FFS 2000:4

Försvarsmaktens föreskrifter om tjänsteställningsbefordran av avtalspersonal

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2000:4

Utkom från

trycket

2000-05-05

Försvarsmaktens föreskrifter om tjänsteställningsbefordran av avtals-

personal;

beslutade den 19 april 2000.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § förordningen (1996:927)

med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

1 § Dessa föreskrifter gäller tjänsteställningsbefordran av avtalsbunden frivillig

personal (avtalspersonal) i Försvarsmakten enligt förordningen (1994:524) om

frivillig försvarsverksamhet.

2 § Den som tillhör avtalspersonalen skall få en tjänstegrad när han eller hon har

fått den utbildning och kompetens som fordras för tjänstegraden.

Vid övergång till en annan befattning får tjänstegraden behållas.

3 § Chef för förband beslutar om befordran av avtalspersonal.

Ett beslut om befordran skall vara skriftligt.

4 § Den som har genomfört godkänd befälsutbildning och krigsförbandsövning

(motsv.) för befattning på gruppchefsnivå, troppchefsnivå respektive pluton-

chefsnivå skall befordras enligt följande:

FFS 2000:4

Sida 2

Kompetens- respektive funktionsnivå Befordras

till

Gruppchefsnivå Furir

Troppchefsnivå Sergeant

Plutonchefsnivå Fänrik

5 § En fänrik som har genomfört godkänd befälsutbildning och krigsförbandsöv-

ning (motsv.) för befattning som löjtnant får befordras till löjtnant. Det får ske

tidigast två år efter det att han eller hon har befordrats till fänrik.

En löjtnant som har genomfört godkänd befälsutbildning och krigsförbands-

övning (motsv.) för befattning som kapten får befordras till kapten. Det får ske

tidigast fyra år efter det att han eller hon har befordrats till löjtnant.

6 § Personaltjänstpersonal skall befordras direkt till fänrik efter genomförd och

godkänd utbildning, som beslutas i särskild ordning.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2000.

Owe Wiktorin

Stefan

Ryding-Berg