FFFS 2019:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar;

beslutade den 21 maj 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 1 § 9 och 56 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden, 5 § 20 förordningen (2013:587) om förvaltare av alter-

nativa investeringsfonder, 18 § 36 förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

samt 16 § 1–3, 6, 9, 10 och 14, 17 § 2 och 3, 18 § 2 och 3, 6–12 förordningen

(2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar samt 6 § 4 förordningen

(1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapital-

buffertar

dels att 3 kap. 2–5 och 7–10 §§ samt 5 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 3 kap. 6 § ska betecknas 3 kap. 2 §, 3 kap. 11 § ska betecknas

3 kap. 3 §, 3 kap. 12 § ska betecknas 3 kap. 4 §, och 8 kap. 1–10 §§ ska betecknas

8 kap. 2–11 §§,

dels att rubriken till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsyns-

krav och kapitalbuffertar, 1 kap. 2–6 §§, 2 kap. 3 och 4 §§, den nya 3 kap. 3 §, de

nya 8 kap. 2, 4, 7 och 9–11 §§, 9 kap. 1 § samt rubriken till 4 kap. ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 1 § ska sättas närmast före 8 kap. 2 § och att

rubriken närmast före 8 kap. 3 § ska sättas närmast före 8 kap. 4 §,

dels att det ska införas tre nya paragrafer i föreskrifterna, 3 kap. 5 §, 4 kap. 2 § och

8 kap. 1 § samt närmast före 8 kap. 1 § en ny rubrik, av följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar,

6. värdepappersbolag,

7. betalningsinstitut, och

8. Svenska skeppshypotekskassan.

Ett företag enligt första stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av

företagets konsoliderade situation, enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013

FFFS 2019:6

Utkom från trycket

den 27 maj 2019

FFFS 2019:6

2

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat

finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av

det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets

konsoliderade situation.

3 § Ett företag som ingår i konsolideringen enligt artikel 18 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, behöver inte

tillämpa 8 kap. 4–8 §§ på individuell nivå.

4 § För ett betalningsinstitut gäller endast bestämmelserna om kapitalbas i 3 kap.

1–3§§.

5 § För Svenska skeppshypotekskassan gäller inte bestämmelserna om

– stora exponeringar i 5 kap.,

– offentliggörande av information i 8 kap. 1 och 6 §§, och

– dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess i

10 kap.

6 § Föreskrifterna är indelade i följande tio kapitel:

– Tillämpningsområde och definitioner (1 kap.),

– Konsoliderad situation (2 kap.),

– Kapitalbas och kapitalbaskrav (3 kap.),

– Kreditrisk (4 kap.),

– Stora exponeringar (5 kap.),

– Likviditet (6 kap.),

– Rapportering (7 kap.),

– Offentliggörande av information (8 kap.),

– Kapitalbuffertar (9 kap.), och

– Dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess

(10 kap.).

2 kap.

3 § Om det finns sådana ägarintressen som avses i artikel 18.5 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska konso-

lidering ske enligt kapitalandelsmetoden. Finansinspektionen kan besluta om att

konsolidering i stället görs genom fullständig konsolidering eller proportionell

konsolidering (klyvningsmetoden).

Andra former av kapitalbindningar som avses i artikel 18.5 konsolideras inte.

Finansinspektionen kan dock besluta om att konsolidering ska ske genom fullständig

konsolidering, proportionell konsolidering (klyvningsmetoden) eller kapitalandels-

metoden om det finns särskilda skäl.

4 § Ett företag som avses i artikel 18.6 i förordning (EU) om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag konsolideras inte. Finansinspektionen kan

dock besluta om att konsolidering ska ske genom fullständig konsolidering,

proportionell konsolidering (klyvning) eller kapitalandelsmetoden om det finns

särskilda skäl.

FFFS 2019:6

3

3 kap.

3 § Ett företag ska till och med den 31 december 2021 tillämpa en procentsats på 0

procent, enligt artikel 486.6 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

5 § Ett företag som emitterar kapitalinstrument som ska inkluderas i kapitalbasen

ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast samma dag som

emissionen äger rum.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

– namn på utfärdaren,

– syftet med emissionen,

– utfärdarens position i den konsoliderade situationen,

– vilken nivå i den konsoliderade situationen som instrumentet ska inkluderas på,

– om instrumentet ges ut externt eller internt inom den konsoliderade situationen,

– typ av instrument,

– datum för emissionen,

– belopp som emitteras och i vilken valuta, samt

– under vilket lands lagstiftning instrumentet ges ut.

