FFS 2015:2

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2015:2

Utkom från

trycket 2015-03-30

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd;

beslutade den 13 mars 2015.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 11 § andra stycket och 44 § säkerhets-

skyddsförordningen (1996:633) följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller för Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt

Försvarsmakten och övriga myndigheter som hör till Försvarsdepartementet utom

Statens haverikommission.

2 § I dessa föreskrifter avses med hemlig uppgift, hemlig handling och säker-

hetskänslig verksamhet detsamma som anges i 4 § säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633).

3 § Vad som föreskrivs om hemlig handling gäller även en handling som är av

synnerlig betydelse för rikets säkerhet, kvalificerat hemlig handling, om inte an-

nat särskilt anges.

4 § I dessa föreskrifter delas säkerhetsskyddet in i fyra informationssäkerhets-

klasser med följande beteckningar och betydelser.

FFS 2015:2

Sida 2

Informationssäker-

hetsklass

Betydelse

HEMLIG/

TOP SECRET

1. Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra synnerligt

men för totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat

eller en mellanfolklig organisation eller i annat fall för

rikets säkerhet (kvalificerat hemliga uppgifter).

2. Hemlig handling som har åsatts beteckningen TOP

SECRET eller motsvarande av en utländsk myndighet

eller en mellanfolklig organisation.

HEMLIG/SECRET

1. Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra betydande

men för totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat

eller en mellanfolklig organisation eller i annat fall för

rikets säkerhet.

2. Hemlig handling som har åsatts beteckningen SECRET

eller motsvarande av en utländsk myndighet eller en

mellanfolklig organisation.

HEMLIG/

CONFIDENTIAL

1. Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra ett inte

obetydligt men för totalförsvaret eller förhållandet till en

annan stat eller en mellanfolklig organisation eller i annat

fall för rikets säkerhet.

2. Hemlig handling som har åsatts beteckningen CONFI-

DENTIAL eller motsvarande av en utländsk myndighet

eller en mellanfolklig organisation.

FFS 2015:2

Sida 3

HEMLIG/

RESTRICTED

1. Hemliga uppgifter vars röjande kan medföra endast

ringa men för totalförsvaret eller förhållandet till en annan

stat eller en mellanfolklig organisation eller i annat fall för

rikets säkerhet.

2. Hemlig handling som har åsatts beteckningen

RESTRICTED eller motsvarande av en utländsk myndig-

het eller en mellanfolklig organisation.

5 § Beteckningen HEMLIG/TOP SECRET i 4 § i detta kapitel anger en högre

informationssäkerhetsklass än beteckningen HEMLIG/SECRET. Beteckningen

HEMLIG/SECRET anger en högre informationssäkerhetsklass än beteckningen

HEMLIG/CONFIDENTIAL och beteckningen HEMLIG/CONFIDENTIAL an-

ger en högre informationssäkerhetsklass än beteckningen HEMLIG/RES-

TRICTED.

6 § I 5 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) finns föreskrifter om säkerhets-

analys. Varje myndighet ska genomföra och dokumentera en säkerhetsanalys

avseende vilka hot, risker och sårbarheter som kan påverka myndighetens

säkerhetskänsliga verksamhet. En sådan säkerhetsanalys ska hållas uppdaterad.

En säkerhetsanalys ska utgå från en beskrivning av myndighetens verksamhet

och organisation (verksamhetsanalys).

Med säkerhetsanalysen som grund ska en säkerhetsplan upprättas där lämpliga

säkerhetsskyddsåtgärder anges.

7 § Materiel som innehåller hemliga uppgifter ska ges ett säkerhetsskydd som

motsvarar vad som gäller för hemliga handlingar.

7 a § En publikation som innehåller hemliga uppgifter ska ges ett säkerhetsskydd

som motsvarar vad som gäller för allmänna handlingar som är hemliga.

FFS 2015:2

Sida 4

8 § Sådana fel eller brister i säkerhetsskyddet som inte endast är av ringa bety-

delse ska snarast åtgärdas och anmälas till Försvarsmaktens högkvarter.

9 § För signalskyddstjänsten gäller särskilda bestämmelser i fråga om hantering

av kryptonycklar och signalskyddsmateriel samt användning av kryptografiska

funktioner.

10 § För särskilda underrättelseuppgifter och -handlingar gäller även

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd för särskilda underrättelse-

uppgifter och handlingar.

2 kap. Informationssäkerhet

Sekretessmarkering m.m.

1 § En allmän handling som är hemlig ska på första sidan förses med en särskild

anteckning (sekretessmarkering). Bestämmelser om sekretessmarkering finns i

5 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretessmarkeringen på den allmänna handlingen ska ha en rektangulär ram.

