FFS 2017:4

Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2017:4

Utkom från trycket

2017-06-07

Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst;

beslutade den 7 juni 2017.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § och 2 kap. 3 § förordningen (1996:927) med

bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna författning finns Försvarsmaktens föreskrifter om

1. personalens indelning,

2. befälsrätt,

3. befordran av totalförsvarspliktig personal,

4. klädsel,

5. hälsning och annan hedersbevisning,

6. personalens medverkan i ceremonier, idrottstävlingar m.m., och

7. vissa åtgärder beträffande rättsärenden m.m.

2 kap. Personalens indelning

Undergrupper till personalgruppen yrkesofficerare

1 § Personalgruppen yrkesofficerare delas in i personalkategorierna

1. officerare, och

2. specialistofficerare.

2 § Med officer avses en yrkesofficer som innehar någon av de tjänstegrader som anges i bilagan

till officersförordningen (2007:1268).

FFS 2017:4

Sida 2

3 § Med specialistofficer avses en yrkesofficer som innehar någon av de tjänstegrader för speci-

alistofficerare som anges i bilaga 1 till Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:3) om grundläg-

gande officersutbildning och tjänstegrader.

Undergrupper till personalgruppen reservofficerare

4 § Personalgruppen reservofficerare delas in i personalkategorierna

1. officerare i reserven, och

2. specialistofficerare i reserven.

5 § Med officer i reserven avses en reservofficer som innehar någon av de tjänstegrader som anges i

bilagan till officersförordningen (2007:1268).

6 § Med specialistofficer i reserven avses en reservofficer som innehar någon av de tjänstegrader

för specialistofficerare som anges i bilaga 1 till Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:3) om

grundläggande officersutbildning och tjänstegrader.

Tjänsteställning

7 § Tjänsteställning är den inbördes turordningen i tjänsten för den militära personalen.

8 § Personal med olika tjänstegrader ska räkna tjänsteställning efter tjänstegradernas inbördes ord-

ningsföljd.

I Försvarsmakten finns följande tjänstegrader med angiven inbördes ordningsföljd.

Ordningsföljd Tjänstegrad

1

General/Amiral

2

Generallöjtnant/Viceamiral

3

Generalmajor/Konteramiral

4

Brigadgeneral/Flottiljamiral

5

Överste/Kommendör

FFS 2017:4

Sida 3

9 § Tjänstegrader enligt 8 § gäller för all militär personal.

Med militär personal avses detsamma som framgår av 2 kap. 2 § förordningen (1996:927) med

bestämmelser för Försvarsmaktens personal.

10 § Personal med samma tjänstegrad ska räkna tjänsteställning efter vem som har högst tjänsteål-

der.

Tjänsteålder är den tid under vilken vederbörande har innehaft tjänstegraden. Tid under vilken

någon konstituerats i högre tjänstegrad tillgodoräknas endast som tjänsteålder i den ordinarie tjäns-

tegraden.

11 § Personal med samma tjänstegrad och lika tjänsteålder ska räkna tjänsteställning efter levnads-

ålder, varvid den som är äldre har tjänsteställning före den som är yngre.

6

Överstelöjtnant/Kommendörkapten

7

Regementesförvaltare/Flottiljförvaltare

8

Major/Örlogskapten

9

Kapten

10

Förvaltare

11

Löjtnant

12

Fanjunkare

13

Fänrik

14

Förstesergeant

15

Sergeant

16

Korpral

17

Vicekorpral

18

Menig 1:a klass

19

Menig

FFS 2017:4

Sida 4

3 kap. Befälsrätt

Allmänt

1 § Av 3 kap. 1 § förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följer

att befälsrätt innebär rätt och skyldighet för den som tillhör den militära personalen att i tjänsten

föra befäl över annan militär personal. Vidare framgår att den som har befälsrätt över någon annan

är dennes förman.

2 § En chef har ansvaret för den verksamhet som han eller hon leder.

Chefen ska vidare i enlighet med givna direktiv

1. se till att verksamheten bedrivs mot uppställda mål,

2. vara ett stöd för personalen,

3. se till att personalens förmåga och användbarhet tas till vara, och

4. aktivt verka för en god arbetsmiljö.

3 § Befälsrätt utövas genom att militär personal är underställd eller underlydande i förhållande till

den som utövar befälsrätt.

4 § Underställd är ett bestående lydnadsförhållande som innebär att en befattningshavare står under

en annan chefs befäl i alla avseenden utom sådana som har undantagits i särskild ordning.

En befattningshavare kan endast vara underställd en chef.

Han eller hon kan också vara underlydande i förhållande till de chefer som utövar befälsrätt över

honom eller henne i de avseenden som undantagits.

