FFFS 2020:32

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar;

beslutade den 15 december 2020.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 1 § 56 förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden, 6 § 4 förordningen (1970:68) om tillsyn över Svenska

skeppshypotekskassan, 16 § 1, 4, 6 och 14, 18 § 2 och 10–12 samt 19 § 1

förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav

och kapitalbuffertar

dels att 4 kap. 1 § och 8 kap. 6–11 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken före 8 kap. 4 § ska utgå,

dels att nuvarande 4 kap. 2 § ska betecknas 4 kap. 1 §,

dels att 1 kap. 1, 3, 5 och 6 §§, 3 kap. 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap. 2, 4 och 5 §§ samt 9 kap.

4–6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 11 kap., fyra nya paragrafer, 2 kap. 5 §, 9 kap.

9–11 §§ samt närmast före 8 kap. 5 § och 9 kap. 9 § nya rubriker av följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning

(EU) nr 648/2012.

I föreskrifterna finns även bestämmelser om vilka uppgifter ett finansiellt holding-

företag, eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska lämna till Finansinspektionen

i samband med att det ansöker om godkännande eller undantag från kravet på

godkännande enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag.

3 § Ett företag som ingår i konsolideringen enligt artikel 18 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, behöver inte

tillämpa 8 kap. 4 § på individuell nivå.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet

att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag,

om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och

2006/49/EG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878.

FFFS 2020:32

Utkom från trycket

den 21 december 2020

FFFS 2020:32

2

5 § För Svenska skeppshypotekskassan gäller inte bestämmelserna om

– stora exponeringar i 5 kap.,

– offentliggörande av information i 8 kap. 1 och 4 §§, och

– dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess i

10 kap.

6 § Föreskrifterna är indelade i följande tolv kapitel:

– Tillämpningsområde och definitioner (1 kap.),

– Konsoliderad situation (2 kap.),

– Kapitalbas och kapitalbaskrav (3 kap.),

– Kreditrisk (4 kap.),

– Stora exponeringar (5 kap.),

– Likviditet (6 kap.),

– Rapportering (7 kap.),

– Offentliggörande av information (8 kap.),

– Kapitalbuffertar (9 kap.),

– Dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess

(10 kap.),

– Innehåll i ansökningar för finansiella holdingföretag och blandade finansiella

holdingföretag (11 kap.).

2 kap.

5 § Bestämmelser om att Finansinspektionen får besluta om fullständig konsoli-

dering eller proportionell konsolidering (klyvning) i andra fall än enligt 1–4 §§ finns

i artikel 18.8 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

värdepappersbolag.

3 kap.

5 § Ett företag som emitterar kapitalinstrument som ska inkluderas i kapitalbasen

ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast samma dag som

emissionen äger rum.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

– namn på utfärdaren,

– syftet med emissionen,

– utfärdarens position i den konsoliderade situationen,

– vilken nivå i den konsoliderade situationen som instrumentet ska inkluderas på,

– om instrumentet ges ut externt eller internt inom den konsoliderade situationen,

– typ av instrument,

FFFS 2020:32

3

– datum för emissionen,

– belopp som emitteras och i vilken valuta, samt

– under vilket lands lagstiftning instrumentet ges ut.

Kravet i första stycket gäller inte för emissioner av instrument som omfattas av

tillståndsplikt eller underrättelseskyldighet enligt artikel 26.3 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Allmänna råd

Om en sådan emission som avses i första stycket innehåller komplexa villkor

eller nya villkor i förhållande till tidigare emissioner, bör företaget dessutom

anmäla detta i förväg till Finansinspektionen. Företaget bör göra en sådan

föranmälan i god tid innan emissionen är planerad att äga rum, och den bör

innehålla information om de komplexa eller nya villkoren i fråga.

6 kap.

1 § Ett företag och alla eller några av dess dotterföretag får avstå från att tillämpa

artiklarna 412 och 413 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kredit-

institut och värdepappersföretag i det fall som avses i artikel 8.2 förordningen.

För detta krävs att företaget skriftligt anmäler till Finansinspektionen vilka företag

som ingår i likviditetsundergruppen. I sin anmälan ska företaget även intyga

1. att villkoren i artiklarna 8.1 a–8.1 d i förordningen är uppfyllda, och

2. att rättsutlåtande finns om att villkoren i artiklarna 8.1 c och 8.1 d i förordningen

är uppfyllda.

8 kap.

