FFS 1997:12

Försvarsmaktens föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa författningar inom försvarsmaktens verksamhetsområde

FFS 1997:12

Utkom från trycket 1997-06-27

Försvarsmaktens föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa författningar inom

försvarsmaktens verksamhetsområde;

beslutade den 19 juni 1997

Försvarsmakten föreskriver att följande författningar, som enligt

förordningen (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom

försvarets omfåde annars upphär att gälla den 30 juni 1997, skall

fortsätta att gälla, nämligen

1. Chefens för armén kungörelse (FFS 1977:6) med tillämpningsföreskrifter

för pbv 302 inklusive specialversioner med hänsyn till krutgas- och

respirationsförhållanden,

2. Chefens för flygvapnet kungörelse (FFS 1987:27) med föreskrift om

bevarande av flyghistorisk materiel,

3. Överbefälhavarens kungöresle (FFS 1978:36) om instruktion för

överkommendanten och kommendanten i Stockholm,

4. Chefens för flygvapnets kungörelse (FFS 1978:69) om ansvars- och

uppgiftsfördelning mellan luftfartsverkets och försvarsmakten avseende

flygtrafiktjänst,

5. Chefens för flygvapnets kungörelse (FFS 1978:70) om huvudavtal mellan

luftfartsverket och Chefen för flygvapnet om flygtrafiktjänst,

6. Chefens för flygvapnets kungörelse (FFS 1978:72) om biavtal mellan

luftfartserket, Chefen för flygvapnet och försvarets materielverk rörande

utrustning för trafiktjänst,

7. Chefens för flygvapnets kungörelse (FFS 1978:73) om biavtal mellan

luftfartsverket, Chefen för flygvapnet och fortifikationsförvaltningen

rörande byggnader och lokaler för flygtrafiktjänst,

8. Överbefälhavarens kungöresle (FFS 1979:17) med föreskrifter om

förvaring i fred av försvarsmaktens eldhandvapen, kulsprutor och viss

ammunition m m (FIKA),

9. Chefens för flygvapnet kungörelse (FFS 1982:26) om

arbetstidsberäkning m m för viss civilmilitär och civil personal

vid tjänstgöring för civil luftfart,

10. Överbefälhavarens kungörelse (FFS 1982:30) om tjänstetecken för

militärpolispersonal samt vakt- och ordningspersonlal,

11. Överbefälhavarens kungörelse (FFS 1982:39) med fastställande av

Bestämmelser för kryptoteckning (Best Krybet), 1983 års upplaga,

12. Överbefälhavarens kungörelse (FFS 1983:40) om fanor och standar

m m inom försvarmakten,

13. Överbefälhavarens kungörelse (FFS 1983:41) om tecken och skyltar

inom försvarsmakten,

14. Överbefälhavarens föresrkrifter (FFS 1983:45) om personalvården

inom försvarsmakten,

15. Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1984:47) om medicinska

krav på personal i flygtjänst vid försvarsmakten, i angivna delar även

gällande radarjaktledare och flyg-/trafikledare,

16. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1985:11) om beväpning och

vapenutbildning av fältpräster (motsv) i krigsorganisationen,

17. Chefens för flygvapnet föresrifter (FFS 1985:30) om ändring av

biavtal 1983-07-01 mellan luftfartsverket och chefen för flygvapnet

rörande flygtrafiktjänstens verksamhet,

18. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:24) om försvarsmaktens

medverkan i räddningstjänst m m,

19. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1988:36) om medinflytande

för värnpliktiga,

20. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1990:13) om uniformssystem m/87

och fältuniformssystem 90,

21. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1990:22) om

tjänsteställningsbefordran av värnpliktig personal,

22. Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1990:40) om

reservofficerare,

23. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1991:5) om Byggnads- och

reparationsberedskapen,

24. Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1991:11) om luftvärdighet

för militära luftfartyg,

25. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1991:16) om kompetensnivåer för

militär personal samt tjänsteställningsbefordran av yrkesofficerare m m,

26. Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1991:35) om utredning av

driftstörningar i militär luftfart,

27. Överbefälhavarens föresrifter (FFS 1992:5) om den anställda civila

personalens tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation,

28. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1992:16) om ekonomisk hjälp till

värnpliktiga m fl,

29. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1992:29) om användning av

särskilda anläggningsnummer (B-nummer),

30. Chefens för flygvapnets föreskrifter (FFS 1993:9) om

flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m,

31. Chefens för flygvapnets föreskrifter (FFS 1993:10) om

flygreparatörscertifikat med behörighetsbevis m m,

32. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1993:10) om utnyttjande av

Kustbevakningen inom försvarsmakten,

33. Försvarsmaktens Organisationsmyndighets Föreskrifter (FFS 1993:38)

om förmåner till anställda i utlandsstyrkan inom försvarsmakten,

34. Chefens för flygvapnets föreskrifter (FFS 1993:40) om flygtjänst

och flygsäkerhet för försvarets Materielverks Provningsavdelning

(FMV:PROV),

35. Chefens för flygvapnets föreskrifter (FFS 1993:41) om flygtjänst

och flygsäkerhet vid flygning med militära flygplan vid

Saab Military Aircraft,

36. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1994:1) om identitetskort m m

för kombattandter samt för militär sjukvårds- och själavårdspersonal,

37. Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1994:2) om underrättelse till

svensk försvarsattaché vid vissa tjänsteresor till utlandet samt

utländska besök vid försvarsmakten,

38. Rikshemvärnschefens föreskrifter (FFS 1994:6) om hemvärnets

medinflytande avseende förslags- och beslutanderätt,

39. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1985:27 om hörselvård

inom försvarsmakten,

40. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1986:25) om

obligatorisk tandvård för submarin och flygande personal inom

försvarsmakten,

41. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1986:26) om

livsmedelskontroll inom försvarsmakten (LkF),

42. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1986:30) om

hantering av avfall inom försvarsmakt

43. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1986:35) om

blodgruppsbestämning av värnpliktiga,

44. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1987:27) om

tillämpningen av hälsoskyddslagen (1982:1080) inom försvarsmakten,

45. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1989:11) om

kompetenskrav för viss hälso- och sjukvårdspersonal på lägre regional

och lokal myndighet inom armén, marinen och flygvapnet,

46. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1989:24) om

fastställande av försvarasmedicinsk klassifikation (FMK),

47. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1990:14) om

smittskyddslagen tillämpning inom försvarsmakten,

48. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1990:19) om

bostadshytter och hygienutrymmen m m på örlogsfartyg,

49. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1993:3) om

djursjukvård m m i fred inom försvarsmakten,

50. Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1993:27) om

utbildning i injektions- och infusionsteknik m m.

Denna författning träder i kraft den 30 juni 1997.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg