FFFS 2016:26

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

om värdepappersfonder;

beslutade den 10 oktober 2016.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 18 § 2, 10, 13 och 15 förordningen

(2013:588) om värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

dels att 1 kap. 9 §, 29 kap. 2 och 5 §§, 31 kap. 34 § samt bilagorna 1–4 ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 a kap., en ny paragraf, 31 kap. 48 a § och

närmast före 31 kap. 48 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och

tillämpningsområde som i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om inte något

annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

1. Absolut Value at Risk: Value at Risk uttryckt som en högsta procentuell andel av

en värdepappersfonds värde.

2. AIF-förvaltare: Detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

3. Allmän placeringsinriktning: Detsamma som mål och placeringsinriktning enligt

artikel 7 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande

basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta

för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper

eller på en webbplats.

4. Alternativ investeringsfond: Detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

5. Anställda i ledande strategiska befattningar:

Anställda som, utöver den verk-

ställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i fondbolaget,

t.ex. anställda som ansvarar för portföljförvaltning, personal, administration eller

marknadsföring.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om sam-

ordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i

överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2014/91/EU.

FFFS 2016:26

Utkom från trycket

den 14 oktober 2016

FFFS 2016:26

2

6. Diskretionär pensionsförmån:

En pensionsförmån som ett fondbolag på

individuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta

omfattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i

fondbolagets pensionssystem.

7. Egen affär: Handel med ett finansiellt instrument som utförs av en relevant

person eller för en relevant persons räkning, om åtminstone en av följande punkter

är uppfyllda.

a) Den relevanta personen handlar utanför ramarna för den verksamhet som han

eller hon utför i egenskap av relevant person.

b) Handeln utförs för någon av följande personers räkning:

– den relevanta personen själv,

– en annan person som den relevanta personen har ett nära förhållande till eller har

nära förbindelser med,

– en person som den relevanta personen har sådana förbindelser med att den

relevanta personen har direkt eller indirekt väsentligt intresse av handelns resultat,

annat än en avgift eller kommission för handelns utförande.

8. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från fondbolaget till en anställd. Med

ersättningar och förmåner från fondbolaget avses t.ex. kontant lön och andra

kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar i en värdepappersfond, eller ett

instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i en värde-

pappersfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

9. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas,

tillämpas och följas upp samt för hur ett fondbolag definierar vilka anställda som

kan påverka riskprofilen för fondbolaget och för varje förvaltad värdepappersfond.

10. Fondandelsägare: En fysisk eller juridisk person eller en värdepappersfond, en

alternativ investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som innehar en eller

flera andelar i en värdepappersfond eller i ett fondföretag.

11. Handelsplats: En reglerad marknad, en handelsplattform enligt 1 kap. 5 § 12

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en systematisk internhandlare enligt

1 kap. 5 § 24 lagen om värdepappersmarknaden, en marknadsgarant inom EES

eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES eller en enhet som

motsvarar någon av de föregående utanför EES.

12. Interna regler: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument som styr verksamheten och som fastställs av styrelsen eller den

verkställande direktören.

13. Investerare: Varje fondandelsägare eller presumtiv fondandelsägare.

14. Kontrollfunktion:

Ett fondbolags funktion eller funktioner för riskhantering,

regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

15. Kund: En fysisk eller juridisk person, eller en värdepappersfond, en alternativ

investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som tillhandahålls fondverk-

samhet, diskretionär portföljförvaltning eller sådana tjänster enligt 7 kap. 1 § första

stycket lagen om värdepappersfonder som utförs av ett fondbolag.

FFFS 2016:26

3

16. Likviditetsrisk: Risken för att en position i en värdepappersfond inte kan säljas,

lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad inom rimlig tid, och att 4 kap. 13 §

första stycket första meningen lagen om värdepappersfonder därför inte kan följas

vid varje tidpunkt för fonden.

17. Marknadsrisk: Risken för en förlust i en värdepappersfond på grund av föränd-

ringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändrade marknads-

variabler, t.ex. räntor, växelkurser, aktie- och råvarupriser eller en emittents kredit-

värdighet.

18. Motpartsrisk: Risken för en förlust i en värdepappersfond till följd av att mot-

parten i en transaktion inte uppfyller sina förpliktelser före avvecklingen av

transaktionen.

19. Operativ risk: Risken för förlust i en värdepappersfond dels på grund av

bristande interna rutiner för personal och system i fondbolaget eller yttre faktorer,

dels på grund av rättsliga risker och dokumentationsrelaterade risker samt dels

risker till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

20. OTC-derivat: Sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket

lagen om värdepappersfonder.