1 § Bestämmelser om omfattningen av den information som ett företag ska

offentliggöra finns i artikel 431 i.

Allmänna råd

Företaget bör när det tillämpar artikel 431.3 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, redogöra för sitt

totala kapitalbaskrav och sin kapitalbas på ett samlat sätt. Redogörelsen bör

avse både det riskbaserade kapitalbaskravet och bruttosoliditetskravet, och

vara uppställd på det sätt som anges nedan.

Riskbaserat kapitalbaskrav

Företaget bör lämna uppgifterna både i kronor och i procent av totalt riskvägt

exponeringsbelopp. Med totalt riskvägt exponeringsbelopp avses det risk-

vägda exponeringsbelopp som följer av artikel 92.3 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

FFFS 2020:32

4

Företaget bör i redogörelsen särredovisa åtminstone följande poster:

1. Kapitalbaskrav enligt artikel 92.1 a–c i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2. Särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § 2 lagen (2014:968) om särskild

tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-krav).

3. Kombinerat buffertkrav enligt 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapital-

buffertar.

4. En underrättelse enligt 2 kap. 1 c § lagen (2014:968) om särskild tillsyn

över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-vägledning).

I redogörelsen bör företaget även redovisa

– summan av posterna 1–4 (total lämplig kapitalbasnivå), och

– företagets kapitalbas enligt del två i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Kapitalbaskrav som avser bruttosoliditet

Uppgifterna bör lämnas både i kronor och i procent av totalt exponeringsmått

för bruttosoliditet. Med totalt exponeringsmått för bruttosoliditet avses det

exponeringsbelopp som följer av artikel 429.4 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Företaget bör i redogörelsen särredovisa åtminstone följande poster:

1. Kapitalbaskrav enligt artikel 92.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2. Särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § 1 lagen om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-krav).

3. En underrättelse enligt 2 kap. 1 c § lagen (2014:968) om särskild tillsyn

över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-vägledning).

I redogörelsen bör företaget även redovisa

– summan av posterna enligt 1–3 (totalt lämplig kapitalbasnivå), och

– företagets primärkapital enligt del två i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2 § Den information som ett företag ska offentliggöra enligt 3 § första stycket och

4 § första stycket ska finnas tillgänglig på företagets webbplats.

Om företaget inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen på

annat sätt till allmänheten.

4 § Ett företag ska offentliggöra uppgifter om det internt bedömda kapitalbehovet

enligt sin interna process för bedömning av kapitalbehov enligt 6 kap. 2 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 4 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

FFFS 2020:32

5

Företaget ska offentliggöra informationen enligt första stycket tillsammans med

övrig information enligt artiklarna 435–455 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Undantag från skyldighet att offentliggöra information

5 § Finansinspektionen kan medge att ett företag inte offentliggör sådan information

om exponeringar för motpartskreditrisk som avses i artikel 439 första stycket d och e

i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag om ett offentliggörande av informationen skulle kunna avslöja att företaget

har tagit emot akut likviditetsstöd i form av säkerhetsswappar från en centralbank.

Om ett företag vill ha undantag från det som anges i första stycket, ska företaget

lämna in en ansökan om detta till Finansinspektionen.

9 kap.

4 § När ett företag beräknar sitt institutsspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärde

ska det ange berörda kreditexponeringars geografiska område enligt de tekniska

standarder för tillsyn som har antagits enligt artikel 140.7 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och

om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag om ändring av direktiv

2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

5 § Ett företag ska beräkna sin systemriskbuffert enligt 4 kap. 2 § lagen (2014:966)

om kapitalbuffertar enligt följande:

där:

B

SR

= systemriskbufferten,

r

T

= det buffertvärde som är tillämpligt på ett instituts totala riskvägda exponerings-

belopp,

E

T

= ett instituts totala riskvägda exponeringsbelopp beräknat i enlighet med artikel

92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag,

i= det index som anger undergruppen av exponeringar enligt artikel 133.5 i direktiv

2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av

kreditinstitut och värdepappersföretag,

ri = det buffertvärde som är tillämpligt på det riskvägda exponeringsbeloppet för

undergruppen av exponeringar ’i’, och

E

i

= ett instituts riskvägda exponeringsbelopp för undergruppen av exponeringar ’i’,

beräknat enligt artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

Företaget ska ange kreditexponeringarnas geografiska tillhörighet enligt de tekniska

standarder för tillsyn som har antagits enligt artikel 140.7 i direktiv 2013/36/EU om

behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och

värdepappersföretag.

