FFFS 2018:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 13 november 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1–3 förordningen (1995:1600) om

årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag samt

19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. att 4 kap. 4 § och 5 kap.

11 och 23 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 § En leasegivare som med stöd av RFR 2 Redovisning för juridiska personer

redovisar ett finansiellt leasingavtal som ett operationellt leasingavtal

– får göra avskrivningar på den utleasade tillgången enligt annuitetsmetoden, även

om det inte skulle vara förenligt med IFRS 16 Leasingavtal, jfr IFRS 16 punkt 84,

och

– ska tillämpa reglerna för finansiella leasingavtal när det gäller nedskrivningar och

återföringar av nedskrivningar av den utleasade tillgången, jfr IFRS 9 punkterna

2.1.b.i, 5.5.1 och 5.5.15.b.

5 kap.

11 §

”Ränteintäkter” (post 1) ska i not specificeras uppdelade på ränteintäkter på

räntebärande värdepapper (Tillgångar, post 2 och 5), och övriga ränteintäkter.

Leasegivare ska lämna upplysning om det samlade ”räntenettot”. Med det samlade

räntenettot menas summan av

a) ränteintäkter,

b) leasingintäkter från finansiella leasingavtal enligt IFRS 16 Leasingavtal, även de

som redovisas som operationella leasingavtal,

c) räntekostnader, och

d) avskrivningar enligt plan för tillgångar som omfattas av finansiella leasingavtal

enligt IFRS 16, men som redovisats som operationella leasingavtal.

23 §1Ett onoterat värdepappersbolag vars balansomslutning för de två senaste

räkenskapsåren inte överstiger 1 000 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäk-

ringsbalken (2010:110), behöver enbart lämna upplysningar enligt följande god-

kända internationella redovisningsstandarder:

– IFRS 4 Försäkringsavtal.

– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

1 Ändringen innebär bl.a. att IAS 17 Leasingavtal tas bort.

FFFS 2018:20

Utkom från trycket

den 19 november 2018

FFFS 2018:20

2

– IFRS 13 Värdering till verkligt värde.

– IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

– IFRS 16 Leasingavtal, med de undantag och tillägg som framgår av punkt 1

avseende IFRS 16 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplysningar om

kapital.

– IAS 7 Rapport över kassaflöden.

– IAS 10 Händelser efter rapportperioden.

– IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, med de tillägg som framgår av punkt 4

avseende IAS 16 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 19 Ersättningar till anställda, med de undantag och tillägg som framgår av

punkt 1 avseende IAS 19 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om pensions-

förpliktelserna är av väsentlig storlek.

– IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser.

– IAS 23 Låneutgifter.

– IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

– IAS 38 Immateriella tillgångar, med det tillägg som framgår av punkt 6 avseende

IAS 38 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt 3 avseende

IAS 40 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Första stycket ska inte tillämpas om institutet

– upprättar eller omfattas av en koncernredovisning, eller

– har en internationell anknytning.

Institutet ska i noten som redogör för tillämpade redovisningsprinciper ange om det

har tillämpat lättnader i upplysningskraven.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på årsbokslut,

årsredovisningar och koncernredovisningar som upprättas för räkenskapsår som

inleds närmast efter den 31 december 2018, samt på delårsrapporter som upprättas

för del av sådant räkenskapsår.

ERIK THEDÉEN

Anita

Enström