Kravet i första stycket gäller inte emissioner av instrument som omfattas av

tillståndsplikt enligt artikel 26.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

Allmänna råd

Om en sådan emission som avses i första stycket innehåller komplexa

villkor, och/eller nya villkor i förhållande till tidigare emissioner, bör

företaget dessutom anmäla detta i förväg till Finansinspektionen. En sådan

föranmälan bör göras i god tid innan emissionen är planerad att äga rum, och

den bör innehålla information om de komplexa och/eller nya villkoren i

fråga.

4 kap. Kreditrisk

2 § Ett företag ska, när det tillämpar artikel 178.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, senast den 31 december

2020 använda följande trösklar för att bedöma hur väsentlig en förfallen

kreditförpliktelse är:

1. För exponeringar mot hushåll är väsentlighetströskelns absoluta komponent 1 000

kronor och den relativa komponenten 1 procent.

2. För andra exponeringar än exponeringar mot hushåll är väsentlighetströskelns

absoluta komponent 5 000 kronor och den relativa komponenten 1 procent.

FFFS 2019:6

4

8 kap.

Upplysningskravens omfattning

1 § Bestämmelser om omfattningen av den information som ett företag ska

offentliggöra finns i artikel 431 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

Allmänna råd

Ett företag bör, när det tillämpar artikel 431.3 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, på ett samlat sätt

redogöra för företagets totala kapitalbaskrav och kapitalbas. Uppgifterna bör

lämnas både i kronor och i procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp. Med

totalt riskvägt exponeringsbelopp avses summan av de riskvägda

exponeringsbelopp som följer av artiklarna 92.3, 458.2 och 459 i

tillsynsförordningen, och 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag.

Företaget bör i redogörelsen särredovisa åtminstone följande poster:

– Kapitalbaskrav enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

– Övrigt kapitalbaskrav (pelare 2).

– Kombinerat buffertkrav enligt 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapital-

buffertar.

I redogörelsen bör företaget även redovisa

– summan av posterna enligt andra stycket (totalt kapitalbaskrav), och

– företagets kapitalbas enligt del två i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2 § Den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 435–455 i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, och

enligt 3 § första stycket, ska finnas tillgänglig på ett företags webbplats.

Om företaget inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen på

annat sätt till allmänheten.

4 § Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra åtminstone följande information

om kapitalbasen:

1. kärnprimärkapital,

2. övrigt primärkapital,

3. supplementärkapital, och

4. total kapitalbas.

Informationen ska lämnas på det sätt som framgår av bilaga 4 till kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska

standarder för genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbas

som gäller för institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013.

FFFS 2019:6

5

7 § Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra information om kapitalrelationer

och kapitalbuffertar enligt bilaga 4 till kommissionens genomförandeförordning nr

1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska standarder för genomförande med

avseende på de upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

9 § Den information som ska offentliggöras enligt 4–8 §§ ska avse förhållanden per

balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Informationen ska

offentliggöras så snart som möjligt, dock senast två månader efter balansdagen. Det

ska framgå av informationen att den offentliggörs enligt dessa föreskrifter.

10 § Den information som ska offentliggöras enligt 4–8 §§ ska finnas tillgänglig på

företagets webbplats. Om företaget endast offentliggör informationen i sin års-

redovisning, koncernredovisning eller sina delårsrapporter ska även dessa dokument

finnas tillgängliga på företagets webbplats. Om företaget inte har en webbplats ska

det kunna tillhandahålla informationen till allmänheten på annat sätt.

11 § Om ett företag offentliggör information enligt 4–8 §§ vid samma tidpunkt som

den årliga informationen som ska offentliggöras i samband med årsredovisningen

eller koncernredovisningen, enligt artikel 433 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska informationen offentlig-

göras senast fyra månader efter balansdagen.

9 kap.

1 § Små och medelstora värdepappersbolag undantas från kravet på att upprätthålla

en kontracyklisk kapitalbuffert enligt 6 kap.1 och 2 §§ lagen (2014:966) om kapital-

buffertar.

Med små och medelstora företag, enligt första stycket, avses företag som sysselsätter

färre än 250 personer och har en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner

euro per år, beräknad enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den

6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 15 juni 2019.

ERIK THEDÉEN

Sara Martinussen