Ramen ska vara enkel för hemlig handling och dubbel för kvalificerat hemlig

handling.

En hemlig handling som inte är allmän ska på första sidan förses med en an-

teckning om att den är hemlig. Anteckningen får utformas på lämpligt sätt.

2 § En hemlig handling ska placeras i en av de informationssäkerhetsklasser som

anges i 1 kap. 4 §. Handlingen ska på första sidan förses med en uppgift om i

vilken informationssäkerhetsklass den har placerats.

3 § Om en hemlig handling består av flera sidor ska på varje sida finnas en hän-

visning till uppgiften om informationssäkerhetsklass på första sidan.

FFS 2015:2

Sida 5

4 § Om en handling som är försedd med sekretessmarkering inte längre bedöms

vara hemlig ska beslut om detta antecknas på handlingen. Anteckningen ska inne-

hålla myndighetens namn, datum för beslutet samt vem som har fattat beslutet.

Därefter ska sekretessmarkeringen överkorsas och anteckning om beslutet göras i

det register där handlingen är diarieförd.

Om en handling, som har försetts med den sekretessmarkering som gäller för

en kvalificerat hemlig handling, inte längre bedöms som kvalificerat hemlig ska

samråd ske med den som har upprättat handlingen innan åtgärder vidtas enligt

första stycket. Anteckning om samrådet ska göras på handlingen.

Om en handling som är försedd med anteckning som avses i 1 § tredje stycket i

detta kapitel inte längre bedöms vara hemlig, ska anteckningen överkorsas. På

handlingen ska vidare anges vem som har beslutat överkorsningen.

5 § Om en hemlig handling placeras i en annan informationssäkerhetsklass än vad

som anges på handlingen ska detta antecknas på handlingen. Anteckningen ska

innehålla den nya informationssäkerhetsklassen, myndighetens namn, datum för

beslutet samt vem som har fattat beslutet.

Om en handling inte längre ska vara placerad i en informationssäkerhetsklass

ska anteckningen om informationssäkerhetsklass överkorsas.

Behörighet att ta del av hemliga uppgifter

6 § Varje myndighet ska besluta vem som är behörig att ta befattning med hem-

liga handlingar eller uppgifter som är placerade i någon av informations-

säkerhetsklasserna HEMLIG/CONFIDENTIAL, HEMLIG/SECRET respektive

HEMLIG/TOP SECRET. Ett sådant beslut ska dokumenteras.

Arbetsrutiner med hemlig handling

7 § Är en allmän handling som är hemlig placerad i informationssäkerhetsklassen

HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre ska det på sändlistan till handlingen eller

FFS 2015:2

Sida 6

i det register där handlingen är diarieförd anges hur många exemplar av

handlingen som har framställts och vilka som är mottagare av respektive exem-

plar.

8 § Vid framställning av en allmän handling som är hemlig och som är placerad i

informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre ska på

första sidan antecknas handlingens beteckning, exemplarnummer, antal sidor samt

bilagor, om sådana följer med. Sidorna ska numreras i följd.

Av bilaga och blad i bok med lösbladssystem ska framgå till vilken handling

bilagan respektive bladet hör.

9 § Varje myndighet ska besluta vilka rutiner som ska tillämpas i samband med

kopiering av eller utdrag ur en hemlig handling som har placerats i informa-

tionssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre. Beslutet ska

dokumenteras.

Kopia av eller utdrag ur en hemlig handling som har placerats i informations-

säkerhetsklassen HEMLIG/TOP SECRET får göras endast efter medgivande av

myndighetens chef eller den han eller hon bestämmer.

10 § Har en kopia av eller ett utdrag ur en allmän handling som är hemlig och

som har placerats i informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL

eller högre gjorts, ska uppgift om detta liksom uppgift om till vem kopian eller

utdraget har lämnats antecknas i register eller liggare.

Om det inte framgår av ett utdrag ur en allmän handling som är hemlig och

som har placerats i informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL

eller högre till vilken handling utdraget hör, ska det på utdraget antecknas från

vilken handling utdraget har gjorts.

FFS 2015:2

Sida 7

Kvittering

11 § När en allmän handling som är hemlig och som har placerats i informations-

säkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller HEMLIG/SECRET tas emot

ska mottagandet kvitteras med namnteckning och namnförtydligande. Ett

namnförtydligande får vara en kod. Kvittensen ska bevaras hos myndigheten i

minst 10 år.

