Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
SFS 2010:801 i lydelse enligt SFS 2021:453
Ikraft
2010-08-01
Upphäver
Skollag (1985:1100)
Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
Lag (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan
Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
Lag (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100)
Lag (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Skollagen (2010:800) och denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

[S2]Lagarna ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011, om inte annat följer av denna lag.

2 §  Genom denna lag upphävs

 1. skollagen (1985:1100),
 2. lagen (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100),
 3. lagen (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning,
 4. lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden i skolan,
 5. lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång, och
 6. lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

[S2]De upphävda lagarna ska fortsätta att gälla för utbildning och annan verksamhet till utgången av juni 2011, om inte annat följer av denna lag.

Prop. 2009/10:165: Se kommentaren till 1 §.

3 §  I denna lag avses med

[S2]Andra termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i den nya skollagen.

Förskolan

4 §  Ett godkännande av en förskola enligt 2 a kap. 13 § i 1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011 ska anses som ett godkännande som huvudman för förskola enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen, om huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års skollag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

Prop. 2009/10:165: Av paragrafen framgår vad som vid utgången av juni 2011 ska gälla för enskild som driver en av kommunen godkänd förskola. Regleringen innebär att godkännandet av förskolan övergår till att avse den enskilde huvudmannen som huvudman för en fristående förskola inom skolväsendet, om huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag enligt 1985 års skollag.

Fritidshemmet

5 §  Ett godkännande av ett fritidshem enligt 2 a kap. 13 § i 1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011 ska anses som ett godkännande som huvudman för fritidshem enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen, om huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års skollag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

Prop. 2009/10:165: Av paragrafen framgår vad som vid utgången av juni 2011 ska gälla för enskild som driver ett av kommunen godkänt fritidshem. Bestämmelserna innebär bl.a. att godkännandet av fritidshemmet övergår till att avse

Annan pedagogisk verksamhet

6 §  Ett beslut om rätt till bidrag för en huvudman för pedagogisk omsorg enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011, ska anses som ett beslut om rätt till bidrag för huvudmannen enligt 25 kap. 10 § i den nya skollagen.

Prop. 2009/10:165: Av paragrafen framgår vad som vid utgången av juni 2011 ska gälla för en enskild som driver av kommunen godkänd pedagogisk omsorg och har rätt till bidrag för de barn som tas emot i verksamheten.

Förskoleklassen

7 §  Ett godkännande av utbildning som motsvarar förskoleklassen enligt 2 b kap.6 och 7 §§ i 1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011 ska anses som ett godkännande som huvudman för förskoleklass enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen, om bidrag lämnas enligt 2 b kap.10 eller 10 a § i 1985 års skollag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

Prop. 2009/10:165: Av paragrafen framgår vad som vid utgången av juni 2011 ska gälla för godkänd, av enskild bedriven utbildning som motsvarar förskoleklassen.

Grundskolan och grundsärskolan

Äldre godkännanden

8 §  Ett godkännande av en fristående skola som motsvarar grundskolan eller särskolan enligt 9 kap. 2 § i 1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011 ska anses som ett godkännande som huvudman för grundskola eller grundsärskola enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen, om skolan har förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap.6 eller 6 a § i 1985 års skollag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

Prop. 2009/10:165: Av paragrafen framgår vad som vid den nya skollagens ikraftträdande ska gälla för en fristående skola, som motsvarar grundskolan eller den obligatoriska särskolan, som är godkänd och har förklarats berättigad till bidrag. Regleringen innebär att godkännandet av skolan övergår till att avse den enskilde huvudmannen som huvudman för en fristående grundskola eller grundsärskola inom skolväsendet.

Betyg

9 §  För elever i grundskolan ska 10 kap.1422 §§ i den nya skollagen inte tillämpas i årskurs 9 under läsåret 2011/12.

10 §  För elever i grundsärskolan ska 11 kap.1823 §§ i den nya skollagen inte tillämpas i årskurs 9 under läsåret 2011/12.

Prop. 2009/10:165: Se kommentaren till 9 §.

Specialskolan

Viss äldre utbildning

11 §  Utbildning för elever med synskada eller talskada som avses i punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100) ska anordnas till dess att eleverna har avslutat den. Detsamma ska gälla utbildning i särskilda klasser och utbildning efter skolpliktens upphörande enligt punkterna 7 och 8 i samma övergångsbestämmelser.

[S2]Har elever före den 1 juli 2008 tagits emot för att fullgöra utbildning som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2008:403) om ändring i skollagen (1985:1100) ska utbildningen anordnas till dess att eleverna har avslutat den.

Prop. 2009/10:165: Paragrafen innebär att elever som omfattas av vissa äldre övergångsbestämmelser ska få slutföra sin utbildning enligt dessa bestämmelser.

12 §  För elever i specialskolan ska 12 kap.1422 §§ i den nya skollagen inte tillämpas i årskurs 10 under läsåret 2011/12.

Prop. 2009/10:165: Paragrafen innehåller övergångsreglering om betygssättning motsvarande den för grundskolan och grundsärskolan i 9 och 10 §§.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011

13 §  För utbildning i gymnasieskolan som påbörjas före den 1 juli 2011 ska bestämmelserna i 1985 års skollag i dess lydelse före den 1 mars 2010 fortsätta att tillämpas, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 19 §.

14 §  För utbildning i gymnasiesärskolan som påbörjas före den 1 juli 2011 ska bestämmelserna i 1985 års skollag fortsätta att gälla, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 20 §.

Prop. 2009/10:165: Paragrafen innebär att elever som påbörjat sin skolgång i gymnasiesärskolan före den tidpunkt då den nya skollagen ska börja tillämpas ska få slutföra sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde då utbildningen påbörjades.

Äldre förklaringar om rätt till bidrag

15 §  En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § i 1985 års skollag i dess lydelse före den 1 mars 2010, som gäller vid utgången av juni 2011, ska upphöra att gälla senast den 1 juli 2013. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla för sådana förklaringar om rätt till bidrag.

Prop. 2009/10:165: Av paragrafen framgår vad som ska gälla för en fristående skola som enligt övergångsbestämmelserna till de bestämmelser som införs i 1985 års skollag från och med den 1 mars 2010 har rätt till bidrag för elever som fortfarande får gymnasieutbildning enligt äldre bestämmelser. Bestämmelsen innebär att förklaringen om bidragsrätt fortsätter att gälla under den tid som behövs för att eleverna ska slutföra sin gymnasieutbildning enligt äldre bestämmelser. Denna paragraf motsvarar punkt 4 i ikraftträdande- ...

16 §  En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § i 1985 års skollag i dess lydelse från och med den 1 mars 2010, som gäller vid utgången av juni 2011, ska anses som ett godkännande som huvudman för gymnasieskola enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller även en förklaring om rätt till bidrag, som meddelats efter en förenklad prövning enligt punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1038) om ändring i skollagen (1985:1100), och som gäller vid utgången av juni 2011.

Prop. 2009/10:165: Av paragrafen framgår vad som ska gälla för en fristående skola som har förklarats berättigad till bidrag enligt de bestämmelser som införs i 1985 års skollag från och med den 1 mars 2010. Bestämmelsen innebär att förklaringen om bidragsrätt övergår till att gälla som ett godkännande av

17 §  En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 b § i 1985 års skollag, som gäller vid utgången av juni 2011, ska anses som ett godkännande som huvudman för gymnasiesärskola enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen.

Prop. 2009/10:165: Av paragrafen framgår vad som vid utgången av juni 2011 ska gälla för en förklaring om rätt till bidrag för en fristående skola som motsvarar gymnasiesärskolan. Bestämmelsen innebär att förklaringen övergår till att avse den enskilde huvudmannen för skolan som huvudman för gymnasiesärskola inom skolväsendet.

Bemyndiganden

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 18 kap.1920 §§ i den nya skollagen ska tillämpas för elever i gymnasiesärskolan från och med en senare tidpunkt än den 1 juli 2011.

19 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt elever i gymnasieskolan som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som fullföljer denna senare än tre år från det att den påbörjades, ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2011.

20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt elever i gymnasiesärskolan som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som fullföljer denna senare än fyra år från det att den påbörjades, ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2011.

20 a §  Om den utbildning som avses med ett beslut i punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i lagen (2009:1039) om ändring i skollagen (1985:1100) påbörjas elevens andra läsår, ska beslutet dock upphöra att gälla den 1 januari 2012. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att ett sådant beslut ska upphöra vid en tidigare tidpunkt. Lag (2010:1998).

Riksrekrytering

21 §  Beslut som har fattats med stöd av 5 kap. 35 § i 1985 års skollag i dess lydelse från och med den 1 mars 2010, och som avser tid efter utgången av juni 2011, ska för den återstående tiden fortsätta att gälla som beslut enligt 16 kap. 45 § i den nya skollagen.

Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

22 §  Den nya skollagen och denna lag ska tillämpas på kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare från och med den 1 juli 2012. De i 2 § första stycket14 angivna lagarna ska fortsätta att gälla för utbildning inom kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.

[S2]För kurser och projektarbete i kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare som påbörjats före den 1 juli 2012 ska bestämmelserna i 1985 års skollag fortsätta att gälla.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att 21 kap. 19 § i den nya skollagen ska tillämpas för elever i särskild utbildning för vuxna från och med en senare tidpunkt än den 1 juli 2012. Lag (2012:494).

Prop. 2011/12:144: Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser till den nya skollagen när det gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Av 3 § framgår att med uttrycket ”den nya skollagen” avses skollagen (2010:800).

I det nya tredje stycket ...

23 §  Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja svenskundervisning för invandrare inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till en kurs i svenskundervisning för invandrare hos kommunen. Denna paragraf träder i kraft den 1 december 2010 och upphör att gälla vid utgången av juni 2012.

Region som huvudman

Grundskola och grundsärskola

24 §  Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får en region vara huvudman för grundskola för elever med autism eller autismliknande tillstånd och för grundsärskola, om regionen bedrev obligatorisk särskola vid utgången av juni 2011.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över elevhemsboende vid utbildning som avses i första stycket. Lag (2019:948).

Prop. 2013/14:148: I paragrafen finns bestämmelser om att ett landsting får vara huvudman för vissa skolformer som annars endast en kommun kan vara offentlig huvudman för enligt skollagens bestämmelser om huvudmän inom skolväsendet.

Ändringen i första stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag och innebär att ett landsting som bedrev utbildning i den obligatoriska särskolan vid utgången av juni 2011, utöver ...

Gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

25 §  Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får en region vara huvudman för gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning inom andra områden än naturbruk eller omvårdnad om utbildningen

 1. bedrevs före den 1 juli 1991 och har bedrivits sedan dess, och
 2. under hela tiden har stått öppen för sökande från hela landet och förblir det. Lag (2019:948).

Tillämpliga bestämmelser

26 §  När en region bedriver utbildning med stöd av 24 eller 25 § ska de bestämmelser i den nya skollagen och denna lag som gäller för en offentlig huvudman för utbildning i den aktuella skolformen tillämpas på regionen. Regionen ska för utbildning i grundskola eller grundsärskola även tillämpa 7 kap. 22 § i den nya skollagen på samma sätt som en enskild huvudman. Lag (2019:948).

Prop. 2013/14:148: I paragrafen anges vilka bestämmelser i skollagen och lagen om införande av skollagen som ska tillämpas när ett landsting bedriver utbildning med stöd av 24 och 25 §§.

Ändringen i första meningen är ett förtydligande av att när ett landsting bedriver utbildning med stöd av 24 eller 25 § ska samma bestämmelser gälla som när andra offentliga ...

Bemyndigande

27 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om regionens befattning med sådan utbildning som avses i 24 och 25 §§. Lag (2019:948).

Riksinternatskola

28 §  Ett beslut att ge en internatskola ställning som riksinternatskola enligt 10 kap. 1 § i 1985 års skollag ska, om det gäller vid utgången av juni 2011, fortsätta att gälla som ett beslut enligt 29 kap. 15 § i den nya skollagen. En enskild som bedriver utbildning vid en riksinternatskola ska därvid anses godkänd som huvudman för den eller de skolformer som anordnas vid riksinternatskolan. Lag (2013:299).

Prop. 2012/13:58: I paragrafen har paragrafhänvisningen till nya skollagen ändrats så att korrekt paragrafbeteckning i den nya skollagen, 28 kap. 15 §, anges.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8. ...

Internationell skola

29 §  Ett godkännande av en internationell skola enligt 9 kap. 5 § i 1985 års skollag ska, om det gäller vid utgången av juni 2011, fortsätta att gälla som ett godkännande enligt 24 kap. 2 § i den nya skollagen.

[S2]En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap.7 a eller 8 d § i 1985 års skollag ska, om den gäller vid utgången av juni 2011, fortsätta att gälla som en förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 3 § respektive 5 § i den nya skollagen.

Giltigheten av vissa godkännanden

30 §  Ett beslut som med stöd av 4, 5, 7, 8, 16, 17 eller 29 § ska anses som ett godkännande enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen får inte återkallas före den 1 juli 2012 på grund av att villkoren enligt 2 kap. 6 § i den nya skollagen inte är uppfyllda.

Skolväsendets överklagandenämnd

31 §  Ett beslut att utse ordförande eller vice ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd ska, om det avser tid efter utgången av juni 2011, fortsätta att gälla trots 27 kap. 2 § i den nya skollagen.

[S2]Den som med stöd av första stycket är ordförande eller vice ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd efter utgången av juni 2011, får utses på nytt till ordförande eller ersättare för ordföranden trots 27 kap. 2 § i den nya skollagen.

Prop. 2009/10:165: I första stycket anges vad som efter den tidpunkt då den nya skollagen ska börja tillämpas ska gälla för beslut om förordnanden som ordförande eller vice ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd som har meddelats dessförinnan.

Äldre medgivanden att anordna prövning och utfärda betyg

32 §  Beslut om medgivande att anordna prövning och utfärda betyg som har fattats med stöd av 15 kap. 8 § i 1985 års skollag ska, om beslutet gäller vid utgången av juni 2011, fortsätta att gälla som ett beslut fattat enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 29 kap. 24 § i den nya skollagen, dock längst till och med utgången av juni 2016.

Lärare och förskollärare

33 §  I fråga om lärare eller förskollärare som saknar legitimation för att bedriva undervisning i skolväsendet och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas under tiden för anställningen 2 kap.3 § första och andra styckena eller 2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag i stället för 2 kap.13, 17 och 18 §§ i den nya skollagen, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när det gäller undervisning i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, längst till utgången av juni 2028.

[S2]Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 § i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för anställningen behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när det gäller betyg i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, längst till utgången av juni 2028.

[S3]Första stycket gäller inte lärare och förskollärare som avses i 2 kap. 17 § i den nya skollagen och som före den 1 juli 2011 har ingått avtal om anställning för att bedriva sådan undervisning som avses i samma paragraf. I fråga om en lärare som avses i 2 kap. 17 § första stycket 1 i den nya skollagen gäller detta dock bara om han eller hon uppfyller de krav som anges där.

[S4]Andra stycket gäller inte lärare som har ingått avtal om anställning utan tidsbegränsning före den 1 juli 2011 för att bedriva sådan undervisning som avses i 2 kap.20 § andra eller tredje stycket i den nya skollagen. Lag (2021:453).

Prop. 2012/13:187: Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 § i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för anställningen behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när det gäller betyg i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna, längst ...