FFFS 2020:32

6

6 § Det högsta förfogandebeloppet för det kombinerade buffertkravet enligt 8 kap.

1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska beräknas genom att ett förfogande-

belopp multipliceras med en faktor.

Förfogandebeloppet enligt första stycket ska bestå av

a) delårsöverskott och årsöverskott som inte räknas in i kärnprimärkapitalet enligt

artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

värdepappersföretag netto efter vinstutdelning eller betalningar som är resultatet av

de åtgärder som anges i 8 kap. 3 § 1–3 lagen om kapitalbuffertar, minskat med

b) det belopp som skulle ha betalats i skatt om överskotten som anges i a hade

behållits i företaget.

Faktorn enligt första stycket ska bestämmas enligt följande:

När företagets kärnprimärkapital, som inte används för att uppfylla kapitalbaskravet

enligt artikel 92.1 a, b och c i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag och det särskilda kapitalbaskrav som följer av

ett beslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut

och värdepappersbolag, uttryckt i procent av det totala riskvägda exponerings-

beloppet som beräknas enligt artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ligger inom det kombinerade

buffertkravets

a) första kvartil, ska faktorn vara 0,

b) andra kvartil, ska faktorn vara 0,2,

c) tredje kvartil, ska faktorn vara 0,4, eller

d) fjärde kvartil, ska faktorn vara 0,6.

Den undre och övre gränsen i varje kvartil ska beräknas enligt följande:

(

)

1

n

Q

4

v

buffertkra

Kombinerat

kvartilen

i

gräns

Undre

×

=

n

Q

4

v

buffertkra

Kombinerat

kvartilen

i

gräns

Övre

×

=

där

n

Q

anger ordningstalet för den berörda kvartilen,

n

Q

= 1 motsvarar första

kvartilen,

n

Q

= 2 motsvarar andra kvartilen,

n

Q

= 3 motsvarar tredje kvartilen och

n

Q

= 4 motsvarar fjärde kvartilen.

Ingripanden och restriktioner om kravet på bruttosoliditetsbuffert inte

uppfylls

9 § Ett företag ska beräkna det högsta förfogandebeloppet för kravet på en brutto-

soliditetsbuffert enligt 8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar genom att

förfogandebeloppet multipliceras med en faktor.

Förfogandebeloppet enligt första stycket ska bestå av

a) delårsöverskott och årsöverskott som inte räknas in i kärnprimärkapitalet enligt

artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

FFFS 2020:32

7

värdepappersföretag netto efter vinstutdelning eller betalningar som anges i 8 kap.

3 § 1–3 lagen om kapitalbuffertar, minskat med

b) det belopp som skulle ha betalats i skatt om överskotten som anges i a hade

behållits i företaget.

Faktorn enligt första stycket ska bestämmas enligt följande:

När företagets primärkapital, som inte används för att uppfylla kapitalbaskravet

enligt artikel 92.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och värdepappersföretag och det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut

enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag, uttryckt i procent av det totala exponeringsmåttet som beräknas enligt

artikel 429.4 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

värdepappersföretag, ligger inom kravet på bruttosoliditetsbuffertens

a) första kvartil, ska faktorn vara 0,

b) andra kvartil, ska faktorn vara 0,2,

c) tredje kvartil, ska faktorn vara 0,4, eller

d) fjärde kvartil, ska faktorn vara 0,6.

Den undre och övre gränsen i varje kvartil ska beräknas enligt följande:

Undre gräns i kvartilen =

Krav på bruttosoliditetsbuffert

4

x �Q

n

− 1�

Övre gräns i kvartilen =

Krav på bruttosoliditetsbuffert

4

x Q

n

där

anger ordningstalet för den berörda kvartilen,

= 1 motsvarar första

kvartilen,

= 2 motsvarar andra kvartilen,

= 3 motsvarar tredje kvartilen och

= 4 motsvarar fjärde kvartilen.

10 § En kapitalkonserveringsplan för kravet på en bruttosoliditetsbuffert enligt

8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla uppgifter om följande:

a) En uppskattning av inkomster och utgifter och en prognos för tillgångar, skulder

och eget kapital i balansräkningen.

b) De åtgärder som ska vidtas för att öka företagets kapitalrelation.

c) En plan och tidsram för att öka kapitalbasen med målet att uppfylla kravet på

bruttosoliditetsbuffert fullt ut enligt artikel 92.1a i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

d) All övrig information som företaget anser är nödvändig för att Finansinspektionen

ska kunna bedöma kapitalkonserveringsplanen.