21. Person som en relevant person har ett nära förhållande till:

a) Den relevanta personens make eller sambo,

b) omyndiga barn som står under den relevanta personens vårdnad, och

c) andra närstående till den relevanta personen som har gemensamt hushåll med

denna person sedan minst ett år vid tidpunkten för den berörda transaktionen.

22. Placeringsstrategier: Grunddragen för den strategiska placeringen av tillgångar

och de placeringstekniker som krävs för att den allmänna placeringsinriktningen

för varje värdepappersfond ska genomföras korrekt och effektivt.

23. Portföljtransaktion: En transaktion för en värdepappersfonds räkning som ett

fondbolag genomför i sin fondverksamhet.

24. Relativ Value at Risk: En värdepappersfonds Value at Risk dividerat med Value

at Risk för fondens referensportfölj.

25. Relevant person:

a) En styrelseledamot, delägare, verkställande direktör eller annan chef i fond-

bolaget,

b) en av bolagets anställda samt varje annan fysisk person som dels utför tjänster åt

fondbolaget, dels står under bolagets kontroll och deltar i driften av fond-

verksamheten för bolagets räkning, och

c) en fysisk person som, inom ramen för ett uppdragsavtal, utför delar av

fondverksamheten för fondbolagets räkning.

26. Riskbegränsningssystem:

Ett dokumenterat system av lämpliga interna

placeringsbegränsningar för en värdepappersfond. Systemet är utformat för att

FFFS 2016:26

4

hantera samtliga risker av väsentlig betydelse för fonden och för att säkerställa att

fondförvaltningen sker i enlighet med lagar och andra författningar samt fond-

bestämmelserna för fonden.

27. Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan

utöva ett väsentligt inflytande över riskprofilen för ett fondbolag eller en förvaltad

värdepappersfond. Det gäller normalt anställda som kan ingå avtal eller ta

positioner för fondbolaget eller för en förvaltad värdepappersfond, eller på annat

sätt påverka fondbolaget eller den förvaltade värdepappersfondens risk.

28. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller

storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan

koppling till sådana framtida riskåtaganden som kan komma att ändra ett fond-

bolags eller en värdepappersfonds resultat- eller balansräkning.

29. Samlingsindikator för risk och avkastning: Detsamma som samlingsindikator

enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

30. Särskilt reglerad personal:

Den verkställande ledningen, samt anställda som

ingår i följande personalkategorier och som inte har undantagits enligt 8 a kap. 5 §:

a) anställda i ledande strategiska befattningar,

b) anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

c) risktagare, och

d) anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala er-

sättningen till någon i den verkställande ledningen.

31. Value at Risk: Ett mått för den högsta förväntade förlusten vid ett givet

konfidensintervall, under en viss period, under normala marknadsförhållanden.

32. Varaktigt medium: Ett medium som gör det möjligt för en investerare att bevara

information som riktas till denne personligen, på ett sätt som gör informationen

tillgänglig i framtiden. Informationen ska vara tillgänglig så länge det är lämpligt

med hänsyn till avsikten med informationen, och mediet ska tillåta en oförändrad

återgivning av den bevarade informationen.

33. Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt

andra personer i ett fondbolags ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt

ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

8 a kap. Ersättningssystem

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om det ersättningssystem som ett fond-

bolag ska ha enligt 2 kap. 17 c § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Er-

sättningssystemet ska omfatta fondbolagets särskilt reglerade personal.

FFFS 2016:26

5

Annan lagstiftning

2 § Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte ett fondbolags skyldigheter enligt

tillämplig avtals- och arbetsrätt. Bestämmelserna har inte heller någon inverkan på

de rättigheter som arbetsmarknadens parter har vid kollektivavtalsförhandlingar.

Ersättningspolicy

3 § Ett fondbolag ska ha en dokumenterad ersättningspolicy som omfattar fast och

rörlig ersättning inklusive diskretionära pensionsförmåner. Den ska innehålla en

förteckning över åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.

Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet.

4 § Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är förenligt med

och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättningspolicyn ska motverka ett

risktagande som är oförenligt med de förvaltade värdepappersfondernas riskprofil

och fondbestämmelser. Ersättningspolicyn och tillämpningen av den får inte hindra

fondbolaget från att uppfylla sin skyldighet att agera i fondandelsägarnas intresse.

