FFFS 2016:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 18 januari 2016.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 4 § 5 förordningen (2007:375) om

handel med finansiella instrument och 6 kap. 1 § 2, 50, 52, 53, 57 och 63 för-

ordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 10 kap. 1 a och 5–7 §§ samt 11 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 5 och 7 §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 §, 10 kap. 1, 10, 11 och 13 §§ samt 12 kap. 11 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., samt en ny paragraf, 12 kap. 11 a §,

av följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ansökan om tillstånd (1 a kap.),

– ägar- och ledningsprövning (2 kap.),

– anmälan av vissa förvärv (2 a kap.),

– inregistrering (3 kap.),

– disciplinnämnd (4 kap.),

– marknadsövervakning vid en börs (5 kap.),

– marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut (6 kap.),

– information efter handel (7 kap.),

– undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra information före och

efter handel (8 kap.),

– systematiska internhandlare (9 kap.),

– informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper (10 kap.),

– utgivare utan säte i en stat inom EES (11 kap.),

– språket i prospekt (11 a kap.),

– anmälan om och offentliggörande av uppgifter om aktieinnehav (12 kap.),

– aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier (13 kap.),

– att Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga uppköps-

erbjudanden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana beslut (14 kap.).

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om

harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i

lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

FFFS 2016:2

Utkom från trycket

den 22 januari 2016

FFFS 2016:2

2

2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för börser och clearingorganisationer

som har fått tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 § Ett förvärv av egendom där motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt

motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen hos det förvärvan-

de företaget ska anmälas till Finansinspektionen. Anmälan ska ske före förvärvet.

3 kap.

2 § Inregistrering av överlåtbara värdepapper vid en börs får, om inte annat anges i

3 §, endast ske om det finns förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med

de överlåtbara värdepapperen med hänsyn till utgivarens ekonomiska förhållanden,

organisation och förmåga att fullgöra sin informationsskyldighet gentemot börsen

och marknaden, samt om ansökan avser

a) överlåtbara värdepapper som är fritt överlåtbara,

b) överlåtbara värdepapper vars utgivare eller den som trätt i dennes ställe inte har

ställt in sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation, och

c) överlåtbara värdepapper vars utgivare kan uppvisa årsredovisningar och revi-

sionsberättelser eller motsvarande historiska uppgifter för de tre senaste räken-

skapsåren (emissionsprospekt som har getts ut under denna tid samt, för tiden efter

den senaste årsredovisningen, halvårsrapporter och, för det fall sådana upprättats,

kvartalsrapporter eller delårsredogörelser).

För aktier gäller, förutom det som anges i första stycket, att inregistrering får ske

endast om ansökan om inregistrering avser

a) aktier i bolag vars förväntade marknadsvärde – eller om detta värde inte kan

uppskattas, bolagets eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för den

inkomstskattesats som har gällt för bolaget det senaste räkenskapsåret – inte under-

stiger 1 miljon euro,

b) tecknade och tilldelade aktier där full och godtagbar betalning har lämnats,

c) samtliga redan emitterade aktier av samma slag, och

d) aktier som är spridda till allmänheten i större omfattning än som motsvarar

25 procent av det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktier av samma slag.

För konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning,

optionsrätt till nyteckning utan samband med skuldebrev (teckningsoption), emis-

sionsbevis, interimsbevis, vinstandelslån, kapitalandelslån eller konvertibelt vinst-

andelsbevis gäller, förutom vad som anges i första stycket, att inregistrering får ske

endast om de överlåtbara värdepapperen getts ut av bolag vars aktier är eller

samtidigt blir upptagna till handel vid en börs.

För andra skuldebrev än de som anges i tredje stycket gäller, förutom vad som

anges i första stycket, att inregistrering endast får ske om ansökan om inregistre-

ring avser

a) lån vars totala nominella belopp inte understiger 200 000 euro,

b) skuldebrev vars utgivare har fullgjort sina förpliktelser i fråga om skuldebreven,

och

c) samtliga skuldebrev som emitterats samtidigt och med samma villkor.

FFFS 2016:2

3

Om de belopp som avses i andra eller fjärde stycket uttrycks i en annan valuta, ska

valutan omräknas till euro enligt växelkursen vid den tidpunkt då frågan om

inregistrering avgörs.

10 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för en utgivare

som har Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap.79 a §§ lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden och vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första

stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden är upptagna till handel på,

eller inregistrerade vid, en reglerad marknad efter ansökan av utgivaren.

