FFS 2009:4

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2009:4

Utkom från

trycket

2009-10-02

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

beslutade den 25 september 2009.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om

förmåner till frivilliga och 20 § förordningen (1997:147) om förmåner till hem-

värnsmän samt efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

och de frivilliga försvarsorganisationer som anges i bilagan till förordningen

(1994:524) om frivillig försvarsverksamhet i fråga om Försvarsmaktens

föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän1

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 2, 4, 5, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det ska införas en ny bilaga av följande lydelse.

2 §2 Chef för organisationsenhet som enligt produktionschefens beslut ska driva

verksamhet avseende frivillig försvarsverksamhet eller hemvärnsutbildning, ska

inom sitt ansvarsområde ansvara för beräkning och utbetalning av andra

ekonomiska förmåner än dagpenning och familjebidrag till hemvärnsmän.

1

Författningen omtryckt FFS 1998:7.

2

Senaste lydelse FFS 2006:2.

FFS 2009:4

Sida 2

4 §3 Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en

frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till

befattningspenning föreligger när den frivillige är inkallad till tjänstgöring i sin

krigsbefattning. Befattningspenningen ska per dag utgöra det belopp som anges för

befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell.

Kodsiffra

Kompetens- respektive funktionsnivå

Belopp

8 Gruppchefsnivå

Gruppchef

60

kr

Stabsbefäl

45

kr

Ställföreträdande gruppchef

40 kr

7 Troppchefsnivå

Troppchef

75

kr

Stabsbefäl

55

kr

6

Kompani- och plutonchefsnivå

Kompani- och plutonchef

80 kr

Stabsbefäl

65

kr

5 Bataljonschefsnivå

Samtliga

90

kr

5 §

4

Hemvärnsbefäl och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt för-

ordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet ska få befattningspenning för

det antal dagar per år som framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

3

Senaste lydelse FFS 2003:10.

4

Senaste lydelse FFS 2008:1.

FFS 2009:4

Sida 3

9 §5 Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 7 § för-

ordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga ska, utom för personal med avtal

för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig

försvarsverksamhet, betalas med följande belopp.

Tjänstgöringens omfattning

Belopp

20 - 30

timmar

2 500 kr

31 - 50

timmar

4 500 kr

51 eller fler timmar

6 000 kr

Om tjänstgöringstiden räknas i dagar utgör en dag sex timmar.

Premien ska betalas ut när den avtalsenliga repetitionsutbildningen är fullgjord.

Om tjänstgöringen delas upp på flera år får en årlig delbetalning göras av premien

med ett belopp som beräknas på den tjänstgöringstid som har fullgjorts under det

året.

10 §6 Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 8 §

förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän och 7 § förordningen

(1994:523) om förmåner till frivilliga, för personal med avtal för tjänstgöring i

hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, ska

betalas ut under förutsättning att hela repetitionsutbildningen har fullgjorts under

samma kalenderår genom deltagande i hemvärnskrigsförbandsövning (Hv-KFÖ).

För vissa befattningshavare krävs dessutom deltagande i särskild övning förband

(SÖF) och/eller särskild övning befäl (SÖB). Med Hv-KFÖ förstås förbandsövning

under fältmässiga förhållanden innehållande verksamhet över tiden. Med SÖF

förstås högre chefers och insatskompaniers övning och med SÖB chefers på

bataljon- och kompaninivås förberedelser inför Hv-KFÖ.

5

Senaste lydelse FFS 2003:10.

6

Senaste lydelse FFS 2006:2.

FFS 2009:4

Sida 4

Utbildningspremie ska betalas med belopp enligt följande tabell.

Tjänstgöringens omfattning

Belopp

13 dagar

11 375 kr

10 dagar

8 750 kr

9 dagar

7 875 kr

8 dagar

7 000 kr

6 dagar

5 250 kr

5 dagar

4 375 kr

4 dagar

3 500 kr

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010.

Sverker Göranson

Stefan

Ryding-Berg

FFS 2009:X

Sida 5

Bilaga

Befattningspenningen per dag ska utgöra det belopp som framgår av tabellen i 4 §.

Befattning Nivå

Antal

dagar

Belopp

per

år

(kr/år)

Hemvärnsbataljonsstab med

ledningspluton (4 dagar)

Chef för hemvärnsbataljon

5

290

26 100

Ställföreträdande chef för

hemvärnsbataljon 5

215

19

350

Bataljonskvartermästare 6

215

17

200

Stabschef samt ställföreträdande

stabschef för hemvärnsbataljon

typ större

6

200

16 000

Underrättelsebefäl/infobefäl,

stridslednings/samverkansbefäl 6

60 3

900

Pastor 6

60

3

900

Underhålls-, sambands-, sjukvårds-,

hundtjänst-, underrättelse/samverkans-,

CBRN/STRI-underrättelse-, CBRN-,

personalbefäl, transportbefäl land/sjö

och navigationsbefäl samt

stabsbefäl/samverkansbefäl i bataljon 7 50

2

750

Stabsassistent och stabsassistent/und

8

40

1 800

FFS 2009:4

Sida 6

Befattning Nivå

Antal

dagar

Belopp

per

år

(kr/år)

Chef för ledningspluton

7

78

5 850

Chef för stabs-, sambands-,

transport/ordonnansgrupp,

stabsgrupp och stabsgrupp/skydd

8

60

3 600

Hemvärnsinsatskompanistab med

stabs- och trosstropp (8 dagar)