När en hemlig handling som har placerats i informationssäkerhetsklassen

HEMLIG/TOP SECRET tas emot ska mottagandet kvitteras med namnteckning

och namnförtydligande på ett särskilt kvitto med kopia. När en sådan handling

återlämnas ska detta antecknas på kvittokopian, som ska bevaras hos myndigheten

i minst 25 år.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller dock inte när arkiv-,

expeditions-, sambands- eller tryckeripersonal tar emot en sådan hemlig handling

för registrering, kopiering, distribution, arkivering eller förstöring, om inte den

som lämnar över handlingen begär det.

12 § Varje myndighet ska besluta om rutiner för hur kvittering ska göras om

uppgifter i en hemlig handling, som har placerats i informationssäkerhetsklassen

HEMLIG/TOP SECRET, lämnas muntligt eller genom visning. Sådana rutiner

ska dokumenteras.

Förvaring

13 § I bilaga till dessa föreskrifter anges de krav som gäller för respektive

skyddsnivå. Ett förvaringsutrymme för hemliga handlingar ska uppfylla de krav

som gäller för skyddsnivå 1, 2, 3 eller 4.

14 § En hemlig handling som har placerats i informationssäkerhetsklassen

HEMLIG/RESTRICTED ska förvaras inlåst eller i en låst lokal som endast den

FFS 2015:2

Sida 8

som är behörig att ta del av handlingen har tillträde till. Förvaringsutrymmet ska

uppfylla de krav som gäller för skyddsnivå 1.

15 § En hemlig handling som har placerats i informationssäkerhetsklassen

HEMLIG/CONFIDENTIAL eller HEMLIG/SECRET ska förvaras inlåst i ett för-

varingsutrymme som uppfyller de krav som gäller för skyddsnivå 3.

16 § En hemlig handling som har placerats i informationssäkerhetsklassen

HEMLIG/TOP SECRET ska förvaras inlåst i ett förvaringsutrymme som

uppfyller de krav som gäller för skyddsnivå 4.

17 § Varje myndighet får fatta beslut som avviker från föreskrifterna i 14-16 §§ i

detta kapitel under förutsättning att motsvarande skyddsnivå kan upprätthållas. Ett

sådant beslut ska dokumenteras.

18 § Om en myndighet har beslutat att anställda under kortare tid får lämna hem-

liga handlingar framme i ett låst arbetsrum, ska huvudnycklar och reservnycklar

förvaras så att någon obehörig inte kan komma åt dem.

19 § I det register där en allmän handling som är hemlig och som har placerats i

informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre är diarie-

förd ska anges vem som förvarar handlingen eller om handlingen har förkommit

eller gallrats.

Medförande av hemliga handlingar utanför myndighetens lokaler

20 § Varje myndighet ska besluta i vilken omfattning hemliga handlingar som har

placerats i informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller högre

får medföras från myndighetens lokaler. Ett sådant beslut ska dokumenteras.

FFS 2015:2

Sida 9

Hemliga handlingar som medförs från myndigheten ska hållas under

omedelbar uppsikt eller förvaras på ett sätt som motsvarar den skyddsnivå som

gäller för förvaringen av handlingarna inom myndighetens lokaler.

Inventering

21 § Inventering av allmänna handlingar som är hemliga och som har placerats i

informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller HEMLIG/SEC-

RET liksom inventering av hemliga handlingar som har placerats i in-

formationssäkerhetsklassen HEMLIG/TOP SECRET ska protokollföras.

Förstöring av hemlig handling

22 § Förstöring av hemliga handlingar eller av materiel som innehåller hemliga

uppgifter ska ske så att åtkomst och återskapande av uppgifterna omöjliggörs.

Förstöring av hemliga handlingar eller materiel som innehåller hemliga

uppgifter och som är placerade i informationssäkerhetsklassen HEM-

LIG/CONFIDENTIAL eller högre ska dokumenteras utom såvitt avser karbon-

papper, karbonband och färgband.

23 § För gallring av allmänna hemliga handlingar gäller särskilda bestämmelser

som meddelas av Riksarkivet.

Åtgärder vid distribution av hemlig handling

24 § Varje myndighet ska besluta om rutiner för hur försändelser med hemliga

handlingar, som har placerats i informationssäkerhetsklassen HEMLIG/

CONFIDENTIAL eller högre, ska sändas från och tas emot av myndigheten.

Sådana rutiner ska dokumenteras. Myndigheten ska se till att erforderliga skydds-

åtgärder vidtas under distributionen. En försändelse med hemliga handlingar som

FFS 2015:2

Sida 10

har placerats i informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller

högre ska sändas med en distributör som har godkänts av myndigheten.

25 § I 11 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) finns före-

skrifter om försändelser med hemliga handlingar till utlandet.

Hemliga handlingar som sänds utomlands ska förses med anteckning om upp-

gifternas ursprungsland.

Varje myndighet får i avtal med ett annat land eller en mellanfolklig

organisation komma överens om att distribuera hemliga handlingar på annat sätt

än vad som föreskrivs i 11 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633).

3 kap. Tillträdesbegränsning

Tillträde och bevakning

1 § Varje myndighet ska besluta om tillträdesrätt till myndighetens objekt, lokaler

och områden. Beslutet ska dokumenteras.

2 § Den myndighet som medger en person tillträde till myndighetens objekt, lo-

kaler eller områden där det bedrivs verksamhet som kräver säkerhetsskydd ska se

till att personen genom besökstillstånd eller på annat sätt har fått myndighetens

tillstånd till tillträde och att personen har styrkt sin identitet. Vid myndigheten ska

för varje besökare antecknas dennes namn, den myndighet, organisation eller

motsvarande som besökaren företräder och dagen för besöket. Sådana

anteckningar ska bevaras i minst 10 år.

Första stycket ska dock tillämpas med beaktande av allmänhetens rätt att utan

att uppge sin identitet ta del av allmänna handlingar.

FFS 2015:2

Sida 11

3 § Bevakning med personal eller med teknisk utrustning eller med båda ska

finnas vid alla passerställen till platser där det bedrivs verksamhet som kräver

säkerhetsskydd.

Nycklar, kort och koder

4 § Nycklar, kort och koder till utrymmen där hemliga uppgifter finns eller där

säkerhetskänslig verksamhet bedrivs ska förvaras så att inte någon obehörig kan

komma åt dem.

5 § En kod ska bestämmas och ställas in av den som har tilldelats ett för-

varingsutrymme.

6 § En nyckel, ett kort eller en kod får innehas endast av den som har ansvaret för

förvaringsutrymmet, om inte myndigheten har beslutat annat. Ett sådant beslut

ska dokumenteras.

7 § Det ska finnas en förteckning över samtliga nycklar, kort och koder till för-

varingsutrymmen som rymmer hemliga handlingar. Av förteckningen ska framgå

till vem och när en nyckel, ett kort eller en kod har lämnats samt var reservnyckel,

reservkort eller reservkod förvaras.

8 § Om det finns anledning att anta att en nyckel eller ett kort har förlorats eller

kopierats, att en kod har röjts eller att en nyckel, kort eller kod har använts av

någon obehörig person, ska förhållandet omedelbart anmälas till myndighetens

säkerhetsskyddschef eller till den han eller hon bestämmer.

FFS 2015:2

Sida 12

Skyddsnivåer för vissa utrymmen

9 § I bilaga till dessa föreskrifter anges de krav som gäller för respektive

skyddsnivå. Utrymmen som innehåller växlar, korskopplingar och servrar samt

datorhallar ska uppfylla de krav som gäller för skyddsnivå 2, 3 eller 4.

10 § Om det i sådana utrymmen eller datorhallar som anges i 9 § i detta kapitel

behandlas uppgifter som är placerade i informationssäkerhetsklassen

HEMLIG/RESTRICTED ska utrymmena eller datorhallarna uppfylla de krav som

gäller för skyddsnivå 2.

Om det i sådana utrymmen eller datorhallar behandlas uppgifter som är

placerade i informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFIDENTIAL eller

HEMLIG/SECRET ska utrymmena eller datorhallarna uppfylla de krav som

gäller för skyddsnivå 3.

Om det i sådana utrymmen eller datorhallar behandlas uppgifter som är

placerade i informationssäkerhetsklassen HEMLIG/TOP SECRET ska

utrymmena eller datorhallarna uppfylla de krav som gäller för skyddsnivå 4.

11 § Utrymmen och datorhallar som anges i 9 § i detta kapitel ska vara försedda

med system för inpasseringskontroll.

12 § Varje myndighet får fatta beslut som avviker från föreskrifterna i 10 § i detta

kapitel under förutsättning att motsvarande skyddsnivå kan upprätthållas. Ett

sådant beslut ska dokumenteras.

4 kap. Säkerhetsprövning

1 § Varje myndighet ska analysera vilka anställningar vid myndigheten som ska

placeras i säkerhetsklass och vilket annat deltagande i myndighetens verksamhet

som kan komma att placeras i säkerhetsklass. Resultatet av analysen ska

FFS 2015:2

Sida 13

dokumenteras. Av dokumentationen ska även framgå vem som ska bli föremål för

registerkontroll till skydd mot terrorism.