Ersättningspolicyn ska också utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt

med hänsyn till fondbolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens

art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska överensstämma med

affärsstrategi, mål, värderingar och intressen för fondbolaget och de förvaltade

värdepappersfonderna och fondandelsägarna i värdepappersfonderna.

5 § Ett fondbolag ska analysera vilka risker som är förenade med fondbolagets

ersättningspolicy och ersättningssystem. Fondbolaget ska på grundval av analysen

identifiera särskilt reglerad personal hos fondbolaget. Fondbolaget ska

dokumentera och särskilt motivera om anställda i någon av de personalkategorier

som anges i 1 kap. 9 § andra stycket 30 a–d inte utövar ett väsentligt inflytande på

riskprofilen för fondbolaget eller de förvaltade värdepappersfonderna och därför

inte ska anses tillhöra fondbolagets särskilt reglerade personal.

Pensionspolicy

6 § Ett fondbolag som tillämpar rörlig ersättning som innehåller diskretionära

pensionsförmåner ska ha en pensionspolicy. Pensionspolicyn ska överensstämma

med fondbolagets och de förvaltade värdepappersfondernas affärsstrategi, mål,

värderingar och långsiktiga intressen.

Fondbolaget ska överlåta diskretionära pensionsförmåner i form av andelar i den

berörda värdepappersfonden, eller i form av instrument som uppnår en mot-

svarande intressegemenskap.

7 § Ett fondbolag ska se till att diskretionära pensionsförmåner, som överlåts till

en anställd när han eller hon går i pension, omfattas av en tidsperiod på minst fem

år inom vilken den anställde inte får förfoga över instrumenten.

Om fondbolaget överlåter diskretionära pensionsförmåner till en anställd innan han

eller hon går i pension, på grund av att anställningen upphör, ska de diskretionära

pensionsförmånerna skjutas upp i fem år.

FFFS 2016:26

6

Rörlig ersättning

Begränsning av garanterad rörlig ersättning

8 § Ett fondbolag får inte lämna garanterad rörlig ersättning annat än i samband

med nyanställning. Fondbolaget ska begränsa sådan ersättning till det första

anställningsåret.

Risksäkringsstrategier

9 § Ett fondbolag ska säkerställa att dess anställda förbinder sig att inte använda

personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller

undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller.

Ersättning i samband med att en anställning upphör

10 § Ett fondbolag ska säkerställa att rörlig ersättning som lämnas till en anställd i

samband med att anställningen upphör står i relation till den anställdes prestationer

under anställningstiden. Ersättningen ska beräknas så att den inte belönar osunt

risktagande.

Styrning

Styrelse

11 § Ett fondbolags styrelse ska besluta om en ersättningspolicy. Beslutet ska

grundas på den analys som avses i 5 §. Styrelsen ska se till att ersättningspolicyn

tillämpas, och följs upp åtminstone årligen.

12 § Ett fondbolags styrelse ska besluta om

1. ersättning till den verkställande ledningen,

2. ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av

fondbolagets kontrollfunktioner, och

3. åtgärder för att följa upp tillämpningen av fondbolagets ersättningspolicy.

Styrelsens beslut ska i tillämpliga fall följa vad bolagsstämman har beslutat i fråga

om ersättning för fondbolaget.

13 § En styrelseledamot som ansvarar för att bereda styrelsens beslut enligt 11

eller 12 § ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av frågor om ersättning och

riskhantering. Ledamoten får inte ingå i fondbolagets verkställande ledning.

Vid beredningen av styrelsens beslut ska hänsyn tas till de långsiktiga intressen

som gäller för fondandelsägare och övriga intressenter samt till allmänhetens

intresse.

Ersättningskommitté

14 § Ett betydande fondbolag ska ha en ersättningskommitté som ska utföra en

oberoende bedömning av fondbolagets ersättningspolicy och tillämpningen av den.

FFFS 2016:26

7

För att bedöma om ett fondbolag är betydande ska hänsyn tas till hur stort

fondbolaget är, hur stora värdepappersfonder fondbolaget förvaltar, vilken intern

organisation som fondbolaget har samt verksamhetens art, omfattning och

komplexitet.

Ordföranden och övriga medlemmar i ersättningskommittén ska ingå i fond-

bolagets styrelse, men får inte ingå i dess verkställande ledning. Ersättnings-

kommittén ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av frågor om ersättning

och riskhantering.

Om det i styrelsen ingår arbetstagarledamöter, som har utsetts enligt lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, ska

arbetstagarledamöterna ha rätt att ingå i ersättningskommittén.