Chef för hemvärnskompani

6

300

24 000

Ställföreträdande chef för hemvärns-

kompani 6

200

16

000

Kompanikvartermästare 6

195

15

600

Stabs/samverkansbefäl i kompani

6

120

7 800

Chef för stabs- och trosstropp

7

140

10 500

Chef för sjukvårdsgrupp, chef för kok-

grupp, chef för transportgrupp,

sambandsgruppchef och

hundtjänstinstruktör och

chef stabsgrupp

8

120

7 200

Ställföreträdande chef

för sjukvårdsgrupp

8

90

3 600

FFS 2009:4

Sida 7

Befattning Nivå

Antal

dagar

Belopp

per

år

(kr/år)

Hemvärnskompanistab med

stabs- och trosstropp (4 dagar)

Chef för hemvärnskompani

6

290

23 200

Ställföreträdande chef för

hemvärnskompani

6

195

15 600

Kompanikvartermästare 6

190

15

200

Stabs/samverkansbefäl i kompani 6

60 3

900

Chef för stabs- och trosstropp

7

78

5 850

Transportbefäl land/sjö och

navigationsbefäl 7

50

2

750

Chef för sjukvårdsgrupp,

chef för stabsgrupp, chef för kokgrupp,

chef för sambandsgrupp

och hundtjänstinstruktör

8

60

3 600

Ställföreträdande chef

för sjukvårdsgrupp

8

45

1 800

FFS 2009:4

Sida 8

Befattning Nivå

Antal

dagar

Belopp

per

år

(kr/år)

Hemvärnsunderrättelsekompanistab med

lednings-, flyg- och trosstropp (4 dagar)

Chef för hemvärnsunderrättelsekompani

6

300

24 000

Ställföreträdande chef för

Hemvärnsunderrättelsekompani 6

200

16

000

Kompanikvartermästare 6

195

15

600

Stabsbefäl i underrättelsekompani

6

60

3 900

Chef och ställföreträdande chef för

ledningstropp 6

78

6

240

Chef för flygtropp och

chef för trosstropp

6

78

6 240

Sjukvårdsbefäl/sjuksköterska 7

50

2

750

Chef för hemvärnsflyggrupp

7

60

4 500

Ställföreträdande chef

för hemvärnsflyggrupp

och motorcykelordonnansgrupp

8

45

1 800

FFS 2009:4

Sida 9

Befattning Nivå

Antal

dagar

Belopp

per

år

(kr/år)

Chef för transport-, motor-

cykelordonnansgrupp och

stabsgrupp 8

60

3

600

Stabsassistent tillika ställföreträdande

8

45

1 800

chef för ledningslag

Hemvärnsinsatspluton terrängbil

och bandvagn (8 dagar)

Chef för hemvärnspluton

6

155

12 400

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton 7

140

10

500

Chef för hemvärnsgrupp

och chef för transportgrupp

8

120

7 200

Ställföreträdande chef

för hemvärnsgrupp

8

90

3 600

FFS 2009:4

Sida 10

Befattning Nivå

Antal

dagar

Belopp

per

år

(kr/år)

Hemvärnsunderrättelsepluton (8 dagar)

Chef för hemvärnsunderrättelsepluton

6

155

12 400

Ställföreträdande chef för

hemvärnsunderrättelsepluton

6

140

11 200

Sjukvårdsbefäl/sjuksköterska 7

100

5

500

Chef för underrättelsegrupp

8

120

7 200

Ställföreträdande chef för

underrättelsegrupp och

hundtjänstinstruktör

8

90

3 600

Hemvärnspluton (4 dagar)

Chef för hemvärnspluton

6

78

6 240

Ställföreträdande chef för

hemvärnspluton 7

78

5

850

Chef för hemvärnsgrupp

8

60

3 600

Ställföreträdande chef

för hemvärnsgrupp

8

45

1 800

FFS 2009:4

Sida 11

Befattning Nivå

Antal

dagar

Belopp

per

år

(kr/år)

Hemvärnsunderrättelsepluton (4 dgr)

Chef för hemvärnsunderrättelsepluton

6

78

6 240

Ställföreträdande chef för

hemvärnsunderrättelsepluton 6

74

5

920

Sjukvårdsbefäl/sjuksköterska 7

50

2

750

Chef för underrättelsegrupp

8

60

3 600

Ställföreträdande chef

för underrättelsegrupp

8

45

1 800

Hemvärnsflyggrupp (4 dagar)

Chef för hemvärnsflyggrupp

7

60

4 500

Ställföreträdande chef

för hemvärnsflyggrupp

8

45

1 800

Båtgrupp civil (4 dagar)

Båtförare 8

60

3

600

Båtgrupp stridsbåt 90 H (4 dagar)

Båtchef och navigatör

7

60

4 500

FFS 2009:4

Sida 12

Befattning Nivå

Antal

dagar

Belopp

per

år

(kr/år)

Hemvärnsmusikkår (8 dagar)

Chef för musikkår

5

222

19 980

Ställföreträdande chef för musikkår

6

93

7 440

Dirigent 5

222

19

980

Vice dirigent

6

93

7 440

Hemvärnstrumslagare 6

120

7

800

Notbibliotekarie 7

200

11

000

Materielförvaltare 8

300

13

500