Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1970-03-06
Ändring införd
SFS 1970:68 i lydelse enligt SFS 2011:465
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Finansinspektionen ska övervaka att Svenska skeppshypotekskassan i sin verksamhet följer de författningar och reglementen och föreskrifter i övrigt som gäller för dess verksamhet.

[S2]Inspektionen ska också i övrigt följa Svenska skeppshypotekskassans verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på institutets säkerhet eller annars är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten. Förordning (2011:465).

2 §  Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av handlingar, som Svenska skeppshypotekskassan enligt 6 § ska sända till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen får vid särskild undersökning eller på annat sätt. Förordning (2011:465).

3 §  Finansinspektionen har rätt att kalla till extra sammankomst eller stämma och till sammanträde med Svenska skeppshypotekskassans styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara och delta i överläggningarna vid sammankomst eller stämma eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen. Förordning (2011:465).

4 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur Svenska skeppshypotekskassans räkenskaper ska föras samt om förvaring och inventering av värdehandlingar. Förordning (2011:465).

5 §  Finansinspektionen kan vid behov förordna en revisor att med övriga revisorer deltaga i granskningen av föreningsstyrelses förvaltning samt förenings räkenskaper. Inspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor. Förordning (1992:1463).

6 §  Svenska skeppshypotekskassan ska på den tid och det sätt som Finansinspektionen bestämmer

 1. hålla institutets kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,
 2. upprätta och till inspektionen lämna översikter, som visar institutets tillgångar och skulder, samt uppgifter om de räntesatser som gällt för upp- och utlåning,
 3. till inspektionen lämna kopia av förvaltningsberättelsen tillsammans med reslutat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen med tillhörande handlingar,
 4. meddela alla de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande institutet som inspektionen begär. Förordning (2011:465).

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område
 • FFFS 2016:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter
 • FFFS 2014:14: Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

7 §  Har Svenska skeppshypotekskassan fattat beslut som står i strid med lag eller reglemente, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har ett sådant beslut redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra rättelse om det är möjligt. Förordning (2011:465).

8 §  Finansinspektionen får meddela erinringar i fråga om Svenska skeppshypotekskassans verksamhet även om avvikelse från lag eller reglemente inte skett. Förordning (2011:465).

9 §  Förening skall till revisor som har förordnats enligt 5 § utge ersättning med belopp som Finansinspektionen bestämmer. Förordning (1992:1463).

Ändringar

Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan

Ändring, SFS 1971:972

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1975:4

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1989:1100) om ändring i kungörelsen (1970:68) om tillsyn över landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1992:1463) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1537) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:4) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-02-01

Förordning (2003:850) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2011:465) om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

Omfattning
ändr. författningssrubr., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-11-01