FFS 2008:1

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2008:1

Utkom från

trycket

2008-06-09

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

beslutade den 30 maj 2008.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga och 20 § förordningen (1997:147) om förmåner till hem-

värnsmän samt efter hörande av Krisberedskapsmyndigheten och de frivilliga

försvarsorganisationer som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om fri-

villig försvarsverksamhet att 5 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän1 skall ha följande lydelse.

5 §2 Hemvärnsbefäl och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt för-

ordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall få befattningspenning

för det antal dagar per år som framgår av följande tabell.

1

Författningen omtryckt FFS 1998:7.

Senaste lydelse av författningens rubrik FFS 1998:7.

2 Senaste lydelse FFS 2006:2.

FFS 2008:1

Sida 2

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnsbataljonstab med

ledningspluton

Chef för hemvärnsbataljon

5

289

Ställföreträdande chef för

hemvärnsbataljon 5

189

Bataljonskvartermästare 6

227

Stabschef samt ställföreträdande

stabschef för hemvärnsbataljon

typ större

6

200

Underrättelsebefäl/infobefäl,

stridslednings/samverkansbefäl

6

67

Pastor 6

50

Underhålls-, sambands-, sjukvårds-,

hundtjänst-, underrättelse/samverkans-,

CBRN/STRI-underrättelse-, CBRN-,

personalbefäl, transportbefäl land/sjö

och navigationsbefäl samt

stabsbefäl/ samverkansbefäl i bataljon 7

50

FFS 2008:1

Sida 3

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Chef för ledningspluton

7

67

Chef för stabs-, sambands-,

transport/ordonnansgrupp

8

50

Hemvärnsinsatskompanistab med

stabs- och trosstropp

Chef för hemvärnskompani

6

307

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani och kompanikvartermästare

6

200

Stabs/samverkansbefäl i kompani

6

67

Chef för stabs- och trosstropp

7

67

Chef för sjukvårdsgrupp, chef för kok-

grupp, chef för transportgrupp,

sambandsgruppchef och

hundtjänstinstruktör 8 50

FFS 2008:1

Sida 4

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnskompanistab med

stabs- och trosstropp

Chef för hemvärnskompani

6

293

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani och kompanikvartermästare

6

200

Stabs-/ samverkansbefälbefäl i kompani 6

67

Chef för stabs- och trosstropp

7

67

Transportbefäl land/sjö och

navigationsbefäl 7

50

Chef för sjukvårdsgrupp,

chef för kokgrupp, sambands-

gruppchef och hundtjänst-

instruktör 8

50

Hemvärnsunderrättelsekompanistab med

lednings-, flyg- och trosstropp

Chef för hemvärnsunderrättelsekompani

6

307

Ställföreträdande chef för

hemvärnsunderrättelsekompani

och kompanikvartermästare

6

200

FFS 2008:1

Sida 5

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Stabsbefäl i underrättelsekompani

6

67

Chef och ställföreträdande chef för

ledningstropp 6

133

Chef för flygtropp och

chef för trosstropp

6

67

Sjuksköterska 7

60

Chef för hemvärnsflyggrupp

7

50

Chef för transport-, motor-

cykelordonnansgrupp och stabsassistent

tillika ställföreträdande chef för

ledningslag 8

50

Hemvärnsinsatspluton terrängbil och bandvagn

Chef för hemvärnspluton

6

133

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton 7

133

Chef för hemvärnsgrupp

och chef för transportgrupp

8

100

FFS 2008:1

Sida 6

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnsunderrättelsepluton (60 timmar)

Chef och ställföreträdande chef för

hemvärnsunderrättelsepluton 6

133

Sjuksköterska 7

60

Chef för underrättelsegrupp

8

100

Hundtjänstinstruktör 8 50

Hemvärnspluton (30 timmar)

Chef för hemvärnspluton

6

80

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton 7

67

Chef för hemvärnsgrupp

8

75

FFS 2008:1

Sida 7

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnspluton (20 timmar)

Chef för hemvärnspluton

6

67

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton 7

50

Chef för hemvärnsgrupp

8

50

Hemvärnsunderrättelsepluton (20 timmar)

Chef och ställföreträdande chef för

hemvärnsunderrättelsepluton 6

67

Sjuksköterska 7

60

Chef för underrättelsegrupp

8

50

FFS 2008:1

Sida 8

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnsflyggrupp (fristående)

Chef för hemvärnsflyggrupp

7

50

Båtgrupp civil (30 timmar)

Båtförare 8

75

Båtgrupp civil (20 timmar)

Båtförare 8

50

Båtgrupp stridsbåt 90 H (30 timmar)

Båtchef och navigatör

7

75

Båtgrupp stridsbåt 90 H (20 timmar)

Båtchef och navigatör

7

67

FFS 2008:1

Sida 9

Befattning Nivå

Antal

dagar

per

år

Hemvärnsmusikkår

Chef för musikkår

5

222

Ställföreträdande chef för musikkår

6

93

Dirigent 5

222

Vice dirigent

6

93

Hemvärnstrumslagare 6 120

Notbibliotekarie 7

200

Materielförvaltare 8

300

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av tabellen i 4 §

och utbetalas två gånger per år.

FFS 2008:1

Sida 10

____________

Denna författning träder i kraft den 23 juni 2008 men skall tillämpas från den

1 januari 2008.

Håkan Syrén

Stefan

Ryding-Berg