2 § Varje myndighet ska fortlöpande pröva pålitligheten från säkerhetssynpunkt

särskilt i fråga om de personer som har anställning eller deltar i verksamhet som

är placerad i säkerhetsklass eller som är registerkontrollerade till skydd mot terro-

rism. Vid denna prövning ska särskild vikt läggas vid de personliga förhållandena.

5 kap. Utbildning

1 § Vid varje myndighet ska det finnas en plan för utbildning i säkerhetsskydd.

2 § Varje myndighet ska föra en förteckning över de anställda som har genomgått

utbildning i säkerhetsskydd.

6 kap. Kontroll

1 § Vid varje myndighet ska det finnas en plan för intern kontrollverksamhet.

Myndigheten ska föra protokoll över varje kontroll. Protokollen ska förvaras

samlade hos myndigheten.

7 kap. Hantering av hemliga uppgifter i IT-system

Definitioner

1 § I detta kapitel avses med

lagringsmedium: permanent minnesmedium som används för att kunna lagra

och läsa uppgifter,

IT-system: system av sammansatt hård- och mjukvara som hanterar

information,

FFS 2015:2

Sida 14

säkerhetsfunktion: en eller flera funktioner i ett IT-system som upprätthåller

säkerheten enligt regler om hur uppgifter i IT-systemet ska skyddas,

behörighetskontroll: administrativa eller tekniska åtgärder, eller både

administrativa och tekniska åtgärder, som vidtas för att kontrollera en användares

identitet, styra en användares behörighet att använda IT-systemet och dess resur-

ser samt registrera användaren,

säkerhetsloggning: manuell eller automatisk registrering, eller både manuell

eller automatisk registrering, av händelser som är av betydelse för säkerheten i

eller kring ett IT-system,

röjande signaler: inte önskvärda elektromagnetiska eller akustiska signaler

som alstras i informationsbehandlande utrustningar och som, om de kan tydas av

obehöriga, kan bidra till att information röjs,

intrångsskydd: administrativa eller tekniska åtgärder, eller både

administrativa eller tekniska åtgärder, som vidtas för att skydda IT-system mot

obehörig åtkomst från ett elektroniskt kommunikationsnät,

intrångsdetektering: administrativa eller tekniska åtgärder, eller både

administrativa och tekniska åtgärder, som vidtas för att detektera intrång, eller

försök till intrång eller förberedelse till intrång,

skadlig kod: otillåten programkod som är till för att ändra, röja, förstöra eller

avlyssna ett elektroniskt kommunikationsnät eller funktioner eller uppgifter i ett

IT-system, och

ackreditering:

ett sådant godkännande av ett IT-system från

säkerhetssynpunkt som avses i 12 § tredje stycket säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633).

Hantering av hemliga uppgifter och lagringsmedium

2 § En hemlig uppgift i ett IT-system ska ha ett säkerhetsskydd som motsvarar det

säkerhetsskydd som gäller för den informationssäkerhetsklass som uppgiften har

placerats i.

FFS 2015:2

Sida 15

3 § Ett lagringsmedium som avses innehålla eller som innehåller hemliga upp-

gifter ska ha ett säkerhetsskydd som motsvarar det säkerhetsskydd som gäller för

den informationssäkerhetsklass som lagringsmediet har placerats i.

4 § Ett lagringsmedium som avses innehålla eller som innehåller hemliga upp-

gifter får endast hanteras i ett IT-system som uppfyller de krav som gäller för

hantering av uppgifter i den högsta informationssäkerhetsklass som någon av

uppgifterna på lagringsmediet kan komma att placeras i eller har placerats i.

5 § Ett lagringsmedium som innehåller hemliga uppgifter som är placerade i in-

formationssäkerhetsklassen HEMLIG/SECRET eller HEMLIG/TOP SECRET får

inte återanvändas i ett IT-system som är avsett för behandling av hemliga

uppgifter som är placerade i en lägre informationssäkerhetsklass.

6 § Ett lagringsmedium som innehåller hemliga uppgifter som är placerade i in-

formationssäkerhetsklassen HEMLIG/RESTRICTED eller HEMLIG/CONFI-

DENTIAL får återanvändas i ett IT-system om myndigheten har vidtagit åtgärder

för att säkerställa att inga hemliga uppgifter längre kan utläsas ur lagringsmediet.

Sådana åtgärder ska dokumenteras.

