FFS 2006:2

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2006:2

Utkom från

trycket

2006-12-07

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

beslutade den 1 december 2006.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga och 20 § förordningen (1997:147) om förmåner till hem-

värnsmän samt efter hörande av Krisberedskapsmyndigheten och de frivilliga

försvarsorganisationer som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om fri-

villig försvarsverksamhet att 2, 5, 8 och 10 §§ Försvarsmaktens föreskrifter (FFS

1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän1 skall ha följande lydelse.

2 §2 Chefen för organisationsenhet enligt bilagan till Försvarsmaktens

föreskrifter (FFS 2005:7) om verksamheten vid Försvarsmakten

(verksamhetsordningen), och som skall driva verksamhet avseende frivillig

försvarsverksamhet eller hemvärnsutbildning, skall inom sitt ansvarsområde

ansvara för beräkning och utbetalning av andra ekonomiska förmåner än

dagpenning och familjebidrag till hemvärnsmän.

1

Författningen omtryckt FFS 1998:7.

Senaste lydelse av författningens rubrik FFS 1998:7.

2

Senaste lydelse FFS 2003:10.

FFS 2006:2

Sida 2

5 §

3

Hemvärnsbefäl och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt för-

ordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall få befattningspenning

för det antal dagar per år som framgår av följande tabell.

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnsbataljonstab med

ledningspluton

Chef för hemvärnsbataljon

5

289

Ställföreträdande chef för

hemvärnsbataljon och stabschef

för hemvärnsbataljon i Stockholm,

Göteborg och Malmö

5

189

Bataljonskvartermästare 6

227

Ställföreträdande stabschef för

hemvärnsbataljon i Stockholm,

Göteborg och Malmö

6

200

Underrättelsebefäl, stridslednings-

befäl 6

67

3

Senaste lydelse FFS 2004:2.

FFS 2006:2

Sida 3

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Underhålls-, sambands-, sjukvårds-,

hundtjänst-, underrättelse-,

CBRN/STRI-underrättelse-, CBRN- och

personalbefäl, transportbefäl land/sjö

och navigationsbefäl samt

stabsbefäl i bataljon 7

50

Chef för ledningspluton

7

67

Chef för stabs-, sambands-,

transport/ordonnans-

eller hemvärnsgrupp

8

50

Hemvärnsinsatskompaniledning

Chef för hemvärnskompani

6

307

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani och kompanikvartermästare

6

200

Stabsbefäl i kompani

6

67

Chef för stabs- och trosstropp

7

67

FFS 2006:2

Sida 4

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Chef för sjukvårdsgrupp, chef för kok-

grupp, chef för transportgrupp, chef för

hemvärnsgrupp, sambandsgruppchef och

hundtjänstinstruktör 8

50

Hemvärnskompanistab och

Hemvärnsunderrättelsekompani

Chef för hemvärnskompani

6

293

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani och kompanikvartermästare

6

200

Stabsbefäl i kompani 6

67

Chef för stabs- och trosstropp

7

67

Transportbefäl land/sjö och

navigationsbefäl 7

50

Chef för sjukvårdsgrupp,

chef för kokgrupp, sambands-

gruppchef och hundtjänst-

instruktör 8

50

FFS 2006:2

Sida 5

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnsinsatspluton

Chef för hemvärnspluton

6

133

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton 7

133

Chef för hemvärnsgrupp

och chef för transportgrupp

8

100

Hemvärnspluton (30 timmar)

Chef för hemvärnspluton,

chef för stabs- och trosspluton,

chef för OC-pluton,

chef för hemvärnsunderrättelsepluton

och chef för underrättelse-

sammanställningstropp 6

80

Ställföreträdande chef för

stabs- och trosspluton,

ställföreträdande chef för

OC-pluton, ställföreträdande chef

för hemvärnsunderättelsepluton och

ställföreträdande chef för

underrättelsesammanställningstropp 6

54

FFS 2006:2

Sida 6

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton 7

67

Chef för hemvärnsflygtropp,

chef för underrättelsetropp och

chef för underrättelsestabstropp

7

60

Chef för hemvärnsgrupp,

chef för motorcykelgrupp,

chef för hemvärns OC-grupp

chef för underrättelsegrupp,

chef för sjukvårdsgrupp,

chef för kokgrupp, chef för

transportgrupp, chef för

hemvärnssjukgrupp och

stabsassistent 8

75

Hemvärnspluton (20 timmar)

