i detta kapitel, och

2. i den offentliga solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 1 §

försäkringsrörelselagen, uppger att företaget använder ett tillfälligt avdrag för

försäkringstekniska avsättningar och redovisar hur dess ekonomiska ställning

skulle påverkas om avdraget inte användes.

9 § Ett försäkringsföretag som har fått ett medgivande enligt 8 §, ska beräkna det

tillfälliga avdraget som en andel av skillnaden mellan

1. företagets försäkringstekniska avsättningar beräknade per den 1 januari 2016,

enligt de regler som gäller då, och

2. företagets försäkringstekniska avsättningar beräknade per den 31 december

2015, enligt de regler som gällde då.

Företaget får göra avdrag från de försäkringstekniska avsättningarna, beräknade

enligt första stycket 1 och 2, med de belopp som kan återvinnas på grund av avtal

om avgiven återförsäkring eller från specialföretag.

Om ett försäkringsföretag använder en volatilitetsjusterad riskfri räntestruktur,

enligt 5 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska det belopp som avses i

första stycket 1 beräknas med volatilitetsjusteringen för den angivna dagen.

10 § Den högsta avdragbara andelen enligt 9 § ska minska linjärt i slutet av varje

år från 100 procent den 1 januari 2016 till 0 procent den 1 januari 2032.

11 §

Det tillfälliga avdraget enligt 8 § får delas upp för likartade

försäkringsrisker eller affärsgrenar enligt 5 kap. 15 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

12 §

Ett försäkringsföretag får inte utnyttja det tillfälliga avdraget så att

kapitalkraven på företaget minskar jämfört med en beräkning enligt de regler som

gällde den 31 december 2015.

13 § Ett försäkringsföretag får, efter Finansinspektionens medgivande, räkna om

de belopp för försäkringstekniska avsättningar som anges i 9 § 1 och 2, inklusive

beloppet för volatilitetsjustering i förekommande fall. En sådan omräkning får

ske vartannat år eller oftare om företagets riskprofil har ändrats väsentligt.

Företaget ska även räkna om beloppen enligt första stycket om Finans-

inspektionen begär det.

Lägesrapport

14 § Den lägesrapport som ett försäkringsföretag enligt 18 kap. 6 § andra stycket

försäkringsrörelselagen (2010:2043) i vissa fall ska lämna till Finansinspektionen,

ska innehålla en redogörelse för företagets åtgärder och framsteg för att upprätta

en tillräcklig kapitalbas eller reducera företagets riskprofil, för att senast den

1 januari 2032 uppfylla solvenskapitalkravet.

FFFS 2015:21

6

6 kap. EU-gemensam tillsynsrapportering och offentliggörande

Årlig tillsynsrapportering för försäkringsföretag

1 § De årsupplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna enligt avdelning

1 kapitel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, 3 kap. och

5 kap. 22 § i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13)

om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse, ska ha kommit in till Finans-

inspektionen senast

– 20 veckor efter balansdagen den 31 december 2016,

– 18 veckor efter balansdagen den 31 december 2017,

– 16 veckor efter balansdagen den 31 december 2018, och

– 14 veckor efter balansdagen den 31 december 2019.

Årlig tillsynsrapportering för grupper

2 §

De årsupplysningar som en grupp som avses i 19 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska lämna, enligt avdelning 2 kapitel 6 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och 3 kap. i Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsyns-

rapportering för försäkringsrörelse, ska ha kommit in till Finansinspektionen

senast

– 26 veckor efter balansdagen den 31 december 2016,

– 24 veckor efter balansdagen den 31 december 2017,

– 22 veckor efter balansdagen den 31 december 2018, och

– 20 veckor efter balansdagen den 31 december 2019.

Kvartalsrapportering för försäkringsföretag

3 §

De kvartalsupplysningar som ett försäkringsföretag ska lämna, enligt

avdelning 1 kapitel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35

och 3 kap. i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13)

om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse avseende balansdagarna den 31

mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december, ska ha kommit in till

Finansinspektionen senast

– 8 veckor efter balansdagarna för 2016,

– 7 veckor efter balansdagarna för 2017,

– 6 veckor efter balansdagarna för 2018, och

– 5 veckor efter balansdagarna för 2019.

4 § De kompletterande kvartalsupplysningar som ett försäkringsföretag ska

lämna, enligt 5 kap. 10 § i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse per balansdagarna

FFFS 2015:21

7

den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december, ska ha kommit

in till Finansinspektionen senast

– 8 veckor efter balansdagarna för 2016,

– 7 veckor efter balansdagarna för 2017,

– 6 veckor efter balansdagarna för 2018, och

– 5 veckor efter balansdagarna för 2019.