Utveckling, anskaffning, användning och avveckling

7 § Varje myndighet som överväger att införa eller använda ett IT-system som ska

användas av flera personer ska noga analysera vilket säkerhetsskydd systemet

kräver och vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerhetsskyddet ska få avsedd

effekt. En sådan analys ska även göras innan en myndighet upplåter ett IT-system

till en annan myndighet, ett annat land eller en mellanfolklig organisation.

Analyser som avses i första stycket ska dokumenteras.

8 § Varje myndighet som beslutar att anskaffa eller förändra ett IT-system ska, för

att kunna fastställa erforderligt säkerhetsskydd för systemet, göra en sekretess-

FFS 2015:2

Sida 16

bedömning av såväl de enskilda uppgifterna som den totala informationsmängden

som avses hanteras i IT-systemet.

9 § Varje myndighet ska dokumentera det säkerhetsskydd som finns i fråga om ett

IT-system, från dess utveckling till dess avveckling. Dokumentationen ska hållas

aktuell.

Behörighetskontroll

10 § Varje IT-system som är avsett för behandling av hemliga uppgifter och som

är avsett att användas av flera personer ska vara försett med en av myndigheten

godkänd säkerhetsfunktion för behörighetskontroll. En sådan säkerhetsfunktion

ska anpassas till den högsta informationssäkerhetsklass som någon av uppgifterna

i IT-systemet har placerats i.

Säkerhetsloggning

11 § Varje IT-system som är avsett för behandling av hemliga uppgifter och som

är avsett att användas av flera personer ska vara försett med en av myndigheten

godkänd säkerhetsfunktion för säkerhetsloggning. En sådan säkerhetsfunktion ska

anpassas till den högsta informationssäkerhetsklass som någon av uppgifterna i

IT-systemet har placerats i.

12 § Varje myndighet ska besluta vilket säkerhetsskydd som är erforderligt vad

avser förvaring av säkerhetskopierade säkerhetsloggar.

Röjande signaler och obehörig avlyssning

13 § Varje IT-system som är avsett för behandling av hemliga uppgifter ska vara

försett med av myndigheten godkända säkerhetsfunktioner för skydd mot röjande

signaler och obehörig avlyssning. Sådana säkerhetsfunktioner ska anpassas till

FFS 2015:2

Sida 17

den högsta informationssäkerhetsklass som någon av uppgifterna i IT-systemet

har placerats i.

IT-system som är avsedda för behandling av uppgifter som har placerats i

högst informationssäkerhetsklassen HEMLIG/RESTRICTED behöver dock inte

förses med en säkerhetsfunktion för skydd mot röjande signaler.

Intrångsskydd och intrångsdetektering

14 § Varje IT-system som är avsett för behandling av hemliga uppgifter ska vara

försett med av myndigheten godkända säkerhetsfunktioner som skyddar mot

intrång och som möjliggör intrångsdetektering. Sådana säkerhetsfunktioner ska

anpassas till den högsta informationssäkerhetsklass som någon av uppgifterna i

IT-systemet har placerats i.

IT-system som är avsedda för behandling av uppgifter som har placerats i

högst informationssäkerhetsklassen HEMLIG/RESTRICTED behöver dock inte

förses med en säkerhetsfunktion som möjliggör intrångsdetektering.

Skadlig kod

15 § Varje IT-system som är avsett för behandling av hemliga uppgifter ska vara

försett med en av myndigheten godkänd säkerhetsfunktion som skyddar mot

skadlig kod. En sådan säkerhetsfunktion ska anpassas till den högsta informa-

tionssäkerhetsklass som någon av uppgifterna i IT-systemet har placerats i.

Ackreditering

16 § Varje myndighet ska inför en ackreditering granska säkerheten i och kring ett

IT-system och därvid särskilt beakta hur IT-systemet är avsett att samverka med

andra IT-system. En sådan säkerhetsgranskning ska dokumenteras.

FFS 2015:2

Sida 18

17 § Beslut om ackreditering ska dokumenteras.

8 kap. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

1 § Med företag förstås i detta kapitel aktiebolag, handelsbolag, föreningar och

andra juridiska personer samt enskilda firmor med vilka en myndighet avser att

träffa avtal som avses i 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627),

(säkerhetsskyddsavtal).

2 § Varje myndighet ska innan en upphandling påbörjas pröva om uppdraget helt

eller delvis ska säkerhetsskyddas.

3 § Innan en myndighet lämnar ut hemliga uppgifter till ett företag ska myndig-

heten göra en bedömning av vilka personer i företaget som ska placeras i säker-

hetsklass. Bedömningen ska omfatta företagets styrelse, ledning och övriga an-

ställda.

4 § Om företaget ska hantera eller förvara hemliga uppgifter i egna lokaler ska

myndigheten, om detta inte genom egen eller annan myndighets dokumentation är

uppenbart obehövligt, genom ett besök kontrollera att företagets lokaler och

övriga förhållanden är lämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt.

5 § Om företaget ska hantera eller förvara hemliga uppgifter utanför myndig-

hetens lokaler, ska det av säkerhetsskyddsavtalet framgå att företaget ska upprätta

en säkerhetsskyddsinstruktion som ska granskas och godkännas av myndigheten.

6 § När företaget har fullgjort ett uppdrag som krävt säkerhetsskydd ska myn-

digheten säga upp säkerhetsskyddsavtalet. Myndigheten ska säkerställa att vad

som har avtalats om tystnadsplikt och sekretess i övrigt ska bestå.

FFS 2015:2

Sida 19

7 § Varje myndighet ska utan dröjsmål underrätta Säkerhetspolisen om säker-

hetsskyddsavtal som har träffats och om säkerhetsskyddsavtal som har upphört att

gälla.

En sådan underrättelse ska lämnas på en blankett som har fastställts av Säker-

hetspolisen.

9 kap. Internationell verksamhet

1 § Om det i ett avtal för visst internationellt samarbete förekommer bestämmel-

ser om säkerhetsskydd som avviker från föreskrifterna i denna författning ska

bestämmelserna i avtalet ha företräde.

10 kap. Undantag

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden

om undantag.

_________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015.

2. Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2003:7)

om säkerhetsskydd.

3. Föreskrifterna i 2 kap. 2 och 3 §§ i den nya författningen gäller inte hand-

lingar som har tillkommit före den 1 januari 2004 (äldre handlingar).

Föreskrifterna får dock tillämpas i fråga om äldre handlingar.

FFS 2015:2

Sida 20

Vad som föreskrivs i första stycket första meningen gäller dock inte kopior av

eller utdrag ur äldre handlingar, om kopiorna eller utdragen har framställts efter

den 1 januari 2004.

4. Äldre handlingar ska hanteras enligt följande. Har en handling försetts

med en särskild anteckning (hemligstämpel) om att den är

a) KVALIFICERAT HEMLIG, ska den anses vara placerad i informa-

tionssäkerhetsklassen HEMLIG/TOP SECRET, eller

b) HEMLIG, ska den anses vara placerad i informationssäkerhetsklassen

HEMLIG/SECRET.

5. Har myndigheten före den 1 januari 2004 beslutat

a) vem som är behörig att ta befattning med hemliga respektive kvalifice-

rat hemliga handlingar, ska beslutet anses som ett beslut enligt 2 kap. 6 § i den

nya författningen,

b) hur kvittering ska göras i fråga om kvalificerat hemliga uppgifter som

har lämnats muntligt eller genom visning, ska beslutet anses som ett beslut enligt

2 kap. 12 § i den nya författningen,

c) i vilken omfattning hemliga respektive kvalificerat hemliga handlingar

får medföras från myndighetens lokaler, ska beslutet anses som ett beslut enligt 2

kap. 20 § i den nya författningen,

d) hur försändelser med hemliga respektive kvalificerat hemliga hand-

lingar ska sändas från och tas emot av myndigheten, ska beslutet anses som ett

beslut enligt 2 kap. 24 § första stycket i den nya författningen, eller

e) godkänna en distributör av hemliga respektive kvalificerat hemliga

handlingar, ska godkännandet anses som ett godkännande enligt 2 kap. 24 § andra

stycket i den nya författningen.

6. Har myndigheten fattat ett eller flera beslut som avses i första stycket beträf-

fande hemliga handlingar gäller respektive beslut även handlingar som enligt den

nya författningen har placerats i informationssäkerhetsklassen HEMLIG/CONFI-

DENTIAL.

FFS 2015:2

Sida 21

7. Har ett beslut om ackreditering fattats före den 1 januari 2004 gäller inte

föreskrifterna i 7 kap. 10, 11 och 13-15 §§ i den nya författningen.

8. Ska ett IT-system, på grund av förändringar som kan påverka säkerheten i

det, på nytt ackrediteras enligt vad som följer av 12 § tredje stycket säkerhets-

skyddsförordningen (1996:633) ska dock föreskrifterna i 7 kap. 10, 11 och 13-15

§§ i den nya författningen tillämpas.

9. Har ett underlag för ackreditering tagits fram före den 1 januari 2004 gäller

inte föreskrifterna i 7 kap. 10, 11 och 13-15 §§ i den nya författningen i fråga om

detta underlag.

