FFS 2000:8

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2000:8

Utkom från

trycket

2000-07-03

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

beslutade den 19 juni 2000.

Försvarsmakten föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga och 20 § förordningen (1997:147) om förmåner till hem-

värnsmän samt efter hörande av de frivilliga försvarsorganisationer som anges i

bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, att 4 §

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och

hemvärnsmän1 skall ha följande lydelse.

4 § Hemvärnsbefäl och frivilliga med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt

förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall få befattnings-

penning enligt följande tabell.

Befattning

Antal dagar per år

Chef för hemvärnsbataljon, chef för hemvärnskompani,

hemvärnsbataljonskvartermästare och hemvärnskompani-

kvartermästare 340

Ställföreträdande chef för hemvärnsbataljon och

ställföreträdande chef för hemvärnskompani

255

Plutonchef 170

1 Författningen omtryckt FFS 1998:7.

Senaste lydelse av författningens rubrik FFS 1998:7.

FFS 2000:8

Sida 2

Ställföreträdande plutonchef

125

Trosstroppchef och ställföreträdande hemvärnskompani-

kvartermästare 125

Gruppchef 125

Övrigt hemvärnsbefäl som är placerat som lägst plutonchef

170

Kårchef vid hemvärnsmusikkår

340

Ställföreträdande kårchef vid hemvärnsmusikkår

255

Dirigent vid hemvärnsmusikkår

340

Vice dirigent vid hemvärnsmusikkår

170

Hemvärnstrumslagare vid hemvärnsmusikkår

170

Notbibliotekarie vid hemvärnsmusikkår

170

Materielförvaltare vid hemvärnsmusikkår

170

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av tabellen

i 3 § och utbetalas efter fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning.

Denna författning träder i kraft den 10 juli 2000.

Frank Rosenius

Stefan

Ryding-Berg