FFS 2022:4

Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:6) om personaltjänst

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2022:4

Utkom från trycket

2022-07-01

Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter ( 2019:6 ) om

personaltjänst;

beslutade den 29 juni 2022.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § förordningen (1996:927)

om Försvarsmaktens personal

dels att 2 kap. 8, 14 §§ och 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 a §, med följande lydelse.

2 kap.

8 § Personal med olika tjänstegrader ska räkna tjänsteställning efter tjänste-

gradernas inbördes ordningsföljd.

I Försvarsmakten finns följande tjänstegrader med angiven inbördes ord-

ningsföljd.

Ordningsföljd

Tjänstegrad

Förkortning

1

General och amiral

Gen och Am

2

Generallöjtnant och viceamiral

Genlt och

Vam

3

Generalmajor och konteramiral

Genmj och

Kam

4

Brigadgeneral och flottiljamiral

Bgen och

Fljam

5

Överste och kommendör

Öv och Kmd

FFS 2022:4

Sida 2

6

Överstelöjtnant och kommendör-

kapten samt regementsförvaltare

och flottiljförvaltare

Övlt och Kk

samt Regfv

och Fljfv

7

Major och örlogskapten samt för-

valtare

Mj och Örlkn

samt Fv

8

Kapten samt överfanjunkare och

fanjunkare

Kn samt Öfj

och Fj

9

Löjtnant samt översergeant

Lt samt

Öserg

10

Fänrik samt sergeant

Fk samt Serg

11

Överfurir

Öfu

12

Furir

Fu

13

Korpral

Krp

14

Vicekorpral

Vkrp

15

Menig 4

Men 4

16

Menig 3

Men 3

17

Menig 2

Men 2

18

Menig 1

Men 1

19

Menig

Men

Utöver tjänstegrader enligt ovan finns också tjänstegraden kadett (Kd), vil-

ken är en tjänstegrad för befäl.

14 § Tjänstegrader och deras fördelning inom tjänstegradsgrupper framgår av

nedanstående tabell.

Tjänstegradsgrupp

Innehåll

Tjänstegrader

1

Tjänstegrader för officerare

Enligt bilaga till officersförord-

ningen (2007:1268).

2

Tjänstegrader för

specialistofficerare

Sergeant, översergeant, fanjunkare,

överfanjunkare, förvaltare och

regements- eller flottiljförvaltare.

3

Tjänstegrader för gruppbefäl

Korpral, furir och överfurir.

FFS 2022:4

Sida 3

4

Tjänstegrader för meniga

Menig, menig 1, menig 2, menig 3 och

menig 4, vicekorpral.

3 kap.

1 a § När befälsrätt eller skyldighet att ta befäl enligt detta kapitel tillfaller den

som har högst tjänsteställning ska officer ta befäl före specialistofficer när

dessa innehar samma ordningföljd enligt 2 kap. 8 §. Detta gäller även om spe-

cialistofficeren har högre tjänsteställning enligt 2 kap. 10 §.

5 § Ett befäl får placeras i en befattning som medför befälsrätt över personal

med högre tjänsteställning.

Om befäl inte kan utövas genom chef i befattning och reglerad succession

saknas ska det befäl som innehar högst tjänsteställning ta befälet.

___________

Denna författning träder i kraft den 15 juli 2022.

Micael Bydén

Carin Bratt