FFS 1992:27

Överbefälhavarens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl: beslutade den 22 september 1992. Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl och efter hörande av Vapenfristyrelsen att 1 § i överbefälhavarens före skrifter (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl skall ha nedan angivna lydelse. Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl. Bestämmelserna tillämpas på 1. värnpliktig som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbart anslutning till grundutbildningen 2. den som full gör grundutbildning eller repetionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, 3. yrkes- och reservofficersaspiranter för tid innan de anställs, 4. kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 oktober 1992. B Gustafsson

FFS 1992:27

Utkom från trycket 1992-10-02

Överbefälhavarens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (FFS 1992:16) om

ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl:

beslutade den 22 september 1992.

Överbefälhavaren föreskriver, med stöd av 9 § i förordningen

(1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl och efter

hörande av Vapenfristyrelsen att 1 § i överbefälhavarens före

skrifter (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m fl

skall ha nedan angivna lydelse.

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter gäller för sådan ekonomisk hjälp (räntefritt lån och

flyttningsbidrag) som avses i 1 och 2 §§ förordningen (1991:1385) om ekonomisk

hjälp till värnpliktiga m fl.

Bestämmelserna tillämpas på

1. värnpliktig som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbart

anslutning till grundutbildningen

2. den som full gör grundutbildning eller repetionsutbildning i omedelbar

anslutning till grundutbildningen enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst,

3. yrkes- och reservofficersaspiranter för tid innan de anställs,

4. kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär

grundutbildning för kvinnor.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 oktober 1992.

B Gustafsson

Stefan Ryding-Berg