5 § Förman ska inom sitt ansvarsområde verka för upprätthållande av ordningen inom Försvars-

makten.

6 § Ett befäl får placeras i en befattning som medför befälsrätt över personal med högre tjänsteställ-

ning.

7 § Förbandschef ska ha en ställföreträdare som ska utöva befälet när förbandschefen har förhinder.

FFS 2017:4

Sida 5

Om det inte framgår på annat sätt vem som ska vara ställföreträdare ska förbandschefen utse en

sådan.

8 § Om ställföreträdaren har förhinder ska den som har högst tjänsteställning ta befälet.

9 § Den som tar befälet ska ange detta på lämpligt sätt.

10 § Bestämmelserna om en chefs skyldigheter gäller också för chefs ställföreträdare.

Ställföreträdaren bör dock inte fatta beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

Befälsrätt avseende viss tjänsteutövning

11 § Förbandschef har i fråga om den inre tjänsten inom kasernområdet (motsvarande) befälsrätt

även över förband, enheter eller personal från andra organisationsenheter som tillfälligt uppehåller

sig inom området.

12 § Om förband, enheter eller personal uppehåller sig tillfälligt inom en förläggning eller på en

övningsplats utanför kasernområdet (motsvarande) har den till tjänsteställningen högste chefen be-

fälsrätt i fråga om den inre tjänsten.

13 § Befälsrätt har också

1. vakthavande befäl ifråga om upprätthållande av ordning,

2. militär lärare och övningsledare över militära deltagare i verksamhet som dessa le-

der,

3. chef för en enhet, som transporteras med motorfordon, över dem som utför trans-

porten i frågor som rör transporten med undantag för trafiksäkerhetsfrågor,

4. chef för fartygsförband eller fartyg i frågor som rör förflyttningar och säkerhet

samt ordningen ombord, och

5. chef för flygförband och luftfartyg i frågor som gäller rörelse och säkerhet samt ordningen

ombord.

Undantaget för trafiksäkerhetsfrågor i första stycket gäller inte i krig.

FFS 2017:4

Sida 6

Tagande av befäl i vissa fall

14 § Om genomförandet av en viss verksamhet kräver att någon utövar befäl över en annan utan

att ha befälsrätt enligt 3 kap. 1−4 §§ förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvars-

maktens personal eller enligt 1−8 §§ eller 15−16 §§ detta kapitel, är den som har högst tjänste-

ställning skyldig att ta befälet och utöva detta till dess att verksamheten har genomförts eller

övertagits av ordinarie befäl.

15 § Förman får inom sitt befälsområde för ett visst tjänsteuppdrag eller slag av tjänsteuppdrag

tilldela underställd och underlydande personal befälsrätt.

Särskilda bestämmelser

16 § En chef som har befälsrätt över en enhet i vilken ingår fartyg eller luftfartyg får inte, utan

att själv ha behörighet att framföra fartyg eller luftfartyg, ge order om gång eller annan manöver,

om chefen för enheten av säkerhetsskäl motsätter sig detta.

I krig gäller inte denna begränsning om förhållandena kräver att åtgärden ändå vidtas.

17 § Den som för viss tid har beordrats att vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter utföra annan

tjänstgöring, lyder i fråga om den verksamheten under den chef till vars befälsområde tjänstgöring-

en hör.

4 kap. Befordran av totalförsvarspliktig personal

1 § Totalförsvarspliktig personal som under grundutbildningen genomgått gruppbefälsutbildning

med godkänt resultat får befordras till vicekorpral efter 150 tjänstgöringsdagar.

2 § Befordran ska om möjligt anpassas till att ett visst utbildningsskede i grundutbildningen har

avslutats.

Om en befordran skulle ha skett under ett övningsuppehåll får befordran i stället gälla från

och med den dag när övningsuppehållet börjar.

FFS 2017:4

Sida 7

3 § Om en totalförsvarspliktig inte befordras vid en tidpunkt enligt 1 och 2 §§ får befordran ske

senare under grundutbildningen.

5 kap. Klädsel

1 § En uniform utgörs av fastställda uniformspersedlar med tillhörande tjänstetecken. Som tjänste-

tecken räknas av Försvarsmakten fastställda försvargrens- och vapenslagstecken, gradbeteckningar,

förbandstecken, utbildningstecken, facktecken, mössmärken, uniformsknappar och andra emblem

och armbindlar.

På uniform får därutöver fästas av Försvarsmakten godkända utmärkelsetecken.

2 § Hur uniformspersedlar och tjänstetecken sätts samman till uniformer samt hur de ska bäras re-

gleras närmare i Försvarsmaktens reglemente med uniformsbestämmelser.

