FFS 2004:2

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2004:2

Utkom från

trycket

2004-04-13

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

beslutade den 24 mars 2004.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga och 20 § förordningen (1997:147) om förmåner till hem-

värnsmän samt efter hörande av Krisberedskapsmyndigheten och de frivilliga

försvarsorganisationer som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om fri-

villig försvarsverksamhet att 5 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän1 skall ha följande lydelse.

5 §2 Hemvärnsbefäl och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt

förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall få befattnings-

penning enligt följande tabell.

1

Författningen omtryckt FFS 1998:7.

Senaste lydelse av författningens rubrik FFS 1998:7.

2

Senaste lydelse FFS 2003:10.

FFS 2004:2

Sida 2

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Hemvärnsbataljonstab med

ledningspluton

Chef för hemvärnsbataljon

5

289

Ställföreträdande chef för

hemvärnsbataljon

5

189

Bataljonskvartermästare

6

227

Underrättelsebefäl, stridslednings-

befäl

6

67

Underhålls-, sambands-, sjukvårds-,

hundtjänst-, underrättelse-,

NBC/STRI-underrättelse-, NBC- och

personalbefäl, transportbefäl land/sjö

och navigationsbefäl samt

stabsbefäl i bataljon

7

50

Chef för ledningspluton

7

67

Chef för stabs-, sambands-,

transport/ordonnans-

eller hemvärnsgrupp

8

50

FFS 2004:2

Sida 3

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Hemvärnsinsatskompaniledning

Chef för hemvärnskompani

6

307

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani och kompanikvartermästare

6

200

Stabsbefäl i kompani

6

67

Chef för stabs- och trosstropp

7

67

Chef för sjukvårdsgrupp, chef för kok-

grupp, chef för transportgrupp, chef för

hemvärnsgrupp, sambandsgruppchef och

hundtjänstinstruktör

8

50

Hemvärnskompanistab

Chef för hemvärnskompani

6

293

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani och kompanikvartermästare

6

200

Stabsbefäl i kompani

6

67

Chef för stabs- och trosstropp

7

67

FFS 2004:2

Sida 4

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Transportbefäl land/sjö och

navigationsbefäl

7

50

Chef för sjukvårdsgrupp,

chef för kokgrupp, sambands-

gruppchef och hundtjänst-

instruktör

8

50

Hemvärnsinsatspluton

Chef för hemvärnspluton

6

133

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton

7

133

Chef för hemvärnsgrupp

och chef för transportgrupp

8

100

Hemvärnspluton (30 timmar)

Chef för hemvärnspluton

6

80

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton

7

67

Chef för hemvärnsgrupp

8

75

FFS 2004:2

Sida 5

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Hemvärnspluton (20 timmar)

Chef för hemvärnspluton

6

67

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton

7

50

Chef för hemvärnsgrupp

8

50

Militärdistriktsflyggrupp

Chef för militärdistriktsflyggrupp

8

50

Båtgrupp civil (30 timmar)

Båtförare

8

75

Båtgrupp civil (20 timmar)

Båtförare

8

50

Båtgrupp transportbåt (TPB) 200 (30 timmar)

Båtchef och ställföreträdande båtchef

7

75

FFS 2004:2

Sida 6

Befattning

Kodsiffra

Antal dagar

per år

Båtgrupp transportbåt (TPB) 200 (20 timmar)

Båtchef och ställföreträdande båtchef

7

67

Hemvärnsmusikkår

Chef för musikkår

5

222

Ställföreträdande chef för musikkår

6

93

Dirigent

5

222

Vice dirigent

6

93

Hemvärnstrumslagare

6

120

Notbibliotekarie

7

200

Materielförvaltare

8

300

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av tabellen i 4 §

och utbetalas två gånger per år.

FFS 2004:2

Sida 7

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2004.

Håkan Syrén

Stefan Ryding-Berg