15 § Ersättningskommittén ska bereda styrelsens beslut enligt 12

§. När

ersättningskommittén bereder beslut ska den ta hänsyn till de långsiktiga intressen

som gäller för fondandelsägare och övriga intressenter samt till allmänhetens

intresse.

Kontroll

16 § Ett fondbolag ska minst årligen låta en kontrollfunktion granska om

fondbolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn.

Kontrollfunktionen ska rapportera resultatet av granskningen till styrelsen.

17 § Om anställda i kontrollfunktioner får rörlig ersättning, ska fondbolaget se till

att den bestäms utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen, oberoende av

resultatet i de affärsområden de kontrollerar.

Balans mellan fast och rörlig ersättning

18 § Ett fondbolag, vars ersättning innehåller rörliga delar, ska se till att det finns

en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar av ersättningen. De fasta delarna

ska stå för en så stor del av den anställdes totala ersättning att det ska vara möjligt

att sätta de rörliga delarna till noll.

Fondbolaget ska i sin ersättningspolicy ange hur stora de rörliga delarna högst kan

bli i förhållande till de fasta delarna för särskilt reglerad personal som kan få rörlig

ersättning. Undantag från dessa förhållanden ska i varje enskilt fall godkännas av

styrelsen.

Resultatbedömning och riskjustering

19 § Ett fondbolags bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av

rörlig ersättning, ska baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som

framtida risker ska beaktas.

Om ett fondbolag använder sig av subjektiva bedömningar för justering av resultat

utifrån risk, ska de överväganden som ligger till grund för justeringen vara väl

avvägda och dokumenterade.

20 § Ett fondbolags resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv anpassat

till den innehavsperiod som rekommenderas investerarna i de värdepappersfonder

FFFS 2016:26

8

som förvaltas av fondbolaget. Bedömningen ska baseras på värdepappersfondernas

långsiktigt hållbara resultat och dess investeringsrisker.

Den faktiska utbetalningen av de resultatbaserade delarna av ersättningen fördelas

över samma tidsperiod som anges i första stycket

21 § Ett fondbolag ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reglerad

personal på en sammanvägd bedömning av den anställdes resultat, den berörda

affärsenhetens eller den berörda värdepappersfondens resultat och risker samt

fondbolagets totala resultat. Vid bedömningen av den anställdes resultat ska både

finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

De finansiella och icke-finansiella kriterier som fondbolaget lägger till grund för

beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras.

Uppskjutande av rörlig ersättning

22 § Ett fondbolag ska se till att utbetalning eller överlåtelse av minst 40 procent

av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal skjuts upp och fördelas

över en lämplig tidsperiod. Perioden ska uppgå till minst tre år. När fondbolaget

beslutar om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur

länge, ska fondbolaget ta hänsyn till den innehavsperiod som rekommenderas

investerare i den berörda värdepappersfonden.

Fondbolaget ska skjuta upp minst 60 procent av den rörliga ersättningen till särskilt

reglerad personal, vars rörliga ersättning uppgår till ett särskilt högt belopp.

Fondbolaget får betala ut eller överlåta uppskjuten ersättning en gång om året,

jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjuts upp (pro rata). Den första

utbetalningen eller överlåtelsen får göras först ett år efter det att den rörliga

ersättningen beslutades.

Andelar i värdepappersfonden och andra instrument

23 § Ett fondbolag ska se till att minst 50 procent av den rörliga ersättningen

består av

1. andelar i den berörda värdepapperfonden, eller

2. instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i den

berörda värdepappersfonden.

Första stycket ska endast tillämpas på ett fondbolag vars förvaltning av värde-

pappersfonder står för minst 50 procent av den totala portfölj som fondbolaget

förvaltar.

Första stycket ska tillämpas både på rörlig ersättning som skjuts upp och på rörlig

ersättning som inte skjuts upp.

24 § Ett fondbolag ska se till att rörlig ersättning som lämnas i form av andelar i

den berörda värdepappersfonden, eller i form av instrument som uppnår

motsvarande intressegemenskap, omfattas av restriktioner som innebär att den

anställde inte får förfoga över instrumenten under minst ett år efter att äganderätten

har gått över till den anställde. Restriktionerna ska vara längre om det är motiverat

utifrån fondbolagets, den berörda värdepappersfondens eller investerarnas

FFFS 2016:26

9

långsiktiga intressen. Detta gäller oavsett om den rörliga ersättningen har skjutits

upp eller inte.

