FFFS 2015:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkrings-

företags beräkning av säkerhetsreserv;

beslutade den 14 december 2015.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av förordningen (2000:1127) med

bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhets-

reserver i skadeförsäkringsföretag i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags

beräkning av säkerhetsreserv

dels att 2 kap. 6 och 7 §§ samt 3 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att de allmänna råden till 2 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Den maximala säkerhetsreserven i ett skadeförsäkringsföretag utgörs av det

högsta av

1. summan av de maximibelopp per försäkringsgren som följer av 4 och 5 §§, eller

2. 100 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Företaget får endast göra avsättning till säkerhetsreserv för sådan försäkring som

ryms under de försäkringsgrenar som anges i 4 §.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på räkenskapsår

som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare.

2.

Ett skadeförsäkringsföretag som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter

tillämpar bestämmelsen i 2 kap. 2 § första stycket 3 i den äldre lydelsen får göra

nedsättningar av säkerhetsreserven så att den senast per den 31 december 2019

uppgår till det belopp som följer av 2 kap. 2 § första stycket 1 och 2 enligt följande.

Säkerhetsreserven får per den 31 december 2017 motsvara maximalt två gånger det

högsta faktiska självbehållet för enskild risk och per den 31 december 2018

motsvara maximalt en gång det högsta faktiska självbehållet för enskild risk.

3. Ett skadeförsäkringsföretag som har gjort avsättningar till säkerhetsreserven

enligt 2 kap. 6 § i den äldre lydelsen får minska säkerhetsreserven genom årliga

nedsättningar så att den senast den 31 december 2019 uppgår till det belopp som

följer av 2 kap. 2 § första stycket 1 och 2.

1 Ändringen innebär bl.a. att första stycket 3 tas bort.

FFFS 2015:23

Utkom från trycket

den 18 december 2015

FFFS 2015:23

2

ERIK THEDÉEN

Maria

Westerberg