Bestämmelserna gäller även för en utgivare som har ansökt om upptagande till

handel eller inregistrering.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b

lagen om värdepappersmarknaden som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska,

om dess värdepapper är inregistrerade vid eller upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige, tillämpa 13 §. Om värdepapperen inte är upptagna till handel på

en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, ska utgivaren dessutom

tillämpa 10 och 11 §§. Utgivaren ska vidare tillämpa 12 § för sådan information

som offentliggörs enligt 15 kap. 6 § första stycket 3 lagen om värdepappers-

marknaden.

Bestämmelserna i 2–4, 10 a–12, och 14 §§ ska tillämpas även i fråga om utgivare

vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om

värdepappersmarknaden handlas på en handelsplattform.

10 §

2

En utgivare ska se till att ett offentliggörande av information enligt 17 kap.

2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden sker på ett sådant sätt att

informationen kan få en god spridning hos allmänheten i Sverige och i övriga stater

inom EES så samtidigt som möjligt.

11 § När information lämnas till medier för offentliggörande enligt 4 kap. 20 §

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 17 kap. 2 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, ska det framgå att det rör sig om

information som utgivaren ska offentliggöra enligt dessa lagar. Det ska även

framgå vilken utgivare som informationen gäller, vad för slags information det rör

sig om samt datum och tidpunkt för när informationen lämnades till medierna för

offentliggörande.

Information som lämnas till medier för offentliggörande ska lämnas som

oredigerad och fullständig text. Information som ska offentliggöras enligt 16 kap.

4–6 §§ lagen om värdepappersmarknaden, kan dock lämnas genom att utgivaren

underrättar medierna om vilken webbplats, utöver lagringsfunktionen enligt

17 kap. 4 § samma lag, som informationen är tillgänglig på.

13 §

En utgivare som ska offentliggöra information enligt 17 kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller i övrigt enligt dessa föreskrifter, ska

offentliggöra informationen i enlighet med följande bestämmelser om språk.

För en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat gäller följande:

a) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel endast

på en svensk reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska.

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

FFFS 2016:2

4

b) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel på en

svensk reglerad marknad och på en reglerad marknad i en eller flera andra stater

inom EES, ska informationen offentliggöras dels på svenska, dels på antingen

engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de

staterna.

c) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § inte är upptagna till handel på

en svensk reglerad marknad utan endast på en reglerad marknad i en eller flera

andra stater inom EES, ska informationen offentliggöras på svenska, engelska eller

på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de staterna.

d) Om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och dess överlåtbara värdepapper

enligt 1 § huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför EES, som motsvarar

en reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska eller engelska.

e) Om utgivaren har valt Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 8 § första

stycket eller 9 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden, ska informa-

tionen offentliggöras på svenska eller engelska.

En utgivare som har en annan stat inom EES som hemmedlemsstat, ska offentlig-

göra informationen på svenska eller engelska.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b

lagen om värdepappersmarknaden, vars nominella värde per enhet på emissions-

dagen är eller motsvarar minst 100 000 euro, ska, oavsett vad som anges i andra

och tredje styckena, offentliggöra informationen på svenska, engelska eller på ett

språk som godtas av de behöriga myndigheterna där de överlåtbara värdepapperen

är upptagna till handel.

En utgivare får offentliggöra information på fler språk än de som föreskrivs i denna

bestämmelse. Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelserna i

andra–fjärde styckena.

Första–tredje styckena gäller inte sådan information som omfattas av bestämmel-

sen i 12 kap. 12 §.

12 kap.

11 § En anmälan om förvärv eller överlåtelse av sådana finansiella instrument som

avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 lagen (1991:980) om handel med finan-

siella instrument, ska innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer eller annat identitetsnummer

eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person, firma, organisations-

nummer eller annat identitetsnummer och adress,

2. innehav av rösträtt efter transaktionen,

3. antal och slag av finansiella instrument efter transaktionen,

4. i tillämpliga fall, kedjan av kontrollerade företag genom vilka de finansiella in-

strumenten innehas,

5. datum då tröskelvärdet nåddes, överskreds eller underskreds,

6. för instrument med en utnyttjandeperiod, i tillämpliga fall en uppgift om den dag

eller tidsperiod då aktierna ska eller kan förvärvas,

7. instrumentets löptid eller förfallodag,

8. innehavarens identitet, och

9. den underliggande emittentens namn.

FFFS 2016:2

5

Anmälan ska innehålla uppgift om de finansiella instrumenten är sådana som avses

i 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 lagen om handel med finansiella instrument och

om de kan avvecklas fysiskt eller kontant.

11 a § En anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument ska,

utöver vad som anges i 10 och 11 §§, innehålla en uppgift om hur innehavet av

rösträtt är fördelat mellan aktier och depåbevis respektive övriga finansiella

instrument.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

ERIK THEDÉEN

Johanna

Bergqvist