FFFS 2016:28

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse;

beslutade den 10 oktober 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § 54 försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) att bilagorna 1 a–2 a till Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse ska ha följande lydelse.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 november 2016.

ERIK THEDÉEN

Monika

Reinholdsson

FFFS 2016:28

Utkom från trycket

den 14 oktober 2016

FFFS 2016:28

2

Bilaga 1 a

Ansökan ägarprövning – fysisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med förvärv avses förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

eller ägande i det företag som ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen att driva försäkringsrörelse.

Med målbolag avses det företag som ansöker om tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller det företag som förvärvet

avser.

Med förvärvare avses den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd

att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller som

ansöker om tillstånd enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen att förvärva ett

målbolag.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Avser prövningen

Ƒ

tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), eller

Ƒ

tillstånd till förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

2. Ange förvärvarens namn (inklusive personnummer eller motsvarande)

3. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer)

4. Finns det ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn som påverkas av

förvärvet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)?

FFFS 2016:28

3

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företagets namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

2 Information om förvärvaren

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Hemadress:

Telefonnummer:

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en

vidimerad kopia av identitetshandling

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller

motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Hemadress:

Telefonnummer:

Nationalitet:

Passnummer:

Eventuell tidigare

nationalitet:

Eventuellt tidigare

namn:

2.2 Undantag från att lämna viss information

Ansöker du om undantag enligt 10 kap. 9 § från att lämna viss information?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2016:28

4

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

2.3 Cv

Bifoga ett cv där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfa-

renhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning (t.ex.

högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys), tids-

period, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det

framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsupp-

gifter och tidsperiod.

2.4 Ekonomiska förhållanden

Redogör för

– dina inkomster för föregående och innevarande kalenderår (inklusive varifrån

inkomsterna kommer),

– dina nuvarande tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier

och andra åtaganden, och

– om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

FFFS 2016:28

5

2.6 Uppdrag i styrelse och ledning

Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör

eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Företag

(inklusive

organisations-

nummer)

Verksamhetens art Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

2.7 Ägande som innebär kontroll

Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som

anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 3.

Företag

(inklusive

organisations-

nummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Innehav i

procent

2.8 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Har du en nära anhörig som äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag,

som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget?

Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar

och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2016:28

6

2. Finns det andra finansiella relationer mellan dina nära anhöriga?

܆

Ja

܆

Nej

3.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för

omständigheterna:

2.9 Gemensamma intressen

Har du någon form av gemensamt intresse med någon eller några av personerna

nedan, som kan påverka inflytandet i målbolaget?

– Annan aktieägare,

– Annan röstberättigad,

– Annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– Verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för detta:

2.10 Intressekonflikter

Uppstår det i och med förvärvet någon eller några eventuella intressekonflikter?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2016:28

7

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

2.11 Förvärvarens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt a?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2016:28

8

2. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i ett skiljenämndsförfarande eller

en civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller närings-

verksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständig-

heterna:

FFFS 2016:28

9

3 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska

anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar

före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antalet rösträtter avviker från

antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga

rösträtter.

3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag.

3.3 Förvärvets syfte

Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3.4 Finansiering av förvärvet

1. Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga

finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde och vem

de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker

detta.

FFFS 2016:28

10

2. Ange om du har något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för omständigheterna:

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

– när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § i årsredovisningslagen (1995:1554)

(4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när

ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoriteten av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets styrelse,

eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

FFFS 2016:28

11

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att skjuta till kapital till

målbolaget om det behövs.

2. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) solvensberäkning.

3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka

a) sammansättning i styrelse och företagsledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men inte innebär kontroll

Om förvärvet innebär att ägandet är kvalificerat, men inte innebär att kontroll

uppnås över målbolaget ska följande uppgifter bifogas

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

5 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:28

12

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd

i Sverige: en vidimerad

kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 2.1

Cv, som anges i avsnitt

2.3

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

enligt avsnitt 2.5

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, enligt avsnitt

3.4

En affärsplan och

information, enligt avsnitt

4.1 och 4.2

FFFS 2016:28

13

Bilaga 1 b

Ansökan ägarprövning – juridisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med förvärv avses förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

eller ägande i det företag som ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen att driva försäkringsrörelse.

Med målbolag avses det företag som ansöker om tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller det företag som förvärvet

avser.

