FFS 2004:4

Generalläkarens föreskrifter om avsteg från tillämpningen av vissa föreskrifter i miljöbalken och avfallsförordningen (2001:1063) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2004:4

Utkom från

trycket

2004-06-04

Generalläkarens föreskrifter om avsteg från tillämpningen av vissa före-

skrifter i miljöbalken och avfallsförordningen (2001:1063) i fråga om han-

tering av hushållsavfall och farligt avfall;

beslutade den 25 maj 2004.

Generalläkaren föreskriver med stöd av 48 § avfallsförordningen (2001:1063)

och efter att ha hört Naturvårdsverket följande.

Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifterna i denna författning gäller för Försvarsmakten, Fortifikations-

verket och Försvarets materielverk.

Avsteg från tillämpningen av 15 kap. 8 § första stycket 1, 18 § och 21 § för-

sta stycket miljöbalken samt 25 och 34 §§ avfallsförordningen (2001:1063)

samt från föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § avfallsförord-

ningen

2 § Hushållsavfall får transporteras bort genom Försvarsmaktens, Fortifikations-

verkets eller Försvarets materielverks försorg, om avfallet kommer från

1. en anläggning som av sekretesskäl omfattas av särskilda föreskrifter för sä-

kerhetsskydd, eller

FFS 2004:4

Sida 2

2. verksamhet i samband med en militär övning.

Har föreskrifter om producentansvar meddelats med stöd av 15 kap. 6 § mil-

jöbalken i fråga om hushållsavfall som avses i första stycket skall borttrans-

porten anpassas till producentens insamlingssystem.

Fältlatriner och gropar för matavfall får anordnas där det kan ske utan risk för

olägenhet för människors hälsa eller miljön och under förutsättning att den som

äger marken har lämnat sitt medgivande till det.

3 § Farligt avfall som kommer från en verksamhet som bedrivs av Försvarsmak-

ten, Fortifikationsverket eller Försvarets materielverk får transporteras bort av

Försvarsmaktens logistik, försörjningsdivisionen, eller av en entreprenör som

anlitas av Försvarsmaktens logistik och som har ett sådant särskilt tillstånd som

anges i 26 § avfallsförordningen (2001:1063).

4 § Farligt avfall som avses i 34 § första stycket 1 avfallsförordningen

(2001:1063) får transporteras bort genom Försvarsmaktens, Fortifikationsverkets

eller Försvarets materielverks försorg utan att anmälan har gjorts till länsstyrel-

sen, om

1. avfallet kommer från

a) en anläggning som av sekretesskäl omfattas av särskilda föreskrifter för

säkerhetsskydd, eller

b) verksamhet i samband med en militär övning, och

2. avfallet transporteras till en uppsamlingsplats som har anordnats av För-

svarsmaktens logistik.

5 § Farligt avfall som avses i 34 § första stycket 2 avfallsförordningen

(2001:1063), och som kommer från en hälso- och sjukvårdsenhet inom För-

svarsmakten, får transporteras bort genom Försvarsmaktens försorg utan att an-

mälan har gjorts till länsstyrelsen, om avfallet transporteras till en anläggning

som Försvarsmaktens logistik har anvisat.

FFS 2004:4

Sida 3

__________

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

Genom författningen upphävs Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter

(FFS 1986:30) om hantering av avfall inom försvarsmakten.

Sture Andersson

Stefan Ryding-Berg