FFFS 2016:17

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer;

beslutade den 16 maj 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 1 § 8 förordningen (2004:332) om

utgivning av säkerställda obligationer att 4 kap. 2 och 4 §§ Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer ska ha

följande lydelse.

4 kap.

2 § Bestämmelser om nuvärdesberäkning av tillgångar och skulder i säkerhets-

massan finns i 3 kap. 9 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obliga-

tioner.

Nuvärdet av tillgångarna i säkerhetsmassan ska vid en daglig beräkning överstiga

nuvärdet av skulderna som avser säkerställda obligationer på det sätt som anges i

3 kap. 9 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Vid

beräkningen ska även nuvärdet av derivatavtal beaktas. Den räntekurva för

diskontering av framtida kassaflöden (diskonteringsräntekurva) som används ska

baseras på swapräntekurvan för respektive valuta.

4 § Om det i säkerhetsmassan hos ett emittentinstitut ingår tillgångar i en annan

valuta än de säkerställda obligationerna, och valutarisken inte är helt säkrad, ska

kravet enligt 2 § vara uppfyllt också efter en tioprocentig förändring av relationen

mellan obligationsvalutorna och tillgångsvalutorna i ofördelaktig riktning.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 juni 2016.

ERIK THEDÉEN

Ida

Frössander

FFFS 2016:17

Utkom från trycket

den 20 maj 2016