FFFS 2018:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter;

beslutade den 25 juni 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 1 § förordningen (2004:17) om

finansiell rådgivning till konsumenter att 1 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter ska ha

följande lydelse.

1 kap.

2 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för näringsidkare som står under

Finansinspektionens tillsyn och som lämnar sådan finansiell rådgivning som avses i

lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Föreskrifterna och de allmänna råden gäller dock inte finansiell rådgivning som

tillhandhålls av

1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

2. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden, eller

3. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder.

Näringsidkares rådgivningsverksamhet är av varierande storlek och karaktär och de

tillhandhåller olika slag av finansiell rådgivning. Dessa föreskrifter och allmänna råd

är avsedda att ge utrymme för anpassningar till den enskilde näringsidkarens storlek

och inriktning samt till rådgivningsverksamhetens inriktning och svårighetsgrad.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2018.

FFFS 2018:11

Utkom från trycket

den 2 juli 2018

FFFS 2018:11

2

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för försäkringsförmedlare som enligt

punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution får fortsätta att utöva sådan verksamhet som avses i den

punkten efter den 1 oktober 2018.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson