FFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2012:3) om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2014:1

Utkom från

trycket

2014-01-17

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter ( 2012:3 ) om tillämp-

ning av förordning ( 2010:590 ) om grundläggande och kompletterande mili-

tär utbildning inom Försvarsmakten;

beslutade den 10 januari 2014.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 4, 6, 8, 10 och 12 §§ förordning

(2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom För-

svarsmakten att det i Försvarsmaktens föreskrifter (2012:3) om tillämpning av

förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning

inom Försvarsmakten ska införas två nya paragrafer, 3 a § och 6 a §, av följande

lydelse och att 3 och 4 § ska ha följande lydelse.

Grundläggande militär utbildning

Antagning till grundläggande militär utbildning

3 § För att gå vidare i urvalet efter rekryttestet ska

1a. sökande som påbörjat gymnasiet före den 1 juli 2011 ha godkända betyg i

matematik A, svenska A och engelska A från gymnasieskolan eller ha motsva-

rande kunskaper förvärvade på annat sätt, eller

1b. sökande som påbörjat gymnasiet efter den 1 juli 2011 ha godkända betyg

(E) i ämnena matematik 1 (100 p), svenska 1 (100 p) och engelska 5 (100 p) en-

ligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen

(2010:800),

FFS 2014:1

Sida 2

2. sökande bedömas vara lämplig som soldat, sjöman eller som hemvärnsman

med hänsyn till personliga egenskaper och laglydnad, samt

3. sökande bedömas vara lämplig som soldat, sjöman eller som hemvärnsman

med hänsyn till hälsotillstånd samt fysisk och psykisk status.

3 a § Sökande som har genomfört Försvarsmaktens rekryttest och uppfyller kra-

ven enligt 3 § ges, i mån av plats, möjlighet att boka tid för antagningsprövning.

4 § Vid behov av särskilt urval till antagningsprövning och antalet sökande som

uppfyller kraven enligt 3 § är fler än som kan beredas möjlighet att genomföra

antagningsprövning, ska urvalet till sådan prövning i stället grundas på

1. bedömningen av de uppgifter som sökande lämnat avseende kraven enligt

3 § 1-3,

2. sökandes utbildning, tjänstgöring eller annan relevant militär erfarenhet från

Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation,

3. för Försvarsmakten relevant civil utbildning, certifiering eller arbetslivserfa-

renhet,

4. sökandes intresse för viss inriktning som motsvarar Försvarsmaktens behov,

samt

5. om sökandens bostadsort ligger inom upptagningsområdet för en utbild-

ningsgrupp för hemvärn som utbildningsplatsen kan hänföras till, när antagningen

avser rekrytering till hemvärnet.

6 a § Vid antagning till utbildningsplatser riktade mot Hemvärnet får Försvars-

makten beakta bostadsortens närhet till upptagningsområdet för den utbildnings-

grupp inom hemvärnet som utbildningsplatsen hänförs till.

FFS 2014:1

Sida 3

____________

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2014.

Sverker Göranson

Carin Bratt