Kvartalsrapportering för grupper

5 §

De kvartalsupplysningar som en grupp som avses i 19 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska lämna, enligt avdelning 2 kapitel 6 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och 3 kap. i Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsyns-

rapportering för försäkringsrörelse avseende balansdagarna den 31 mars, den

30 juni, den 30 september och den 31 december, ska ha kommit in till

Finansinspektionen senast

– 14 veckor efter balansdagarna för 2016,

– 13 veckor efter balansdagarna för 2017,

– 12 veckor efter balansdagarna för 2018, och

– 11 veckor efter balansdagarna för 2019.

Offentliggörande

Årlig solvens- och verksamhetsrapport för försäkringsföretag

6 §

Ett försäkringsföretag ska offentliggöra den årliga solvens- och

verksamhetsrapport som anges i 16 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

avdelning 1 kapitel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35,

de tekniska standarderna för förfaranden, format och blanketter för solvens- och

verksamhetsrapport och 11 kap. i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse senast

– 20 veckor efter balansdagen den 31 december 2016,

– 18 veckor efter balansdagen den 31 december 2017,

– 16 veckor efter balansdagen den 31 december 2018, och

– 14 veckor efter balansdagen den 31 december 2019.

Årlig solvens- och verksamhetsrapport på gruppnivå

7 § Den årliga solvens- och verksamhetsrapport på gruppnivå som anges i

19 kap.78 och 79 §§försäkringsrörelselagen (2010:2043) avdelning 2 kapitel 6 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, de tekniska standarderna

för förfaranden, format och blanketter för solvens- och verksamhetsrapport och

FFFS 2015:21

8

13 kap. i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om

försäkringsrörelse ska offentliggöras senast

– 26 veckor efter balansdagen den 31 december 2016,

– 24 veckor efter balansdagen den 31 december 2017,

– 22 veckor efter balansdagen den 31 december 2018, och

– 20 veckor efter balansdagen den 31 december 2019.

7 kap. Verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkring

Tillämpning och innehåll

1 § Detta kapitel gäller för försäkringsföretag som tillämpar äldre bestämmelser

för verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkring, enligt punkt 2 i

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i

försäkringsrörelselagen (2010:2043).

2 § Kapitlet innehåller bestämmelser om tillämpningen av 10 och 19 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043) för verksamhet som avser tjänstepensions-

försäkring i sådana försäkringsföretag som anges i 1 §.

Kapitlet innehåller även en bestämmelse om vad som utgör övrig livförsäkrings-

verksamhet av endast ringa omfattning. För denna verksamhet gäller äldre

bestämmelser enligt punkt 2 tredje stycket i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

3 § Om inget annat anges ska bestämmelserna i 10 och 19 kap. försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043), samt föreskrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser

i dessa kapitel i lagen, tillämpas enligt sin nya lydelse på verksamhet som avser

tjänstepensionsförsäkring.

Begrepp

4 § Hänvisningar till försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller, i detta kapitel,

den nya lydelsen av lagen om inget annat anges.

5 § När tillämpliga bestämmelser i 10 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043)

innehåller de begrepp som anges nedan ska de, för verksamhet som avser

tjänstepensionsförsäkringar, ersättas med följande begrepp:

– solvenskapitalkrav ska ersättas med solvensmarginal,

minimikapitalkrav ska ersättas med garantibelopp, och

den bästa skattningen ska ersättas med de försäkringstekniska avsättningarna.

Ringa övrig livförsäkringsverksamhet

6 § Den övriga livförsäkringsverksamheten i ett sådant försäkringsföretag som

anges i 1 § är av endast ringa omfattning, enligt punkt 2 tredje stycket i övergångs-

bestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen

(2010:2043), om den delen av verksamheten per den 1 januari 2016 svarar för

mindre än fem procent av försäkringsföretagets totala försäkringstekniska

FFFS 2015:21

9

avsättningar och eget kapital enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag.

Styrdokument

7 § Ett sådant försäkringsföretag som anges i 1 §, som använder en intern modell

för övrig livförsäkringsverksamhet, ska i sitt styrdokument för ändring av

företagets interna modell enligt 10 kap. 2 § första stycket 6 försäkringsrörelselagen

(2010:2043), beakta den inverkan som verksamheten avseende tjänstepensions-

försäkringar kan ha på den övriga försäkringsrörelsen.

8 §

Ett sådant försäkringsföretag som anges 1 §, som även driver övrig

livförsäkringsverksamhet och tillämpar någon av bestämmelserna i 5 kap. 7, 9, 10

eller 12 §§ i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

om matchningsjustering,

volatilitetsjustering, tillfälligt justerad riskfri räntestruktur eller tillfälligt avdrag när

det beräknar de försäkringstekniska avsättningarna

ska i sina styrdokument och i

sin företagsstyrning i övrigt beakta den inverkan som verksamheten avseende

tjänstepensionsförsäkringar kan ha på den övriga försäkringsrörelsen.

