FFFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 21 maj 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1 förordningen (1995:1600) om års-

redovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag att 6 kap. 4 §

och 8 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25)

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

6 kap.

4 § De uppgifter som framgår av artiklarna 92.3 d och f, 436, 437 b och 438 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag, samt av 8 kap. 8 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, ska lämnas i kapitaltäcknings-

analysen. De uppgifter som framgår av bilaga 4 i kommissionens genomförande-

förordning (EU) nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska standarder för

genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbas som gäller för

institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ska

lämnas i analysen.

Uppgifterna ska avse institutet och i förekommande fall dess konsoliderade situation

enligt artikel 18 samma förordning. Det ska tydligt framgå vilken information som

gäller institutet och vilken information som gäller den konsoliderade situationen.

Övriga uppgifter som ska lämnas enligt förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepappersföretag, kan lämnas i årsredovisningen. Om

uppgifterna lämnas i årsredovisningen bör de finnas i kapitaltäckningsanalysen. Om

uppgifterna lämnas på en annan plats i årsredovisningen, ska kapitaltäcknings-

analysen innehålla en hänvisning dit.

I kapitaltäckningsanalysen ska det för ett finansiellt konglomerat lämnas uppgifter

dels om kapitalbasen och kapitalkravet, dels vilken av de metoder som anges i 5 kap.

4 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, som har

använts för beräkningen.

Allmänna råd

Även redogörelsen för ett företags totala kapitalbaskrav och kapitalbas enligt

de allmänna råden till 8 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om tillsynskrav och

kapitalbuffertar, bör lämnas i kapital-

täckningsanalysen.

FFFS 2019:2

Utkom från trycket

den 27 maj 2019

FFFS 2019:2

2

8 kap.

4 § Ett institut ska i delårsrapporten lämna uppgifter om väsentliga förändringar av

kapitalbasen eller av kapitalbaskraven sedan föregående räkenskapsår.

Institutet ska även lämna de uppgifter som anges i 8 kap. 4–8 §§Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

I delårsrapporten får det även ingå andra uppgifter som enligt samma föreskrifter

ska, eller får, lämnas oftare än årligen. Om sådana uppgifter lämnas utanför

delårsrapporten, ska delårsrapporten innehålla en uppgift om var informationen

finns.

Första–tredje styckena ska tillämpas på uppgifter dels för institutet, dels för en

konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Detta gäller om institutet

enligt 6 kap. 3 § har skyldighet att lämna motsvarande uppgifter för den konsoli-

derade situationen.

Allmänna råd

Även redogörelsen för ett företags totala kapitalbaskrav och kapitalbas enligt

de allmänna råden till 8 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om tillsynskrav och

kapitalbuffertar, bör ingå i delårsrapporten.

______________________________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 15 juni 2019.

ERIK THEDÉEN

Sara Martinussen