FFFS 2019:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 49 förordningen (2007:572)

om värdepappersmarknaden, 10 § 2 förordningen (2016:1316) med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om

referensvärden samt 2 § förordningen (2019:424) med kompletterande bestämmelser

till EU:s prospektförordning i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 11 a kap. ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§ och 10 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 11 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för

– börser,

– clearingorganisationer,

– företag som tillhandahåller datarapporteringstjänster,

– värdepappersinstitut,

– bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

eller en handelsplattform och utgivare av sådana överlåtbara värdepapper, samt

– den som upprättar prospekt eller andra dokument enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska

offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en

reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

2 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ansökan om tillstånd (1 a kap.),

– ägar- och ledningsprövning (2 kap.),

– anmälan av vissa förvärv (2 a kap.),

– inregistrering (3 kap.),

– disciplinnämnd (4 kap.),

– marknadsövervakning vid en börs (5 kap.),

– marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut (6 kap.),

– informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper (10 kap.),

– utgivare utan säte i en stat inom EES (11 kap.),

– prospekt och andra dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/1129 (11 a kap.),

– anmälan om och offentliggörande av uppgifter om aktieinnehav (12 kap.),

– aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier (13 kap.), samt

FFFS 2019:10

Utkom från trycket

den 25 juni 2019

FFFS 2019:10

2

– att Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga uppköps-

erbjudanden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana beslut (14 kap.).

10 kap.

8 § En utgivare som ska offentliggöra information enligt 17 kap. lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden, artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 596/2014, eller dessa föreskrifter i övrigt, ska offentliggöra informationen i

enlighet med följande bestämmelser om språk.

För en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat gäller följande:

a) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel endast

på en svensk reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska.

b) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel på en

svensk reglerad marknad och på en reglerad marknad i en eller flera andra stater

inom EES, ska informationen offentliggöras dels på svenska, dels på antingen

engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de

staterna.

c) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § inte är upptagna till handel på

en svensk reglerad marknad utan endast på en reglerad marknad i en eller flera andra

stater inom EES, ska informationen offentliggöras på svenska, engelska eller på ett

språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de staterna.

d) Om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och dess överlåtbara värdepapper

enligt 1 § huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför EES, som motsvarar en

reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska eller engelska.

e) Om utgivaren har valt Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 8 § första

stycket eller 9 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden, ska informationen

offentliggöras på svenska eller engelska.

f) Om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och har tilldelats Sverige som enda

hemmedlemsstat enligt 1 kap. 9 a § första stycket lagen om värdepappersmarknaden,

ska informationen – om dess överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

handelsplats utanför EES som motsvarar en reglerad marknad – offentliggöras på

svenska eller engelska.

En utgivare som har en annan stat inom EES som hemmedlemsstat, ska offentliggöra

informationen på svenska eller engelska.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 §

lagen om värdepappersmarknaden, vars nominella värde per enhet på emissions-

dagen är eller motsvarar minst 100 000 euro, ska, oavsett vad som anges i andra och

tredje styckena, offentliggöra informationen på svenska, engelska eller på ett språk

som godtas av de behöriga myndigheterna där de överlåtbara värdepapperen är

upptagna till handel.

En utgivare får offentliggöra information på fler språk än de som föreskrivs i denna

bestämmelse. Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelserna i

andra–fjärde styckena.

Första–tredje styckena gäller inte sådan information som omfattas av 12 kap. 12 §.

FFFS 2019:10

3

11 a kap. Prospekt och andra dokument enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2017/1129

Språket i prospekt

1 § Bestämmelserna i 2–5 §§ anger vilket språk som ett prospekt, ett tillägg till

prospekt eller en prospektsammanfattning får upprättas på. De kompletterar Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

2 § Svenska är ett godtaget språk i prospekt enligt artikel 27 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2017/1129.

3 § Utöver vad som följer av artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/1129 är engelska ett godtaget språk i prospekt om

a) den som är skyldig att upprätta prospektet inte har säte i en stat inom EES och de

överlåtbara värdepapper som prospektet avser huvudsakligen handlas på en handels-

plats utanför EES som motsvarar en reglerad marknad,

b) den som är skyldig att upprätta prospektet har valt Sverige som hemmedlemsstat

enligt artikel 2 m ii i förordningen,

c) en ansökan om godkännande av prospektet har överlämnats till Finans-

inspektionen enligt artikel 20.8 i förordningen,

d) erbjudandet endast riktar sig till befintliga aktieägare eller om prospektet endast

avser upptagande till handel på en reglerad marknad och Finansinspektionen har gett

utgivaren tillstånd enligt dessa föreskrifter att på engelska offentliggöra information

enligt

1. 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

2. artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 eller

motsvarande bestämmelser före den 1 februari 2017 om upplysningar av betydelse

för bedömning av kursvärdet på värdepapperen, eller

e) prospektet avser icke-aktierelaterade värdepapper vars nominella värde per enhet

är minst en miljon kronor, och erbjudandet endast riktar sig till kvalificerade

investerare enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med

finansiella instrument.

4 § En prospektsammanfattning enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2017/1129 ska finnas tillgänglig på svenska eller, om prospektet

upprättas på engelska med stöd av 3 § e, på svenska eller engelska.

5 § Ett tillägg till prospekt enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2017/1129 ska upprättas på samma språk som prospektet.

Språket i universella registreringsdokument och andra dokument som i

vissa fall får användas i stället för prospekt

6 § Bestämmelserna i 7–9 §§ anger vilket språk som universella registrerings-

dokument, och andra dokument som i vissa fall får användas i stället för prospekt,

får upprättas på. De kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/1129.

FFFS 2019:10

4

7 § Svenska och engelska är godtagna språk i universella registreringsdokument

enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

Ett prospekt enligt artikel 10.3 i förordningen ska i sin helhet upprättas på samma

språk som ett prospekt enligt artikel 27 i förordningen och 2 och 4 §§.

8 § Sådana dokument som avses i artikel 1.4 f och 1.5 första stycket e i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ska upprättas på svenska.

Om Finansinspektionen har medgett att en erbjudandehandling enligt 2 kap. lagen

(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får upprättas på

ett annat språk än svenska får ett dokument som avses i första stycket i stället

upprättas på det språket.

9 § Sådana dokument som avses i artikel 1.4 g och 1.5 första stycket f och j v i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ska upprättas på samma

språk som ett prospekt enligt artikel 27 i förordningen och 2 och 3 §§.

Undantag

10 § Finansinspektionen kan i ett enskilt fall besluta att ett prospekt eller ett annat

dokument, eller delar av ett prospekt eller ett annat dokument, får upprättas på ett

annat språk än vad som följer av 2–4 och 7–9 §§.

Tröskelvärde för prospektskyldighet

11 § När ett erbjudande görs i en annan valuta än euro ska beräkningen av huruvida

vederlaget för erbjudna värdepapper överstiger tröskelvärdet för prospektskyldighet

enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s

prospektförordning göras på följande sätt. Vederlaget för respektive erbjudande av

värdepapper under tolv månader ska omräknas till euro enligt årsgenomsnittet för

växelkursen det kalenderår som föregår erbjudandet.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 juli 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana prospekt, erbjudandehandlingar

eller dokument som upprättats vid fusioner eller delningar som omfattas av punkt 2

i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:415) om ändring i

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

ERIK THEDÉEN

Lina Berwick