Chef för hemvärnspluton

6

67

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton 7

50

Chef för hemvärnsgrupp

8

50

FFS 2006:2

Sida 7

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnsflyggrupp

Chef för hemvärnsflyggrupp

7

50

Båtgrupp civil (30 timmar)

Båtförare 8

75

Båtgrupp civil (20 timmar)

Båtförare 8

50

Båtgrupp transportbåt (TPB) 200 (30 timmar)

Båtchef och ställföreträdande båtchef

7

75

Båtgrupp stridsbåt 90 H (30 timmar)

Båtchef och ställföreträdande båtchef

7

75

Båtgrupp transportbåt (TPB) 200 (20 timmar)

Båtchef och ställföreträdande båtchef

7

67

Båtgrupp stridsbåt 90 H (20 timmar)

Båtchef och ställföreträdande båtchef

7

67

FFS 2006:2

Sida 8

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnsmusikkår

Chef för musikkår

5

222

Ställföreträdande chef för musikkår

6

93

Dirigent 5

222

Vice dirigent

6

93

Hemvärnstrumslagare 6

120

Notbibliotekarie 7

200

Materielförvaltare 8

300

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av tabellen i 4 §

och utbetalas två gånger per år.

FFS 2006:2

Sida 9

Utbildningspremie

8 §4 Utbildningspremie för godkänd befälskurs, befordringskurs eller utbildning till

instruktör enligt 7 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och för

godkänd befälskurs, specialkurs eller befattningskurs enligt 8 § förordningen

(1997:147) om förmåner till hemvärnsmän skall betalas med nedanstående belopp.

Utbildning

Belopp

Utbildning till befattning inom

nivå 8 (grupp)

500 kr

Utbildning till högre grad alt

nivå inom befattningen

500 kr

Utbildning till befattning inom

nivå 7 (tropp)

1 000 kr

Utbildning till högre grad alt

nivå inom befattningen

1 000 kr

Utbildning till övriga befattningar

inom nivå 7 pluton (plutchef,

stf plutchef, ledningsplutchef,

stf insatsplutchef, persbefäl, CBRN,

stabsbefäl bat)

3 000 kr

Utbildning till högre grad alt nivå

inom befattningen

2 000 kr

4

Senaste lydelse FFS 1998:7.

FFS 2006:2

Sida 10

Utbildning

Belopp

Utbildning till befattning inom

inom nivå 6, plut o kompani

(plutchef, kompchef, insats-

plutchef, batkvm, kompkvm,

stribefäl, undbefäl, stabsbefäl komp)

4 000 kr

Utbildning till högre grad alt nivå

inom befattningen

2 000 kr

Utbildning till befattning inom

nivå 5

6 000 kr

Utbildning till högre grad alt nivå

inom befattningen

5 000 kr

Instruktörskurs/teori tillsammans

med Instruktörskurs/praktik

2 500 kr

Kurschefskurs

1 000 kr

Kurschefkurs längre än en vecka

2 000 kr

Trafiklärarkurs

2 500 kr

10 §

5

Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 8 §

förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän och 7 § förordningen

(1994:523) om förmåner till frivilliga, såvitt avser personal med avtal för

tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig

försvarsverksamhet, skall betalas ut under förutsättning att hela

repetitionsutbildningen har fullgjorts under samma kalenderår.

5

Senaste lydelse FFS 2003:10.

FFS 2006:2

Sida 11

Utbildningspremie skall betalas med belopp enligt följande tabell.

Tjänstgöringens omfattning

Belopp

16 dagar (100 timmar)

1 152 kr

13 dagar (80 timmar)

936 kr

10 dagar (60 timmar)

720 kr

8 dagar (50 timmar)

576 kr

6 dagar (40 timmar)

432 kr

5 dagar (30 timmar)

360 kr

3 dagar (20 timmar)

216 kr

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna enligt

10 § skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

2. I fråga om utbildningar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 8 § i sin

äldre lydelse.

Håkan Syrén

Stefan Ryding-Berg