FFS 2017:7

Försvarsmaktens föreskrifter om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2017:7

Utkom från trycket

2017-12-18

Försvarsmaktens föreskrifter om utbildning och krigsplacering av

totalförsvarspliktiga;

beslutade den 13 december 2017.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 9 kap. 1 § 2 och 4 förordningen

(1995:238) om totalförsvarsplikt följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller utbildning och krigsplacering av totalförsvarsplik-

tiga som ska fullgöra värnplikt hos Försvarsmakten.

2 kap. Planering för utbildning

1 § I Försvarsmaktens verksamhetsplan anges hur många totalförsvarspliktiga

som ska genomgå grundutbildning samt en plan för repetitionsutbildning under

de närmast följande tre verksamhetsåren.

Ändringar av försvarsmaktens verksamhetsplan plan beslutas av överbefälha-

varen, eller den han eller hon bestämmer.

Behov av att ändra antalet totalförsvarspliktiga som ska utbildas vid en orga-

nisationsenhet ska anmälas av berörd organisationsenhet till Försvarsmaktens

produktionschef eller den han eller hon bestämmer. Försvarsmaktens produkt-

ionschef ska anmäla till chefen för ledningsstaben om det föreligger behov att

ändra Försvarsmaktens verksamhetsplan.

FFS 2017:7

Sida 2

Försvarsmaktens produktionschef, eller den han eller hon bestämmer, ska

underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om innehållet i den fastställda

planen och om eventuella ändringar av planen.

3 kap. Grundutbildning

Grundutbildningens genomförande

1 § Grundutbildningen består av grundläggande militär utbildning, befattnings-

utbildning samt förbandsutbildning eller grundläggande krigsförbandsövning.

Grundutbildningens längd och förläggning i tiden

2 § En totalförsvarspliktig som ska genomgå grundutbildning längre än 60 dagar

ska tjänstgöra i enlighet med bilagan till denna författning.

Försvarsmaktens produktionschef, eller den han eller hon bestämmer, får be-

sluta om förändringar av vad som anges i bilagan om grundutbildningens för-

läggning under året. Ett sådant beslut ska meddelas i så god tid att det kan ligga

till grund för inskrivning av berörda totalförsvarspliktiga.

3 § Försvarsmaktens produktionschef, eller den han eller hon bestämmer, ska

fastställa tider för in- och utryckning i fråga om de utbildningsalternativ som

anges i bilagan till dessa föreskrifter.

Försvarsmaktens produktionschef, eller den han eller hon bestämmer, får de-

legera till chef för organisationsenhet att senarelägga tider för in- och utryckning

med högst 7 dagar. Chef för organisationsenhet får fatta ett sådant beslut endast

om det föreligger särskilda skäl.

Beslut om att senarelägga tider för in- och utryckning ska fattas i så god tid

att berörda totalförsvarspliktiga kan få besked om beslutet senast när inkallelse

till tjänstgöring sker.

FFS 2017:7

Sida 3

4 § Försvarsmaktens produktionschef, eller den han eller hon bestämmer, får

besluta att avkorta tiden för grundutbildning om det finns särskilda skäl. Avkort-

ningen får vara högst 35 dagar.

Försvarsmaktens produktionschef, eller den han eller hon bestämmer, får till

chef för organisationsenhet delegera rätten att besluta om avkortning med högst

7 dagar.

Beslut om att avkorta tiden för grundutbildning ska fattas i så god tid att be-

rörda totalförsvarspliktiga kan få besked om beslutet senast när inkallelse till

tjänstgöring sker.

Tjänstledighet

5 § Bestämmelser om tjänstledighet och permission för totalförsvarspliktiga

finns i förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga

under tjänstgöring.

4 kap. Repetitionsutbildning

1 § Försvarsmaktens produktionschef, eller den han eller hon bestämmer, ska

besluta om repetitionsutbildningens omfattning och förläggning i tid i enlighet

med uppdragen i Försvarsmaktens verksamhetsplan.

5 kap. Krigsplacering

1 § Av 3 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt framgår det att det är

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som fattar beslut om krigsplacering.

2 § Varje krigsförbandschef ansvarar för att krigsförbandet är uppfyllt med

krigsplacerad personal. Chef för organisationsenhet ska därvid stödja krigsför-

bandschefen.

Chef för organisationsenhet ska i samverkan med krigsförbandschef lämna

framställan om krigsplacering till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

FFS 2017:7

Sida 4

3 § Beslut enligt 15 kap. 5 a § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt om att

ändra ett beslut om krigsplacering fattas av Försvarsmaktens produktionschef

eller den han eller hon bestämmer.

4 § Krigsplacering ska ske i befattning i krigsförband, i personell mobiliserings-

enhet eller i personalreserv. Krigsförbandsvis krigsplacering ska eftersträvas och

samtränade enheter ska i största möjliga omfattning placeras i samma krigsför-

band.

Vid oenighet inom Försvarsmakten mellan krigsförband avgörs ärenden om

krigsplacering av Försvarsmaktens produktionschef, eller den han eller hon be-

stämmer.

6 kap. Särskilda bestämmelser

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden

om undantag.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2008:3) om

utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga.

Micael Bydén

Carin Bratt

FFS 2017:7

Bilaga 1

Den militära grundutbildningens förläggning under året

Militär grundutbildning består av grundläggande militär utbildning, befattningsutbildning samt förbandsutbild-

ning/grundläggande krigsförbandsövning.

Jan Feb

Mar

Apr

Maj

Jun Jul Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Menig och officersaspiranter 120 - 180 dagar

Gruppbefäl 330 dagar

Gruppbefäl 330 dagar

Menig 120-180 dagar

Menig 270 dagar

Menig 270 dagar