3 § Lokala bestämmelser om krav på att bära uniform och om undantag från dessa krav beslutas av

förbandschef.

4 § Uniformspersedlar, tjänstetecken och godkända utmärkelsetecken fastställs av Försvarsmakten.

Av Försvarsmaktens arbetsordning framgår vem som fattar beslut om uniformspersedlar, tjänste-

tecken och godkända utmärkelsetecken.

5 § Uniformspersedel med tjänstetecken får inte bäras till civil klädsel.

6 § För bärande av uniform utomlands kan krävas tillstånd av mottagande stat. Tillstånd söks via

Högkvarteret.

7 § Civil arbetstagare ska bära uniform

1. om hon eller han är krigsplacerad i Försvarsmakten och regeringen,

a. antingen tillkännagett högsta beredskap genom beredskapslarm, eller

b. fattat beslut om skärpt eller högsta beredskap som innebär allmän tjänsteplikt för

Försvarsmaktens civila arbetstagare eller att den som är krigsplacerad inom totalför-

svaret omedelbart ska inställa sig till tjänstgöring,

FFS 2017:4

Sida 8

2. under övningsverksamhet under grundberedskap där den civile arbetstagaren deltar,

3. under viss tid eller viss verksamhet när förbandschef så bestämmer,

4. vid tjänst som förordnad skyddsvakt,

5. vid deltagande i tjänsteresa till en svensk kontingent som tjänstgör i en internationell militär

insats, och

6. under arbetstid vid tjänstgöring som militärmusiker.

8 § Till uniform får bäras civil skyddshjälm samt civila skyddskläder enligt förbandschefs eller gar-

nisonschefs bestämmande.

9 § Den som deltar i Försvarsmaktens eller en frivillig försvarsorganisations ungdomsverksamhet,

praktikantläger eller motsvarande, får tilldelas uniformspersedlar.

10 § Den som genomför yrkespraktik i Försvarsmakten får tilldelas uniformspersedlar.

11 § Den som tilldelats uniformspersedlar enligt 9 eller 10 § får inte använda dessa under höjd be-

redskap.

6 kap. Hälsning och annan hedersbevisning

Allmänt

1 § Av 7 kap. förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal framgår

övergripande regelverk rörande hälsning och annan hedersbevisning.

2 § Närmare reglering av hälsning och annan hedersbevisning framgår av Försvarsmaktens regle-

menten om ceremoniell verksamhet.

FFS 2017:4

Sida 9

Anläggande av sorg

3 § Vid dödsfall inom en organisationsenhet får förbandschefen bestämma att den anställda perso-

nalen ska bära sorgtecken till uniform till och med dagen för begravningen.

Militärbegravning

4 § Med militärbegravning avses en begravning där Försvarsmakten deltar med ceremoniella inslag

samt bestrider kostnaderna för dessa.

Militärbegravning genomförs i enlighet med regelverket i Försvarsmaktens reglementen om ce-

remoniell verksamhet.

5 § Försvarsmakten ska erbjuda militärbegravning för militär personal som omkommer i tjänsten.

Beslut om erbjudande av militärbegravning fattas av förbandschef.

Beslut om erbjudande av militärbegravning i annat fall fattas av förbandschef.

Militär personal definieras i 2 kap. 2 § förordningen (1996:927) med bestämmelser för För-

svarsmaktens personal.

7 kap. Personalens medverkan i ceremonier, idrottstävlingar m.m.

1 § Militär personal med skyddsvaktsförordnande svarar för vakttjänsten vid statschefens residens.

Vaktjänsten utgörs av en högvakt som tillika är statschefens ständiga honnörsvakt och en del i

statsceremonielet.

2 § Förbandschef får besluta om och när deltagande i och träning inför en idrottstävling eller en

liknande tävling ska genomföras i tjänsten.

8 kap. Vissa åtgärder beträffande rättsärenden

1 § Vilka bestämmelser om disciplinansvar som finns inom Försvarsmakten ska gås igenom med all

disciplinansvarig personal.

FFS 2017:4

Sida 10

2 § För var och en ska göras klart vilka disciplinpåföljder som kan komma i fråga samt vilka be-

stämmelser som finns om

1. åtalsanmälan,

2. överklagande och omprövning, och

3. omhändertagande och kroppsvisitation och annan undersökning.

__________________

1. Denna författning träder i kraft den 12 juni 2017.

2. Genom författningen upphävs

a) Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1997:2) för Försvarsmaktens personal,

b) Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2008:2) om befordran av totalförsvarspliktig per-

sonal, och

c) Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:14) om utmärkelsetecken till uniform.

Micael Bydén

Carin Bratt