FFFS 2016:36

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 21 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 12, 15, 44, 51–53, 59 och 65

förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden och 4 § 11 och 12 förord-

ningen (2007:375) om handel med finansiella instrument i fråga om Finans-

inspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 10 kap. 3–4, 10 a och 15 §§ samt 13 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 10 kap. 3 § ska utgå,

dels att nuvarande 10 kap. 8–10, 11–14 och 16 §§ ska betecknas 10 kap. 3–10 §§

och att nuvarande 13 kap. 4 § ska betecknas 13 kap. 2 §,

dels att 5 kap. 3, 7, 9, 11, 15 och 17–19 §§, 6 kap. 1 och 5–8 §§, 10 kap. 1 §, nya

10 kap. 3, 4 och 7 §§, 12 kap. 2 och 4 §§, 13 kap. 1 § samt nya 13 kap. 2 § ska ha

följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 8, 10 och 16 §§ ska sättas närmast före

10 kap. 3, 5 respektive 10 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 11 a § och 6 kap. 9 §, av följande

lydelse.

5 kap.

3 § En börs ska ha skriftliga rutiner för att utföra övervakningen och för skyldig-

heter enligt 1 § 5, att vidta åtgärder vid överträdelser, enligt de syften som avses i

12 §.

7 § En börs ska i sin marknadsövervakning kontrollera, enligt 1 § 4, att utgivare

fullgör sina skyldigheter att lämna och offentliggöra information enligt avtal

mellan börsen och utgivaren.

9 § Om inte annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruks-

förordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och

2004/72/EG ska en börs dokumentera vidtagna utredningsåtgärder enligt 1 § 1–4.

Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt

sätt i minst tio år.

Börsen ska årligen offentliggöra en rapport om övervakningen enligt 1 § 1–4.

11 § En börs ska i sin övervakning av handel och kursbildning skyndsamt infor-

mera Finansinspektionen om transaktioner i fråga om finansiella instrument som

kan misstänkas stå i strid med de författningar eller god sed som gäller på värde-

pappersmarknaden.

FFFS 2016:36

Utkom från trycket

den 28 december 2016

FFFS 2016:36

2

För de fall där det kan antas att en handelsorder eller transaktion utgör – eller har

samband med – insiderhandel eller marknadsmanipulation, eller försök till insider-

handel eller marknadsmanipulation, finns särskilda regler om rapporterings-

skyldighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

11 a § En börs ska informera Finansinspektionen snarast efter att den inlett en

process för att utreda om en konstaterad överträdelse av informationsskyldigheten,

enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, ska

leda till en åtgärd mot en emittent. Börsen ska samtidigt överlämna dokumentation

som hör till utredningen till Finansinspektionen.

Om börsen vidtar en åtgärd mot emittenten ska börsen senast dagen efter beslutet

informera Finansinspektionen om det och överlämna en kopia av beslutet till-

sammans med eventuell ytterligare dokumentation som hör till utredningen.

15 § En börs ska bedriva granskningen skyndsamt. Börsen ska informera de

utgivare vars regelbundna finansiella information är föremål för granskning.

17 § En börs ska vidta åtgärder när den upptäcker överträdelser i den regelbundna

finansiella informationen. Åtgärderna ska vara effektiva, skyndsamma och stå i

proportion till överträdelsen. Beslut om åtgärder ska offentliggöras löpande.

18 § En börs ska informera Finansinspektionen snarast efter att den inlett en

process för att utreda om en konstaterad överträdelse ska leda till en åtgärd mot en

utgivare.

Börsen ska senast den 1 mars varje år lämna en rapport om föregående års

övervakning till Finansinspektionen. Rapporten ska åtminstone innehålla

information om övervakningen, resultatet av granskningarna och information om

hur börsen har ställt upp de krav som ställs på övervakningen i 16 kap. 13 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden och i dessa föreskrifter.

Börsen ska senast den 1 mars varje år offentliggöra en rapport om föregående års

övervakning. Rapporten ska åtminstone innehålla information om övervakningen

och resultatet av granskningarna.

19 § En börs ska dokumentera sina rutiner för övervakningen. Börsen ska även

dokumentera vidtagna övervakningsåtgärder, vilket innefattar åtminstone gjorda

urval, granskningsåtgärder, kommunikation med utgivarna och åtgärder vid

konstaterade överträdelser. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick samt på

betryggande och överskådligt sätt i minst tio år.

6 kap.

1 § Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handelsplattform eller

som organiserar handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, ska organisera eller låta organisera sin

marknadsövervakning på ett sådant sätt att handel som står i strid med Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, andra författningar, insti-

tutets regler eller med god sed på värdepappersmarknaden kan upptäckas och ut-

redas.

Att organisera handel genom investeringstjänsten mottagande och vidarebefor-

dran av order syftar i dessa föreskrifter på sådan handel där en vidare kundkrets

har möjlighet att delta. Handeln ska dessutom ha en sådan omfattning och frekvens

att en fortlöpande omsättning uppkommer i instrumentet.