Med förvärvare avses den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd

att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller som

ansöker om tillstånd enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen att förvärva ett mål-

bolag.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Avser prövningen

Ƒ

tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 1 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), eller

Ƒ

tillstånd till förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

2. Ange förvärvarens namn (inklusive personnummer eller motsvarande)

3. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer)

4. Finns det ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn som påverkas av

förvärvet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)?

FFFS 2016:28

14

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företagets namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

2 Information om förvärvaren

2.1 Uppgifter om företaget

Företagets namn:

Organisationsnummer

eller motsvarande:

Adress:

Telefonnummer:

Företagets

verksamhet:

2.2 Registreringsbevis

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

2.3 Ekonomiska förhållanden

1. Lämna uppgifter om de ekonomiska förhållandena enligt något av följande tre

alternativ

a) bifoga den senast fastställda årsredovisningen om sådan finns,

b) om fastställd årsredovisning saknas, bifoga balans- och resultaträkning för det

senaste året, eller

c) om balans- och resultaträkning saknas för det senaste året, bifoga en proforma

balans- och resultaträkning för de kommande tre åren.

2. Om kreditbetyg finns, bifoga detta.

FFFS 2016:28

15

2.4 Styrelse- och ledningspersoner

1. Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes

ställföreträdare.

Namn Personnummer

(alt. födelsedatum)

Position eller

befattning

2. Samtliga personer som anges ovan ska fylla i och skriva under bilaga 1 c.

2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

2.6 Beskriv eventuell grupp

Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell grupp, enligt definitionen i 19 kap.

försäkringsrörelselagen (2010:2043), efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över

målbolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett försäkringsholdingföretag,

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS 2016:28

16

2.7 Gemensamma intressen

Har du någon form av gemensamt intresse med någon eller några av personerna

nedan, som kan påverka inflytandet i målbolaget?

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för detta:

2.8 Intressekonflikter

Uppstår det i och med förvärvet någon eller några eventuella intressekonflikter?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

FFFS 2016:28

17

2.9 Förvärvarens anseende

1. Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företags-

rekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

c) fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

2. Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1, redogör för omständigheterna

kring detta:

FFFS 2016:28

18

3 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar

ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal

ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter

avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till

samtliga rösträtter.

3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag.

3.3 Förvärvets syfte

Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår

av 4.1.1 a.

3.4 Finansiering av förvärvet

1. Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till

samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde

och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som

styrker detta.

FFFS 2016:28

19

2. Finns det något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller

finansiering av förvärvet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för omständigheterna:

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § i årsredovisningslagen (1995:1554)

(4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller

– när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2

nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets

förvaltnings- lednings- eller tillsynsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller

följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

FFFS 2016:28

20

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till

målbolaget om det behövs.

2. En solvensberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före

förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med

förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043).

3. En specificerad lista över väsentliga riskkoncentrationer och stora exponeringar

som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt

företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt

definitionen i 19 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska prognoser även

lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) solvensberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och företagsledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20

procent eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en solvensberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före

förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med

förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), och

4. en specificerad lista över väsentliga riskkoncentrationer och stora exponeringar

som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt

företag.

FFFS 2016:28

21

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men fort-

farande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

5 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:28

22

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Ett registreringsbevis som

är högst två månader

gammalt, enligt avsnitt 2.2

Fastställd årsredovisning

eller motsvarande för det

senaste räkenskapsåret, som

anges i avsnitt 2.3

Kreditbetyg, som anges i

avsnitt 2.3

Bilaga 1 c för samtliga

personer, enligt avsnitt 2.4

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

som anges i avsnitt 2.5

En beskrivning av en

eventuell grupp, som anges

i avsnitt 2.6

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, enligt avsnitt 3.4

En affärsplan och

information, som anges i

avsnitt 4.1–4.3

FFFS 2016:28

23

Bilaga 1 c

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett

försäkringsföretag

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med målbolag avses det företag som ansöker om tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen eller det företag som förvärvet

avser.

Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer)

2. Ange det ägarföretag i vilket du ska prövas som styrelsemedlem, verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)

3. Är ägarföretaget ägare till ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, ange vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företagets namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

FFFS 2016:28

24

1.3 Position eller befattning

Vilken position eller befattning i ägarföretaget avser prövningen?

Ƒ

styrelseordförande

Ƒ

styrelseledamot

Ƒ

styrelsesuppleant

Ƒ

verkställande direktör

Ƒ

verkställande direktörens ställföreträdare

Avser prövningen en arbetstagarrepresentant?