Sverker Göranson

Carin Bratt

FFS 2015:2

Sida 22

Bilaga

Utrymmens indelning i skyddsnivåer

Skyddsnivå 1

Byggnad eller lokal med certifierad dörr i klass 1 enligt

svensk standard SS 81 73 45, dörr i klass 2 eller 3 enligt

svensk standard SS–EN 1627 eller standarddörrar i trä

eller plåt. Väggar, golv och tak ska bestå av trämaterial,

gipsskivor eller korrugerad plåt.

Flyttbara förvaringsutrymmen med omslutningsytor av

tunn plåt eller träkonstruktion.

Skyddsnivå 2

Byggnad eller lokal med certifierad dörr i lägst klass 2

enligt svensk standard SS 81 73 45, dörr i klass 3 eller 4

enligt svensk standard SS–EN 1627 eller branddörr i plåt,

arkivdörr eller D-dörr. Väggar, golv och tak ska bestå av

betong med 75 mm, sten med 120 mm eller lättbetong

med 150 mm tjocklek eller en stark träkonstruktion.

Fönster enligt svensk standard SS 22 44 25 i lägst klass B

3, fönster i kategori P8B enligt svensk standard SS–EN

356 eller galler certifierade enligt Sveriges

Försäkringsförbunds normer för galler i gallerklass 3.

Omslutningsytorna får bestå av annat material med

motsvarande motståndskraft.

Flyttbara förvaringsutrymmen såsom vapenkista med be-

teckning 1-3 eller sprängämneskista.

Skyddsnivå 3

Byggnad eller lokal med certifierad dörr i klass 3 eller 4

enligt svensk standard SS 81 73 45, dörr i klass 4, 5 eller 6

enligt svensk standard SS–EN 1627, splitterskyddad dörr

av stål, förstärkt D-dörr (D+), stötvågsdörr och lucka eller

gastät ståldörr och lucka med minst 30 mm tjocklek.

FFS 2015:2

Sida 23

Väggar, golv och tak ska bestå av armerad betong med en

tjocklek av minst 100 mm. Armeringen får inte medge

genomkrypning. Armeringen ska vara minst 10 mm i

diameter och avståndet från centrum till centrum mellan

armeringsstålen får vara högst 250 mm. Fönster enligt

svensk standard SS 22 44 25 i lägst klass B 3, fönster i

kategori P8B enligt svensk standard SS–EN 356 eller

galler certifierade enligt Sveriges Försäkringsförbunds

normer för galler i gallerklass 3. Omslutningsytorna får

bestå av annat material med motsvarande motståndskraft.

Ammunitionsbox som är fast monterad i truppservice-

förråd samt flyttbara förvaringsutrymmen såsom värde-

skåp enligt svensk standard SS 3150 och med lägre än 100

skyddsvärdespoäng, säkerhetsskåp enligt svensk standard

SS 3492, svensk standard SS-EN 1143-1 grade 0-III,

kassaskåp enligt svensk standard SS 3493, vapenkista med

beteckning 1 B, 2 B, 3 B eller 1 TP, vapenkassun som inte

är förankrad på bottenplatta eller motsvarande underlag

eller tillträdesskyddad container.

Skyddsnivå 4

Byggnad eller lokal med valvdörr, vapenkassundörr, AD-

dörr, VDS-dörr, TD-dörr eller VDB-dörr. Väggar, golv

och tak ska bestå av betong med dubbel, förskjuten

armering med en tjocklek av minst 180 mm. Armeringen

får inte medge genomkrypning. Armeringen ska vara

minst 12 mm i diameter och avståndet från centrum till

centrum mellan armeringsstålen får vara högst 180 mm.

Förskjutning av armering krävs inte vid högst 130 mm

avstånd från centrum till centrum mellan armeringsstålen.

Väggar, golv, tak och dörrar får bestå av annat material

FFS 2015:2

Sida 24

med motsvarande motståndskraft. Byggnad eller lokal får

inte ha fönster.

Flyttbara förvaringsutrymmen såsom värdeskåp enligt

svensk standard SS 3150 med minst 100 skydds-

värdespoäng, svensk standard SS-EN 1143-1 lägst grade

IV, säkerhetsbox med beteckning 301 eller 302 samt

vapenkassun som är förankrad på bottenplatta eller

motsvarande underlag.

Utrymmen i skyddsnivå 3 som är larmat med seismiska

detektorer (vibrationsdetektor) och magnetdetektorer eller

placerats i ett volymlarmat utrymme. Om larm har utlösts

eller angreppsförsök har konstaterats ska en särskild

avdelad styrka vara på plats, inom sådan tid att ett intrång

i utrymmet kan hindras.