FFFS 2016:36

3

Reglerna i detta kapitel gäller även för en börs som driver en handelsplattform.

5 § Ett värdepappersinstitut ska i sin marknadsövervakning förfoga över tekniska

system som kontinuerligt registrerar fluktuationer i kurser och omsättning samt

indikerar avvikande handelsmönster.

Värdepappersinstitutet ska för respektive marknad eller finansiellt instrument

definiera och i det tekniska systemet införa lämpliga gränsvärden för vad som är att

anse som avvikande handelsmönster.

Om ett värdepappersinstitut som organiserar handel genom investeringstjänsten

mottagande och vidarebefordran av order, med hänsyn till verksamhetens art och

omfattning, kan bedriva en effektiv övervakning utan ett sådant tekniskt system

som anges i första stycket får övervakningen bedrivas manuellt. Värdepappers-

institutet ska dock i sin manuella övervakning ha tagit ställning till och

dokumenterat vad som är att betrakta som avvikande handelsmönster.

6 § Om inte annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

596/2014 gäller följande: Ett värdepappersinstitut ska dokumentera vidtagna

utredningsåtgärder. Gjorda iakttagelser ska sammanfattas skriftligen och vidimeras

av ansvarig marknadsövervakare. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och

på betryggande och överskådligt sätt i minst tio år.

7 § Ett värdepappersinstitut ska årligen rapportera till Finansinspektionen om hur

övervakningen har genomförts.

8 § Ett värdepappersinstitut ska skyndsamt informera Finansinspektionen om tran-

saktioner med finansiella instrument som kan misstänkas strida mot de för-

fattningar, institutets regler eller god sed som gäller på värdepappersmarknaden.

För de fall där det kan antas att en handelsorder eller transaktion utgör – eller har

samband med – insiderhandel eller marknadsmanipulation, eller försök till insider-

handel eller marknadsmanipulation, finns särskilda regler om rapporterings-

skyldighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

9 § Ett värdepappersinstitut ska informera Finansinspektionen snarast efter att det

har inlett en process för att utreda om en konstaterad överträdelse av informations-

skyldigheten, enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

596/2014, ska leda till en åtgärd mot en emittent. Värdepappersinstitutet ska

samtidigt överlämna dokumentation som hör till utredningen till Finans-

inspektionen.

Om värdepappersinstitutet vidtar en åtgärd mot emittenten ska värdepappers-

institutet senast dagen efter beslutet informera Finansinspektionen om det och

överlämna en kopia av beslutet tillsammans med eventuell ytterligare

dokumentation som hör till utredningen.

10 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för en utgivare

som har Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap.79 a §§ lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden och vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första

stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden är upptagna till handel på

eller inregistrerade vid en reglerad marknad efter ansökan av utgivaren. Bestäm-

melserna gäller även för en utgivare som har ansökt om upptagande till handel eller

inregistrering.

FFFS 2016:36

4

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b

lagen om värdepappersmarknaden som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska,

om dess värdepapper är inregistrerade vid eller upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige, tillämpa 8 §. Om värdepapperen inte är upptagna till handel på

en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, ska utgivaren dessutom

tillämpa 5 och 6 §§.

Bestämmelserna i 2, 6, 7, och 9 §§ ska tillämpas även av utgivare vars överlåtbara

värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappers-

marknaden handlas på en handelsplattform.

3 § Om utgivaren förbereder att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av

aktier eller aktierelaterade finansiella instrument i ett aktiemarknadsbolag, ska

utgivaren omedelbart underrätta börsen när det finns en skälig anledning till att

förberedelserna kommer att leda till ett sådant erbjudande.

4 § En utgivare ska även omedelbart underrätta börsen om den har informerats om

att någon kommer att lämna dess ägare ett offentligt erbjudande om förvärv av

sådana finansiella instrument som anges i 3 §.

7 § Informationen som offentliggörs enligt 5 § ska även snarast möjligt publiceras

på utgivarens webbplats. Informationen ska finnas tillgänglig på webbplatsen under

minst 3 år.

Väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information ska så snart som

möjligt offentliggöras efter det att förändringen uppstått. Detta ska ske genom

samma kanaler som användes för den ursprungliga informationen.

12 kap.

2 § När ett aktiebolag offentliggör information, enligt 4 kap. 9 § första stycket

eller 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska det följa

bestämmelserna i 10 kap. 5 och 6 §§ i dessa föreskrifter.

4

§ När ett aktiebolag lämnar information till Finansinspektionen, enligt 4 kap.

21 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska det följa bestäm-

melserna i 10 kap. 10 § i dessa föreskrifter.

13 kap.

1 § Ett svenskt aktiebolag ska anmäla handel med egna aktier som sker i

återköpsprogram, enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 596/2014, till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är

upptagna till handel.

2 § Börsen ska på sin webbplats offentliggöra uppgifter om den handel med egna

aktier som anmäls till börsen, enligt 1 § eller 4 kap. 19 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument.

FFFS 2016:36

5

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2017.

ERIK THEDÉEN

Nanny

Hiort