FFFS 2017:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om

handel med vissa finansiella instrument;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 10 § 3 förordningen (2016:1316) med

kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och

6 kap 1 § 61 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt

lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 och 6 §§, av följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter om

handel med finansiella instrument till Finansinspektionen och till Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Finansinspektionens rätt att få uppgifterna följer av 6 kap. 1 a § lagen (1991:980)

om handel med finansiella instrument samt 18 § första stycket lagen (2000:1087)

om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

2 § Föreskrifterna gäller för företag som

1. deltar i handeln på en reglerad marknad enligt 14 kap. lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

2. driver värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § eller 4 kap. 4 §

lagen om värdepappersmarknaden,

3. driver en reglerad marknad eller en handelsplattform med stöd av 12 kap. 2 §

eller 13 kap. 12 § andra stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, eller

4.

tillhandahåller en datarapporteringstjänst som APA-leverantör eller CTP-

leverantör med stöd av 10 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden.

För sådana transaktioner som anges i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella

instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och som avser

finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas på en reglerad

marknad eller handelsplattform, gäller 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

5 § Information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas

till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 600/2014, ska i

stället lämnas till Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Uppgifterna ska lämnas i det

format som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 av den

14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning

600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och

FFFS 2017:3

Utkom från trycket

den 30 juni 2017

FFFS 2017:3

2

format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de

arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknads-

myndigheten och de behöriga myndigheterna.

6 § När uppgifter lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(Esma) enligt 5 § tillämpas inte 3 och 4 §§.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Carl

Sehlin