11 § Den underrättelse som ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

8 kap. 5 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar för kravet på en bruttosoliditets-

buffert, ska innehålla information om följande:

1. Företagets kapitalbas, indelad i:

a) kärnprimärkapital, och

n

Q

n

Q

n

Q

n

Q

n

Q

FFFS 2020:32

8

b) övrigt primärkapital.

2. Företagets delårs- och årsöverskott.

3. Det högsta förfogandebeloppet beräknat enligt 9 §.

4. Den del av det högsta förfogandebeloppet som företaget har för avsikt att använda

till att

a) göra en värdeöverföring kopplad till företagets kärnprimärkapital enligt

1 kap. 2 § 17 lagen om kapitalbuffertar,

b) lösa in kapitalbasinstrument,

c) göra utbetalningar kopplade till primärkapitaltillskott, eller

d) förbinda sig att betala ut rörlig ersättning, diskretionära pensionsförmåner eller

rörlig ersättning, där skyldigheten att betala uppstod vid en tidpunkt då företaget inte

uppfyllde kravet på bruttosoliditetsbuffert.

11 kap. Innehåll i ansökningar för finansiella holdingföretag och

blandade finansiella holdingföretag

Ansökan om godkännande

1 § En ansökan om godkännande för ett holdingföretag enligt 1 kap. 7 § lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska

innehålla följande:

1. En schematisk översikt över företagen i den grupp som holdingföretaget ingår i.

Dotterföretag och eventuella moderföretag ska tydligt anges. Översikten ska visa

ägarförhållandena genom att varje ägares andel av kapitalet och röstetalet preciseras

särskilt.

2. En beskrivning av den verksamhet som respektive företag i gruppen driver och

var respektive huvudkontor är beläget.

3. En beskrivning av hur arbetsuppgifter fördelas inom gruppen för att på gruppnivå

eller undergruppsnivå följa de krav som ställs i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, lagen om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

4. Vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i styrelsen. Det ska även

framgå vem som är styrelsens ordförande, verkställande direktör och verkställande

direktörens eventuella ställföreträdare.

5. Den information som anges i bilaga 2 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2009:3) om ägar- och ledningsprövning när det gäller holdingföretagets styrelse-

ledamöter, styrelsesuppleanter och verkställande direktör samt om ställföreträdare

till den verkställande direktören i de fall en sådan har utsetts.

FFFS 2020:32

9

Allmänna råd

Holdingföretaget bör även ge in den bedömning av ledningspersonernas

lämplighet som företaget har gjort enligt Europeiska bankmyndighetens och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens gemensamma rikt-

linjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande

befattningshavare.

3 § Ett holdingföretag som har ett kreditinstitut som dotterföretag, ska även lämna

uppgifter om

1. vilka personer, aktieägare eller medlemmar, som har ett kvalificerat innehav i

kreditinstitutet, och storleken på sådana innehav, eller

2. om det inte finns några kvalificerade innehav, vilka personer som är de 20 största

aktieägarna eller medlemmarna i kreditinstitutet.

När företaget lämnar uppgifter enligt första stycket 1 ska det ange

Finansinspektionens diarienummer för ärenden som behandlar tillstånd att förvärva

aktier.

Ansökan om undantag från kravet på godkännande

4 § En ansökan om undantag från kravet på godkännande för ett holdingföretag

enligt 1 kap. 7 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag, ska innehålla följande uppgifter:

1. En beskrivning av holdingföretagets huvudsakliga verksamhet.

2. Namn på det eller de företag som har utsetts till resolutionsenhet i gruppens

resolutionsgrupper.

3. Namn på det dotterkreditinstitut som är ansvarigt för att säkerställa att gruppen

följer tillsynskraven på gruppnivå.

4. En utfästelse om att holdingföretaget inte medverkar till att påverka driften av

gruppen eller de dotterföretag i gruppen som är finansiella institut eller institut.

_______________

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 28 juni 2021 i fråga om

1 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 1 § samt 8 kap. 2 och 4–11 §§, och i övrigt den 29 december

2020.

2. Bestämmelserna i 9 kap. 9–11 §§ tillämpas första gången den 1 januari 2023.

ERIK THEDÉEN

Sara Ehnlund Martinussen