FFFS 2017:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad;

beslutade den 11 december 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse, och efter regeringens medgivande den

30

november 2017 (dnr Fi2017/04301/B och Fi2017/04524/B), i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot

säkerhet i bostad

dels att nuvarande 4 § ska betecknas 9 §, nuvarande 7 § ska betecknas 8 § och

nuvarande 8–11 §§ ska betecknas 10–13 §§,

dels att 2 och 5 §§ och den nya 8 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 9 § ska sättas närmast före nya 11 §,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 4, 7 och 14–16 §§, av följande lydelse,

dels att det närmast före 9 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Beräkning av

belåningsgrad och informationskrav”.

2 § I föreskrifterna ska termer och uttryck ha följande betydelse.

1. Belåningsgrad: Det aktuella totala kreditbeloppet i förhållande till bostadens

marknadsvärde.

2. Bostad: Fastighet, tomträtt eller byggnad som inte hör till fastighet, som är

avsedd för bostadsändamål för en eller två familjer och bostadsrätt eller ägar-

lägenhet som är avsedd för bostadsändamål.

3. Bostadskredit: En kredit som har lämnats till en eller flera kredittagare mot

säkerhet i form av pant eller motsvarande i bostad i Sverige.

4. Bruttoinkomst: Följande inkomster för en eller flera kredittagare som är

betalningsansvariga för nyutlåningen:

a) senast fastställda förvärvsinkomst i enlighet med 1 kap. 5 § andra stycket

inkomstskattelagen (1999:1229), och

b) andra inkomster som är säkerställda och varaktiga.

5. Högsta kreditbelopp: Det totala kreditbeloppet när det var som störst efter den

senaste värderingen.

6. Lantbruksenhet: Det som anges i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

7. Marknadsvärde: Det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning

där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet ska bedömas utan hänsyn till

spekulativa och tillfälliga förhållanden och fastställas genom en individuell

FFFS 2017:23

Utkom från trycket

den 15 december 2017

FFFS 2017:23

2

värdering. En individuell värdering ska kunna grundas på generella prisnivåer eller

köpeskilling.

8. Nyutlåning: Att lämna en ny kredit eller utöka en befintlig kredit mot säkerhet i

form av pant eller motsvarande i bostad i Sverige.

Om en kredittagare behåller en kredit, men byter ut den bostad som används som

säkerhet för krediten till en annan bostad i Sverige, ska krediten anses vara ny-

utlåning.

En kredit som lämnats mot säkerhet i form av pant eller motsvarande i bostad i

Sverige, och som vid en överlåtelse av bostaden övertas av den som förvärvar

bostaden, ska anses vara nyutlåning.

9. Skuldkvot: Det aktuella skuldkvotsgrundande kreditbeloppet, i förhållande till

den aktuella bruttoinkomsten.

10. Skuldkvotsgrundande kreditbelopp: Summan av

a) nyutlåningen, och

b) andra bostadskrediter som har lämnats till kredittagare som är betalnings-

ansvarig för nyutlåningen.

Om en bostadskredit som avses i b också har lämnats till en kredittagare som inte

är betalningsansvarig för nyutlåningen, ska dennes andel av bostadskrediten inte

räknas med. Andelen ska bestämmas utifrån antalet kredittagare.

Krediter som amorteras i enlighet med 8 § ska räknas med endast när företaget

bedömer om de krediterna ska amorteras enligt 5 §.

En bostadskredit som har lämnats mot säkerhet i en lantbruksenhet ska inte räknas

med.

11. Totalt kreditbelopp: Det totala beloppet av de krediter, inklusive nyutlåning,

som har lämnats av ett eller flera företag mot säkerhet i form av pant eller

motsvarande i samma bostad. Krediter som amorteras i enlighet med 8 § ska räknas

in i det totala kreditbeloppet endast när företaget bedömer om de krediterna ska

amorteras enligt 5 §.

4 § Ett företag ska vid nyutlåning beräkna en belåningsgrad.

Vid nyutlåning efter den 28 februari 2018 ska företaget också beräkna en skuldkvot

för fysiska personer. Företaget ska beräkna en ny skuldkvot om en eller flera av de

kredittagare som har tagit en sådan kredit inte längre ska vara betalningsansvarig

för den, och denna förändring beror på något annat än att kredittagaren har avlidit.

5 § Om belåningsgraden överstiger 50 procent, eller om skuldkvoten överstiger

450 procent, ska nyutlåningen amorteras. I 11–16 §§ finns bestämmelser om

undantag från kravet på amortering.

Amorteringsbeloppet ska bestämmas till

1. summan av de belopp som ska amorteras enligt 6 och 7 §§, eller

2. det belopp som ska amorteras enligt 8 §.

FFFS 2017:23

3

Om nyutlåningen ersätter, men inte överstiger, en eller flera krediter som tidigare

har lämnats till samma kredittagare mot säkerhet i samma bostad, får företaget

medge att nyutlåningen i stället amorteras i enlighet med villkoren för respektive

tidigare lämnad kredit. Detsamma gäller om nyutlåningen tas för att betala en

ränteskillnadsersättning som gäller en sådan tidigare lämnad kredit.

7 § Om skuldkvoten överstiger 450 procent ska den totala nyutlåningen årligen

amorteras med ett belopp som minst motsvarar en procent av det högsta kredit-

beloppet.

8 § Vid nyutlåning till en kredittagare som har en kredit som lämnades före den

1 mars 2018, och där nyutlåningen lämnas mot säkerhet i samma bostad som för

den befintliga krediten, får ett företag medge att kredittagaren – i stället för att

amortera enligt 6 och 7 §§ – amorterar nyutlåningen med minst 10 procent av

nyutlåningens ursprungliga belopp per år.

14 § Ett företag får vid nyutlåning, som lämnas för ett förvärv av en bostad, medge

undantag från sådan amortering som bestäms enligt 7 § om

1. kredittagaren sedan tidigare har en bostadskredit mot säkerhet i en annan bostad

än den som förvärvas och kredittagaren avser att lösa denna kredit, och

2. skuldkvoten överstiger 450 procent endast som en följd av krediter som ska lösas

i samband med avyttringen av den bostad som avses i 1.

Ett undantag enligt första stycket får inte medges för en längre tid än sex månader.

15 § Ett företag får vid nyutlåning medge undantag från sådan amortering som

bestäms enligt 7 § om

1. nyutlåningen lämnas för ett förvärv eller uppförande av den bostad som används

som säkerhet för krediten, och

2. avtal om förvärv eller uppförande av bostaden har ingåtts före den 1 mars 2018.

16 § Vid nyutlåning som ersätter krediter, som har lämnats före den 1 mars 2018,

med anledning av sådana ägarförändringar som varaktigt innebär att endast en

andel av bostaden byter ägare, får ett företag medge undantag från sådan

amortering som bestäms enligt 7 §. Undantaget får endast gälla den del av

nyutlåningen som inte överstiger de krediter som den ersätter.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2018.

ERIK THEDÉEN

Thomas

Eisensee