Prop. 2011/12:144: Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser om lärare och förskollärare som saknar legitimation för att bedriva undervisning i skolväsendet. Av 3 § framgår att med uttrycket ”den nya skollagen” avses skollagen (2010:800).

Sedan den 1 juli 2011 har det enligt 2 kap. 16 § i den nya skollagen ...

Prop. 2010/11:20: Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 § i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 ska under tiden för anställningen vara behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015.

Första och andra styckena gäller inte lärare som uppfyller kraven i 2 kap. 17 § andra stycket i den nya ...

Prop. 2013/14:148: Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation för att bedriva undervisning i skolväsendet. Av

3 § framgår att med uttrycket ”den nya skollagen” avses skollagen (2010:800).

Av tredje stycket framgår att paragrafens första stycke, under vissa förutsättningar, inte gäller lärare ...

Prop. 2017/18:194: Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 § i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för anställningen behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när det gäller betyg i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna, längst till ...

Prop. 2020/21:152: Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 § i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för anställningen behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när det gäller betyg i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, ...

Prop. 2009/10:165: Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser om lärare och förskollärare som inte har en utbildning som är avsedd för den undervisning de bedriver enligt reglerna i den nya skollagen.

34 §  Huvudmannens skyldighet enligt 2 kap. 22 a § i den nya skollagen gäller inte lärare eller förskollärare som

 1. före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och
 2. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare eller med arbetsuppgifter som liknar undervisning inom skolväsendet. Lag (2014:418).

Prop. 2012/13:187: 1. före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och

2. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare eller med arbetsuppgifter som liknar undervisning inom skolväsendet.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket ska till en ansökan om legitimation foga ett yttrande eller intyg över tjänstgöringen ...

Prop. 2011/12:144: Paragrafen motsvarar nuvarande 33 § fjärde och femte styckena.

Prop. 2013/14:220: Huvudmannens skyldighet enligt 2 kap. 22 a § i den nya skollagen gäller inte lärare eller förskollärare som

1. före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och

2. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare eller med arbetsuppgifter som ...

35 § har upphävts genom lag (2014:418).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009:UbU21
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1998) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:81, Prop. 2010/11:19, Bet. 2010/11:UbU4
Omfattning
ny 20 a §
Ikraftträder
2010-12-31

Lag (2011:190) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Lag (2012:494).
 2. Bestämmelsen i 33 § andra stycket tillämpas från och med den 1 december 2013. Lag (2012:494).
Förarbeten
Rskr. 2010/11:171, Prop. 2010/11:20, Bet. 2010/11:UbU5
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:333) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:202, Prop. 2010/11:49, Bet. 2010/11:SoU12
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2012:494) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.
 2. Den nya bestämmelsen i 35 § ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.
 3. Bestämmelsen i 35 § är tillämplig endast om ansökan om legitimationen har kommit in till Statens skolverk före den 1 december 2013.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:277, Prop. 2011/12:144, Bet. 2011/12:UbU20
Omfattning
ändr. 22, 33 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:190; nya 34, 35 §§
Ikraftträder
2012-06-30

Lag (2012:959) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:299) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 men tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:208, Prop. 2012/13:58, Bet. 2012/13:UbU12
Omfattning
ändr 28 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:824) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:27, Prop. 2012/13:187, Bet. 2013/14:UbU6
Omfattning
ändr. 33, 34 §§
Ikraftträder
2013-12-01

Lag (2014:418) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:264, Prop. 2013/14:220, Bet. 2013/14:UbU17
Omfattning
upph. 35 §; ändr. 34 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:459) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:292, Prop. 2013/14:148, Bet. 2013/14:UbU21
Omfattning
ändr. 24, 26, 33 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2018:609) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:310, Prop. 2017/18:182, Bet. 2017/18:UbU27
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1304) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:43, Prop. 2017/18:194, Bet. 2017/18:UbU31
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:948) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast efter 23 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:300, Prop. 2019/20:105, Bet. 2019/20:UbU22
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2021:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:309, Prop. 2020/21:152, Bet. 2020/21:UbU19
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2021-07-01