Justering av rörlig ersättning

25 § Ett fondbolag ska säkerställa att rörlig ersättning endast betalas ut, eller

övergår till den anställde, till den del det är försvarbart med hänsyn till fond-

bolagets finansiella situation och motiverat med hänsyn till den berörda värde-

pappersfondens, affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen

av ersättningen ska även kunna falla bort helt av samma skäl.

29 kap.

2 § Informationsbroschyren ska innehålla följande uppgifter om fondbolaget:

1. fondbolagets namn,

2. datum för fondbolagets bildande,

3. storleken på fondbolagets aktiekapital,

4. att fondbolaget är ett aktiebolag,

5. fondbolagets säte och huvudkontor, om kontoret finns på annan plats, och

6. namn på styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter, den verkställande

direktören, hans eller hennes ställföreträdare och de personer som har andra

ledande befattningar samt uppgifter om deras huvudsysselsättningar utanför

fondbolaget när dessa är av betydelse för bolaget.

Informationsbroschyren ska dessutom innehålla

1. en beskrivning av fondbolagets ersättningspolicy och av hur ersättningar och

förmåner beräknas och beslutas, samt uppgifter om ersättningskommitténs

sammansättning när en sådan utsetts, eller

2. en sammanfattning av ersättningspolicyn tillsammans med en upplysning om att

den information som avses i 1 finns tillgänglig på en angiven webbplats och att en

papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Om fondbolaget förvaltar andra värdepappersfonder ska informationsbroschyren

innehålla en uppräkning av dessa fonder.

5 § Informationsbroschyren ska innehålla följande uppgifter om förvarings-

institutet:

1. förvaringsinstitutets namn,

2. förvaringsinstitutets rättsliga form,

3. förvaringsinstitutets säte och huvudkontor, om kontoret finns på annan plats, och

4. en beskrivning av förvaringsinstitutets uppgifter samt de intressekonflikter som

kan uppstå.

FFFS 2016:26

10

Om förvaringsinstitutet har uppdragit åt annan att utföra förvaringsfunktioner,

enligt 3 kap. 10 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska informations-

broschyren innehålla en beskrivning av uppdraget, uppgift om vem det lämnats till

samt om vidaredelegering av uppdraget har skett enligt 3 kap. 13 § samma lag och i

så fall till vem.

Informationsbroschyren ska innehålla en beskrivning av de intressekonflikter som

kan uppstå med anledning av uppdragsavtal som anges i andra stycket.

Det ska framgå av informationsbroschyren att aktuella uppgifter enligt denna

bestämmelse tillhandahålls en investerare på begäran.

31 kap.

34 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel ska årsberät-

telsen innehålla de upplysningar som anges i 35–48 a §§.

Ersättningar

48 a § Årsberättelsen ska innehålla information om

1.

antalet anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald under

räkenskapsåret,

2. det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt

under räkenskapsåret fördelat på de kategorier av anställda som anges i 1 kap. 9 §

andra stycket 30, och

3. hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2016.

2. Bestämmelserna i 29 kap. 2 § andra stycket och 5 § ska tillämpas från och med

den 1 januari 2017.

ERIK THEDÉEN

Johan

Hemmar

FFFS 2016:26

11

Bilaga 1

Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att

lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och

behöver söka tillstånd för detta.

2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som söker tillstånd att driva

finansiell verksamhet. Med målbolag avses i denna punkt det företag som ansöker

om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den fysiska

ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: _________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar du 6 kap. 2 eller 7 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från

att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

FFFS 2016:26

12

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende

kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

1 Information om förvärvaren

1.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

FFFS 2016:26

13

Meritförteckning

1.2 Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ekonomiska förhållanden

1.3 Redogör för dina inkomster föregående och innevarande kalenderår (dels hur

stora de är, dels varifrån inkomsterna kommer), och för dina nuvarande tillgångar

och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden. Uppge

även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

Beskriv ägarkedjan

1.4 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.5 Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell finansiell företagsgrupp efter

förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över mål-

bolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS 2016:26

14

Uppdrag i styrelse och ledning

1.6 Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör

eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Ägande som innebär kontroll

1.7 Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som

anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Innehav i

procent

Nära anhöriga med ägarandelar

1.8 Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i målbolaget, eller i ett annat

företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som

du har gemensamt hushåll med.

Gemensamma intressen

1.9 Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse med följande personer,

som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

FFFS 2016:26

15

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.10 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.11 Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 1.11 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

FFFS 2016:26

16

1.12 Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit

ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft

kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.11 och 1.12, redogör för

omständigheterna:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar

ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägar-

andelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker

från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga

rösträtter.