Funktionen för regelefterlevnad

9 § Funktionen för regelefterlevnad i ett sådant försäkringsföretag som anges i 1 §

ska utföra de uppgifter som anges i 10 kap. 16 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) även för de tillämpliga bestämmelserna i den äldre lydelsen av

försäkringsrörelselagen (2010:2043) och föreskrifter som har meddelats avseende

dessa bestämmelser.

Egen risk- och solvensbedömning

10 § Ett sådant försäkringsföretag som anges i 1 §, som enbart driver verksamhet

som avser tjänstepensionsförsäkringar eller som endast i ringa omfattning driver

övrig livförsäkringsverksamhet, behöver inte tillämpa bestämmelserna om

egen risk- och solvensbedömning i 10 kap.1113 §§försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

Ett sådant försäkringsföretag som anges i 1 §, som även driver övrig livförsäkrings-

rörelse som inte är av ringa omfattning, ska tillämpa bestämmelserna om egen risk-

och solvensbedömning i 10 kap.1113 §§försäkringsrörelselagen. Försäkrings-

företaget ska beakta verksamheten som avser tjänstepensionsförsäkring i den egna

risk- och solvensbedömningen, med de anpassningar som är nödvändiga för den

verksamheten.

Aktuarie

11 § Bestämmelserna om aktuariefunktionen i 10 kap. 18 § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) gäller även för verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkring.

En aktuarie som har överinseende över de försäkringstekniska utredningarna och

beräkningarna, enligt den äldre lydelsen av 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen, ska

ingå i försäkringsföretagets aktuariefunktion enligt 10 kap. 18 § försäkringsrörelse-

lagen.

12 § En sådan aktuarie som anges i 11 § andra stycket ska uppfylla de villkor som

gäller för den som ska ansvara för eller utföra uppgifter i aktuariefunktionen. Dessa

FFFS 2015:21

10

villkor anges i 10 kap. 18 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) och

i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om

försäkringsrörelse.

Grupptillsyn

13 § Ett sådant försäkringsföretag som anges i 1 § ska inte tillämpa 19 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043) om företaget enbart driver verksamhet som

avser tjänstepensionsförsäkring eller har övrig livförsäkringsverksamhet av endast

ringa omfattning enligt 6 § och företaget är ett sådant försäkringsföretag som enligt

19 kap. 2 § andra௅fjärde styckena försäkringsrörelselagen gör att det blir ett fall då

grupptillsyn ska utövas.

14 §

Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat

solvenskapitalkrav enligt 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett

sådant försäkringsföretag som anges i 1 §, som enbart driver verksamhet som avser

tjänstepensionsförsäkring eller som har övrig livförsäkringsverksamhet av endast

ringa omfattning enligt 6 §, beaktas i beräkningen om företaget är ett anknutet

företag i en grupp då ett annat företag gör att det blir ett fall då grupptillsyn ska

utövas. Det anknutna företaget ska beaktas genom användning av

sammanläggnings- och avräkningsmetoden enligt 19 kap. 17 § andra stycket

försäkringsrörelselagen.

Ett beslut från Finansinspektionen, enligt 19 kap. 17 § andra stycket

försäkringsrörelselagen, krävs inte för att få använda sammanläggnings- och

avräkningsmetoden för det anknutna företaget.

15 §

Vid beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat

solvenskapitalkrav enligt 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ett

sådant försäkringsföretag som anges i 1 §, som driver övrig livförsäkrings-

verksamhet som inte är av ringa omfattning, beaktas genom användning av

konsolideringsmetoden enligt 19 kap. 17 § första stycket försäkringsrörelselagen,

om inte Finansinspektionen har fattat beslut enligt 19 kap. 17 § andra stycket

försäkringsrörelselagen. Detta gäller både om företaget ska beaktas som ett

anknutet företag i beräkningen, eller är ett sådant försäkringsföretag som enligt

19 kap. 2 § andra௅fjärde styckena försäkringsrörelselagen gör att det blir ett fall då

grupptillsyn ska utövas.

Kapitalbas och solvensmarginal för verksamheten som avser tjänstepensions-

försäkring beräknas enligt bestämmelser i den äldre lydelsen av försäkringsrörelse-

lagen samt föreskrifter som meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

16 § I en egen risk- och solvensbedömning som omfattar hela gruppen enligt

19 kap. 43 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska verksamhet som avser

tjänstepensionsförsäkring i ett sådant försäkringsföretag som anges i 1 § beaktas

med de anpassningar som är nödvändiga för den verksamheten.

FFFS 2015:21

11

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.

ERIK THEDÉEN

Greta

Wennerberg