܆

Ja

܆

Nej

2 Information

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Hemadress:

Telefonnummer:

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en

vidimerad kopia av identitetshandling

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller

motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Hemadress:

Telefonnummer:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare

nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

FFFS 2016:28

25

2.2 Cv

Bifoga ett cv där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivs-

erfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning

(t.ex. högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys),

tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det

framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbets-

uppgifter och tidsperiod.

2.3 Ledningspersonens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 1 a?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2016:28

26

2. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för

omständigheterna kring detta.

FFFS 2016:28

27

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:28

28

Checklista – dokument som ska bifogas

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd

i Sverige: en vidimerad

kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 2.1.

Cv, som anges i avsnitt

2.2.

FFFS 2016:28

29

Bilaga 2 a

Ansökan/anmälan – lämplighetsprövning av

ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna

svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan dock lämnas i separata

bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från

t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och

företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

Ange det företag som prövningen avser (inklusive organisationsnummer)

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Företag:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

1.3 Position eller befattning

Vilken position eller befattning i företaget avser prövningen?

Ƒ

styrelseordförande

Ƒ

styrelseledamot

Ƒ

Styrelsesuppleant

Ƒ

verkställande direktör

Ƒ

verkställande direktörens ställföreträdare

Ƒ

ansvarig för riskhanteringsfunktionen

Ƒ

ansvarig för funktionen för regelefterlevnad

Ƒ

ansvarig för internrevisionsfunktionen

Ƒ

ansvarig för aktuariefunktionen*

FFFS 2016:28

30

* Den person som ansvarar för aktuariefunktionen ska dessutom uppfylla de

särskilda villkor för behörighet som framgår av 9 kap. 9–15 §§.

Avser prövningen en arbetstagarrepresentant?

܆

Ja

܆

Nej

Ange om du redan har lämplighetsprövats av Finansinspektionen för en annan

position/befattning i det nu aktuella företaget.

܆

Ja

܆

Nej

Om du svarat ja, ange position/befattning.

2 Information om personen som lämplighetsprövas

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Hemadress:

Telefonnummer:

FFFS 2016:28

31

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en

vidimerad kopia av identitetshandling

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller

motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Hemadress:

Telefonnummer:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare

nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

2.2 Anställning och uppdrag i ledning samt ansvarig för centrala

funktioner:

Ange om du är anställd eller har ett stadigvarande uppdrag, t.ex. om du är utsedd

till verkställande direktör, styrelsemedlem eller är ansvarig för en central funktion.

Ange även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive org. nr)

Verksamhetens art

Företagets

säte

Position

2.3 Cv

Bifoga ett cv där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivs-

erfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning

(t.ex. högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys),

tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det

framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbets-

uppgifter och tidsperiod.

FFFS 2016:28

32

2.4 Kvalificerat ägande

1. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

lämplighetsprövningen avser eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

2. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav

eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl.

organisationsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Innehav i

procent

2.5 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Finns det någon nära anhörig till dig som äger andelar i målbolaget, eller i ett

annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget?

Med nära anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar

och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

܆

Ja

܆

Nej

2. Finns det andra finansiella relationer mellan ovanstående?

܆

Ja

܆

Nej

3.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för

omständigheterna:

FFFS 2016:28

33

2.6 Intressekonflikter

Uppstår det, i och med den position som prövningen avser samt dina övriga

engagemang, någon eller några eventuella intressekonflikter?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

2.7 Anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 1 a?

܆

Ja

܆

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

܆

Ja

܆

Nej

FFFS 2016:28

34

2. Är du part i pågående brottmål?

܆

Ja

܆

Nej

3. Har, såvitt du känner till, du själv eller något företag där du är eller har varit

ledande befattningshavare, haft annan nyckelfunktioneller varit styrelsemedlem,

alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

܆

Ja

܆

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

܆

Ja

܆

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

܆

Ja

܆

Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

FFFS 2016:28

35

f) fått en sanktion från tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

܆

Ja

܆

Nej

4.

Om du svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för

omständigheterna:

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Person som ansökan/anmälan avser

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:28

36

Behörig firmatecknare för försäkringsföretaget

Härmed intygas att företaget har gjort en bedömning av att den person som

anmälan/ansökan avser uppfyller de krav som ställs enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 samt att

företaget har följt sitt interna regelverk för lämplighetsprövning.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning (behörig firmatecknare)

………………..………………..

Namnförtydligande

FFFS 2016:28

37

Checklista – dokument som ska bifogas lämplighetsprövning

av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Följande dokument ska

bifogas

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd

i Sverige: en vidimerad

kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 2.1

Cv, som anges i

avsnitt 2.4