FFS 2010:8

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:2) om hemvärnet

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2010:8

Utkom från

trycket

2010-10-22

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:2) om

hemvärnet;

beslutade den 15 oktober 2010.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 § hemvärnsförordningen

(1997:146) att 15 § Försvarsmaktens föreskrifter (2010:2) om hemvärnet ska ha

följande lydelse.

15 § Under grundberedskap är hemvärnssoldater efter särskilt åtagande och efter

utbildning skyldiga att tjänstgöra i hemvärnet för

1. bevakning i samband med verksamhet enligt förordningen (1982:756) om

Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred

och neutralitet, m.m. (IKFN-förordningen),

2. bevakning av skyddsobjekt enligt 5 § skyddslagen (2010:305),

3. räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, och

4. verksamhet i samband med att Försvarsmakten lämnar stöd till en annan

myndighet eller enskild enligt föreskrift i lag eller förordning eller efter beslut av

regeringen.

För den som är anställd i Försvarsmakten gäller andra föreskrifter för tjänstgö-

ring.

FFS 2010:8

Sida 2

____________

Denna författning träder i kraft den 1 december 2010.

I fråga om byggnader, andra anläggningar och områden samt militära fartyg

och luftfartyg som har förklarats som skyddsobjekt enligt lagen (1990:217) om

skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. ska 15 § i dess äldre lydelse gälla

längst till utgången av 2014.

Sverker Göranson

Stefan

Ryding-Berg