FFS 2003:10

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2003:10

Utkom från

trycket

2003-12-22

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

beslutade den 16 december 2003.

Försvarsmakten föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om för-

måner till frivilliga och 20 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärns-

män samt efter hörande av Krisberedskapsmyndigheten och de frivilliga försvars-

organisationer som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig för-

svarsverksamhet, i fråga om Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om för-

måner till frivilliga och hemvärnsmän1

dels att 5 § skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 3 och 4 §§ skall betecknas 4 respektive 5 §,

dels att 2 §, de nya 4 och 5 §§ samt 6, 9 och 10 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 3 § skall sättas närmast före nya 4 §,

dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 3 §, samt närmast före nya

3 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 § Chefen för ett militärdistrikt skall inom sitt ansvarsområde ansvara för beräk-

ning och utbetalning av andra ekonomiska förmåner än dagpenning och familje-

bidrag till hemvärnsmän.

1 Författningen omtryckt FFS 1998:7.

Senaste lydelse av författningens rubrik FFS 1998:7.

FFS 2003:10

Sida 2

Dagersättning

3 § Dagersättning till hemvärnets personal skall betalas ut en gång om året. Skall

utbildningspremie för fullgjort avtal betalas ut, skall dagersättningen betalas ut vid

samma tidpunkt.

Befattningspenning

4 § Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en fri-

villig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattnings-

penning föreligger när den frivillige är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning.

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens

kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell.

Kodsiffra

Kompetens- respektive funktionsnivå

Belopp

8

Gruppchefsnivå

40 kr

7

Troppchefsnivå

60 kr

6

Kompani- och plutonchefsnivå

75 kr

5

Bataljonschefsnivå

90 kr

5 §2 Hemvärnsbefäl och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt för-

ordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall få befattningspenning

enligt följande tabell.

2

Senaste lydelse av förutvarande 4 § FFS 2000:8.

FFS 2003:10

Sida 3

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Hemvärnsbataljon

Chef för hemvärnsbataljon

5

289

Ställföreträdande chef för

hemvärnsbataljon

5

189

Bataljonskvartermästare

6

227

Underrättelsebefäl, stridslednings-

befäl

6

67

Underhålls-, sambands-, sjukvårds-,

hundtjänst-, underrättelse-,

NBC/STRI-underrättelse-, NBC- och

personalbefäl, transportbefäl land/sjö

och navigationsbefäl samt

stabsbefäl i bataljon

7

50

Chef för ledningspluton

7

67

Chef för stabs-, sambands-,

transport/ordonnans-

eller hemvärnsgrupp

8

50

FFS 2003:10

Sida 4

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Hemvärnsinsatskompaniledning

Chef för hemvärnskompani

6

307

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani och kompanikvartermästare

6

200

Stabsbefäl i kompani

6

67

Chef för stabs- och trosstropp

7

67

Chef och ställföreträdande chef för

sjukvårdsgrupp, chef för kokgrupp,

chef för transportgrupp, chef och

ställföreträdande chef för hemvärns-

grupp, sambandsgruppchef och

hundtjänstinstruktör

8

50

Hemvärnskompanistab

Chef för hemvärnskompani

6

293

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani och kompanikvartermästare

6

200

Stabsbefäl i kompani

6

67

Chef för stabs- och trosstropp

7

67

FFS 2003:10

Sida 5

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Chef och ställföreträdande chef för

sjukvårdsgrupp, chef för kokgrupp,

sambandsgruppchef och

hundinstruktör

8

50

Hemvärnsinsatspluton

Chef för hemvärnspluton

6

133

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton

7

133

Chef och ställföreträdande

chef för hemvärnsgrupp

och chef för transportgrupp

8

100

Hemvärnspluton (30 timmar)

Chef för hemvärnspluton

6

80

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton

7

67

Chef och ställföreträdande chef

för hemvärnsgrupp

8

75

FFS 2003:10

Sida 6

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Hemvärnspluton (20 timmar)

Chef för hemvärnspluton

6

67

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton

7

50

Chef och ställföreträdande chef

för hemvärnsgrupp

8

50

Militärdistriktsflyggrupp

Chef och ställföreträdande chef

för militärdistriktsflyggrupp

8

50

Båtgrupp civil (30 timmar)

Båtförare

8

75

Båtgrupp civil (20 timmar)

Båtförare

8

50

Båtgrupp transportbåt (TPB) 200 (30 timmar)

Båtchef och ställföreträdande båtchef

7

67

FFS 2003:10

Sida 7

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Båtgrupp transportbåt (TPB) 200 (20 timmar)

Båtchef och ställföreträdande båtchef

7

75

Hemvärnsmusikkår

Chef för musikkår

5

222

Ställföreträdande chef för musikkår

6

93

Dirigent

5

266

Vice dirigent

6

93

Hemvärnstrumslagare

6

120

Notbibliotekarie

7

200

Materielförvaltare

8

300

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av tabellen i 4 §

och utbetalas två gånger per år.

6 § Av 4 § första stycket förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga fram-

går att en frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är

avtalsbunden för samverkan med totalförsvarsmyndigheter har rätt till befattnings-

penning under verksamhet som funktionär.

Den frivillige skall få befattningspenning för högst 30 dagar per år. Befattnings-

FFS 2003:10

Sida 8

penningen skall vara 75 kronor per dag.

9 § Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 7 § för-

ordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga skall, utom såvitt avser personal

med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig

försvarsverksamhet, betalas med följande belopp.

Tjänstgöringens omfattning

Belopp

20 - 30

timmar

300 kr

31 – 50

timmar

500 kr

51

eller fler timmar

600 kr

Om tjänstgöringstiden räknas i dagar utgör en dag sex timmar.

Premien skall betalas ut när den avtalsenliga repetitionsutbildningen är fullgjord.

Om tjänstgöringen delas upp på flera år får en årlig delbetalning göras av premien

med ett belopp som beräknas på den tjänstgöringstid som har fullgjorts under det

året.

10 § Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 8 §

förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän och 7 § förordningen

(1994:523) om förmåner till frivilliga, såvitt avser personal med avtal för tjänst-

göring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet,

skall betalas ut under förutsättning att hela repetitionsutbildningen har fullgjorts un-

der samma kalenderår.

Utbildningspremie skall betalas med belopp enligt följande tabell.

Tjänstgöringens omfattning

Belopp

16 dagar (100 timmar)

1 056 kr

13 dagar (80 timmar)

858 kr

FFS 2003:10

Sida 9

Tjänstgöringens omfattning

Belopp

10 dagar (60 timmar)

660 kr

8 dagar (50 timmar)

528 kr

6 dagar (40 timmar)

396 kr

5 dagar (30 timmar)

330 kr

3 dagar (20 timmar)

198 kr

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004.

Johan Hederstedt

Stefan Ryding-Berg