FFFS 2016:26

17

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga

finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras värde och

vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker

detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS 2016:26

18

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

– när ägandet innebär kontroll2 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när

ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till mål-

bolaget om det behövs.

2. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

2 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2016:26

19

3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:26

20

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska

bifogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är

folkbokförd i Sverige:

en vidimerad kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 1.1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 1.2.

En beskrivning eller en

skiss över hela

ägarkedjan, före och

efter förvärvet, enligt

avsnitt 1.4.

En beskrivning av den

eventuella grupp, som

anges i avsnitt 1.5.

En dokumentation som

styrker finansieringen

av förvärvet, enligt

avsnitt 3.1.

En affärsplan och

information, som anges

i avsnitten 4.1 och 4.2.

FFFS 2016:26

21

Bilaga 2

Ansökan ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att

lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett

finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som söker

tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i denna punkt det

företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvaren avses i

punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva

verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: __________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar företaget 6 kap. 2, 6 eller 7 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att

undantas från att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

FFFS 2016:26

22

Om ni svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om företaget tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett

annat ärende, kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter

som avses.

1 Information om förvärvaren

Uppgifter om företaget

1.1 Företagets fullständiga namn:________________________________________

Organisationsnummer./

registreringsnummer:_________________________________________________

Adress till huvudkontoret: ___________________________________________

Telefonnummer:

___________________________________________

1.2 Ange förvärvarens verksamhet:

1.3 Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

Ekonomiska förhållanden

1.4 Bifoga den senast fastställda årsredovisningen.

FFFS 2016:26

23

1.5 Om möjligt, uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag.

Styrelse- och ledningspersoner

1.6 Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt den-

nes ställföreträdare.

Namn Personnummer

alternativt

födelsedatum

Position i styrelse och

befattning

1.7 Samtliga personer som anges under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 3.

Beskriv ägarkedjan

1.8 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.9 Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell finansiell företagsgrupp efter

förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över mål-

bolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller mot-

svarande utländsk myndighets tillsyn.

FFFS 2016:26

24

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

Gemensamma intressen

1.10 Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse med följande

personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.11 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.12 Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

Ja

Nej

FFFS 2016:26

25

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruk-

tion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.12, redogör för omständig-

heterna kring detta:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägar-

andelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal

ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter

avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till

samtliga rösträtter.

FFFS 2016:26

26

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till

samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras

värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation

som styrker detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS 2016:26

27

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll3 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller

– när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2

nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över

målbolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller

följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till

målbolaget om det behövs.

2. En kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företagsgrupp.

3. En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företags-

grupp ska prognoser även lämnas för gruppen.

3 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2016:26

28

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent

eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företagsgrupp, och

4. en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men

fortfarande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

FFFS 2016:26

29

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:26

30

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska

bifogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Ett registreringsbevis som

är högst två månader

gammalt, enligt avsnitt 1.3.

Fastställd årsredovisning

för det senaste

räkenskapsåret, som anges i

avsnitt 1.4.

Bilaga 3 för samtliga

personer, enligt avsnitt 1.6.

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

som anges i avsnitt 1.8.

En beskrivning av eventuell

grupp enligt avsnitt 1.9.

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, som anges i

avsnitt 3.1.

En affärsplan och

information enligt avsnitten

4.1–4.3.

FFFS 2016:26

31

Bilaga 3

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till

ett fondbolag

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant,

verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna

Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägar-

prövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 2.

En prövning ska ske i följande situationer:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett

finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker

om tillstånd att driva finansiell verksamhet.

3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes

ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta

anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn:

_________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________

FFFS 2016:26

32

Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)?

_____________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen och befattning i ägarföretaget avser prövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du

avser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

FFFS 2016:26

33

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2.

Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ledningspersonens anseende

3. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 3 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

4. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

FFFS 2016:26

34

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständig-

heterna kring detta.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:26

35

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan

Följande dokument ska

bifogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange

skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.

FFFS 2016:26

36

Bilaga 4

Ansökan/anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföre-

trädare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget

ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i

en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive

organisationsnummer)?

_________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

FFFS 2016:26

37

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du

avser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

FFFS 2016:26

38

Anställning och uppdrag i styrelse samt ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd

till styrelsemedlem. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive org.

nr)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav

eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl.

organisationsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som lednings-

prövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det

företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som

du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2016:26

39

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina

övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för

hur dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 8 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

Ja

Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS 2016:26

40

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständig-

heterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:26

41

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska

bifogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.